● ပညာသတိျဖင့္ဘ၀ကိုျပင္ဆင္ျခင္း


မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီးလူတစ္ခ်ဳိ႕က ရုပ္ခႏၶာကိုဦးစားေပးျပင္ဆင္ၾကသည္။(Physiscal Preparation)တစ္ ခ်ဳိ႕ ကလည္းရုပ္၀တၱဳ၊အရာ၀တၳဳအေဆာက္အဦးေတြကိုအဓိကထားျပင္ ဆင္ၾကသည္။ တစ္ခ်ဳိ႔ကေတာ့ ဘ၀ကိုအမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျဖင့္ကုန္ဆံုးေစၾက သည္ ။(မႆဲ၊၂၅း၁၁၃)သမၼာက်မ္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ခရစ္ေတာ္ျပင္ ဆင္ေစလိုေသာလူသားတိုင္းအသက္တာႏွင့္အသက္ရွင္
မႈတြင္ပညာ သတိျဖင့္ဘ၀ကိုျပင္ဆင္လွ်က္၊၀ိညာဥ္ေရးရာျပင္ဆင္ျခင္း၊ကိုယ္က်င့္တရားစိတ္ဓါတ္ေရးရာအ တြက္အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ဖို႔ရန္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။လူတစ္ဦး၏အသက္တာတြင္အႏၱရယ္အႀကီး
မား ဆံုးေသာအရာမွာအခ်ိန္မ်ားစြာရွိေသးသည္ႏွင့္မနက္ဖန္ဟူေသာစကား၊အလုပ္၌ျဖစ္ေစ၊ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရးတြင္မနက္ဖန္မွဟူေသာစကားကိုမသံုးရန္အေရးႀကီးပါသည္။ဖယ္ရွားပစ္၍
မရေသာအေၾကာင္းမွာမနက္ဖန္ဟူေသာအခ်ိန္ကာလသည္ မိမိအတြက္ေရာက္ရွိလာျခင္းရွိ/မရွိကို မည္သူမွ်မသိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ယာကုပ္ကသမၼာက်မ္းစာ၌ ယေန႔မနက္ဖန္ဤမည္ေသာၿမိဳ႕သို႔သြားၾကကုန္အံ့၊ထိုၿမိဳ႕၌တစ္ႏွစ္ပါတ္လံုးေန၍ကုန္သြယ္သျဖင့္အျမတ္ ရေအာင္ျပဳၾကကုန္အံ့ဟုဆိုတတ္ေသာသူတို႔နားေထာင္ၾကေလာ့၊မနက္ဖန္ေန႔၌အဘယ္သို႔ျဖစ္မည္ကို သင္တို႔မသိၾက၊သင္တို႔အသက္သည္အဘယ္သို႔ေသာအရာျဖစ္သနည္း၊ခဏထင္ရွားၿပီးမွကြယ္ေပ်ာက္ တတ္ေသာအခိုးအေငြ႕ျဖစ္၏ဟုေဖာ္ျပသြန္ခဲ့ပါသည္။ပညာရွိေရွာလမုန္ကိုယ္တိုင္ကမနက္ဖန္ေန႔ကိုအမွီျပဳ ၍မ၀ါၾကြားႏွင့္တစ္ရက္အတြင္းတြင္အဘယ္သို႔ျဖစ္မည္ကိုမသိႏိုင္ဟု(သုတၱံ၊၂၇း၁)၌ပညာရွိတို႔၏အဆံုးအ မျဖင့္သြန္သင္ထားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။စိန္႔လူ၀စ္ဗ်ဴဂယ္ဆိုသူကအခ်ိန္သည္ဆီးႏွင္းပြင့္ႏွင့္တူ၏၊ သည္ဆီးႏွင့္းပြင့္ကိုဘာလုပ္ရမလဲဟုကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆံုးျဖတ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနခိုက္မွာပင္ ဆီးႏွင္းပြင့္ကေပ်ာက္ကြယ္ သြားေလသည္ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။ေလာကလူသားတိုင္းအတြက္အခ်ိန္သည္တေျပးညီျဖစ္သည္။ တစ္နာရီတြင္ မိနစ္ေျခာက္ဆယ္၊တစ္ရက္တြင္၂၄နာရီ၊တစ္ႏွစ္မွာရက္ေပါင္း(၃၆၅)ရက္၊မည္သူမွ်မပို၊ မည္သူမွ်ေလွ်ာ့ မေပးခဲ့ေသာတန္ဖိုးျခင္းတူညီေသာလက္ေဆာင္ပင္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ထိုအခ်ိန္ကိုထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းမရွိျခင္းသည္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးစီ၏အသံုးခ်တတ္ေသာ၊ျပင္ဆင္မႈရွိေသာအရည္အခ်င္းေပၚ
တြင္မူတည္ေနပါသည္။သခင္ခရစ္ေတာ္ဥပမာေပးခဲ့ေသာ(မႆဲ၊ ၂၅း၁-၁၃)က်မ္းပိုဒ္၌ေကာင္းကင္ႏိုင္ ငံေတာ္သည္၊ျပင္ဆင္ျခင္းရွိေသာသူ၊သမၼာသတိရွိေသာသူ၊အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးရွိစြာသံုးစြဲတတ္ေသာသူ၊ နာခံျခင္းႏွင့္လုပ္ေဆာင္ေသာသူတို႔၀င္ရန္ေနျဖစ္ၿပီး၊ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိသူမ်ား၊ အမွတ္တမဲ့အသက္ ရွင္သူမ်ား၊ပ်င္းရိငိုက္ျမည္းတတ္သူမ်ား၊ေလာကေပ်ာ္ပါးျခင္းႏွင့္သာအခ်ိန္ကုန္ေနသူမ်ားအတြက္ႏိုင္ငံေတာ္ ၏တံခါးသည္ပိတ္ထားလွ်က္ရွိေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ကိုေမွ်ာ္လင့္ေသာ္လည္းျပင္ဆင္ျခင္းမရွိေသာသူ၊ပ်င္းရိေသာသူတို႔အတြက္ျမင္ႏုိင္စြမ္း၊၀င္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ ဆံုးရံႈးမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။လူမ်ားစြာတို႔ဆံုးရံႈးေနရျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာစဥ္းစားဥာဏ္ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ပ်င္းရိျခင္းႏွင့္ ျခားနားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။သခင္ခရစ္ေတာ္ေဟာေျပာေသာပါလက္စတိုင္းေဒသရွိ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းပံုဥပမာသည္မ်က္ေမွာက္ေခာတ္ရွိလူသားတို႔၏အသက္ရွင္မႈကိုမီးေမာင္းထိုးျပထားျခင္း
ျဖစ္သည္။အခ်ိန္မေရြးအမွတ္တမဲ့က်ေရာက္လာႏိုင္ေသာအသက္တာအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈထားရွိရ မည့္တာ၀န္မွာလူတစ္ဦးစီအတြက္အေရးႀကီးေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ပါလက္စတိုင္းေဒသရွိဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္းျပဳၿပီးမွသာမဂၤလာေဆာင္ရပါသည္။မဂၤလာေဆာင္ေသာအခါ တြင္သတို႔သမီးတို႔ကထူးျခားေသာ၀တ္စံု၀တ္ၿပီးသတို႔သားကိုေစာင့္ေနရၾကသည္။ သတို႔သားေရာက္လာ မည့္အခ်ိန္မွသာအခန္းအနားက်င္းပရပါသည္။သတို႔သားသည္မည္သည့္အခ်ိန္မည္သည့္ေနရက္ေရာက္ လာမည္ကို မသိရပါ။ သို႔ေသာ္တစ္ဖက္မွ(သတို႔သမီး)အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားရေလ့ရွိပါသည္။

သတို႔သားေရာက္လာခ်ိန္တြင္လမ္းေပၚတြင္ႀကိဳဆိုေနေသာသတို႔သမီးဖက္မွလူအုပ္ႀကီးထဲမွလူမ်ားသည္ ဆီမီးမ်ားထြန္းၿပီးေစာင့္ေလ့ရွိပါသည္။ထိုသို႔ဆီမီးမထြန္းေသာသူ၊ဆီမီးမရွိေသာသူမ်ားအေနျဖင့္၀င္ခြင့္ မရၾကေပ။ထို႔အတူမဂၤေဆာင္အခန္းအနားသို႔ ေနာက္က်ၿပီးမွေရာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း၀င္ခြင့္ မရၾကေခ်။ဤေနရာ၌သတို႔သမီး(၁၀)ဦးအနက္(၅)ဦးသည္ပညာသတီရွိစြာအသက္ရွင္ၿပီး ဆီမီးမ်ားထြန္း လွ်က္ေစာင့္ေနေသာ္လည္း၊(၅)ဦးမွာမိုက္မဲစြာဆီလည္းမျဖည့္ထားဘဲ၊ငိုက္မ်ည္းကာအခ်ိန္ျဖဳန္းတီးလွ်က္ေန ၾကပါသည္။အခ်ိန္တန္၍ သတို႔သားႀကြလာေသာအခါျပင္ဆင္ရန္အခ်ိန္မရွိေတာ့ေပ။အိမ္အျပင္၌ေနခဲ့ရၿပီး မဂၤလာေဆာင္ပြဲသို႔၀င္ရန္အခြင့္အေရးလည္းမရွိေတာ့ေပ။မိုက္မဲေသာသတို႔သမီး(၅)ဦးတို႔သည္
(၁)သတိမရွိစြာအသက္ရွင္ျခင္း
(၂)ပ်င္းရိျခင္း
(၃)ျပင္ဆင္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔ခ်စ္ေသာသတို႔သားႏွင့္လြဲခဲ့ရသလို ဘ၀သက္တာအတြက္ျပင္မ ရေသာေနာင္တအမ်ားကိုတစ္သက္စာသိမ္းပိုက္ထားေနရေပမည္။

(၁)သတိမရွိစြာအသက္ရွင္ျခင္း။
သတိတစ္ခ်က္လြတ္သြားသည္ႏွင့္ဘ၀တစ္သက္တာဒုကၡမ်ားႏွင့္အသက္ရွင္ခဲ့ရသူမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ သတိမမူ၊ဂူမျမင္ဟူေသာစကားကိုေပါ့ဆစြာေတြးခဲ့ေသာ္လည္းအသက္ရလာသည္ႏွင့္အမွ်အခ်ိန္ၾကာလာ သည္ႏွင့္တန္ဖိုးႀကီးေသာအမွားျဖစ္ေၾကာင္းသိလာရသည္။မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကမၻာႀကီးထဲတြင္အသက္ ရွင္ေနရသည္ႏွင့္အမွ်ရႈပ္ေထြးခက္ခဲစြာ၊တစ္ခါတစ္ရံသိမ္ေမြ႕စြာတိုက္ေနေသာမုန္တိုင္းမ်ားကယေန႔ကမာၻ႕
စီးပြားေရး၊ႏိုင္ငံေရး၊ဘာသာေရး၊လူမႈေရး၊ပညာေရးတို႔တြင္သတိတစ္ခ်က္သည္ အသက္ႏွင့္အမွ်တန္ဖိုး ရွိေသာအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေနေလၿပီ။စားသတိ၊သြားသတိ၊ေနသတိ၊ထိုင္သတိဟူေသာစကားအတိုင္း အရာအရာတိုင္းအားဖက္ေပါင္းစံုစဥ္းစားၿပီးမွဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။ သတိသည္ေလာကီေလာကုတၱရာအားလံုးအတြက္ျပည့္စံုစြာမွန္ကန္ေသာအက်ဳိးရရွိရန္အတြက္အေျခခံ
လိုအပ္ေသာအရည္အခ်ည္းပင္ျဖစ္သည္။(လုကာ။ ၁၆း၁၉-၃၁)တြင္ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္၌ေန႔ တိုင္းေပ်ာ္ေမြ႕ေနေသာသူေငွးတစ္ဦးႏွင့္သူဆင္းရဲလာဇရုအေၾကာင္းကိုေဖၚျပထားပါသည္။သူေငွးသည္ စြန္႕ႀကဲေပးကမ္းေသာေမတၱာမရွိသည္သာမကသမၼာသတိလည္းမရွိ၊သီလေဆာက္တည္ျခင္းလည္းမရွိပဲ မိမိစည္းစိမ္၌သာေန႔တိုင္းေပ်ာ္ေမြ႕ၿပီးအခ်ိန္ျဖဳန္းတီးခဲ့သည္။ဘုရားသခင္သည္ေလာကထဲ၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား စည္းစိမ္ေပးထားျခင္း၊ပညာဥာဏ္၊ထူးေပးထားျခင္းသည္ေလာကအက်ဳိးျပဳဖို႔သာျဖစ္သည္။ဘုရားသခင္ သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔မည္သူမည္၀ါျဖစ္ျခင္းထက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မည္သို႔ေတြးေခၚေနထိုင္သက္ရွင္ျပဳမူေဆာင္ရြက္သည္ ကိုသာၾကည့္ရႈပါသည္။လူတိုင္းသားတိုင္း၏ေန႔စဥ္အသက္ရွင္မႈအေပၚဘုရားသခင္ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ (ယာ၊၃း၁၃)တြင္သင္တို႔၌အတတ္အလိမ္မာႏွင့္ျပည့္စံုေသာပညာရွိတစ္စံုတစ္ေယာက္ရွိလွ်င္ထိုသူသည္ ပညာ၏ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္းႏွင့္တကြေကာင္းျမတ္ေသာ က်င့္ႀကံျပဳမူျခင္းအားျဖင့္ မိမိအမႈတို႔ကိုျပပါေစ။ ရွင္ယာကုပ္က၀ိညာဥ္ေရးရာပညာႏွင့္ေလာကီပညာကိုခြဲျခားျပထားပါသည္။တစ္ခ်ဳိ႕မွာမိမိတို႔ပန္းတိုင္ေရာက္ ရန္၊ထိပ္တန္းေရာက္ရန္မနာလိုျခင္း၊မရိုးသားျခင္း၊တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္အသံုးျပဳၾက
သူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ထိုအရာသည္လူလုပ္ယူသည့္ပညာ(man maked wisdom)ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာပညာသည္ အထက္အရပ္ဘုရားသခင္ထံမွ လာေသာပညာ(heavenlywisdom) ျဖစ္ပါ သည္။ထိုအရာသည္အတတ္အလိမ္မာႏွင့္ျပည့္စံုၿပီးေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္သီလျဖင့္ သူတစ္ပါးအက်ဳိးျပဳ စုျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၂)ပ်င္းရိျခင္း(သို႔)ငိုက္ျမည္းအိပ္ေပ်ာ္ျခင္း။
မဂၤလာေဆာင္လုလင္ႀကြလာျခင္းအား ႀကိဳလင့္ေနေသာသတိုးသမီး(၁၀)ဦးစလံုးမွာငိုက္ျမည္းအိပ္ေပ်ာ္ခဲ့ၾက ပါသည္။သို႔ေသာ္အခ်ိန္မွီဆီမ်ားျဖည့္ၿပီးျပင္ဆင္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္သတို႔သားၾကြလာခ်ိန္တြင္အဆင္သင့္ ဆီမီးထြန္းႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ရိုးရိုးငိုက္ျမည္းျခင္းသည္သတိမလြတ္ေစဘဲပ်င္းရိေသာသေဘာကသူတို႔အား လြန္က်ဴးစြာအိပ္ေပ်ာ္ေစခဲ့ပါသည္။(သုတၱံ၊ ၁၃း၄)တြင္ပ်င္းရိေသာသူသည္အဘယ္အရာကိုမွ်ေတာင္းတ ၍မရတတ္၊လံုးလ၀ရိယျပဳေသာသူမူကားမိမိအလိုဆႏၵျပည့္စံုရ၏ဟုေဖၚျပထားပါသည္။(သုတၱံ၊ ၁၈း၉)၌ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ပ်င္းရိေသာသေဘာရွိေသာသူသည္မိမိဥစၥာကိုအခ်ဥ္းအႏွီးကုန္ေစတတ္ေသာသူႏွင့္ ညီအစ္ကိုေတာ္စပ္သည္ဟုသြန္သင္ထားပါသည္။ပ်င္းရိေသာသူကမနက္ဖန္အတြက္စဥ္းစားေနခ်ိန္မွာပင္ လုံးလ၀ရိယရွိေသာသူကအနာဂတ္ကိုတည္ေဆာက္ထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ပ်င္းရိေသာသူအေနျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္၊ဆင္ေျခမ်ားျဖင့္ျပည့္၀ေနတတ္၏။ (သုတၱံ ၊၂၁း၂၅ ။ ၂၂း၁၃)။လံုးလ၀ရိယရွိေသာ သူမူကားကာလသံုးပါးျဖစ္ေသာအတိတ္၊ပစၥဳန္ပၸန္၊အနာဂတ္၏သမိုင္းကိုဖန္တီးႏိုင္ၿပီးထိုအသိပညာျဖင့္
ပင္အနာဂတ္သို႔သြားေရာက္တည္ေဆာက္ႏုိင္သည္။ပ်င္းရိေသာသူမူကားအတတ္ပညာ၊အသိပညာဆံုးရံႈး သည္သာမကမိမိမွာရွိေသာအရည္အေသြးႏွင့္စြမ္းရည္ပင္လွ်င္ အသံုးမခ်လွ်င္ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးရေပမည္။

(၃)ျပင္ဆင္မႈမရွိျခင္း။
မိုက္မဲေသာသတို႔သမီး(၅)ဦးမွာ သူတို႔၏မိုက္မဲစြာငိုက္ျမည္းအိပ္ေပ်ာ္သြားျခင္းေၾကာင့္သတိုးသား(မဂၤ လာေဆာင္လုလင္)ၾကြလာခ်ိန္တြင္ဆီမီးထြန္းရန္ဆီမရွိခဲ့ေပ။လူမွန္လွ်င္ေနဖို႔အတြက္မျဖစ္မေနျပင္ဆင္ ဖို႔ရန္လိုသကဲ့သို႔အသက္ရွင္ရန္၊ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ရန္ျပင္ဆင္ရေပမည္။ထို႔အတူေသဖို႔အတြက္ လည္းျပင္ဆင္ထားရပါမည္။သီလႏွင့္ဒါနမပါလွ်င္ေသကာမွသိ၊ေရဗူးႏွင့္ဖိနပ္မပါလွ်င္ခါမွသိ)စကားပံုကဲ့သို႔ လူတိုင္းေကာင္းေသာကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ေစတနာသဒၵါတရားကိုေဆာင့္ရြက္သင့္ပါသည္။ခရစ္ေတာ္ ဘုရားကိုယ္တိုင္ကလူသားတိုင္းခ်စ္ေမတၱာထားရန္၊ အတၱထက္ပရကိုဦးစားေပးရန္ အစဥ္သြန္သင္ထား ပါသည္။(ေကာင္းေသာရွင္မာရိစိတ္ထားလုကာ၊၁၀း၂၅-၃၇)၊ဥစၥာရတတ္ေသာလူငယ္(လုကာ၊၁၈း၁၈၂၃) တြင္ေမတၱာတရားရွိသူ၌ေပးကမ္းစြန္႔က်ဲၿပီးသူတစ္ပါးအတြက္စဥ္းစားေပးတတ္ေသာ္လည္း၊မိမိဥစၥာ ကိုႏွေမ်ာတြန္႔တိုတတ္ေသာသူမူကား ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔၀င္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိအတြက္သာစဥ္းစားလွ်က္မိမိစည္းစိမ္၌သာေပ်ာ္ေမြ႕ေသာသူေငွးဥပမာကိုလည္း(လုကာ၊၁၂း ၁၆-၂၁) တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ကိုယ္အတြက္ဘ႑ာကိုဆည္းပူးေသာသူသည္ဘုရားေရွ႕ေတာ္တြင္ဆင္းရဲေသာ သူျဖစ္သည္ဟုဆိုထားပါသည္။ဤေလာကအလည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားအသက္ရွင္ေစေသာဘုရားသခင္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ-ေလာကေကာင္းက်ဳိးအတြက္သာမကလူအခ်င္းခ်င္းတို႔၏ဒုကၡကိုမွ်ေ၀ခံစားဖို႔ရန္ႏွင့္ အသက္တာတြင္အခ်ိန္ႏွင့္စည္းစိမ္ကိုေကာင္းစြာအသံုးခ်တတ္ဖို႔ရန္ျဖစ္ပါသည္။ဆီမရွိေသာသတိုးသမီး(၅) ဦးကဲ့သို႔အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္မိမိတို႔၏ဘ၀အသက္တာကို ဆီမရွိေသာဘ၀ျဖင့္အသက္ရွင္ေနၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေသာသူမ်ားသည္ အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးရွိစြာအသံုးမျပဳျခင္း၊ ပညာကိုအပတ္တကုတ္မႀကိဳးစားျခင္း၊ အလုပ္ကိုလံုးလ၀ရိယရွိစြာမလုပ္ျခင္း၊ ဘ၀ကိုျပင္ဆင္မႈမထားဘဲအသက္ရွင္ျခင္းစသည့္ပံုစံမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ဤေခတ္ကာလသည္ပို၍ပင္၀ိညာဥ္ေရးရာႏွင့္ဆိုင္ေသာဆီကိုအျပည့္ ထည့္ထားရန္လိုအပ္လွေပသည္။Longfellowကအခ်ိန္ဆိုတာ၊၀ိညာဥ္ရဲ႕ဘ၀နာမ္အသက္ဟုဆိုထားပါ သည္။ အီတာလ်ံမီလိုဆိုဖာ-ဒႆနဆရာတစ္ေယာက္ကအခ်ိန္ဟာငါရဲ႕ထြန္ယက္ရာလယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလယ္ေျမကိုထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးတာမရွိယင္ဘာအပင္မွာမသီးမပြင့္ႏိုင္ဘူး၊ အဲဒီေျမေနရာကိုအလဟသ မျဖစ္ေအာင္၊အဆိပ္ပင္ေတြမေပါက္ေအာင္၊အသံုးက်တဲ့တန္ဖိုးရွိတဲ့အက်ဳိးကိုျဖစ္ေစတဲ့အပင္ေတြကိုပဲ စိုက္ထားရမယ္။သည့္အျပင္အေပၚယံရႈိးထုတ္တဲ့က်ီးအာသီးအပင္ေတြမ်ဳိးလည္းမစိုက္မိဖို႔လိုပါတယ္။ စက္ရံုေတြတည္ေထာင္ယင္စက္ရံုေတြရဲ႕လုပ္အားျပန္ေရာက္မယ္။ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ေျမေတြဟာအဘိုး တန္ေျမေတြျဖစ္သလိုပဲ၊ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အခ်ိန္ေတြဟာလည္းအဖိုးတန္တဲ့အခ်ိန္ေတြျဖစ္ပါတယ္ဟုဆိုပါသည္။ နပိုလီယန္အိုနာပတ္ကလည္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားမင္းတို႔ရဲ႕အခြင့္အလမ္းေတြကိုတိုးတက္
ေအာင္လုပ္ပါ။အခုအလဟသကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခ်ိန္တိုင္းဟာအနာဂတ္ၾကမၼာအတြက္အခြင့္အေရးေတြ
ျဖစ္ေနမယ္ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ကိုယ္စြမ္း၊ဥာဏ္စြမ္း၊ဘာအစြမ္းမွျဖည့္မထားပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျဖဳန္း တည္းခဲ့ေသာအခ်ိန္မ်ားကိုေနာင္တႏွင့္သာဖက္ရမ္းအသက္ရွင္ေနရလိမ့္မည္။ လူသားမ်ဳိးဆက္အတြက္ ဘာမွမက်န္ရစ္ေအာင္အသက္ရွင္ခဲ့ေသာတရားခံတစ္ဦးအျဖစ္သာအမည္တြင္ရစ္ပါလိမ့္မည္။ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈသတိေပးခဲ့ေသာသတို႔သမီး(၁၀)ဦးထဲမွ မိုက္မဲေသာျပင္ဆင္မႈမရွိသည့္ သတို႔သမီး(၅)ဦးမွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလ တစ္ေလာကလံုးႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသတိေပးခ်က္တစ္ခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသတိေပးခ်က္(၂)ခ်က္မွာ-


(၁)အခါလြန္မွမရႏိုင္ေတာ့သည့္အရာအားရယူရန္ႀကိဳးစားျခင္းမ်ဳိးမလုပ္သင့္ပါ၊ထိုနည္းတူမိမိကိုယ္ ကိုယ္ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိ၊မေကာင္းေသာကိုယ္က်င့္တရားမ်ားအားစြန္႔ပစ္ရန္ခက္ခဲေနျခင္း ေနာက္က်ျခင္း
တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ဆီမီးခြက္ရွိေသာ္လည္းမီးခြက္ထဲ၌ဆီမထည့္ထားလွ်င္အလင္းကိုမရႏိုင္သကဲသို႔ အသိဥာဏ္ထဲ၌ဆီႏွင့္တူေသာ၀ိညာဥ္ေရးရာအသိတရား၊ဥာဏ္ပညာ၊ သမၼာသတိမ်ားအၿမဲမျပတ္ ထည့္ထားရန္အေရးႀကီးပါသည္။သို႔မွသာေလာကထဲအေမွာင္ကမာၻထဲ၌အလင္းတရားျဖင့္အသက္ရွင္
ရပ္တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၂)မိုက္မဲေသာ၊ပညာမဲ့ေသာသတိုးသမီး(၅)ဦးမွာပညာသတိရွိေသာသတို႔သမီး(၅)ဦးထံမွဆီေခ်းငွားခဲ့ ရာေခ်းယူ၍မရခဲ့သည့္ပံုပမာသည္ လူတစ္ဦး၏ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ(Relationship)သည္ေခ်း ယူ၍ရႏိုင္ေသာအရာမဟုတ္ပါ။ကိုယ္ပိုင္တည္ေဆာက္ရယူရေသာအရာပင္ျဖစ္သည္။အနီးကပ္လုပ္ယူ၍ မရႏိုင္ပါ။မိုက္မဲေသာသတို႔သမီး(၅)ဦးအဖို႔ေနာက္က်သြားၿပီ၊လြန္သြားၿပီဟူေသာေနာင္တတရားႏွင့္ေလး လံ လြန္းလွေသာပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈကိုသာေပြ႕ပိုက္ရပါေတာ့သည္။မိမိတို႔အေနျဖင့္ဆီထည့္ရန္အခ်ိန္အလံု အေလာက္ရထားပါလွ်က္ႏွင့္ျပင္ဆင္မႈမရွိခဲ့ျခင္း၊ႀကိဳးစားမႈမရွိခဲ့ျခင္း၊ အက်ဳိးရွိရွိအသံုးမျပဳတတ္ျခင္းမ်ား သည္ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ဘ၀ပ်က္ျခင္းရလဒ္မ်ားကိုသာခံစားရရွိေစပါသည္။

ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူေသာကမာၻေလာကႀကီးထဲ၌အလင္းအိမ္ဟူေသာေနလံုးႀကီးစတင္ထြက္ရွိ လာသည့္နံနက္မိုးေသာက္ခ်ိန္သည္အလင္းအေတာက္ပဆံုးအခ်ိန္အခါျဖစ္သလိုညေနေန၀င္ဆည္းဆာ အခ်ိန္သည္လည္းအလွပဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။လူ႔ေလာကႀကီးထဲလူသားအျဖစ္ေမြးဖြားေရာက္ရွိလာ ၾကေသာလူသားတိုင္းအတြက္ေမြးဖြားခ်ိန္သည္မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္၀သကဲ့သို႔လူ႔ေလာကမွထြက္ခြာၿပီး ဘုရားသခင္ထံျပန္သြားရေသာ ေန၀င္ခ်ိန္သည္လည္း အလွပဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေရွာလမုန္ မင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ကေမြးဖြားခ်ိန္ႏွင့္ေသဆံုးခ်ိန္ကာလကို ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာတို႔သည္ မိမိတို႔အခ်ိန္ရွိ၏။ မိုးေကာင္းကင္ေအာက္၌ႀကံစည္သမွ်အသီးသီးျပဳရေသာအခ်ိန္ရွိသည္………ဟု(ေဒသနာ၊ ၃း၁-၁၂) တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ထိုအခ်ိန္ဆုိသည့္ကြက္လပ္မွာကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားအတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရိုးသားျခင္း၊ႀကိဳးစားျခင္း၊စာနာျခင္း၊ေဖးမျခင္း၊တရားမွ်တျခင္း၊ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသိဥာဏ္ရွိျခင္း၊သတိၱတရားရွိျခင္း၊အိေၿႏၵေစာင့္စည္းျခင္း၊ကိုယ္က်င့္သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာအားျဖည့္ျခင္း၊ေလာကေကာင္းက်ဳိးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊သူတစ္ပါးအတြက္အေစခံျခင္းစသည္ တို႔ျဖင့္ပါရမီျဖည့္ရန္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ႏုပ်ဳိသည္မွစၿပီးအိုမင္းသည္အထိအခ်ိန္မွာေနရာယူထားဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကအိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကိုအမ်ဳိးမ်ဳိးညည္းထြားတတ္သည္။မအိုမင္းေအာင္တားဆီးျခင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္အခ်ိန္ကိုေတာ့ျဖင့္တားဆီး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ဆြဲဆန္႔ဖို႔ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ျပဳျပင္ဖို႔ရန္ေသာ္
လည္းေကာင္းမရႏိုင္ပါ။လူသည္အိုလာၿပီးအလွပ်က္လာျခင္းသည္အၿမဲမမွန္ပါ။မအိုပဲအလွပ်က္ျခင္း၊ ဘ၀ပ်က္ျခင္း၊စိတ္ဓါတ္ပ်က္ျခင္း၊စာရိတၱပ်က္ျခင္းမ်ားထက္စာလွ်င္မိမိ၌ရွိေသာပညာသတိ၊သီလသမာဓိ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ေစတနာတရား၊သန္႔စင္ေသာစိတ္၊ၫူစူမႈကင္းေသာစိတ္တို႔ျဖင့္ေပ်ာ္၀င္ေနေသာဘ၀ျဖင့္ လွပစြာအိုမင္းတတ္ဖို႔၊အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးရွိရွိအသက္ရွင္တတ္ဖို႔ရန္လိုပါသည္။မိမိ၌ရွိေသာအခ်ိန္ႏွင့္စြမ္း ရည္ကိုတန္ဖိုးရွိစြာသံုးစြဲတတ္သူ၊တန္ဖိုးရွိစြာကုန္လြန္ေစတတ္ေသာသူတို႔အဖို႔လွပေသာအခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႕ရန္အလို႔ငွာဆံုေတြ႕ေနရေသာအခ်ိန္မ်ားအားအလွပဆံုးျပင္ဆင္လွ်က္ေလာကအက်ဳိး၊သာသနာ အက်ဳိး၊ႏိုင္ငံအက်ဳိး၊လူသားအက်ဳိးမ်ားအားမိမိ၌ရွိေသာပညာသတိျဖင့္ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ မည္မွာဧကန္အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

မိုးဦးဇြန္(ကမာ႐ြတ္)

● အျပစ္ဆိုသည္မွာ ....

အဓိကက်မ္းခ်က္မ်ား။-
(ေရာမ၊၃း၂၃။ ေရာမ၊၆း၂၃။ေဟရွာ၊၅၉း၂)
ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္မရွိေသာ အသက္ရွင္မႈကို ဆိုလိုပါသည္။ လူသား တိုင္းသည္ အျပစ္သား မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ခ်စ္စရာ႔အ႐ြယ္ေမြး ကင္းစ ကေလးမ်ားပင္အျပစ္ကို မက်ဴးလြန္ေသးေသာ္လည္း အျပစ္၏ သေဘာတရားမ်ား ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ သည္(ဆာ လံ၊၅၁း၅)။ မိမိကိုယ္ကိုဗဟို ျပဳလို သည့္သ ေဘာ ထား သည္ေမြးကင္းစ ကေလးတုိင္း၌ အလို အေလွ်ာက္ ပါရွိၿပီးသားျဖစ္သည္။ မည္သူ မွလြဲ ေရွာင္ ၍ မရေပ။ ထိုစိတ္သေဘာ ထားသည္ ဘုရားသခင္အား ၀မ္းနဲစရာ ပင္ျဖစ္သည္။ အကၽြႏ္ုပ္ သည္ေမြးစကပင္ အျပစ္ပါလ်က္ရွိပါ၏။ အမိ၀မ္းထဲမွာ ပဋိသေႏၶယူစဥ္ ပင္အျပစ္စြဲ ပါ၏”(ဆာလံ၊ ၅၁း၅)။ ဘုရားသခင္အား ဗဟိုျပဳျခင္းထက္ မိမိကိုယ္ကိုသာဗဟိုျပဳ ၿပီးအဓိက ထားတတ္သည္။ ဤ စိတ္သေဘာထား ကို ေမြးကင္းစ ခေလးအ႐ြယ္မွ ပင္ ေတြ႕ႏို္င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အျပစ္၏လကၡဏာ ကိုေမြးကင္းစခေလး အ႐ြယ္မွစ၍ ေတြ႔ရပါသည္။ ဤသို႔ေသာစိတ္မ်ဳိးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔လြဲေ႐ွာင္၍မရသလို ဤစိတ္ဓါတ္ မ်ားလူလူခ်င္း ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္အားလည္းေကာင္း ျပစ္မွားလွ်က္႐ွိ ပါသည္ (ေရာမ၊ ၃း၂၃)။ ထို႔အတူ ဘုရားသခင္အား စိတ္ပ်က္ေစျခင္း၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ ေသာရည္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားရန္ မေဆာင္ ရြက္ျခင္းသည္ အျဖစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိအတြက္ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး၊ တပါးသူအတြက္၊ ဘုရားအ တြက္ေနာက္ဆံုး ထား တတ္ၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္အျပစ္သည္ မိမိအားဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ဘုရား ကိုပင္ေမ့ေလ်ာ့သြားေအာင္ ဘုရားႏွင့္လူသားအားေ၀းကြာ ေစခဲ့ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္သည္ဘု ရားႏွင့္ လူစပ္ၾကားတြင္ရွိရမည့္ မိတ္သဟာရဖြ႕ဲျခင္းကို ပ်က္စီးေစျခင္း ပင္သည္။ ေလာကႀကီးထဲလူသား အျဖစ္ေမြး ဖြားလာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အျပစ္သား မ်ားအျဖစ္ သာေမြးဖြားၾကေသာ္လည္း ဘုရားရွိမွန္းေတာ့ လူသား တို္င္းကသိေန ၾကပါသည္။

အျပစ္၏အက်ဳိးဆက္မ်ား(some consequence of sin)
-ဘုရားကိုေသာကေရာက္ေစသည္(ကမာၻဦး၊ ၆း၅-၇)
-ဘုရားသခင္ထံေတာ္ပါးမွခြဲထြက္လာသည္(ေဟရွာ၊၅၉း၁-၂)
-အျပစ္၏ကၽြန္ျဖစ္ေစသည္(ေရာမ၊၆း၁၇)
-၀ိညာဥ္ေရးရာကိုေသေစသည္(ဧဖက္၊ ၂း၁)
-အကထိလုိက္စားလာသည္(တိတု၊ ၁း၁၅)
-အျပစ္ကိုလက္ဆင့္ကမ္းယူေဆာင္လာသည္(ဆာလံ၊ ၅၁း၃-၄)
-တရားစီရင္ျခင္း၊ ဒဏ္ခတ္ျခင္းကိုခံရသည္(မႆဲ၊ ၂၅း၄၆)
-၀ိညာဥ္ေရးရာကိုအေမွာင္က်ေစသည္(၂ေကာ၊ ၄း၄)
-ေမၽွာ္လင့္ျခင္းကင္းမဲ့ေစသည္(ဧဖက္၊၂း၁၂)
-အျပစ္ဒဏ္ခ်ခံရသည္၊ ႐ႈပ္ခ်ျခင္းခံရသည္(ယာကုပ္၊ ၅း၁၂)
အျပစ္အတြက္ႏႈတ္ကပတ္သမၼာက်မ္းစာ(the Bible words for sin)
သမၼာက်မ္းစာတြင္ လူသားတို႔မည္သို႔ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေ၀းကြာခဲ့ရေၾကာင္း ႏွင့္မိတ္သဟာရပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း မ်ား စြာေဖၚျပထားပါသည္။ ထိုေ၀းကြာပံု၊ ပ်က္စီး ခဲ့ပံုတို႔ကိုေ၀ါဟာရအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္အသံုးျပဳထားေၾကာင္းေတြ႕ ရပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ……
စံခ်ိန္စံၫႊန္းမွလြဲေခ်ာ္ျခင္း(Deviation from a norm or standard)
*Chattah;ပစ္မွတ္ကိုလြဲေခ်ာ္သြားျခင္း၊ မွားယြင္းသြားျခင္း(တရားသူ၂၀း၁၆၊ ဆာလံ၊ ၅၁း၄)
*Avon;ေကြးသည္အလြဲ အသံုးျပဳသည္ (ဥပမာ-ေကာင္းေသာအရာကို သိ ေသာ္လည္း တမင္အမွား ကိုျပဳ 
လုပ္ျခင္း (ေယာဘ၊ ၃၃း၂၇)
*Shagah;လမ္းလြဲေခ်ာ္သြားသည္၊ မွားယြင္းသည္ (ေယာဘ၊ ၉း၄။ ၀တ္ျပဳ၊ ၄း၁၃)      
*Prabasis;(ဓမၼသစ္) မ်ဥ္းေျဖာင့္မွ ရုတ္တရက္ေကြ႕သြားျခင္း၊ နယ္နမိတ္က်ဴး ေက်ာ္ျခင္း(ေရာမ၊ ၄း၁၅။ ဂလာတိ၊ ၃း၁၉)
*Hamartia;(ဓမၼသစ္)ပစ္မွတ္လြဲသည္(မႆဲ၊ ၁း၂၁။ ေရာမ၊၆း၂၃)
*Paraptoma;(ဓမၼသစ္) က်ဴးလြန္သည္၊ ေစာ္ကားသည္၊ မွန္ေသာလမ္းအစား မွားယြင္းေသာလမ္းေပၚ တြင္ ေခ်ခ်မွားသြားသည္ (ေကာေလာ၊ ၂း ၁၃။ ဧဖက္၊ ၂း၅)  

အေျခအေနတစ္ခုကိုသရုပ္သ႑ာန္ေဖၚျပျခင္း(Description of a state)                             *Rasha;အားနဲခဲ့ျခင္း(သို႔) ဘုရားမဲ့တရားမဲ့ေနထိုင္ျခင္း(ဆာလံ၊ ၁း၆။ ဆာ လံ၊ ၃၇း၂၈) 
*Asham;ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္၊ အျပစ္ျဖစ္ေစရန္ (ကမာၻဦး၊ ၂၆း၁၀။ ၀တ္ျပဳ၊၅း၁၅-၁၆။ (အျပစ္ျဖစ္ေစေသာ ပူေဇာ္သကၠာ) 

တမင္တကာပုန္ကန္ျခင္း(Deliberate rebellion) 
ဘုရားသခင္မလိုအပ္ဘဲ မိမိဖါသာမိမိေျဖရွင္းႏိုင္ပါ သည္ ဆိုသည့္ခံယူခ်က္ရွိ ေသာအေျခအေန ပင္ျဖစ္ သည္။ ဘုရားသခင္၏ စိုးမိုးခ်ဳပ္ခ်ယ္ မႈေအာက္မွကင္း လြတ္ၿပီ၊ လြတ္လပ္မႈအခြင့္ အေရးရသူ မ်ားဟု မိမိတို႔ ကိုယ္ ကို မိမိတို႔ႂကြား၀ါေနသူ မ်ားကိုဆိုလိုပါသည္။
*Persha; ဘုရားသခင္အား လက္သီးလက္ေမာင္းေထာင္ျပသူ (ေဟရွာယ၊ ၁း၂။ ၃ဓမၼ၊၁၂း၁၉)
*Anomia; (ဓမၼသစ္)ဥပေဒမဲ့ျခင္း၊ ပုန္ကန္ျခင္း (၂ေကာ၊ ၆း၁၄။ ၁ေယာ၊ ၃း၄) မေျဖာင့္မတ္ေသာ အျပဳအ 
မူႏွ င့္ သေဘာထားမ်ား(Devious actions of attitudes)
*Marah;ရန္ပြားေစျခင္း၊ ပုန္ကန္ျခင္း၊ ေခါင္းမာျခင္း (ဆာလံ၊ ၇၈း ၈)
*Marad;ပုန္ကန္ရန္(ေတာလည္၊၁၄း၉)
*Raah; ဆိုးသြမ္းျခင္း၊ ဥပမာ-ဆိုးညစ္ေသာအျပဳအမူ သီးသန္႔(ကမာၻဦး၊၁၉း၇) (ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားသခင္ ၏ေမတၱာေအာက္မွသီးသန္႔ခြဲ ထားျခင္းလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။)           
                                                                  
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ျပည္လည္တုန္႔ျပန္ျခင္း
လူသားတိုင္းမိမိတို႔အျပစ္အတြက္တာ၀န္ကိုယ္စီ ယူၾက ရ ပါ မည္  (ေရာမ၊ ၁၄း၁၂)။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား လံုးမွာ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္အားေရွ႕တန္း တင္ျခင္းထက္၊ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ေရွ႕တန္းတင္ျခင္း ဆိုသည့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ ျခင္းအက်င့္ကိုပို၍ ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အျပစ္ျပဳ ေနရာမွျပန္လွည့္ထြက္ခြာ လာရန္ အလိုေတာ္ရွိေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္(ေယဇေက်၊ ၁၈း၂၀-၂၃)။ လူသည္ ဘုရားသခင္၏ အႀကံ အစည္ေတာ္အား ဆန္႔က်င္ၿပီးအျပစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္မွလူ သားတို႔အား ေနာင္တရ ၿပီးသူ႔ထံျပန္လွည့္လာရန္ ေမတၱာျဖင့္ေခၚေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တြင္ေရြး ခ်ယ္ရန္အခြင့္အေရးအျပည့္ရွိေနပါေသးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အျပစ္ႏြံထဲ ၌ ဆက္ေန လိုပါသ လား၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေ၀းကြာေသာဘ၀၌ ဆက္လက္ေနလိုပါသလား ကၽြႏု္ပ္တို႔ဖက္ မွေရြးခ်ယ္ရန္တာ ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ထံေတာ္ပါးသို႔ ျပန္လွည့္လိုပါက ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔အျပစ္အ တြက္ အသက္ေပး ဆပ္ေတာ္မူေသာခရစ္ေတာ္ ေယရႈဘုရားအားမိမိ၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ ယံုၾကည္ရန္၊ ထိုအရွင္ သခင္အ လိုေတာ္ရွိေသာအသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ မၾကာခဏအျပစ္ျပဳ တတ္ ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္ဖြ႕ဲ၍မရႏိုင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္ သည္ႏႈတ္ ႏွင့္ေဖၚျပ ၍မကုန္ႏိုင္ေအာင္သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖက္မွသူ႕ကိုသိကၽြမ္းရန္ အလိုေတာ္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚထားတဲ့ အလိုေတာ္ျပည့္စံုရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တာ ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ေမတၱာႏိုင္ငံထဲ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား တစ္စိတ္တစ္ ပိုင္း အျဖစ္ပါ၀င္ရန္ အလိုေတာ္ရွိေနပါသည္။

တင္ျပသူ-၀ိညာဥ္မီးအိမ္

● အစြန္းေရာက္ခရစ္ယာန္မ်ားအေၾကာင္းသိမွတ္ဖြယ္ရာ”


ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ စ၍ကမာၻ အရပ္ရပ္မွ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ား တစထက္ တစ၀င္ ေရာက္လာ သလိုကမာၻ အရပ္ရပ္မွ သြန္သင္ ခ်က္ အမ်ဳိး မ်ဳိးျဖင့္ ဘာသာ ေရးအဖြဲ႕ အ စည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး လည္း၀င္ ေရာက္ လာေတာ့ မည္ျဖစ္ပါ သည္။ ထုိ႔သို႔၀င္ ေရာက္လာ မည့္ ဘာသာ ေရးအဖြဲ႕ အစည္း မ်ား ထဲတြင္ မွားယြင္း ေသာသြန္ သင္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ ေငြေၾကး အေျမာက္ အမ်ား အသံုးျပဳ ၿပီး၀င္ ေရာက္ လာမည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား လည္းရွိ ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ လည္းကၽြႏ္ုပ္ တို႔၏အေျခ အေနသည္ ပင္ပန္း ၾကပ္ တည္း စြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ရွာေဖြ စားေသာက္ ေနၾကရ ျခင္း၊ အေပၚ ယံ ယံုၾကည္ မႈမ်ားက အေလး သာေနျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ေရကန္ အသင့္ ၾကာ အတင့္ ဟုဆိုရ မလား၊ ဇရက္ ေတာင္ပံ က်ဳိးႏွင့္ ေၾကာင္ခံ တြင္း ပ်က္ဟု ေျပာရ မလားပင္ မဆိုတတ္ ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ေၾကာက္ မက္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာ အ စြန္း ေရာက္ အယူအ ဆမ်ားကို ခ်ိန္ဆ ႏိုင္ရန္၊ ခြဲျခားႏိုင္ ရန္ႏွင့္ ေရွာင္ က်ဥ္ႏိုင္ရန္ အ တြက္ လက္ လွမ္း မွီသမွ် စုစည္း ေဖၚျပ ေပးျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ဤမွား ယြင္းေသာ သြန္ သင္ခ်က္ မ်ားအား အခ်ိန္မွီ တားဆီး ရန္ ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႕အ စည္းရွိ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ အသင္းေတာ္ ၏သင္းအုပ္ ဆရာ/မမ်ား၊ ဓမၼ၀န္ ေဆာင္မ်ား ၏ တာ၀န္ သာမက အသင္း သား/သူ တစ္ရပ္ လံုး၏ တာ၀န္ လည္းျဖစ္ ပါသည္။ ဤသို႔ ေသာအျဖစ္ အပ်က္မ်ား သည္ ယေန ႔ေခာတ္၌ ပင္မဟုတ္ပါ တမန္ ေတာ္ႀကီး ရွင္ ေပါလု လက္ ထက္က တည္း ကပင္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သမၼာ က်မ္းစာ ၌ေတြ႕ ရပါသည္။ (ဂလာတိ၊ ၁း၆-)တြင္ခရစ္ေတာ္ ၏ေက်း ဇူး ေတာ္အားျဖင့္ သင္တို႔ ကိုေခၚ ေတာ္မူ ေသာသူ ႏွင့္ဤ မွ်ေလာက္ ျမန္ ျမန္ခြာ ၍ သင္တို႔ သည္ အျခား ေသာ ဧ၀ံေဂလိ တရားကို ခံယူၾက ေသာ ေၾကာင့္ ငါသည္ အံ့ၾသျခင္း ရွိ၏”“ထိုဧ၀ံ ေဂလိတ ရားသည္ ဧ၀ံေဂ လိတ ရားမ ဟုတ္ သင္တို႔ ကို ေႏွာင့္ ယွက္၍ ခရစ္ ေတာ္၏ ဧ၀ံေဂလိ တရားကို ေမွာက္ လွန္ခ်င္ ေသာသူ အခ်ဳိ႕ရွိ ၾက၏။ သို႔ေသာ္ လည္း သင္တို႔ အား ငါေဟာ ေျပာေသာ ဧ၀ံေဂ လိတရား မွ တပါး အျခားေသာ ဧ၀ံေဂလိ တရားကို ငါေဟာ ေျပာေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ ေကာင္းကင္ ဘံုမွ လာေသာ ေကာင္း ကင္တ မန္ေဟာ ေျပာေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ ေဟာ ေျပာေသာ သူသည္ က်ိန္ ေတာ္မူျခင္း ကိုခံေစ။ဟုဂလာ တိအသင္း ေတာ္အား တမန္ ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလုက သတိေပး ထားေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ ႏိုင္သည္။ ေလာက တြင္ အယံု လြယ္ေသာ သူမ်ား သည္ အလိမ္ အမ်ားဆံုး ခံရသူ မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္ အေၾကာင္း  အရာ မဆို ဘုရား ေပးထား ေသာ ဆင္ျခင္ ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ တတ္ဖို႔ လိုေပ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလံုး သည္ လူသားျဖစ္ သည့္ အား ေလွ်ာ္ စြာ အမွား မ်ားမ ၾကာ ခဏ ျပဳတတ္ ၾက ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမွား အားလံုး သည္ ေသ ေစႏိုင္ ေသာအရာ မဟုတ္ပါ။ ဓမၼ ဆရာ၊ တရား ေဟာ ဆရာ/မမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ေခါင္း ေဆာင္ မ်ားျပဳ တတ္ေသာ ဘာ သာေရး အယူ အဆ အမွား (အစြန္း ေရာက္ ဘာသာ ေရး အယူ အဆ) မ်ား သည္ လူ႔ အသက္ကို ေသေစ ႏိုင္ သည္သာ မက လူ႔၀ိညာဥ္ ကို ပါ ထာ၀ရ ဆံုး႐ံႈး ေစပါ သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ စုႏွစ္() စုအတြင္း ကရာ ေထာင္ခ်ီ ေသာလူ မ်ား တို႔သည္ ဘာ သာေရး ေလာ ကထဲပါ ၀င္ပက္ၿပီး အစြန္း ေရာက္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ အသက္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၾက ရသည္။ တနည္း အားျဖင့္ ဆိုေသာ္ မွားယြင္း ေသာ ဘာသာေရး အယူ အဆမ်ား ကိုသြန္ သင္ၾက ေသာဘာ သာေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ားေနာက္ သို႔လိုက္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္၊ ယံုၾကည္ ခဲ့ၾက ေသာေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္ သည္။ အဆိုး ဆံုးမွာ-ထိုမွား ယြင္းေသာ သြန္သင္ ခ်က္မ်ား ကို သြန္သင္ ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ကို ကိုးကြယ္ ၾကျခင္း ပင္ျဖစ္ သည္။

အစြန္းေရာက္သူမ်ား၌ေတြ႕ရွိရေသာအခ်က္မ်ား(သာမန္အားျဖင့္)
၁။သမၼာက်မ္းစာမွေဖၚျပခ်က္မ်ားကိုတလြဲမွီျငမ္းျခင္း။

၂။ေနာက္ခံသမိုင္း၊ အေျခအေနအခ်ိန္အခါ ဆက္စပ္မႈမရွိ ေသာသမၼာက်မ္းစာမွ အေၾကာင္း အရာမ်ားႏွင့္
က်မ္း ပိုဒ္ မ်ား ကိုယွဥ္ တြဲေပါင္း စပ္အ သံုးျပဳျခင္း။

၃။သမၼာက်မ္းစာလြဲမွားစြာ (က်မ္းစာ အုပ္ကို လက္ဖြဲ႕ အေဆာင္ သဖြယ္) အသံုးျပဳျခင္း။

၄။က်မ္းပိုဒ္၏ သြန္သင္ခ်က္ မ်ားကို အစမွအ ဆံုးမခံယူ၊ အဆံုး သတ္က်မ္း ခ်က္မ်ား ကိုလည္း ဂရုမစိုက္ မိမိလို ရာသို႔  ဆြဲယူ ေျပာဆို ျခင္း။

၅။လူနည္းစုမွ် သာနား လည္ႏုိင္ေသာ ဘာသာစ ကားေျပာ ဆုိျခင္း၊ ဘာသာျပန္ ဆိုျခင္းမ်ား ေပးတတ္ျခင္း။

၆။သမၼာက်မ္းစာ ကိုေသး သိမ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။

၇။အျခားေသာ ဘာသာ တရားမ်ား မွအခ်က္ မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ကာတူ ညီပါ သည္ဟု (ေရာသ မေမႊ) ေျပာျခင္း။

၈။သမၼာက်မ္း စာထဲမွ က်မ္းစ ကားမ်ားအား အသစ္ သြင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ ပယ္ျခင္း။

၉။သမၼာက်မ္းစာ ထဲတြင္အပိုျဖည့္ စြက္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ျခင္း၊သို႔တည္း မဟုတ္ ဗ်ာဒိတ္ ေတာ္မ်ားကို အလြန္ ေကာင္း မြန္ေၾကာင္း၊ အလြန္ထူးျခား ေသာထိုး ထြင္းသိႏိုင္ မႈမ်ားႏွင့္ သမၼာက်မ္း စာကိုနားလည္ႏိုင္ ပါေၾကာင္း ေျပာ ဆိုျခင္း။

၁၀။သမၼာက်မ္း စာမွဆို လိုရင္း မ်ားကို အလြဲနားလည္ ေစျခင္း၊ မွားယြင္း ေသာ သတင္းမ်ား ေပးျခင္း တို႔ျဖစ္ပါ သည္။

၁၁။ဘုရား သခင္အ ေပၚယံုၾကည္ ကိုးစာလာ တတ္ရန္ သြန္သင္ျခင္း ထက္ မိမိအေပၚ ယံုၾကည္ စိတ္ခ် အားကိုး လာ ေစရန္ ရည္႐ြယ္ ခ်က္ျဖင့္ သြန္သင္ျခင္း၊ စည္းရံုးျခင္း။


မိမိကိုယ္ မိမိေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ သူမ်ား ေအာက္ေဖၚျပပါ စာရင္းတြင္ပါ ၀င္ေသာသူ မ်ားသည္ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကား သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မိမိကိုယ္ မိမိျဖစ္ေစ၊ ေနာက္လိုက္ မ်ားအား ျဖစ္ေစေယရႈခ ရစ္ေတာ္၀င္ စားျခင္း”“ေယ႐ႈ ခရစ္ ေတာ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ႂကြ လာျခင္းျဖစ္သည္ ဟုေျပာဆိုခဲ့ ေသာသူမ်ား ျဖစ္ ၾက သည္။ ထိုသူမ်ား ကိုၾကည့္ျခင္း ျဖင့္လြဲမွား ေသာသြန္သင္ သူမ်ား အား ခြဲျခား တတ္ရန္ အတြက္ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစ ပါလိမ့္မည္။


၁၉-ရာစု၌ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာအစြန္းေရာက္သူမ်ား

John Nichols Thom(1799-1838)
မိမိကိုယ္ ကိုမိမိ ကမာၻႀကီး အား ကယ္ တင္ မည့္သူ၊ ေယ႐ႈ ခရစ္ ေတာ္ ျပန္လည္ ၀င္စားသူ၊ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ၏ဗိ မာန္ေတာ္ သည္ သူ၏ခႏၶာ ကိုယ္ျဖစ္ သည္ဟု (၁၈၃၄) ခုႏွစ္တြင္ ေၾကျငာခဲ့ သူျဖစ္သည္။ အဂၤၤ လန္ႏိုင္ငံ၊ ကန္႔ၿမိဳ႕တြင္ ၁၈၃၈ -ခုႏွစ္၊ ေမလ(၃၁)ရက္ ေန႔တြင္ၿဗိတိ သွ်စစ္သား မ်ား၏အေသ သတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

Arnold Potter(1804-1872)
သူ႔ကိုယ္ သူေယ ႐ႈခရစ္ေတာ္ ၏၀ိညာဥ္ ေတာ္သည္သူ၏ ခႏၶာကိုယ္ထဲ သို႔၀င္ေရာက္ၿပီး၊ သူသည္အ သက္ရွင္ေတာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ (Potter Christ) ျဖစ္လာ သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထိုသူသည္ ေတာင္ ထိပ္ေပၚမွ ေန၍ေကာင္း ကင္သို႔ျပန္တက္ ရန္ႀကိဳးစား ေနစဥ္ ေတာင္ေပၚ မွျပဳတ္က် ၿပီးေသဆံုး သြားခဲ့ သည္။ ထိုသူ၏ ရုပ္ အေလာင္းကို သူ၏ေနာက္ လိုက္ တပည့္ တပန္းမ်ား ကေကာက္ ယူျမဳတ္ ႏွံခဲ့ သည္။

Baha’u’llah(1817-1892)
ကမာၻေပၚ ႐ွိဘာ သာတ ရား မ်ား ၏ အနာ ဂတ္ တြင္ေပၚ ထြန္းလာ မည့္ ကတိ ေတာ္ ေပးထား ေသာ သူ တစ္ဦး
ျဖစ္ ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာ ခဲ့သည္။ သူသည္ Baha ယံုၾကည္မႈ ကို(၁၈၆၆) ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ ခဲ့သည္။ သူ၏ ေနာက္လိုက္ တပည့္ တပန္းမ်ားက သူ႔အား ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ႂကြ လာမည္ဟု ပေရာ ဖက္ျပဳ ခ်က္ အားျပည့္ စံုေစေသာ သူဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ပဥၥမ ေျမာက္ အရိေမ တ်ယ်ျမတ္ စြာဘုရား ႂကြလာ မည္ဟု ပေရာ ဖက္ျပဳ ထားျခင္း အားျပည့္စံု ေစေသာ သူျဖစ္သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ယံုၾကည္ၾက သည္။

William W.Davies(1833-1906)
ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သည္၀ါ လာ၀ါ အရပ္၊ (၀ါရွင္ တန္ၿမိဳ႕၊ ၁၈၆၇မွ ၁၈၈၁ အထိ)တည္ရွိ သည္ဟယံု ၾကည္ ေသာ ေနာက္ ဆံုးေသာ ေန႔သူေတာ္ စင္အုပ္စု အဖြဲ႔၏ ေခါင္းျဖစ္ သည္။ ထိုသူသည္ တပည့္တ ပန္းမ်ား အားသူ သည္ ေကာင္းကင္ တမန္မင္း (Michael) ျဖစ္ၿပီး ဟုိယခင္ သမၼာက်မ္း စာေခာတ္ အာဒံ၊ အၿဗံဟံႏွင့္ ဒါ၀ိဒ္တို႔ ေခာတ္ တြင္အသက္ ရွင္ေနထိုင္ခဲ့ သူျဖစ္သည္ ဟုေျပာခဲ့ သည္။ သူ၏ ပထမသား ဦးArthur (1868)ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၁)ရက္တြင္ ေမြးဖြားလာ ေသာအခါ ဤကေလး သည္ ေယ႐ႈခ ရစ္ေတာ္ျပန္ လည္၀င္ စားေသာ သူျဖစ္သည္ ဟုေၾကာ္ ျငာခဲ့သည္။ ဒုတိယ သားဒါ၀ိဒ္ (၁၈၆၉)ခုႏွစ္ တြင္ေမြးဖြား လာေသာ အခါ ထုိသား သည္ခမည္း ေတာ္ ဘုရား ၀င္စား သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့ သူလည္း ျဖစ္သည္။

Mirza Ghulam Ahamd(1835-1908,India)
ေနာက္ဆံုး ေသာ အခ်ိန္၌ႂကြလာ မည္ဟု ေစာင့္ေမွ်ာ္ျခင္း ခံရေသာ ေမရွိယျဖစ္ ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ သူျဖစ္သည္။ ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ေသာ သူျဖစ္ၿပီး လူသား မ်ား၏ျပဳ ျပင္ေျပာင္း လဲေရးကို လုပ္ ေဆာင္ ဖို႔ရန္ ဘုရား သခင္ ေစလႊတ္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာ သူျဖစ္သည္ ဟုဆို သည္။


၂၀-ရာစု၌ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာအစြန္းေရာက္သူမ်ား

Haile Selassie I(1892-1975)
၁၉၃၀-ခုႏွစ္တြင္ အီသီယိုး ပီးယား၏ ျပည့္႐ွင္ ျဖစ္လာခဲ့ ပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္ က်မ္း ၅း၅တြင္ ဗ်ာဒိတ္ျပဳ ထား ေသာေမ ရွိယျပန္ လာျခင္း ျဖစ္သည္ ဟုေျပာ ဆိုသည္။ သူ႔အား သူ႔ေနာက္ လိုက္မ်ား ကဒုတိယ အႀကိမ္ႂကြလာ ေသာေယ ႐ႈခ ရစ္ျဖစ္ သည္ဟု ယံုၾကည္ ၾကသည္။

Laszlo Toth(1940-)
ဟန္ ေဂရီလူ မ်ဳိး၊ၾသစ ေတး လ်ႏိုင္ငံ သား၊ သူ႔ကိုယ္ သူေယ႐ႈ ခရစ္ ေတာ္ဟု ေျပာခဲ့ သည္။

Wayne Bent(1941-)
သူ႔ကိုယ္ သူဘုရား သခင္၀င္ စားေသာ သူ၊ လူ႔ဇာ တိႏွင့္ဘုရား ဇာတိ အျပည့္ အ၀ပါရွိ ေသာသူ ျဖစ္သည္ ဟု ေၾကာ္ျငာ ခဲ့ သည္ သူသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၅)ရက္ ေန႔ တြင္ လိင္မႈ ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ မႈက်ဴး လြန္သူ ဟု တရား႐ံုး မွတရား စြဲဆိုျခင္း ခံရေသာ သူျဖစ္ သည္။

Ariffin Mohammed(1943-)
သူသည္ မေလးရွား ႏိုင္ငံ၌ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ (skykingdom) “ မိုးေကာင္းကင္ ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕ကို တည္ ေထာင္ ခဲ့သည္။ သူသည္ ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံႏွင့္တိုက္ ရိုက္အဆက္ အသြယ္ရွိ သူဟု ေၾကျငာခဲ့ သ ည္။ သူ၏ ေနာက္ လိုက္မ်ားက သူ႔အား သခင္ေယ ႐ႈခရစ္ ၀င္စားသူ၊ ကုလား ဘုရား shiva ဗုဒၶႏွင့္ မိုဟာ မက္၀င္ စား သူျဖစ္ သည္ဟ ယံုၾကည္ ၾက သည္။

Mitsuo Matayoshi(1944-)
အယူသီး ဂ်ပန္ႏိုင္ ငံေရး သမား တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ ဘုရား သခင္ႏွင့္ ေယ႐ႈ ခရစ္ ေတာ္ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုလွ်က္ World Economic Community Party ကိုတည္ ေထာင္ခဲ့ သည္။ သူ႔နာမ္ မည္အား ေယ႐ႈ မာတာ ယိုရွီဟု ေျပာင္းခဲ့ သည္။ သူ႔အစီအ စဥ္အရ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ ကဲ့သို႔ေနာက္ ဆံုးေသာ တရားစီ ရင္ျခင္း ကိုျပဳ လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လည္း လက္ရွိႏိုင္ ငံေရးစနစ္ အတိုင္း က်င့္သံုး မည္ျဖစ္ သည္။

Jose Luis de Jesus Miranda(1946-)
သူသည္ ဖေလာ္ ရီဒါျပည္ နယ္၊ မီယာ မီ၌ေက်းဇူး ေတာ္၌ ႀကီး ပြားျခင္းအဖြဲ႕ အစည္း ကိုတည္ ေထာင္သူ ျဖစ္ သည္။ သူ႔ကိုယ္ သူရွင္ျပန္ ထေျမာက္ ေသာ ခရစ္ ေတာ္ဟု ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ တြင္ေၾက ျငာခဲ့ သည္။

Inri Cristo(1948-)
ဘရာဇီး လူမ်ဳိး၊ နကၡတ္ တေဗဒ ပညာရွင္ ျဖစ္ၿပီး၊ သူ႔ကိုယ္ သူ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၌ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေယ႐ႈခ ရစ္ေတာ္ ျပန္ လည္ ၀င္ စားေသာ သူျဖစ္သည္ ဟုေျပာ ဆုိခဲ့ သည္။

Thomas Harrison Provezano(1949-2000)
အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံသား၊ စိတၱဇလူ သတ္သ မားျဖစ္ၿပီး သူအသတ္ ခံရျခင္း သည္ေယ ႐ႈခရစ္ ေတာ္လက္ ၀ါးကဒ္ တိုင္၌ အ ေသခံ ခဲ့ျခင္းကို ထပ္တူျပဳ ခဲ့သည္။

Shoko Asahara(1955-)
၁၉၈၄ ခုႏွစ္ တြင္ Aum shinrikyo ဂ်ပန္ ဘာသာ ေရးအဖြဲ႕ ကိုတည္ ေထာင္ခဲ့ သည္။ သူ႔ကိုယ္ သူခရစ္ ေတာ္၊ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ အတြက္ ျပည့္၀စံု လင္ေသာ အလင္း တရားကို ေပးမည့္ အရွင္ သခင္ႏွင့္ ဘုရား သခင္၏ သိုးသူ ငယ္ျဖစ္ သည္ ဟုေၾကျငာ ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၀)ရက္ တြင္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ ေျမေအာက္ ရထား လႈိင္ဂူ၌ အဆိပ္ ေငြ႕ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေသာ သူျဖစ္ သည္။ သူ႔အား ေသဒဏ္ ေပးခဲ့သည္။

David Koresh(1959-1993)
ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ သည္။ သူ႔ကိုယ္ သူေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္၊ ေနာက္ဆံုး ေသာပ ေရာဖက္၊ ဘုရား သခင္၏ သားေတာ္၊ သိုးသူ ငယ္ျဖစ္ သည္ဟု ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကျငာ ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ တြင္ FBI မွ၀န္းရံ ထားကာ အျပန္အ လွန္ပစ္ ခတ္ၾကၿပီး အဖြဲ႕ ၀င္(၆၅) ဦးေသ ဆံုးၿပီး ထိုအထဲ မွ(၂၁) ဦးသည္ ကေလး ငယ္ မ်ားျဖစ္ သည္။

ဆရာသန္းေဇာ္မိုးသင္ခန္းစာအားကိုးကားေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Preparation For Future

Google+ Followers