ပညာသတိျဖင့္ဘ၀ကိုျပင္ဆင္ျခင္း


မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီးလူတစ္ခ်ဳိ႕က ရုပ္ခႏၶာကိုဦးစားေပးျပင္ဆင္ၾကသည္။(Physiscal Preparation)တစ္ ခ်ဳိ႕ ကလည္းရုပ္၀တၱဳ၊အရာ၀တၳဳအေဆာက္အဦးေတြကိုအဓိကထားျပင္ ဆင္ၾကသည္။ တစ္ခ်ဳိ႔ကေတာ့ ဘ၀ကိုအမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျဖင့္ကုန္ဆံုးေစၾက သည္ ။(မႆဲ၊၂၅း၁၁၃)သမၼာက်မ္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ခရစ္ေတာ္ျပင္ ဆင္ေစလိုေသာလူသားတိုင္းအသက္တာႏွင့္အသက္ရွင္
မႈတြင္ပညာ သတိျဖင့္ဘ၀ကိုျပင္ဆင္လွ်က္၊၀ိညာဥ္ေရးရာျပင္ဆင္ျခင္း၊ကိုယ္က်င့္တရားစိတ္ဓါတ္ေရးရာအ တြက္အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ဖို႔ရန္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။လူတစ္ဦး၏အသက္တာတြင္အႏၱရယ္အႀကီး
မား ဆံုးေသာအရာမွာအခ်ိန္မ်ားစြာရွိေသးသည္ႏွင့္မနက္ဖန္ဟူေသာစကား၊အလုပ္၌ျဖစ္ေစ၊ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရးတြင္မနက္ဖန္မွဟူေသာစကားကိုမသံုးရန္အေရးႀကီးပါသည္။ဖယ္ရွားပစ္၍
မရေသာအေၾကာင္းမွာမနက္ဖန္ဟူေသာအခ်ိန္ကာလသည္ မိမိအတြက္ေရာက္ရွိလာျခင္းရွိ/မရွိကို မည္သူမွ်မသိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ယာကုပ္ကသမၼာက်မ္းစာ၌ ယေန႔မနက္ဖန္ဤမည္ေသာၿမိဳ႕သို႔သြားၾကကုန္အံ့၊ထိုၿမိဳ႕၌တစ္ႏွစ္ပါတ္လံုးေန၍ကုန္သြယ္သျဖင့္အျမတ္ ရေအာင္ျပဳၾကကုန္အံ့ဟုဆိုတတ္ေသာသူတို႔နားေထာင္ၾကေလာ့၊မနက္ဖန္ေန႔၌အဘယ္သို႔ျဖစ္မည္ကို သင္တို႔မသိၾက၊သင္တို႔အသက္သည္အဘယ္သို႔ေသာအရာျဖစ္သနည္း၊ခဏထင္ရွားၿပီးမွကြယ္ေပ်ာက္ တတ္ေသာအခိုးအေငြ႕ျဖစ္၏ဟုေဖာ္ျပသြန္ခဲ့ပါသည္။ပညာရွိေရွာလမုန္ကိုယ္တိုင္ကမနက္ဖန္ေန႔ကိုအမွီျပဳ ၍မ၀ါၾကြားႏွင့္တစ္ရက္အတြင္းတြင္အဘယ္သို႔ျဖစ္မည္ကိုမသိႏိုင္ဟု(သုတၱံ၊၂၇း၁)၌ပညာရွိတို႔၏အဆံုးအ မျဖင့္သြန္သင္ထားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။စိန္႔လူ၀စ္ဗ်ဴဂယ္ဆိုသူကအခ်ိန္သည္ဆီးႏွင္းပြင့္ႏွင့္တူ၏၊ သည္ဆီးႏွင့္းပြင့္ကိုဘာလုပ္ရမလဲဟုကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆံုးျဖတ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနခိုက္မွာပင္ ဆီးႏွင္းပြင့္ကေပ်ာက္ကြယ္ သြားေလသည္ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။ေလာကလူသားတိုင္းအတြက္အခ်ိန္သည္တေျပးညီျဖစ္သည္။ တစ္နာရီတြင္ မိနစ္ေျခာက္ဆယ္၊တစ္ရက္တြင္၂၄နာရီ၊တစ္ႏွစ္မွာရက္ေပါင္း(၃၆၅)ရက္၊မည္သူမွ်မပို၊ မည္သူမွ်ေလွ်ာ့ မေပးခဲ့ေသာတန္ဖိုးျခင္းတူညီေသာလက္ေဆာင္ပင္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ထိုအခ်ိန္ကိုထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းမရွိျခင္းသည္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးစီ၏အသံုးခ်တတ္ေသာ၊ျပင္ဆင္မႈရွိေသာအရည္အခ်င္းေပၚ
တြင္မူတည္ေနပါသည္။သခင္ခရစ္ေတာ္ဥပမာေပးခဲ့ေသာ(မႆဲ၊ ၂၅း၁-၁၃)က်မ္းပိုဒ္၌ေကာင္းကင္ႏိုင္ ငံေတာ္သည္၊ျပင္ဆင္ျခင္းရွိေသာသူ၊သမၼာသတိရွိေသာသူ၊အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးရွိစြာသံုးစြဲတတ္ေသာသူ၊ နာခံျခင္းႏွင့္လုပ္ေဆာင္ေသာသူတို႔၀င္ရန္ေနျဖစ္ၿပီး၊ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိသူမ်ား၊ အမွတ္တမဲ့အသက္ ရွင္သူမ်ား၊ပ်င္းရိငိုက္ျမည္းတတ္သူမ်ား၊ေလာကေပ်ာ္ပါးျခင္းႏွင့္သာအခ်ိန္ကုန္ေနသူမ်ားအတြက္ႏိုင္ငံေတာ္ ၏တံခါးသည္ပိတ္ထားလွ်က္ရွိေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ကိုေမွ်ာ္လင့္ေသာ္လည္းျပင္ဆင္ျခင္းမရွိေသာသူ၊ပ်င္းရိေသာသူတို႔အတြက္ျမင္ႏုိင္စြမ္း၊၀င္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ ဆံုးရံႈးမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။လူမ်ားစြာတို႔ဆံုးရံႈးေနရျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာစဥ္းစားဥာဏ္ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ပ်င္းရိျခင္းႏွင့္ ျခားနားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။သခင္ခရစ္ေတာ္ေဟာေျပာေသာပါလက္စတိုင္းေဒသရွိ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းပံုဥပမာသည္မ်က္ေမွာက္ေခာတ္ရွိလူသားတို႔၏အသက္ရွင္မႈကိုမီးေမာင္းထိုးျပထားျခင္း
ျဖစ္သည္။အခ်ိန္မေရြးအမွတ္တမဲ့က်ေရာက္လာႏိုင္ေသာအသက္တာအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈထားရွိရ မည့္တာ၀န္မွာလူတစ္ဦးစီအတြက္အေရးႀကီးေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ပါလက္စတိုင္းေဒသရွိဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္းျပဳၿပီးမွသာမဂၤလာေဆာင္ရပါသည္။မဂၤလာေဆာင္ေသာအခါ တြင္သတို႔သမီးတို႔ကထူးျခားေသာ၀တ္စံု၀တ္ၿပီးသတို႔သားကိုေစာင့္ေနရၾကသည္။ သတို႔သားေရာက္လာ မည့္အခ်ိန္မွသာအခန္းအနားက်င္းပရပါသည္။သတို႔သားသည္မည္သည့္အခ်ိန္မည္သည့္ေနရက္ေရာက္ လာမည္ကို မသိရပါ။ သို႔ေသာ္တစ္ဖက္မွ(သတို႔သမီး)အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားရေလ့ရွိပါသည္။

သတို႔သားေရာက္လာခ်ိန္တြင္လမ္းေပၚတြင္ႀကိဳဆိုေနေသာသတို႔သမီးဖက္မွလူအုပ္ႀကီးထဲမွလူမ်ားသည္ ဆီမီးမ်ားထြန္းၿပီးေစာင့္ေလ့ရွိပါသည္။ထိုသို႔ဆီမီးမထြန္းေသာသူ၊ဆီမီးမရွိေသာသူမ်ားအေနျဖင့္၀င္ခြင့္ မရၾကေပ။ထို႔အတူမဂၤေဆာင္အခန္းအနားသို႔ ေနာက္က်ၿပီးမွေရာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း၀င္ခြင့္ မရၾကေခ်။ဤေနရာ၌သတို႔သမီး(၁၀)ဦးအနက္(၅)ဦးသည္ပညာသတီရွိစြာအသက္ရွင္ၿပီး ဆီမီးမ်ားထြန္း လွ်က္ေစာင့္ေနေသာ္လည္း၊(၅)ဦးမွာမိုက္မဲစြာဆီလည္းမျဖည့္ထားဘဲ၊ငိုက္မ်ည္းကာအခ်ိန္ျဖဳန္းတီးလွ်က္ေန ၾကပါသည္။အခ်ိန္တန္၍ သတို႔သားႀကြလာေသာအခါျပင္ဆင္ရန္အခ်ိန္မရွိေတာ့ေပ။အိမ္အျပင္၌ေနခဲ့ရၿပီး မဂၤလာေဆာင္ပြဲသို႔၀င္ရန္အခြင့္အေရးလည္းမရွိေတာ့ေပ။မိုက္မဲေသာသတို႔သမီး(၅)ဦးတို႔သည္
(၁)သတိမရွိစြာအသက္ရွင္ျခင္း
(၂)ပ်င္းရိျခင္း
(၃)ျပင္ဆင္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔ခ်စ္ေသာသတို႔သားႏွင့္လြဲခဲ့ရသလို ဘ၀သက္တာအတြက္ျပင္မ ရေသာေနာင္တအမ်ားကိုတစ္သက္စာသိမ္းပိုက္ထားေနရေပမည္။

(၁)သတိမရွိစြာအသက္ရွင္ျခင္း။
သတိတစ္ခ်က္လြတ္သြားသည္ႏွင့္ဘ၀တစ္သက္တာဒုကၡမ်ားႏွင့္အသက္ရွင္ခဲ့ရသူမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ သတိမမူ၊ဂူမျမင္ဟူေသာစကားကိုေပါ့ဆစြာေတြးခဲ့ေသာ္လည္းအသက္ရလာသည္ႏွင့္အမွ်အခ်ိန္ၾကာလာ သည္ႏွင့္တန္ဖိုးႀကီးေသာအမွားျဖစ္ေၾကာင္းသိလာရသည္။မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကမၻာႀကီးထဲတြင္အသက္ ရွင္ေနရသည္ႏွင့္အမွ်ရႈပ္ေထြးခက္ခဲစြာ၊တစ္ခါတစ္ရံသိမ္ေမြ႕စြာတိုက္ေနေသာမုန္တိုင္းမ်ားကယေန႔ကမာၻ႕
စီးပြားေရး၊ႏိုင္ငံေရး၊ဘာသာေရး၊လူမႈေရး၊ပညာေရးတို႔တြင္သတိတစ္ခ်က္သည္ အသက္ႏွင့္အမွ်တန္ဖိုး ရွိေသာအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေနေလၿပီ။စားသတိ၊သြားသတိ၊ေနသတိ၊ထိုင္သတိဟူေသာစကားအတိုင္း အရာအရာတိုင္းအားဖက္ေပါင္းစံုစဥ္းစားၿပီးမွဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။ သတိသည္ေလာကီေလာကုတၱရာအားလံုးအတြက္ျပည့္စံုစြာမွန္ကန္ေသာအက်ဳိးရရွိရန္အတြက္အေျခခံ
လိုအပ္ေသာအရည္အခ်ည္းပင္ျဖစ္သည္။(လုကာ။ ၁၆း၁၉-၃၁)တြင္ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္၌ေန႔ တိုင္းေပ်ာ္ေမြ႕ေနေသာသူေငွးတစ္ဦးႏွင့္သူဆင္းရဲလာဇရုအေၾကာင္းကိုေဖၚျပထားပါသည္။သူေငွးသည္ စြန္႕ႀကဲေပးကမ္းေသာေမတၱာမရွိသည္သာမကသမၼာသတိလည္းမရွိ၊သီလေဆာက္တည္ျခင္းလည္းမရွိပဲ မိမိစည္းစိမ္၌သာေန႔တိုင္းေပ်ာ္ေမြ႕ၿပီးအခ်ိန္ျဖဳန္းတီးခဲ့သည္။ဘုရားသခင္သည္ေလာကထဲ၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား စည္းစိမ္ေပးထားျခင္း၊ပညာဥာဏ္၊ထူးေပးထားျခင္းသည္ေလာကအက်ဳိးျပဳဖို႔သာျဖစ္သည္။ဘုရားသခင္ သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔မည္သူမည္၀ါျဖစ္ျခင္းထက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မည္သို႔ေတြးေခၚေနထိုင္သက္ရွင္ျပဳမူေဆာင္ရြက္သည္ ကိုသာၾကည့္ရႈပါသည္။လူတိုင္းသားတိုင္း၏ေန႔စဥ္အသက္ရွင္မႈအေပၚဘုရားသခင္ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ (ယာ၊၃း၁၃)တြင္သင္တို႔၌အတတ္အလိမ္မာႏွင့္ျပည့္စံုေသာပညာရွိတစ္စံုတစ္ေယာက္ရွိလွ်င္ထိုသူသည္ ပညာ၏ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္းႏွင့္တကြေကာင္းျမတ္ေသာ က်င့္ႀကံျပဳမူျခင္းအားျဖင့္ မိမိအမႈတို႔ကိုျပပါေစ။ ရွင္ယာကုပ္က၀ိညာဥ္ေရးရာပညာႏွင့္ေလာကီပညာကိုခြဲျခားျပထားပါသည္။တစ္ခ်ဳိ႕မွာမိမိတို႔ပန္းတိုင္ေရာက္ ရန္၊ထိပ္တန္းေရာက္ရန္မနာလိုျခင္း၊မရိုးသားျခင္း၊တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္အသံုးျပဳၾက
သူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ထိုအရာသည္လူလုပ္ယူသည့္ပညာ(man maked wisdom)ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာပညာသည္ အထက္အရပ္ဘုရားသခင္ထံမွ လာေသာပညာ(heavenlywisdom) ျဖစ္ပါ သည္။ထိုအရာသည္အတတ္အလိမ္မာႏွင့္ျပည့္စံုၿပီးေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္သီလျဖင့္ သူတစ္ပါးအက်ဳိးျပဳ စုျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၂)ပ်င္းရိျခင္း(သို႔)ငိုက္ျမည္းအိပ္ေပ်ာ္ျခင္း။
မဂၤလာေဆာင္လုလင္ႀကြလာျခင္းအား ႀကိဳလင့္ေနေသာသတိုးသမီး(၁၀)ဦးစလံုးမွာငိုက္ျမည္းအိပ္ေပ်ာ္ခဲ့ၾက ပါသည္။သို႔ေသာ္အခ်ိန္မွီဆီမ်ားျဖည့္ၿပီးျပင္ဆင္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္သတို႔သားၾကြလာခ်ိန္တြင္အဆင္သင့္ ဆီမီးထြန္းႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ရိုးရိုးငိုက္ျမည္းျခင္းသည္သတိမလြတ္ေစဘဲပ်င္းရိေသာသေဘာကသူတို႔အား လြန္က်ဴးစြာအိပ္ေပ်ာ္ေစခဲ့ပါသည္။(သုတၱံ၊ ၁၃း၄)တြင္ပ်င္းရိေသာသူသည္အဘယ္အရာကိုမွ်ေတာင္းတ ၍မရတတ္၊လံုးလ၀ရိယျပဳေသာသူမူကားမိမိအလိုဆႏၵျပည့္စံုရ၏ဟုေဖၚျပထားပါသည္။(သုတၱံ၊ ၁၈း၉)၌ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ပ်င္းရိေသာသေဘာရွိေသာသူသည္မိမိဥစၥာကိုအခ်ဥ္းအႏွီးကုန္ေစတတ္ေသာသူႏွင့္ ညီအစ္ကိုေတာ္စပ္သည္ဟုသြန္သင္ထားပါသည္။ပ်င္းရိေသာသူကမနက္ဖန္အတြက္စဥ္းစားေနခ်ိန္မွာပင္ လုံးလ၀ရိယရွိေသာသူကအနာဂတ္ကိုတည္ေဆာက္ထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ပ်င္းရိေသာသူအေနျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္၊ဆင္ေျခမ်ားျဖင့္ျပည့္၀ေနတတ္၏။ (သုတၱံ ၊၂၁း၂၅ ။ ၂၂း၁၃)။လံုးလ၀ရိယရွိေသာ သူမူကားကာလသံုးပါးျဖစ္ေသာအတိတ္၊ပစၥဳန္ပၸန္၊အနာဂတ္၏သမိုင္းကိုဖန္တီးႏိုင္ၿပီးထိုအသိပညာျဖင့္
ပင္အနာဂတ္သို႔သြားေရာက္တည္ေဆာက္ႏုိင္သည္။ပ်င္းရိေသာသူမူကားအတတ္ပညာ၊အသိပညာဆံုးရံႈး သည္သာမကမိမိမွာရွိေသာအရည္အေသြးႏွင့္စြမ္းရည္ပင္လွ်င္ အသံုးမခ်လွ်င္ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးရေပမည္။

(၃)ျပင္ဆင္မႈမရွိျခင္း။
မိုက္မဲေသာသတို႔သမီး(၅)ဦးမွာ သူတို႔၏မိုက္မဲစြာငိုက္ျမည္းအိပ္ေပ်ာ္သြားျခင္းေၾကာင့္သတိုးသား(မဂၤ လာေဆာင္လုလင္)ၾကြလာခ်ိန္တြင္ဆီမီးထြန္းရန္ဆီမရွိခဲ့ေပ။လူမွန္လွ်င္ေနဖို႔အတြက္မျဖစ္မေနျပင္ဆင္ ဖို႔ရန္လိုသကဲ့သို႔အသက္ရွင္ရန္၊ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ရန္ျပင္ဆင္ရေပမည္။ထို႔အတူေသဖို႔အတြက္ လည္းျပင္ဆင္ထားရပါမည္။သီလႏွင့္ဒါနမပါလွ်င္ေသကာမွသိ၊ေရဗူးႏွင့္ဖိနပ္မပါလွ်င္ခါမွသိ)စကားပံုကဲ့သို႔ လူတိုင္းေကာင္းေသာကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ေစတနာသဒၵါတရားကိုေဆာင့္ရြက္သင့္ပါသည္။ခရစ္ေတာ္ ဘုရားကိုယ္တိုင္ကလူသားတိုင္းခ်စ္ေမတၱာထားရန္၊ အတၱထက္ပရကိုဦးစားေပးရန္ အစဥ္သြန္သင္ထား ပါသည္။(ေကာင္းေသာရွင္မာရိစိတ္ထားလုကာ၊၁၀း၂၅-၃၇)၊ဥစၥာရတတ္ေသာလူငယ္(လုကာ၊၁၈း၁၈၂၃) တြင္ေမတၱာတရားရွိသူ၌ေပးကမ္းစြန္႔က်ဲၿပီးသူတစ္ပါးအတြက္စဥ္းစားေပးတတ္ေသာ္လည္း၊မိမိဥစၥာ ကိုႏွေမ်ာတြန္႔တိုတတ္ေသာသူမူကား ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔၀င္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိအတြက္သာစဥ္းစားလွ်က္မိမိစည္းစိမ္၌သာေပ်ာ္ေမြ႕ေသာသူေငွးဥပမာကိုလည္း(လုကာ၊၁၂း ၁၆-၂၁) တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ကိုယ္အတြက္ဘ႑ာကိုဆည္းပူးေသာသူသည္ဘုရားေရွ႕ေတာ္တြင္ဆင္းရဲေသာ သူျဖစ္သည္ဟုဆိုထားပါသည္။ဤေလာကအလည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားအသက္ရွင္ေစေသာဘုရားသခင္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ-ေလာကေကာင္းက်ဳိးအတြက္သာမကလူအခ်င္းခ်င္းတို႔၏ဒုကၡကိုမွ်ေ၀ခံစားဖို႔ရန္ႏွင့္ အသက္တာတြင္အခ်ိန္ႏွင့္စည္းစိမ္ကိုေကာင္းစြာအသံုးခ်တတ္ဖို႔ရန္ျဖစ္ပါသည္။ဆီမရွိေသာသတိုးသမီး(၅) ဦးကဲ့သို႔အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္မိမိတို႔၏ဘ၀အသက္တာကို ဆီမရွိေသာဘ၀ျဖင့္အသက္ရွင္ေနၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေသာသူမ်ားသည္ အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးရွိစြာအသံုးမျပဳျခင္း၊ ပညာကိုအပတ္တကုတ္မႀကိဳးစားျခင္း၊ အလုပ္ကိုလံုးလ၀ရိယရွိစြာမလုပ္ျခင္း၊ ဘ၀ကိုျပင္ဆင္မႈမထားဘဲအသက္ရွင္ျခင္းစသည့္ပံုစံမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ဤေခတ္ကာလသည္ပို၍ပင္၀ိညာဥ္ေရးရာႏွင့္ဆိုင္ေသာဆီကိုအျပည့္ ထည့္ထားရန္လိုအပ္လွေပသည္။Longfellowကအခ်ိန္ဆိုတာ၊၀ိညာဥ္ရဲ႕ဘ၀နာမ္အသက္ဟုဆိုထားပါ သည္။ အီတာလ်ံမီလိုဆိုဖာ-ဒႆနဆရာတစ္ေယာက္ကအခ်ိန္ဟာငါရဲ႕ထြန္ယက္ရာလယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလယ္ေျမကိုထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးတာမရွိယင္ဘာအပင္မွာမသီးမပြင့္ႏိုင္ဘူး၊ အဲဒီေျမေနရာကိုအလဟသ မျဖစ္ေအာင္၊အဆိပ္ပင္ေတြမေပါက္ေအာင္၊အသံုးက်တဲ့တန္ဖိုးရွိတဲ့အက်ဳိးကိုျဖစ္ေစတဲ့အပင္ေတြကိုပဲ စိုက္ထားရမယ္။သည့္အျပင္အေပၚယံရႈိးထုတ္တဲ့က်ီးအာသီးအပင္ေတြမ်ဳိးလည္းမစိုက္မိဖို႔လိုပါတယ္။ စက္ရံုေတြတည္ေထာင္ယင္စက္ရံုေတြရဲ႕လုပ္အားျပန္ေရာက္မယ္။ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ေျမေတြဟာအဘိုး တန္ေျမေတြျဖစ္သလိုပဲ၊ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အခ်ိန္ေတြဟာလည္းအဖိုးတန္တဲ့အခ်ိန္ေတြျဖစ္ပါတယ္ဟုဆိုပါသည္။ နပိုလီယန္အိုနာပတ္ကလည္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားမင္းတို႔ရဲ႕အခြင့္အလမ္းေတြကိုတိုးတက္
ေအာင္လုပ္ပါ။အခုအလဟသကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခ်ိန္တိုင္းဟာအနာဂတ္ၾကမၼာအတြက္အခြင့္အေရးေတြ
ျဖစ္ေနမယ္ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ကိုယ္စြမ္း၊ဥာဏ္စြမ္း၊ဘာအစြမ္းမွျဖည့္မထားပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျဖဳန္း တည္းခဲ့ေသာအခ်ိန္မ်ားကိုေနာင္တႏွင့္သာဖက္ရမ္းအသက္ရွင္ေနရလိမ့္မည္။ လူသားမ်ဳိးဆက္အတြက္ ဘာမွမက်န္ရစ္ေအာင္အသက္ရွင္ခဲ့ေသာတရားခံတစ္ဦးအျဖစ္သာအမည္တြင္ရစ္ပါလိမ့္မည္။ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈသတိေပးခဲ့ေသာသတို႔သမီး(၁၀)ဦးထဲမွ မိုက္မဲေသာျပင္ဆင္မႈမရွိသည့္ သတို႔သမီး(၅)ဦးမွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလ တစ္ေလာကလံုးႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသတိေပးခ်က္တစ္ခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသတိေပးခ်က္(၂)ခ်က္မွာ-


(၁)အခါလြန္မွမရႏိုင္ေတာ့သည့္အရာအားရယူရန္ႀကိဳးစားျခင္းမ်ဳိးမလုပ္သင့္ပါ၊ထိုနည္းတူမိမိကိုယ္ ကိုယ္ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိ၊မေကာင္းေသာကိုယ္က်င့္တရားမ်ားအားစြန္႔ပစ္ရန္ခက္ခဲေနျခင္း ေနာက္က်ျခင္း
တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ဆီမီးခြက္ရွိေသာ္လည္းမီးခြက္ထဲ၌ဆီမထည့္ထားလွ်င္အလင္းကိုမရႏိုင္သကဲသို႔ အသိဥာဏ္ထဲ၌ဆီႏွင့္တူေသာ၀ိညာဥ္ေရးရာအသိတရား၊ဥာဏ္ပညာ၊ သမၼာသတိမ်ားအၿမဲမျပတ္ ထည့္ထားရန္အေရးႀကီးပါသည္။သို႔မွသာေလာကထဲအေမွာင္ကမာၻထဲ၌အလင္းတရားျဖင့္အသက္ရွင္
ရပ္တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၂)မိုက္မဲေသာ၊ပညာမဲ့ေသာသတိုးသမီး(၅)ဦးမွာပညာသတိရွိေသာသတို႔သမီး(၅)ဦးထံမွဆီေခ်းငွားခဲ့ ရာေခ်းယူ၍မရခဲ့သည့္ပံုပမာသည္ လူတစ္ဦး၏ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ(Relationship)သည္ေခ်း ယူ၍ရႏိုင္ေသာအရာမဟုတ္ပါ။ကိုယ္ပိုင္တည္ေဆာက္ရယူရေသာအရာပင္ျဖစ္သည္။အနီးကပ္လုပ္ယူ၍ မရႏိုင္ပါ။မိုက္မဲေသာသတို႔သမီး(၅)ဦးအဖို႔ေနာက္က်သြားၿပီ၊လြန္သြားၿပီဟူေသာေနာင္တတရားႏွင့္ေလး လံ လြန္းလွေသာပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈကိုသာေပြ႕ပိုက္ရပါေတာ့သည္။မိမိတို႔အေနျဖင့္ဆီထည့္ရန္အခ်ိန္အလံု အေလာက္ရထားပါလွ်က္ႏွင့္ျပင္ဆင္မႈမရွိခဲ့ျခင္း၊ႀကိဳးစားမႈမရွိခဲ့ျခင္း၊ အက်ဳိးရွိရွိအသံုးမျပဳတတ္ျခင္းမ်ား သည္ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ဘ၀ပ်က္ျခင္းရလဒ္မ်ားကိုသာခံစားရရွိေစပါသည္။

ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူေသာကမာၻေလာကႀကီးထဲ၌အလင္းအိမ္ဟူေသာေနလံုးႀကီးစတင္ထြက္ရွိ လာသည့္နံနက္မိုးေသာက္ခ်ိန္သည္အလင္းအေတာက္ပဆံုးအခ်ိန္အခါျဖစ္သလိုညေနေန၀င္ဆည္းဆာ အခ်ိန္သည္လည္းအလွပဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။လူ႔ေလာကႀကီးထဲလူသားအျဖစ္ေမြးဖြားေရာက္ရွိလာ ၾကေသာလူသားတိုင္းအတြက္ေမြးဖြားခ်ိန္သည္မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္၀သကဲ့သို႔လူ႔ေလာကမွထြက္ခြာၿပီး ဘုရားသခင္ထံျပန္သြားရေသာ ေန၀င္ခ်ိန္သည္လည္း အလွပဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေရွာလမုန္ မင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ကေမြးဖြားခ်ိန္ႏွင့္ေသဆံုးခ်ိန္ကာလကို ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာတို႔သည္ မိမိတို႔အခ်ိန္ရွိ၏။ မိုးေကာင္းကင္ေအာက္၌ႀကံစည္သမွ်အသီးသီးျပဳရေသာအခ်ိန္ရွိသည္………ဟု(ေဒသနာ၊ ၃း၁-၁၂) တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ထိုအခ်ိန္ဆုိသည့္ကြက္လပ္မွာကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားအတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရိုးသားျခင္း၊ႀကိဳးစားျခင္း၊စာနာျခင္း၊ေဖးမျခင္း၊တရားမွ်တျခင္း၊ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသိဥာဏ္ရွိျခင္း၊သတိၱတရားရွိျခင္း၊အိေၿႏၵေစာင့္စည္းျခင္း၊ကိုယ္က်င့္သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာအားျဖည့္ျခင္း၊ေလာကေကာင္းက်ဳိးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊သူတစ္ပါးအတြက္အေစခံျခင္းစသည္ တို႔ျဖင့္ပါရမီျဖည့္ရန္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ႏုပ်ဳိသည္မွစၿပီးအိုမင္းသည္အထိအခ်ိန္မွာေနရာယူထားဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကအိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကိုအမ်ဳိးမ်ဳိးညည္းထြားတတ္သည္။မအိုမင္းေအာင္တားဆီးျခင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္အခ်ိန္ကိုေတာ့ျဖင့္တားဆီး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ဆြဲဆန္႔ဖို႔ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ျပဳျပင္ဖို႔ရန္ေသာ္
လည္းေကာင္းမရႏိုင္ပါ။လူသည္အိုလာၿပီးအလွပ်က္လာျခင္းသည္အၿမဲမမွန္ပါ။မအိုပဲအလွပ်က္ျခင္း၊ ဘ၀ပ်က္ျခင္း၊စိတ္ဓါတ္ပ်က္ျခင္း၊စာရိတၱပ်က္ျခင္းမ်ားထက္စာလွ်င္မိမိ၌ရွိေသာပညာသတိ၊သီလသမာဓိ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ေစတနာတရား၊သန္႔စင္ေသာစိတ္၊ၫူစူမႈကင္းေသာစိတ္တို႔ျဖင့္ေပ်ာ္၀င္ေနေသာဘ၀ျဖင့္ လွပစြာအိုမင္းတတ္ဖို႔၊အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးရွိရွိအသက္ရွင္တတ္ဖို႔ရန္လိုပါသည္။မိမိ၌ရွိေသာအခ်ိန္ႏွင့္စြမ္း ရည္ကိုတန္ဖိုးရွိစြာသံုးစြဲတတ္သူ၊တန္ဖိုးရွိစြာကုန္လြန္ေစတတ္ေသာသူတို႔အဖို႔လွပေသာအခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႕ရန္အလို႔ငွာဆံုေတြ႕ေနရေသာအခ်ိန္မ်ားအားအလွပဆံုးျပင္ဆင္လွ်က္ေလာကအက်ဳိး၊သာသနာ အက်ဳိး၊ႏိုင္ငံအက်ဳိး၊လူသားအက်ဳိးမ်ားအားမိမိ၌ရွိေသာပညာသတိျဖင့္ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ မည္မွာဧကန္အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

မိုးဦးဇြန္(ကမာ႐ြတ္)


I'm nothing without Jesus Christ
My name is yadana Oo. My nick name is lat lat tout ( lat lat ) . Closed people used to call me lat lat or am lat.My father name is U Than Ag ( U Poe Ni) and my mother name is Daw Mu Mu Khin. I'm the only one daughter. That's why I always wish if I have brothers or sisters since I was young. I was so active when I was childhood.My mother let me learn Burmese traditional music since I was in young age. I play xylophone and harp because my mom yelled at me if I didn't do :) I lived in Yankin. After I done 10 grade at 1988, I start singing at my
uncle ( U KoKo's music band ) I was only 17. Start from that time, I also sing for the movies and video back ground songs. Then, I married with Saw Steven at the age of 18. I got one daughter and one son. The first series start came out at 1995. U Hling produced his song with Iron Cross band at Lynn studio. I also sing the advertising songs ( kyaw nyar). Most of the advertising songs that I sing are still can hear today. I love to sing the harmony vocals also. I had a harmony group named Kenosis. We sing a lot of series recording. I had a lot of gospel songs series. After I got one place at the musician world, in2007 mostly, .I travelled around the world. I like traveling and it's one of my prayer to God too. Now I am start doing the ministry according to God's will . My vision is not only in one place, all around the world , with my spiritual brothers and sisters,, same spirit and same vision together as a big team to God be the Glory.
By Yadana Oo

● အျပစ္ဆိုသည္မွာ ....

အဓိကက်မ္းခ်က္မ်ား။-
(ေရာမ၊၃း၂၃။ ေရာမ၊၆း၂၃။ေဟရွာ၊၅၉း၂)
ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္မရွိေသာ အသက္ရွင္မႈကို ဆိုလိုပါသည္။ လူသား တိုင္းသည္ အျပစ္သား မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ခ်စ္စရာ႔အ႐ြယ္ေမြး ကင္းစ ကေလးမ်ားပင္အျပစ္ကို မက်ဴးလြန္ေသးေသာ္လည္း အျပစ္၏ သေဘာတရားမ်ား ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ သည္(ဆာ လံ၊၅၁း၅)။ မိမိကိုယ္ကိုဗဟို ျပဳလို သည့္သ ေဘာ ထား သည္ေမြးကင္းစ ကေလးတုိင္း၌ အလို အေလွ်ာက္ ပါရွိၿပီးသားျဖစ္သည္။ မည္သူ မွလြဲ ေရွာင္ ၍ မရေပ။ ထိုစိတ္သေဘာ ထားသည္ ဘုရားသခင္အား ၀မ္းနဲစရာ ပင္ျဖစ္သည္။ အကၽြႏ္ုပ္ သည္ေမြးစကပင္ အျပစ္ပါလ်က္ရွိပါ၏။ အမိ၀မ္းထဲမွာ ပဋိသေႏၶယူစဥ္ ပင္အျပစ္စြဲ ပါ၏”(ဆာလံ၊ ၅၁း၅)။ ဘုရားသခင္အား ဗဟိုျပဳျခင္းထက္ မိမိကိုယ္ကိုသာဗဟိုျပဳ ၿပီးအဓိက ထားတတ္သည္။ ဤ စိတ္သေဘာထား ကို ေမြးကင္းစ ခေလးအ႐ြယ္မွ ပင္ ေတြ႕ႏို္င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အျပစ္၏လကၡဏာ ကိုေမြးကင္းစခေလး အ႐ြယ္မွစ၍ ေတြ႔ရပါသည္။ ဤသို႔ေသာစိတ္မ်ဳိးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔လြဲေ႐ွာင္၍မရသလို ဤစိတ္ဓါတ္ မ်ားလူလူခ်င္း ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္အားလည္းေကာင္း ျပစ္မွားလွ်က္႐ွိ ပါသည္ (ေရာမ၊ ၃း၂၃)။ ထို႔အတူ ဘုရားသခင္အား စိတ္ပ်က္ေစျခင္း၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ ေသာရည္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားရန္ မေဆာင္ ရြက္ျခင္းသည္ အျဖစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိအတြက္ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး၊ တပါးသူအတြက္၊ ဘုရားအ တြက္ေနာက္ဆံုး ထား တတ္ၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္အျပစ္သည္ မိမိအားဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ဘုရား ကိုပင္ေမ့ေလ်ာ့သြားေအာင္ ဘုရားႏွင့္လူသားအားေ၀းကြာ ေစခဲ့ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္သည္ဘု ရားႏွင့္ လူစပ္ၾကားတြင္ရွိရမည့္ မိတ္သဟာရဖြ႕ဲျခင္းကို ပ်က္စီးေစျခင္း ပင္သည္။ ေလာကႀကီးထဲလူသား အျဖစ္ေမြး ဖြားလာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အျပစ္သား မ်ားအျဖစ္ သာေမြးဖြားၾကေသာ္လည္း ဘုရားရွိမွန္းေတာ့ လူသား တို္င္းကသိေန ၾကပါသည္။

အျပစ္၏အက်ဳိးဆက္မ်ား(some consequence of sin)
-ဘုရားကိုေသာကေရာက္ေစသည္(ကမာၻဦး၊ ၆း၅-၇)
-ဘုရားသခင္ထံေတာ္ပါးမွခြဲထြက္လာသည္(ေဟရွာ၊၅၉း၁-၂)
-အျပစ္၏ကၽြန္ျဖစ္ေစသည္(ေရာမ၊၆း၁၇)
-၀ိညာဥ္ေရးရာကိုေသေစသည္(ဧဖက္၊ ၂း၁)
-အကထိလုိက္စားလာသည္(တိတု၊ ၁း၁၅)
-အျပစ္ကိုလက္ဆင့္ကမ္းယူေဆာင္လာသည္(ဆာလံ၊ ၅၁း၃-၄)
-တရားစီရင္ျခင္း၊ ဒဏ္ခတ္ျခင္းကိုခံရသည္(မႆဲ၊ ၂၅း၄၆)
-၀ိညာဥ္ေရးရာကိုအေမွာင္က်ေစသည္(၂ေကာ၊ ၄း၄)
-ေမၽွာ္လင့္ျခင္းကင္းမဲ့ေစသည္(ဧဖက္၊၂း၁၂)
-အျပစ္ဒဏ္ခ်ခံရသည္၊ ႐ႈပ္ခ်ျခင္းခံရသည္(ယာကုပ္၊ ၅း၁၂)
အျပစ္အတြက္ႏႈတ္ကပတ္သမၼာက်မ္းစာ(the Bible words for sin)
သမၼာက်မ္းစာတြင္ လူသားတို႔မည္သို႔ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေ၀းကြာခဲ့ရေၾကာင္း ႏွင့္မိတ္သဟာရပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း မ်ား စြာေဖၚျပထားပါသည္။ ထိုေ၀းကြာပံု၊ ပ်က္စီး ခဲ့ပံုတို႔ကိုေ၀ါဟာရအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္အသံုးျပဳထားေၾကာင္းေတြ႕ ရပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ……
စံခ်ိန္စံၫႊန္းမွလြဲေခ်ာ္ျခင္း(Deviation from a norm or standard)
*Chattah;ပစ္မွတ္ကိုလြဲေခ်ာ္သြားျခင္း၊ မွားယြင္းသြားျခင္း(တရားသူ၂၀း၁၆၊ ဆာလံ၊ ၅၁း၄)
*Avon;ေကြးသည္အလြဲ အသံုးျပဳသည္ (ဥပမာ-ေကာင္းေသာအရာကို သိ ေသာ္လည္း တမင္အမွား ကိုျပဳ 
လုပ္ျခင္း (ေယာဘ၊ ၃၃း၂၇)
*Shagah;လမ္းလြဲေခ်ာ္သြားသည္၊ မွားယြင္းသည္ (ေယာဘ၊ ၉း၄။ ၀တ္ျပဳ၊ ၄း၁၃)      
*Prabasis;(ဓမၼသစ္) မ်ဥ္းေျဖာင့္မွ ရုတ္တရက္ေကြ႕သြားျခင္း၊ နယ္နမိတ္က်ဴး ေက်ာ္ျခင္း(ေရာမ၊ ၄း၁၅။ ဂလာတိ၊ ၃း၁၉)
*Hamartia;(ဓမၼသစ္)ပစ္မွတ္လြဲသည္(မႆဲ၊ ၁း၂၁။ ေရာမ၊၆း၂၃)
*Paraptoma;(ဓမၼသစ္) က်ဴးလြန္သည္၊ ေစာ္ကားသည္၊ မွန္ေသာလမ္းအစား မွားယြင္းေသာလမ္းေပၚ တြင္ ေခ်ခ်မွားသြားသည္ (ေကာေလာ၊ ၂း ၁၃။ ဧဖက္၊ ၂း၅)  

အေျခအေနတစ္ခုကိုသရုပ္သ႑ာန္ေဖၚျပျခင္း(Description of a state)                             *Rasha;အားနဲခဲ့ျခင္း(သို႔) ဘုရားမဲ့တရားမဲ့ေနထိုင္ျခင္း(ဆာလံ၊ ၁း၆။ ဆာ လံ၊ ၃၇း၂၈) 
*Asham;ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္၊ အျပစ္ျဖစ္ေစရန္ (ကမာၻဦး၊ ၂၆း၁၀။ ၀တ္ျပဳ၊၅း၁၅-၁၆။ (အျပစ္ျဖစ္ေစေသာ ပူေဇာ္သကၠာ) 

တမင္တကာပုန္ကန္ျခင္း(Deliberate rebellion) 
ဘုရားသခင္မလိုအပ္ဘဲ မိမိဖါသာမိမိေျဖရွင္းႏိုင္ပါ သည္ ဆိုသည့္ခံယူခ်က္ရွိ ေသာအေျခအေန ပင္ျဖစ္ သည္။ ဘုရားသခင္၏ စိုးမိုးခ်ဳပ္ခ်ယ္ မႈေအာက္မွကင္း လြတ္ၿပီ၊ လြတ္လပ္မႈအခြင့္ အေရးရသူ မ်ားဟု မိမိတို႔ ကိုယ္ ကို မိမိတို႔ႂကြား၀ါေနသူ မ်ားကိုဆိုလိုပါသည္။
*Persha; ဘုရားသခင္အား လက္သီးလက္ေမာင္းေထာင္ျပသူ (ေဟရွာယ၊ ၁း၂။ ၃ဓမၼ၊၁၂း၁၉)
*Anomia; (ဓမၼသစ္)ဥပေဒမဲ့ျခင္း၊ ပုန္ကန္ျခင္း (၂ေကာ၊ ၆း၁၄။ ၁ေယာ၊ ၃း၄) မေျဖာင့္မတ္ေသာ အျပဳအ 
မူႏွ င့္ သေဘာထားမ်ား(Devious actions of attitudes)
*Marah;ရန္ပြားေစျခင္း၊ ပုန္ကန္ျခင္း၊ ေခါင္းမာျခင္း (ဆာလံ၊ ၇၈း ၈)
*Marad;ပုန္ကန္ရန္(ေတာလည္၊၁၄း၉)
*Raah; ဆိုးသြမ္းျခင္း၊ ဥပမာ-ဆိုးညစ္ေသာအျပဳအမူ သီးသန္႔(ကမာၻဦး၊၁၉း၇) (ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားသခင္ ၏ေမတၱာေအာက္မွသီးသန္႔ခြဲ ထားျခင္းလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။)           
                                                                  
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ျပည္လည္တုန္႔ျပန္ျခင္း
လူသားတိုင္းမိမိတို႔အျပစ္အတြက္တာ၀န္ကိုယ္စီ ယူၾက ရ ပါ မည္  (ေရာမ၊ ၁၄း၁၂)။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား လံုးမွာ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္အားေရွ႕တန္း တင္ျခင္းထက္၊ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ေရွ႕တန္းတင္ျခင္း ဆိုသည့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ ျခင္းအက်င့္ကိုပို၍ ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အျပစ္ျပဳ ေနရာမွျပန္လွည့္ထြက္ခြာ လာရန္ အလိုေတာ္ရွိေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္(ေယဇေက်၊ ၁၈း၂၀-၂၃)။ လူသည္ ဘုရားသခင္၏ အႀကံ အစည္ေတာ္အား ဆန္႔က်င္ၿပီးအျပစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္မွလူ သားတို႔အား ေနာင္တရ ၿပီးသူ႔ထံျပန္လွည့္လာရန္ ေမတၱာျဖင့္ေခၚေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တြင္ေရြး ခ်ယ္ရန္အခြင့္အေရးအျပည့္ရွိေနပါေသးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အျပစ္ႏြံထဲ ၌ ဆက္ေန လိုပါသ လား၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေ၀းကြာေသာဘ၀၌ ဆက္လက္ေနလိုပါသလား ကၽြႏု္ပ္တို႔ဖက္ မွေရြးခ်ယ္ရန္တာ ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ထံေတာ္ပါးသို႔ ျပန္လွည့္လိုပါက ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔အျပစ္အ တြက္ အသက္ေပး ဆပ္ေတာ္မူေသာခရစ္ေတာ္ ေယရႈဘုရားအားမိမိ၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ ယံုၾကည္ရန္၊ ထိုအရွင္ သခင္အ လိုေတာ္ရွိေသာအသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ မၾကာခဏအျပစ္ျပဳ တတ္ ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္ဖြ႕ဲ၍မရႏိုင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္ သည္ႏႈတ္ ႏွင့္ေဖၚျပ ၍မကုန္ႏိုင္ေအာင္သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖက္မွသူ႕ကိုသိကၽြမ္းရန္ အလိုေတာ္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚထားတဲ့ အလိုေတာ္ျပည့္စံုရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တာ ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ေမတၱာႏိုင္ငံထဲ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား တစ္စိတ္တစ္ ပိုင္း အျဖစ္ပါ၀င္ရန္ အလိုေတာ္ရွိေနပါသည္။

တင္ျပသူ-၀ိညာဥ္မီးအိမ္

အစြန္းေရာက္ခရစ္ယာန္မ်ားအေၾကာင္းသိမွတ္ဖြယ္ရာ”

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔၂၀၁၂ခုႏွစ္မွစ၍ကမာၻအရပ္ရပ္မွစီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတစထက္တစ၀င္ေရာက္လာ သလိုကမာၻအရပ္ရပ္မွသြန္သင္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ဘာသာေရးအဖြဲ႕အ စည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း၀င္ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔သို႔၀င္ေရာက္လာမည့္ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထဲတြင္
မွားယြင္းေသာသြန္သင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားအသံုးျပဳ ၿပီး၀င္ေရာက္လာမည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ လည္းကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခအေနသည္ပင္ပန္းၾကပ္တည္းစြာျဖင့္လုပ္ကိုင္ရွာေဖြစားေသာက္ေနၾကရျခင္း၊အေပၚ ယံယံုၾကည္မႈမ်ားကအေလးသာေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ေရကန္အသင့္ ၾကာအတင့္ဟုဆိုရမလား၊ ဇရက္ေတာင္ပံက်ဳိးႏွင့္ေၾကာင္ခံတြင္းပ်က္ဟုေျပာရမလားပင္မဆိုတတ္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ဤသို႔ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာအ စြန္းေရာက္အယူအဆမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္၊ခြဲျခားႏိုင္ ရန္ႏွင့္ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ရန္အတြက္လက္လွမ္းမွီသမွ်စုစည္းေဖၚျပေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဤမွားယြင္းေသာသြန္
သင္ခ်က္မ်ားအားအခ်ိန္မွီတားဆီးရန္ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕အစည္းရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား၊အသင္းေတာ္၏သင္းအုပ္ ဆရာ/မမ်ား၊ဓမၼ၀န္ေဆာင္မ်ား၏တာ၀န္သာမကအသင္းသား/သူတစ္ရပ္လံုး၏တာ၀န္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ယေန႔ေခာတ္၌ပင္မဟုတ္ပါ တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုလက္ထက္က တည္း ကပင္ ရွိခဲ့ေၾကာင္းသမၼာက်မ္းစာ၌ေတြ႕ရပါသည္။(ဂလာတိ၊၁း၆-၈)တြင္ “ခရစ္ေတာ္၏ေက်း ဇူးေတာ္အားျဖင့္သင္တို႔ကိုေခၚေတာ္မူေသာသူႏွင့္ဤ မွ်ေလာက္ျမန္ျမန္ခြာ၍ သင္တို႔သည္အျခားေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကိုခံယူၾကေသာေၾကာင့္ ငါသည္ အံ့ၾသျခင္းရွိ၏”“ထိုဧ၀ံေဂလိတရားသည္ ဧ၀ံေဂလိတ ရားမဟုတ္ သင္တို႔ကိုေႏွာင့္ယွက္၍ခရစ္ေတာ္၏ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေမွာက္လွန္ခ်င္ေသာသူအခ်ဳိ႕ရွိၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္းသင္တို႔အားငါေဟာေျပာေသာဧ၀ံေဂလိတရားမွတပါး အျခားေသာဧ၀ံေဂလိတရားကို ငါေဟာေျပာေသာ္လည္းေကာင္း၊ေကာင္းကင္ဘံုမွ လာေသာေကာင္းကင္တမန္ေဟာေျပာေသာ္ လည္းေကာင္း၊ေဟာေျပာေသာသူသည္က်ိန္ေတာ္မူျခင္း ကိုခံေစ။” ဟုဂလာတိအသင္းေတာ္အား တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုကသတိေပးထားေၾကာင္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ေလာကတြင္အယံုလြယ္ေသာ သူမ်ားသည္အလိမ္အမ်ားဆံုးခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ဘယ္အေၾကာင္းအရာမဆိုဘုရားေပးထားေသာ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ျဖင့္စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္ဖို႔လိုေပသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္လူသားျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္ စြာအမွားမ်ားမၾကာခဏျပဳတတ္ၾက ပါသည္။ သို႔ေသာ္အမွားအားလံုးသည္ေသေစႏိုင္ေသာအရာမဟုတ္ပါ။ ဓမၼဆရာ၊တရားေဟာဆရာ/မမ်ား၊ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျပဳတတ္ေသာဘာသာေရးအယူအဆ အမွား(အစြန္းေရာက္ဘာသာေရး အယူအဆ)မ်ားသည္လူ႔အသက္ကိုေသေစႏိုင္သည္သာမက လူ႔၀ိညာဥ္ကိုပါထာ၀ရဆံုး႐ံႈးေစပါသည္။လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္(၃)စုအတြင္းကရာေထာင္ခ်ီေသာလူမ်ား တို႔သည္ဘာသာေရးေလာကထဲပါ၀င္ပက္ၿပီးအစြန္းေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၾကရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ မွားယြင္းေသာဘာသာေရးအယူအဆမ်ားကိုသြန္သင္ၾကေသာဘာ သာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားေနာက္သို႔လိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုးဆံုးမွာ-ထိုမွားယြင္းေသာသြန္သင္ ခ်က္မ်ားကိုသြန္သင္ခဲ့ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုကိုးကြယ္ၾကျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။
အစြန္းေရာက္သူမ်ား၌ေတြ႕ရွိရေသာအခ်က္မ်ား(သာမန္အားျဖင့္)
၁။  သမၼာက်မ္းစာမွေဖၚျပခ်က္မ်ားကိုတလြဲမွီျငမ္းျခင္း။
၂။  ေနာက္ခံသမိုင္း၊အေျခအေနအခ်ိန္အခါဆက္စပ္မႈမရွိေသာသမၼာက်မ္းစာမွအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္
က်မ္းပိုဒ္မ်ား ကိုယွဥ္တြဲေပါင္းစပ္အသံုးျပဳျခင္း။
၃။   သမၼာက်မ္းစာလြဲမွားစြာ(က်မ္းစာအုပ္ကိုလက္ဖြဲ႕အေဆာင္သဖြယ္)အသံုးျပဳျခင္း။
၄။  က်မ္းပိုဒ္၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားကိုအစမွအဆံုးမခံယူ၊ အဆံုးသတ္က်မ္းခ်က္မ်ားကိုလည္းဂရုမစိုက္ မိမိလို ရာသို႔ ဆြဲယူေျပာဆိုျခင္း။
၅။  လူနည္းစုမွ်သာနားလည္ႏုိင္ေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္း၊ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းမ်ားေပးတတ္ျခင္း။
၆။  သမၼာက်မ္းစာကိုေသးသိမ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။
၇။  အျခားေသာဘာသာတရားမ်ားမွအခ်က္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ကာတူညီပါသည္ဟု(ေရာသမေမႊ)ေျပာျခင္း။
၈။  သမၼာက်မ္းစာထဲမွက်မ္းစကားမ်ားအားအသစ္သြင္းျခင္း၊ႏႈတ္ပယ္ျခင္း။
၉။သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္အပိုျဖည့္စြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊သို႔တည္းမဟုတ္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားကိုအလြန္ေကာင္း မြန္ေၾကာင္း၊အလြန္ထူးျခားေသာထိုးထြင္းသိႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္သမၼာက်မ္းစာကိုနားလည္ႏိုင္ပါေၾကာင္းေျပာဆိုျခင္း။
၁၀။  သမၼာက်မ္းစာမွဆိုလိုရင္းမ်ားကိုအလြဲနားလည္ေစျခင္း၊မွားယြင္းေသာသတင္းမ်ားေပးျခင္းတို႔ျဖစ္ပါ သည္။
၁၁။  ဘုရားသခင္အေပၚယံုၾကည္ကိုးစာလာတတ္ရန္သြန္သင္ျခင္းထက္ မိမိအေပၚယံုၾကည္စိတ္ခ်အားကိုး လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္သြန္သင္ျခင္း၊စည္းရံုးျခင္း။မိမိကိုယ္မိမိေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ဟုေျပာဆိုခဲ့ သူမ်ားေအာက္ေဖၚျပပါစာရင္းတြင္ပါ၀င္ေသာသူမ်ားသည္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မိမိကိုယ္ မိမိျဖစ္ေစ၊ေနာက္လိုက္မ်ားအားျဖစ္ေစ “ေယရႈခရစ္ေတာ္၀င္ စားျခင္း”“ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ဒုတိယ အႀကိမ္ႂကြ လာျခင္း”ျဖစ္သည္ဟုေျပာဆိုခဲ့ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္လြဲမွားေသာသြန္သင္ သူမ်ားအား ခြဲျခားတတ္ရန္အတြက္အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။
၁၉-ရာစု၌ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာအစြန္းေရာက္သူမ်ား
John Nichols Thom(1799-1838)
မိမိကိုယ္ကိုမိမိကမာၻႀကီးအားကယ္တင္မည့္သူ၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ျပန္လည္၀င္စားသူ၊သန္႔ရွင္းေသာ
၀ိညာဥ္ေတာ္ ၏ဗိ မာန္ေတာ္သည္သူ၏ခႏၶာကိုယ္ျဖစ္သည္ဟု (၁၈၃၄)ခုႏွစ္တြင္ေၾကျငာခဲ့သူျဖစ္သည္။အဂၤၤ လန္ႏိုင္ငံ၊ကန္႔ၿမိဳ႕တြင္၁၈၃၈ခုႏွစ္၊ ေမလ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ၿဗိတိသွ်စစ္သားမ်ား၏အေသသတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရ
သည္။
Arnold Potter(1804-1872)
သူ႔ကိုယ္သူေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္ေတာ္သည္သူ၏ခႏၶာကိုယ္ထဲသို႔၀င္ေရာက္ၿပီး၊သူသည္အသက္ရွင္ေတာ္ မူေသာဘုရားသခင္၏သားေတာ္ (Potter Christ) ျဖစ္လာသည္ဟုေၾကျငာခဲ့သည္။ထိုသူသည္ေတာင္ ထိပ္ေပၚမွေန၍ေကာင္းကင္သို႔ျပန္တက္ရန္ႀကိဳးစားေနစဥ္ ေတာင္ေပၚမွျပဳတ္က်ၿပီးေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ထိုသူ၏ရုပ္ အေလာင္းကိုသူ၏ေနာက္လိုက္ တပည့္တပန္းမ်ားကေကာက္ ယူျမဳတ္ႏွံခဲ့ သည္။
Baha’u’llah(1817-1892)
ကမာၻေပၚ႐ွိဘာသာတရားမ်ား၏အနာဂတ္တြင္ေပၚထြန္းလာမည့္ကတိေတာ္ေပးထားေသာသူတစ္ဦး
ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကာ္ျငာခဲ့သည္။ သူသည္ Baha ယံုၾကည္မႈ ကို(၁၈၆၆)ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ သူ၏ေနာက္လိုက္တပည့္တပန္းမ်ားကသူ႔အား ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာမည္ဟု ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ အားျပည့္စံုေစေသာသူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပဥၥမေျမာက္အရိေမတ်ယ်ျမတ္စြာဘုရားႂကြလာမည္ဟုပေရာ ဖက္ျပဳထားျခင္းအားျပည့္စံုေစေသာသူျဖစ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ယံုၾကည္ၾကသည္။
William W.Davies(1833-1906)
ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္၀ါလာ၀ါအရပ္၊(၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕၊၁၈၆၇မွ၁၈၈၁အထိ)တည္ရွိသည္ဟုယံုၾကည္ 
ေသာေနာက္ ဆံုးေသာေန႔သူေတာ္စင္အုပ္စုအဖြဲ႔၏ေခါင္းျဖစ္ သည္။ထိုသူသည္တပည့္တပန္းမ်ားအားသူ သည္ေကာင္းကင္တမန္မင္း(Michael)ျဖစ္ၿပီးဟုိယခင္သမၼာက်မ္းစာေခာတ္အာဒံ၊အၿဗံဟံႏွင့္ဒါ၀ိဒ္တို႔ေခာတ္ တြင္အသက္ရွင္ေနထိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္ဟုေျပာခဲ့သည္။ သူ၏ပထမသားဦးArthur(1868)ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၁)ရက္တြင္ေမြးဖြားလာေသာအခါဤကေလး သည္ေယ႐ႈခ ရစ္ေတာ္ျပန္လည္၀င္စားေသာသူျဖစ္သည္ ဟုေၾကာ္ျငာခဲ့သည္။ ဒုတိယသားဒါ၀ိဒ္(၁၈၆၉)ခုႏွစ္တြင္ေမြးဖြားလာေသာ အခါထုိသားသည္ခမည္းေတာ္ ဘုရား၀င္စား သည္ဟုေၾကျငာခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။
Mirza Ghulam Ahamd(1835-1908,India)
ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္၌ႂကြလာမည္ဟု ေစာင့္ေမွ်ာ္ျခင္းခံရေသာေမရွိယျဖစ္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထိုသူသည္ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ေသာသူျဖစ္ၿပီး လူသား မ်ား၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာသူျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
၂၀-ရာစု၌ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာအစြန္းေရာက္သူမ်ား
Haile Selassie I(1892-1975)
၁၉၃၀-ခုႏွစ္တြင္ အီသီယိုးပီးယား၏ျပည့္႐ွင္ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၅း၅တြင္ဗ်ာဒိတ္ျပဳထားေသာေမ ရွိယျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟုေျပာဆိုသည္။သူ႔အား သူ႔ေနာက္လိုက္မ်ားကဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာေသာေယ ႐ႈခရစ္ျဖစ္သည္ဟုယံုၾကည္ၾကသည္။
Laszlo Toth(1940-)
ဟန္ေဂရီလူမ်ဳိး၊ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံသား၊ သူ႔ကိုယ္သူေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ဟုေျပာခဲ့သည္။
Wayne Bent(1941-)
သူ႔ကိုယ္သူဘုရားသခင္၀င္စားေသာသူ၊ လူ႔ဇာတိႏွင့္ဘုရားဇာတိအျပည့္အ၀ပါရွိေသာသူျဖစ္သည္ ဟုေၾကာ္ျငာ္ခဲ့သည္ သူသည္၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ(၁၅)ရက္ေန႔ တြင္ လိင္မႈဆိုင္ရာရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူ ဟု တရား႐ံုးမွတရားစြဲဆိုျခင္းခံရေသာသူျဖစ္သည္။
Ariffin Mohammed(1943-)
သူသည္မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ ၁၉၇၅ခုႏွစ္တြင္(skykingdom)“မိုးေကာင္းကင္ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္”အဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္ ခဲ့သည္။ သူသည္ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံႏွင့္တိုက္ ရိုက္အဆက္အသြယ္ရွိ သူဟုေၾကျငာခဲ့သည္။ သူ၏ေနာက္လိုက္မ်ားက သူ႔အားသခင္ေယ႐ႈခရစ္၀င္စားသူ၊ ကုလားဘုရား shiva ဗုဒၶႏွင့္မိုဟာမက္၀င္စား သူျဖစ္သည္ဟုယံုၾကည္ၾက သည္။
Mitsuo Matayoshi(1944-)
အယူသီးဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္သူသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုလွ်က္World Economic Community Party ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ သူ႔နာမ္မည္အားေယ႐ႈ မာတာယိုရွီဟုေျပာင္းခဲ့သည္။ သူ႔အစီအစဥ္အရေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႔ေနာက္ဆံုးေသာတရားစီရင္ျခင္းကိုျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိႏိုင္ငံေရးစနစ္အတိုင္းက်င့္သံုးမည္ျဖစ္ သည္။
Jose Luis de Jesus Miranda(1946-)
သူသည္ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္၊ မီယာမီ၌“ေက်းဇူးေတာ္၌ႀကီးပြားျခင္း” အဖြဲ႕အစည္းကိုတည္ေထာင္သူျဖစ္ သည္။ သူ႔ကိုယ္သူရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာခရစ္ေတာ္ဟု ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ေၾကျငာခဲ့သည္။
Inri Cristo(1948-)
ဘရာဇီးလူမ်ဳိး၊ နကၡတ္တေဗဒပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး၊ သူ႔ကိုယ္သူ ၁၉၆၉ခုႏွစ္၌ ဒုတိယအႀကိမ္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ျပန္ လည္၀င္ စားေသာသူျဖစ္သည္ဟုေျပာဆုိခဲ့သည္။
Thomas Harrison Provezano(1949-2000)
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား၊ စိတၱဇလူသတ္သမားျဖစ္ၿပီး သူအသတ္ခံရျခင္းသည္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္လက္၀ါးကဒ္ တိုင္၌အ ေသခံခဲ့ျခင္းကိုထပ္တူျပဳခဲ့သည္။
Shoko Asahara(1955-)
၁၉၈၄ခုႏွဏ္တြင္ aum shinrikyo ဂ်ပန္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ သူ႔ကိုယ္သူခရစ္ေတာ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အတြက္ျပည့္၀စံုလင္ေသာအလင္း တရားကိုေပးမည့္အရွင္သခင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏သိုးသူ ငယ္ျဖစ္သည္ဟုေၾကျငာခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ခုႏွစ္၊မတ္လ(၂၀)ရက္တြင္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ေျမေအာက္ရထားလႈိင္ဂူ၌ အဆိပ္ေငြ႕ျဖင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာသူျဖစ္သည္။ သူ႔အားေသဒဏ္ေပးခဲ့သည္။
David Koresh(1959-1993)
ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ႔ကိုယ္သူေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၊ေနာက္ဆံုးေသာပေရာဖက္၊ဘုရား သခင္၏သားေတာ္၊သိုးသူငယ္ျဖစ္သည္ဟု ၁၉၈၃ခုႏွစ္တြင္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ တြင္ FBI မွ၀န္းရံထားကာအျပန္အ လွန္ပစ္ခတ္ၾကၿပီး အဖြဲ႕ ၀င္(၆၅)ဦးေသဆံုးၿပီး ထိုအထဲမွ(၂၁)ဦးသည္ကေလးငယ္ မ်ားျဖစ္သည္။
ဆရာသန္းေဇာ္မိုးသင္ခန္းစာအားကိုးကားေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနာင္တတရား

အဓိကက်မ္းခ်က္မ်ား။မန္ေတာ္၊၂း၃၈-၃၉။လုကာ၊၁၅း၇-၁၀။ေယဇေက် လ၊၁၈း၃၀-၃၂။ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္သို႔တည္းမဟုတ္ဘုရားသခင္ ခေလးသူငယ္ တစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္အတြက္“ေနာင္တ”သည္ပထမဦးဆံုး အဆင့္ပင္ျဖစ္သည္။ယင္းေနာင္တႏွင့္ပတ္သက္၍မူရင္းGreeႏွင့္ Hebrew ေ၀ါဟာရမ်ား ကိုေလ့လာျခင္းျဖင့္ပို၍နက္ နဲေသာအဓိပၸါယ္ မ်ားကိုေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။Greekေ၀ါဟာရအားျဖင့္ေနာင္တကို
“metanoia”ဟုေခၚပါသည္။ အနက္မွာ-ေနာက္ထပ္စိတ္ရွိရန္(to have anothermind)သို႔မဟုတ္လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းရန္ (tochangecourse) ဟူေသာအဓိပၸါယ္မ်ားပါ၀င္ေနပါသည္ (မႆဲ၊၄း၁၇။မာကု၊၁း၁၅)။ Hebrewေ၀ါဟာရအားျဖင့္လည္းေနာင္တကို “shup” ျပန္လွည့္ရန္(to turnback)ဥပမာကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွUပံုသ႑ာန္ျပန္လွည့္ျခင္း(၃ဓမၼ၊၈း၄၇။ေယဇေက်၊၁၄း၆)။ယေန႔ေခတ္တြင္ေနာင္တ ဆိုေသာစကားကို“မိမိတို႔လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္၀မ္းနည္းစြာခံစားရျခင္း”ဟူ၍သာရိုးရိုးေလးမွတ္ယူၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲ၌ေနာင္တႏွင့္ပတ္သက္၍ထိုထက္ေလးနက္ေသာအနက္အဓိပၸါယ္ ရွိေနပါသည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ပါေစေနာင္တသည္ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရား၏တပည့္ေတာ္ျဖစ္ရန္ပထမဦးဆံုး လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

စစ္မွန္ေသာေနာင္တရျခင္း။
စစ္မွန္ေသာေနာင္တရျခင္းဆိုသည္မွာကၽြႏ္ုပ္တို႔၏“စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ”ႏွင့္“လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား"ပာင္းလဲျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမ်ားအားကၽြႏ္ုပ္တို႔ေျပာင္းလဲျခင္း(We change our thinking) အျပစ္၏သေဘာသဘာ၀၊ဆိုးက်ဳိးႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ားကိုေလးေလးနက္နက္ရႈျမင္ျခင္းျဖစ္
သည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌ရွိေနေသာသမွ်သည္ဘုရားသခင္အတြက္အလြန္အမင္းစက္စုတ္႐ြံရွာဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း
မိမိကိုယ္ကိုသိရွိနားလည္လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားကၽြႏ္ုပ္တို႔ေျပာင္းလဲျခင္း
(We change ouraction)ဘုရားသခင္ကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္နားမေထာင္ျခင္း၊နာမခံျခင္း၊တစ္ကိုယ္ေကာင္း စိတ္ထားျခင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ျခင္းအေနအထားမွဘုရားသခင္ထံေတာ္ပါးသို႔ျပန္လွည့္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္ႏွင့္အလြန္အလွမ္းကြာေ၀းလြန္းလွသည့္အျပစ္၏ေက်းကၽြန္ဘ၀မွျပန္လွည့္ျခင္း၊ဘုရားသခင္
ထံေတာ္ပါး၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာအား၀န္ခံအပ္ႏွံျခင္း၊ခရစ္ေတာ္ေယ႐ႈအားကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အရွင္သခင္
အျဖစ္ေနရာေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ဤအပိုင္းသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔ဖက္မွေဆာင္႐ြက္ရမည့္အပိုင္း၊ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ
၀န္ျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးမွာအျပစ္ျပဳခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။သို႔ျဖစ္၍ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသ
ခင္ေယ႐ႈအားကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ဘ၀၏အသခင္အျဖစ္လည္းေကာင္းလက္ခံရန္
လိုအပ္ပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏က်ဴးလြန္ခဲ့သမွ်ေသာအျပစ္ေႂကြးမ်ားအတြက္သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္
လက္၀ါးကဒ္တိုင္ေပၚတြင္ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ညစ္ျငမ္းသည့္အျပစ္ဒုစရိုက္မ်ားေၾကာင့္သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္
စံုလင္သည့္ဘုရားႏွင့္အလွမ္းကြာေ၀းခဲ့ရေသာကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုထိုဘုရားသခင္ႏွင့္ျပန္လည္ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေပးေတာ္မူေသာပုဂိၢဳလ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာအျပစ္မ်ား
အတြက္ေနာင္တရရပါမည္၊ဘ၀အသက္တာတြင္မိမိသေဘာဆႏၵအတိုင္းအသက္မရွင္ပဲေယရႈခရစ္ေတာ္အား
ဘ၀၏အရွင္သခင္အျဖစ္လက္ခံကာေယရႈခရစ္ေတာ္၏သေဘာဆႏၵအတိုင္းအသက္ရွင္ရပါမည္။ဘုရားသခင္
မတတ္ႏိုင္ေသာအရာတစ္စံုတစ္ခုမွမရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုခြန္အားေပးပါလိမ့္မည္။
ေနာင္တရျခင္း၌အေရးႀကီးေသာလိုအပ္ခ်က္(၃)ခ်က္။
ေနာင္တရျခင္းသည္ အထင္အရွားသိျမင္ေသာအသိတရား(သတိမူျခင္း)။(Repentance is cognitive) ဆိုလိုရင္းရွင္းလင္းေသာ္လည္းနားလည္ဖို႔ရန္လိုအပ္ပါသည္။ေနာင္တရျခင္းသည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌အျပစ္ရွိေၾကာင္း၊
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းလံုးလံုးလ်ားလ်ား၀န္ခံျခင္း၊ထိုအျပစ္မ်ားသည္သန္႔ရွင္းေျဖာင့္မတ္ေတာ္
မူေသာဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္အလြန္ေၾကာက္ရြံဖြယ္ေသာအမႈျဖစ္ေၾကာင္းခံယူျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားႏွင့္ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးမည္မွ်
ကြာျခားေနေၾကာင္းျမင္ေတြ႔သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ရန္အလိုေတာ္ရွိပါသည္။ဘုရားသခင္သည္သူႏွင့္
အတူရပ္တည္အသက္ရွင္ရမည့္ေနရာကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔ျမင္ေတြ႕ဖို႔ရန္အလိုေတာ္ရွိပါသည္။ဘုရားသခင္သည္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရွိရွိသမွ်ေသာအသက္တာမ်ားကိုသူ၏လက္ေတာ္ထဲသို႔စိတ္ခ်လက္ခ်လံုးလံုးလွ်ားလွ်ားအပ္ႏွံရန္
၊ထိုအရာမ်ားကိုနားလည္ႏိုင္ရန္လမ္းျပေပးမည့္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားအႂကြင္းမဲ့ယံုၾကည္လက္ခံ
ရန္ႏွင့္အထူးသျဖင့္သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ဖတ္သည့္အခါတိုင္းနားလည္ဖို႔ရန္အတြက္သန္႔ရွင္းေသာ
၀ိညာဥ္ေတာ္အားမွီခိုအားကိုးလက္ခံရန္အလိုေတာ္ရွိပါသည္။
ေနာင္တရျခင္းသည္စိတ္ခံစားမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္း(Repentance is emotional)ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ရွိေနမည့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခအေနမွန္ကိုလက္ခံၿပီဆိုပါကဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ရွိေနမည့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေျခအေနမွန္ကိုလက္ခံၿပီဆိုပါကစိတ္ခံစားမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စြမ္းအားကိုသင္ရရွိခံစားလာလိမ့္မည္ (ေဟရွာယ၊၆း၅)။က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာအျပစ္မ်ားကိုေတြ႕ျမင္လာျခင္း၊ထိုအျပစ္မ်ားအတြက္ယူက်ဳံးမရျဖစ္ျခင္း၊ ၀မ္းနဲျခင္းမ်ားပါ၀င္လာလိမ့္မည္(ဆာလံ၊၅၁း၉)။ယင္းေနာက္ ဘ၀ထဲရွိအမွားအယြင္းမ်ားအတြက္စိတ္ေလး
လံျခင္းမ်ားခံစားလာလိမ့္မည္။ဤစိတ္ခံစားမႈမ်ားသည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားဘုရားသခင္၏ခြင့္လြတ္ျခင္းရွိႏိုင္မည့္ေန
ရာသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္စိတ္ခံစားမႈလည္းျဖစ္ပါသည္(၂ေကာ၊၇း၉၁၀)။ေနာင္တရလွ်က္မိမိအျပစ္မ်ားေၾကာင့္
ယူက်ဳံးမရ၀မ္းနဲလာျခင္းသည္ခြင့္လြတ္ျခင္းေပးေနေသာဘုရားသခင့္ထံေတာ္ပါးသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္သန္႔
ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ေနာင္တရျခင္းသည္ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵ၊ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္
ဆက္ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္း(Repentance is volitional)
ေနာင္တရျခင္းတြင္အလိုဆႏၵပါ၀င္ပါသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ေနာင္တရျခင္းဆိုသည္မွာ
စိတ္ေျပာင္းျခင္း ၊ႏွလံုးသားေျပာင္းျခင္း၊ဘ၀အသက္တာတစ္ခုလံုး၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း
သြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ေအာက္၌ဘ၀သစ္အသက္တာအသစ္ကိုအစျပဳအသက္
ရွင္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္(conversion)။ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူေနာင္တရေသာအျပဳအမူ၊ေတြးေခၚစဥ္းစား
ဆင္ျခင္မႈမ်ားျဖင့္ဦးတည္တက္လွမ္းျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ဘုရားသခင္သည္သူ၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္ေအာက္
တြင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊အေျခအေနမ်ားကိုေဖၚျပေသာအခါကၽြႏ္ုပ္တို႔ဖက္မွလည္းဘုရားသခင္၏
ဖြင့္ျပေတာ္မူခ်က္အတိုင္းလိုက္ေလွ်ာက္အသက္ရွင္ရပါမည္(ေရာမ၊ ၂း၄)။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအပိုင္းသည္ကၽြႏ္ုပ္ တို႔၏တာ၀န္သာျဖစ္သည္။
ခြင့္လြတ္ျခင္းတန္ခိုးေတာ္။ 
ေနာင္တရျခင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္အထေျမာက္ပါ။ခြင့္လြတ္ျခင္းႏွင့္ဒြန္တြဲလွ်က္ရွိပါသည္။သန္႔ရွင္းေျဖာင့္
မတ္ေသာဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အားနဲေသာအေျခအေနမွန္ကိုသိရွိနားလည္
သေဘာေပါက္ဖို႔ရန္အေရးႀကီးသကဲ့သို႔တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ေႏြးထြးေသာဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္
ေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္းနားလည္းထိေတြ႔ခံစားတတ္ဖို႔ရန္လိုအပ္ပါသည္။တစ္ပါးတည္းေသာ၏သားေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္ေျဖစရာအျဖစ္ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္လြတ္ျခင္းကိုခံစားရျခင္းျဖစ္ပါ
သည္။ေပးေသာအဖိုးအခမွာအလြန္မ်ားလွပါသည္။ဤအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားမည္မွ်
ခ်စ္ေတာ္မူေၾကာင္းခံစားေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္(၁ေယာ၊၁း၇၉)။ဤနည္းလမ္းသည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္ကိုဖယ္ရွား
ရွင္းလင္းႏိုင္ေသာတစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္(ဘုရားသခင္ထံေတာ္ပါး၌အျဖစ္၀န္ခ်ေတာင္း
ပန္ျခင္း)။ကၽြႏ္ုပ္ဖက္ကသာအျပစ္၀န္ခံၿပီး၀န္ခ်ပါကဘုရားသခင္ကခြင့္လႊတ္မည္အမွန္ပင္။ထိုသို႔အျပစ္၀န္
ခ်ျခင္းျပဳလုပ္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ေယရႈအားကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀တစ္ခုလံုး၏“သခင္”အျဖစ္လည္းေကာင္း
“ကယ္တင္ရွင္”အျဖစ္လည္းေကာင္းထားရပါမည္။ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္အၿမဲတမ္းအျပစ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုဘုရားသခင္ကခြင့္လြတ္ပါသည္။အျပစ္သားစာရင္းမွပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္အျပစ္ဒဏ္ခံရမည္၊အျပစ္ရွိေနသည္ဟုခံစားခ်က္မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ဘုရားသခင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔
အားလံုးလံုးလ်ားလ်ားလက္ခံလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။(ေရာမ၊ ၂း၄)။
ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္းမ်ား။
*ဘုရားသခင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားမည္သို႔ျမင္ေတြ႔ေၾကာင္း၊ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္လည္းမိမိအသက္တာ၊မိမိ၏ျပဳမူလုပ္
ေဆာင္ခ်က္တို႔ကိုအမွန္မသိေသးသေ႐ြ႕ကာလပတ္လံုးေနာင္တရျခင္းရွိႏိုင္ပါသလား။
*မိမိအျပစ္အတြက္ယူက်ဳံးမရ၀မ္းနဲရံုျဖင့္မၿပီးေသးပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။
*ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေနာင္တရေသာအခါမ်ားစြာေသာအရာမ်ားကိုစြန္႔လြတ္ရပါလိမ့္မည္။ထို႔အခါကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀သည္
စိတ္၀င္စားစရာမေကာင္းေတာ့သည့္ဘ၀၊ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ ရာေကာင္းေသာဘ၀ျဖစ္သြားရန္ရွိပါသလား။
*စစ္မွန္ေသာေနာင္တရလွ်င္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေန႔စဥ္အသက္ရွင္ျခင္း၌မည္သည့္အခ်က္မ်ားအားျဖင့္သက္၀င္လႈပ္
ရွားပါမည္နည္း။(လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္နည္းလမ္း မ်ားကိုေဖၚျပပါ)။
*မိမိဆႏၵအားျဖင့္မသြားမလာဘုရားသခင္အလိုေတာ္အတိုင္းသြားလာသည့္အခါမည္သည့္အရာကကၽြႏ္ုပ္
တို႔ႏွလံုးသားအားလြမ္းမိုးအုပ္စိုးမည္နည္း။(ေကာေလာ၊ ၃း ၁၅- ၁၇)။

By Prophetlay

ကၽြန္ုမကိုခ်စ္ပါတယ္

"အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားသခင္၏ကြယ္ကာရာဌာနေတာ္၌ေနေသာ သူသည္အနႏၱတန္ခိုးရွင္ ၏အရိပ္ကိုခိုရလိမ့္မည္။ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါခို လႈံရာငါ၏ရဲတိုက္၊ငါကိုးစားရာဘုရား သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟုငါေျပာ ဆို၏"(ဆာလံ။၉၁း၁-၂)။"သူသည္ငါကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ၊သူ႔ကိုငါ ကယ္ႏုတ္မည္။ငါ၏နာမကိုသိေသာေၾကာင့္ သူကိုငါခ်ီးေျမွာက္မည္၊ သူသည္ ငါ႔ကိုေခၚေသာအခါသူ႔ဖက္မွာေန၍ခ်မ္းသာေပးမည္။သူ၏ဘုန္း ကိုလည္းထင္ရွားေစမည္။ ရွည္ေသာအသက္ႏွင့္သူကိုေရာင့္ရဲေစ၍ငါ၏ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးကိုသူ႔အားငါျပမည္။"(ဆာလံ။၉၁း၁၄၁၆)ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်း ဇူးေတာ္ေၾကာင့္ပါ၊
ဘုရားသခင္ရဲ႕ဂရုဏာေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ ပါလို႔၀န္ခံပါရေစ။အရမ္းအရမ္းကိုတုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားေစ တဲ့အျဖစ္အပ်က္ပါ။ဘယ္သူ႔ကိုပဲေမးေမးေရာဂါရဲ႕နာမည္ကိုၾကားလိုက္ရံုနဲ႔ေသြးပ်က္
သြားေလာက္ေအာင္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ေရာဂါ ဆိုးတစ္မ်ဳိးပါ။ဒါထက္ပိုးဆိုးတာကလူေတြရဲ႕အသက္ကိုလြယ္လြယ္ေလးနဲ႔အသက္ႏုတ္ယူႏိုင္တဲ့ေရာ
ဂါဆိုးႀကီးေပါ့။အဲဒီလိုေရာဂါ ဆိုးႀကီးကေနလြတ္ေျမာက္ရျခင္းအခြင့္၊လံုးလံုးလ်ားလ်ားသက္သာေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာခြင့္ကိုေပးခဲ့တဲ့
အံ့ၾသဖြယ္ႀကီးျမတ္တဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အနႏၱေမတၱာေတာ္နဲ႔တန္ခိုးေတာ္ကိုဘယ္လိုုနဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ခံစားခဲ့ရသလဲဆိုတာစာဖတ္ ပရိသတ္ေရွ႕မွာ သက္ေသခံခ်င္တာကလည္း တစ္ေၾကာင္း၊စာဖတ္ ပရိတ္သပ္ေတြထဲမွာကၽြန္မလိုခံစားေနရတဲ့သူေတြ ရွိယင္လည္းဘာမွေၾကာက္စရာမလိုပါဘူး၊ဘုရားသခင္ အေနနဲ႔ ကယ္မႏိုင္ မႈေပးႏုိင္ေၾကာင္းခြန္အားေပးခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵနဲ႔ကၽြန္မရင္ဆိုခဲ့ရတဲ့အျဖစ္အပ်က္ကို သက္ေသ ခံေ၀ငွရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အခ်ိန္အားျဖင့္……..၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလထဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ၏ေသြးသားလည္ပတ္မႈ(ဓမၼတာ)မူမမွန္ကိုသံသယရိွ လို႔OGဆရာ၀န္တစ္ေယာက္နဲ႔စမ္းသပ္ဖို႔ ကၽြန္မဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ပထမေတာ့ ဓမၼတာမူမမွန္တာကလြဲလို႔လံုးလံုးက်န္းမာေနလို႔ဆရာ၀န္ထံမျပ ဘဲေနခဲ့မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဘုရားသခင္ကကၽြန္မရဲ႕စိတ္ႏွလံုးသားကိုလာၿပီး ထိေတြ႔လာတဲ့အတြက္ အယင္တံုးက သမီးငယ္ေလးကိုေမြးဖြားေပးဖူးတဲ့ Dr. Daw Aye Aye Tint (OG) ႏွင့္ျပခဲ့မိပါ တယ္။ ဆရာ၀န္ရဲ႕စမ္းသတ္စစ္ေဆးမႈေတြအၿပီး မွာေတာ့ကၽြန္မ၏သားအိမ္ေခါင္းထဲမွာ(1.5 cm)ပမာဏခန္႔ရွိတဲ့ အသားပိုေလး ရွိေနတာကိုု စမ္းသတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ဆရာ၀န္ကဒီအသားပိုေလး ကို ေဆးရံုတက္ၿပီးျခစ္ ထုတ္လိုက္ယင္ အားလံုး ေကာင္းသြားလိမ့္မယ္၊ အခုခံစားေနရတဲ့ဓမၼတာမႈမမွန္ရတာကလည္း ဒီအသားပိုေၾကာင့္ပဲလို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ဆရာ ၀န္ႀကီးရဲ႕ၫြန္ၾကားခ်က္နဲ႔ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေဆးရံုမွာအဲဒီအ သားပိုေလးကိုျခစ္ယင္းသားအိမ္ကိုပါတစ္ခါတည္းျခစ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ေဆးရံုခြဲခန္းကတာ၀န္ယူလုပ္ေပးခဲ့တဲ့
ဆရာ၀န္ေတြေတာင္သံသယမရွိ ၾကဘူး။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့သားအိမ္အ ေနအထားကမထင္ရေလာက္ေအာင္ကိုေကာင္းမြန္ေနလို႔ပါ။ုၿပီးေတာ့
အယင္းတံုးကကၽြန္မထည့္ထားခဲ့တဲ့ IUD သေႏၵတားပစၥည္းကိုထုတ္လိုက္တယ္။ သားအိမ္လည္းျခစ္တယ္။ သားအိမ္ခ်စ္ၿပီးတာနဲ႔ IUDအသစ္တစ္ခုျပန္ထည့္ေပးလုိက္ပါေသးတယ္။ဒါနဲ႔ျခစ္ထုတ္လိုက္တဲ့အသားစေတြကိုစစ္ေဆးဖို႔ဓါတ္ခြဲခန္း
ပို႔ခဲ့တာေပါ့။တပတ္ေလာက္အၾကာမွာေတာ့အေျဖထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ကၽြန္မလံုး၀မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့၊ဆရာ
၀န္ဆရာမေတြအားလံုးကလည္းျဖစ္ႏုိင္စရာအေၾကာင္းလံုး၀မရွိပါဘူး။မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးဆိုတဲ့ကၽြန္မအ
ရမ္းေၾကာက္တဲ့ကင္ဆာဆဲလ္ေတြကၽြန္မခႏၶာထဲမွာရွိေနၿပီဆိုတဲ့အေျဖပါ။ကၽြန္မလံုး၀မၾကားခ်င္တဲ့သား
အိမ္ေခါင္းကင္ဆာဆိုတဲ့ေရာဂါဆိုးႀကီးကိုအခုကၽြန္မကိုယ္တိုင္နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔စတင္ရင္ဆိုင္လိုက္ရပါေတာ့
တယ္။ဒါနဲ႔ဆရာ၀န္ေတြအားကိုးတႀကီးကၽြန္မေမးမိခဲ့ပါတယ္။ကၽြန္မအေျခအေနကခြဲစိတ္လိုက္ယင္ေကာင္းႏိုင္
မလားလို႔ဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့။ဆရာ၀န္ေတြကေတာ့ဒါမ်ဳိးကခြဲၿပီးမွပဲသိရမယ္လို႔ျပန္ေျပာေတာ့ကၽြန္မရဲ႕စိုးရိမ္ပူ
ပန္ေသာကစိတ္ေတြဟာဟိုးအထြဋ္အထိပ္ကိုေရာက္သြားၿပီးခိုကိုးရာမဲ့ ၿခံဳးပြဲခ်ငိုခ်ခဲ့ရပါတယ္။ေအာ္ကၽြန္မဟာခရစ္ေတာ္ေယရႈကိုယံုၾကည္တဲ့ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္သူု
တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမဲ့ငါ့ရဲ႕ယံုၾကည္မႈဟာအရမ္းကိုအားနည္းခဲ့လို႔အခုလိုမ်ဳိးငါဆီမွာဒီကင္ဆာေရာဂါရွိရတာ
ဆိုၿပီးခံစားခဲ့မိပါတယ္။ တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားတဲ့ စိတ္ေတြေရာ၊ဘာျဖစ္လို႔ ငါ့ကိုမွလာျဖစ္ရတာလဲဆိုတဲ႕ေမးခြန္ေတြနဲ႔အတူယူက်ဳံး မရ၀မ္းနည္းရၿပီး ေဆာက္တည္ရာမရျဖစ္ ခဲ့ရပါတယ္-တကယ္ပါရွင္။သိပ္မ ၾကာပါဘူး။ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာ-ငါယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားရွင္ဟာ ေသျခင္းကိုေအာင္ျမင္တဲ့အသက္ရွင္တဲ့ဘုရား၊ေခၚရင္ထူးျပီး၊အရာခပ္ သိမ္းကိုလည္းတတ္နုိင္တဲ့ဘုရားဆိုတဲ့အသိစိတ္ေတြအံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္၀င္လာခဲ့ပါတယ္။
ဒါဘုရားရွင္ကကၽြန္မကိုစကားစေျပာတာပဲေလ။ အဲဒီခဏအတြင္းမွာပဲကၽြန္မနွလံုးသားထဲကို အသိစိတ္ေတြ၀င္လာျပီးတကယ့္ကိုဘယ္သူမေပးႏိုင္ တဲ့စိတ္နွ လံုးၿငိမ္သက္မႈကိုခံစားရရွိခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ကၽြန္မရဲ႕ေဆးကု သရမဲ့အစီအစဥ္ေတြ အားလံုးကိုေမွ်ာ္လင့္တဲ့ စိတ္၊အားကိုးခိုလႈံတဲ့စိတ္ ေတြနဲ႔ဘုရားရွင္ဆီမွာပံုအပ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္၊ အၿမဲလိုလိုဘုရားရွင္ဆီမွာ ဆုေတာင္းခြန္အားယူယင္းအဲဒီသားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါနဲ႕တိုက္ပြဲဆင္ႏြဲ လိုက္ ပါေတာ့ တယ္။ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ သားအိမ္ထုတ္ဖို႔ခြဲစိတ္မႈကို (GreenCross)ပုဂလိၢကေဆးရုံ မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။(Major Operation)ျဖစ္တာေတာင္ကၽြန္မမေၾကာက္ေတာ့ပါဘူး။ အံ့ၾသစရာပါပဲ၊ ဒီလိုစိတ္မ်ဳိးကိုဘုရားသခင္ကေပးလိုက္တာေပါ့။ ညီမေလးေတြ၊မိသားစုေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြအေပါင္း အသင္း၊သူငယ္ခ်င္း၊ဓမၼဆရာအသင္း အဖြဲ႕ မ်ားအားလံုးရဲ႕၀ိုင္းၿပီးဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ကၽြန္မကိုယ္ တိုင္ကလည္းဘုရားရွင္အေပၚယံုၾကည္တဲ့စိတ္၊ အားကိုးတဲ့စိတ္၊ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့စိတ္ အျပည့္နဲ႔ခြဲစိတ္မႈကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အယင္တံုးကေတာ့ ခြဲစိတ္ခန္းထဲငါ၀င္ယင္ ငါ့စိတ္ကိုဘယ္လိုအားတင္းထားရမလဲဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ထိပ္လန္႔စိတ္ေတြနဲ႔ႀကိဳၿပီးေတြးပူမိေပမဲ့ အံ့ၾသစရာပါ ဘုရားရွင္ရဲ႕အားေပးမႈ၊ကြယ္ကာေစာင့္မ မႈေတြေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ခန္းထဲမွာလည္းစိတ္တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ၀မ္းေျမာက္မႈကိုခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ေက်းဇူးသက္သက္ေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ခ်ိန္(၃)နာရီနီးပါးေလာက္ၾကာခဲ့ေပမယ့္စိတ္ထဲမွာ ခဏေလးလိုပဲခံစားခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒါအျပင္  ခြဲစိတ္ခ်္ိန္တစ္ ေလွ်ာက္လံုးလည္း စိတ္အာရံုၾကည္ၾကည္လင္္လင္ရွိၿပီးဘုရားသခင္နဲ႔စကားေျပာရင္း၊ဆုေတာင္းရင္း၊သီခ်င္းဆိုရင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္
ခဲ့ပါတယ္။ အယင္တံုးကဆို ယံုၾကည္ျခင္းအားနည္းခဲ့တဲ့ကၽြန္မ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆးရုံမွာ သားအိမ္ျခစ္ဖို႔ခြဲစိတ္ခန္း၀င္ခဲ့တုန္းကဆိုအေၾကာက္လြန္စိတ္ေတြေၾကာင့္အာရံုေတြရွုပ္ေထြးလာၿပီးကိုယ္နဲ႔
စိတ္မကပ္ေတာ့သလိုစိတ္လြတ္သြားသလိုမ်ဳိးရင္ဆိုင္ဘူးပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကမိနစ္(၄၀)ေလာက္ပဲၾကာတဲ့( Minor Operation)ျဖစ္ေပမယ့္ခြဲခန္းထဲကထြက္ၿပီ ဆိုတာနဲ႔တင္(ICU)ထဲမွာနာရီအေတာ္ၾကာေနမေကာင္းျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ဒါေပမယ့္ဒီတစ္ခါေတာ့ဘုရားရွင္အ
လံုးစံုကိုတတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္လိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ Major ခြဲစိတ္တာ(၃)နာရီၾကာခဲ့ေပမယ့္စိတ္ေပါေပါ့ပါးပါးနဲ႕ ခဏေလးပဲလို႔ခံစားရေလာက္ေအာင္ဘုရားရွင္ရဲ႕ေမတၱာကိုကၽြန္မခံစားသိရွိခဲ့ရပါတယ္။ ဒါအျပင္ ေနာက္ထပ္ဘုရား သခင္ကၽြန္မအေပၚ အံ့ၾသဖြယ္ရာအမႈတစ္ခုျပခဲ့ပါေသးတယ္။ ခြဲစိတ္ခန္းထဲမ၀င္ခင္ညကေပါ့ မနက္ျဖန္ ခြဲစိတ္ခန္း၀င္ရ ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ဒီည(၁၀း၀၀)နာရီေလာက္ထဲက စျပီးဘာမွမစားမေသာက္ဖို႕ ဆရာ၀န္ေတြကမွာထားပါတယ္။ ခြဲစိတ္ ခံဖူးတဲ့သူတိုင္းသိမွာပါ။ကၽြန္မကိုလည္း မနက္ဖန္ဆိုခြဲစိတ္ခံရမဲ့လူနာျဖစ္ေနေတာ့ ဒီည(၁၀း၀၀)နာရီကထဲ ကစၿပီးဘာမွ မစားမေသာက္ဖို႔ လာမွာသြားပါတယ္။ဒါတင္မကဘူး ဆရာမေတြကပိုၿပီးစိတ္ခ်ရေအာင္ ကၽြန္မကိုည(၆း၀၀)နာရီေလာက္မွာ၀မ္းခ်ဴပါေသးတယ္။၀မ္းခ်ဴလိုက္ေတာ့ဗိုက္တအားဟာၿပီးလူက
လည္းႏႈံးေခြ၊ဘာမွလည္းထပ္ မစားျဖစ္ ေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔(၁၀း၀၀)နာရီေက်ာ္ေလာက္က်ေတာ့ကၽြန္မလည္းဘာမွ မစားေတာ့ပဲဆုေတာင္းၿပီးအိပ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္(၁၁း၃၀) ေလာက္က်ေတာ့ ဗိုက္အရမ္းကိုဆာလာျပီး ရင္ေတြတုန္ ေခၽြးသီးေခၽြးေပါက္ေတြက်လာ ၿပီးေနလို႔ကိုမရေအာင္ျဖစ္လာတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ကၽြန္မစဥ္းစားမိတယ္။ ဒီတိုင္းဆိုရင္ ဒီညေတာ့ျပႆနာပဲအိပ္လို႔ လည္းေပ်ာ္မွာမဟုတ္ ေတာ့ဘူး။ လူလည္းေတာ္ေတာ္အေနရ ခက္ေနၿပီ၊ ေနာက္ေန႔မနက္ဆိုယင္လည္းခြဲရေတာ့မယ္။ကၽြန္မဆံုးျဖတ္ခ်က္ခိုင္ခိုင္ မာမာပဲခ်လိုက္ပါတယ္။ လူမတတ္နုိင္တာအားလံုးဘုရားတတ္နိုင္တယ္။ဆရာ၀န္ေတြကကၽြန္မကိုအႏၵရယ္ျဖစ္မွာစိုးလို႕ မစားမေသာက္ဖို႔မွာထားေပမယ့္လည္း။ ဘယ္လိုမွမရေတာ့တဲ့အဆံုး ဘုရားရွင္ သမီးေတာ့ကိုယ္ေတာ့ကိုအားကိုးၿပီး ကၽြန္မပူတင္းေပါင္မုန္႔၁လံုး၊ကိတ္မုန္႔၁ခ်ပ္၊ ေရတစ္ခြက္အ၀ေသာက္ လိုက္မိၿပီသမီးကိုေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါဆိုျပီးဆုေတာင္းအကူအညီေတာင္းခဲ့မိပါတယ္။လူလည္းအစာ၀င္
သြားေတာ့မွပဲၿငိမ္သြားၿပီးေနလို႔ထိုင္လို႔ေကာင္းသြားတယ္။ေနာက္တစ္ရက္ ခြဲစိတ္တဲ့အခါေက်းဇုူးေတာ္သက္သက္ေၾကာင့္ပါပဲ။စားထားတဲ့အစားအစားေတြေၾကာင္ဘာျပႆနာမွာမျဖစ္
ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ဘုရားရွင္ကၽြန္မကိုခ်စ္ပါလား၊ ေစာင့္ေရွာက္ပါးလားဆိုတဲ့ၾကည္နူးမႈ၊၀မ္းေျမာက္မႈေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ခြဲစိတ္မႈလည္ေအာင္ျမင္စြာၿပီးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မခြဲစိတ္ခန္းထဲမနက္၉း၀၀နာရီ ၀န္း က်င္ေလာက္ကထဲက၀င္ခဲ့ရတာ၁၂း၀၀နာရီေလာက္က်မွျပန္ထြက္ခဲ့ရပါတယ္။ဒီအခ်ိန္တေလွ်ာက္လံုး ကၽြန္မရဲ႕ညီမေလး(၂)ေယာက္၊ ကၽြန္မရဲ႕အလြန္ခ်စ္ခင္ရတဲ့ကၽြန္မရဲ႕MD.ေဒၚသီတာ မိုး နဲ႔ ကၽြန္မရဲ႕အမ်ိဳး သားေတြ က ခြဲခန္းအျပင္မွာ ဆုေတာင္းရင္းေစာင့္ ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ခြဲစိတ္မႈေအာင္ျမင္္တယ္၊ အားလံုးေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့အေျဖကိုလည္းရခဲ့ပါတယ္။ခြဲခန္းထဲကထြက္ၿပီးခဏမွာပဲကၽြန္မတခါမွမခံစားဖူးတဲ့ အရမ္းကိုနာက်င္တဲ့ေ၀ဒနာကိုခြဲစိတ္ဒဏ္ရာကေန နာရီအေတာ္ၾကာေအာင္ခံစားခဲ့ရ ပါတယ္။ အနာသက္သာေအာင္ေဆးထိုးေဆးထည့္လုပ္ေပးေပမယ့္နာတာနဲနဲမွေလ်ာ့မသြားပါဘူး။အဲဒီမွာကၽြန္မရဲ႕
ခ်စ္ခင္ရတဲ့လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ဆရာမေတြျဖစ္တဲ႕Teacher Joesaphine နဲ႔ Teacher Kinsana တို႔ကအနားမွာေစာင့္ေရွာက္ဆုေတာင္းေပးၾကပါတယ္၊ အားလည္းေပးၾကပါတယ္။ ေပ်ာ္စရာေတြေျပာၾကတယ္၊ ဘုရားရွင္ရဲ႕ဂရုဏာေတာ္အေၾကာင္းေတြေ၀ငွရင္း ကၽြန္မကိုနွစ္သိမ့္မႈေတြေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေက်းဇူူးေတာ္ပါပဲ၊ ညေနေစာင္းေရာက္ေတာ့ေစာေစာက ခံစားရတဲ့နာက်င္မႈေတြတျဖည္္္္္းျဖည္းသက္သာလာၿပီး ညေလာက္မွာ လံုး၀ေပ်ာက္ကင္းသက္သာသြားခ့ဲ ပါတယ္။ပံုမွန္အားျဖင့္(၇)ရက္ေလာက္ ေဆးရုံမွာေနရမယ့္အေနအထားမွာ(၄)ရက္နဲ႔ဆင္းခြင့္ရခဲ့ပါ တယ္။ ၿပီးတာနဲ႔OGမွ သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားၿပီးတာနဲ႔ ကင္ဆာဆရာ၀န္ႀကီးဆီလႊဲေပးပါတယ္။ ထက္ေရာင္ျခည္အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးနဲ႔ေတြ႕ၿပီး ခ်ိန္မွာေတာ့ ကင္ဆာအဆင့္က(၁)မွာပဲရွိတဲ့ earlystageပါပဲ။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေသခ်ာကုသယင္ ေပ်ာက္ပါ တယ္ဆိုတဲ့အေျဖကလည္း ကၽြန္မကိုအားအမ်ားႀကီးတက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေဆးတစ္လတႀကိမ္နဲ႕ ေျခာက္ႀကိမ္သြင္းရမယ္။ ဓါတ္ကင္ရမယ္၊စသျဖင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ သားအိမ္ခြဲစိတ္မႈအၿပီးတစ္ပတ္အၾကာမွာဘဲ chemo frist circle ကိုစတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးအေတြ႔ အႀကံဳနဲ႔ခြဲစိတ္မႈၿပီးတာမၾကာေသးတာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း ေဆးဒဏ္မခံႏိုင္တာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း
 ေဆး(၅)ရက္သြင္းၿပီး (၆)ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ေလမလည္၊ ၀မ္းမသြား၊ ဗိုက္ေအာင့္၊ ဗိုက္နာၿပီး၊ ဗိုက္ႀကီးပူလာတာပဲ အစာလည္းမ၀င္ေတာ့ဘူး။ မခံႏိုင္တဲ့အဆံုး(၇)ရက္ေျမာက္ေန႔ရဲ႕ေနခင္းမွာ-Rose Hill ေဆးခန္းေျပးရေတာ့တာပါပဲ။ ေဆးရံုးေရာက္ၿပီး နာရီ၀က္ ေလာက္မွာပဲ shork ရေတာ့တာပါပဲ။ ေဆးရံု(၃)ရက္ထပ္တက္ခဲ့ရပါတယ္။ ျပန္ေကာင္းဖို႔သြင္းေပးတဲ့ေဆးထဲမွာအလြန္အမင္းကို
မခံႏိုင္ေအာင္နာၾကင္တဲ့ဒဏ္ကိုခံစားရတဲ့ေဆးလည္းပါတယ္တဲ့။ ဒီေဆးကိုအေၾကာထဲထည့္တာနဲ႔ နာလြန္း လို႔တက္တာပါလို႔ေျပာတယ္။ အားတင္းေတာင့္ခံရင္း First Circle ေဆးသြင္းျခင္း ကိုေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ေဆးကတစ္လကိုတစ္ႀကိမ္၊ တစ္ႀကိမ္ကို(၅)ရက္၊ တစ္ရက္ကို (၆)နာရီ၀န္းက်င္ ေဆးသြင္းရပါတယ္။ ေဆးသြင္း ရန္စတဲ့ေန႔ကစၿပီး ေဆးသြင္းၿပီးသံုးေလးရက္အႀကာမွာ အားလံုးရွစ္ရက္နဲ႔ဆယ္ရက္ၾကားမွာေဆးဒဏ္ကိုဆိုး၀ါးစြာ ခံစားရပါ တယ္။ အန္ခ်င္တယ္၊ ႏႈံးေခြတယ္၊ဘာမွမစားႏိုင္ဘူး။ အားျပတ္သလိုခံစားရတယ္။ ရင္ပူတယ္ (၁၀)ရက္၀န္းက်င္လြန္သြား ယင္ျပန္ေနေကာင္း
လာမယ္။ အဲဒီအခါ အားျပန္ေမြးၿပီးေနာက္တစ္ႀကိမ္ေဆးသြင္းဖို႔ ထပ္ျပင္ဆင္ရပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ေၾကာင့္နဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ခြန္အားေပးမစမႈေၾကာင့္ ေစာက္ေရွာက္ကယ္မသနားမႈေၾကာင့္ေဆးသြင္းခဲ့တဲ့အေခါက္ တိုင္ကၽြန္မေသြးမသြင္းခဲ့ရပါဘူး။ ေဆးဒဏ္ကိုခံႏိုင္ေလာက္တဲ့ ေသြးအေျဖမ်ားအေခါက္တိုင္းမွာရရွိခဲ့ပါတယ္။ Presure လည္းအၿမဲမွန္ေနပါတယ္။ဆရာ၀န္ကေျပာထားပါတယ္။ ေဆးသြင္းယင္း လိုအပ္ရင္ ေသြးျဖဴေတြတအားဆင္းယင္ ေသြး သြင္းရတတ္တယ္။ ေဆးဒဏ္ေၾကာင့္ အသက္အႏၵရယ္ပါရွိတယ္ဆိုတာ ႀကိဳေျပာထားပါတယ္။ ေဆးသြင္းတဲ့အေခါက္တိုင္း ခြဲစိတ္မႈခံယူတံုးကအတုိင္းပဲ အႏၵရယ္ရွိတယ္ဆိုတာသိပါတယ္။ ေဆးသြင္းဖုိ႔သေဘာတူပါတယ္ဆိုတဲ့ လူနာနဲ႔လူနာရွင္ရဲ႕ လက္မွတ္အၿမဲထိုးရပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲအႏၵရယ္ရွိပါေစ ဘုရားရွင္အခြင့္မရွိယင္ စာငွက္တစ္ေကာင္ေတာင္ ေျမေပၚ က်တဲ့အခြင့္မရွိခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္မတစ္ႀကိမ္ၿပီးတစ္ႀကိမ္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ (၃)ႀကိမ္ေဆးသြင္းၿပီးတာနဲ႔ ကၽြန္မေတာင္ႀကီး ၿမဳိ႕ကိုဓါတ္ေရာင္ျခည္နဲ႔ကုသဖို႔သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ပါ တစ္ခါမွမေရာက္ဖူးတဲ့ေဒသျဖစ္ေပမဲ့ လည္း အားလံုးအဆင္ေျပၿပီး အရမ္းေကာင္းတဲ့ေနရာမွာ တည္းခိုေဆးကုသခြင့္ကိုရခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ႀကီးကရင္ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္သို႔ ဘုရားရွင္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာတည္းခိုခြင့္ရဖို႔ကၽြန္မရဲ႕ခင္မင္ရင္းႏွီးရတဲ့ MBCU မွ ဆရာေစာထူး အယ္ရဲ႕မိတ္ေဆြ ေတာင္ႀကီးကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ရဲ႕ လက္ေထာက္သင္းအုပ္ဆရာျဖစ္တဲ့ ဆရာဂ်ဲေနရိုနဲ႔မိတ္ဆက္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ျပင္ဆင္လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ဆရာဂ်ဲေနရိုႏွင့္ဆရာကေတာ္ ဆရာမစႏိုးတို႔မိသားစုနဲ႕အတူ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ငွာန (စပ္စံထြန္းေဆးရံုႀကီး)မွာ ပင္စင္ယူတဲ့အထိအၾကာႀကီးအလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ Sister အဖီးဒီးနာတို႔က ကၽြန္မကို ေဆးကုသမႈခံယူတဲ့ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး လိုေလေသးမရွိကူညီေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မအတြက္အၿမဲသတိယဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကတဲ့ေတာင္ႀကီးကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ရဲ႕အဖသင္းအုပ္
ဆရာႀကီးဆရာခါရီထူူးနဲ႔အသင္းေတာ္လူႀကီးမ်ားအားလံုးကိုလည္း ကၽြန္မအရမ္းပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတည္းခိုတဲ့ေနရာနဲ႔ ဓါတ္ကင္ရတဲ့စပ္စံထြန္း ေဆးရံုႀကီးနဲ႔ကိုဆိုက္ကယ္နဲ႔သြားယင္(၁၀)မိနစ္ပဲႀကာသလုိ ေဆးသြင္းဖို႔ေဆးခန္းျပ
ရတဲ့စိန္(၂)အထူးကုေဆးခန္းကိုလည္း (၅)မိနစ္ပဲၾကပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အံ့ၾသဖြယ္ရာဘုရားရွင္ျပင္ဆင္ေပးမႈေတြပါပဲ။ ဓါတ္ကင္တဲ့ကာလ (၅)ပတ္ၾကာခဲ့ပါတယ္။ (၃)ပတ္ေျမာက္မွစၿပီး ခံတြင္းပ်က္တာရင္ပူတာေတြ စတင္ခံစားလာရပါတယ္။ ကၽြန္မနဲ႔အတူေတာင္ႀကီးကိုလုိက္ပါခဲ့ၿပီး အနီးကပ္အားေပးျပဳစုေပးခဲ့တဲ့ ကၽြန္မရဲ႕မိခင္နဲ႔ခင္ပြန္းကိုလည္း အရမ္းေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။ ေအာင္ျမင္စြာပဲ ေတာင္ႀကီး ဓါတ္ေရာင္ျခည္နဲ႔ကုသမႈကိုခံခဲ့ရပါတယ္။ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ၿပီးေဆးတစ္ႀကိမ္ထပ္သြင္းပါတယ္။ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ဓါတ္အပ္စုိက္ကုသျခင္း Brakyနဲ႔ထပ္ေလာင္းကုသခံယင္ ပိုေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ ဆရာ၀န္ရဲ႕ၫြန္ၾကား
ခ်က္ေၾကာင့္ဓါတ္အပ္စိုက္ဖို႔ရက္ခ်ိန္းယူေတာ့ရက္ခ်ိန္းက၂၀၁၃(၁)လပိုင္းမွရေတာ့မယ္လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ကၽြန္မရဲ႕ေမြးေန႔က်ေရာက္တဲ့၂၀၁၂ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔မွာပဲ ဘုရားရွင္ကကၽြန္မကို ေမြးေန႔ လက္ေဆာင္အျဖစ္ရက္ခ်ိန္းထပ္ရခဲ့ပါတယ္။ ဓါတ္အပ္စိုက္ကုသျခင္းမွာလည္း အေတြ႕အႀကံဳမရွိလုိ႔ တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါေသး တယ္။ သူကလည္း ေမ့ေဆးနဲ႔ခြဲခန္း၀င္ရပါတယ္။ အသက္အႏၵရယ္ရွိတယ္ဆိုတာ သိရေတာ့ဘုရားရွင္ဆက္လက္ကယ္မပါ၊ ေစာင့္ေရွာက္ပါ၊ဓါတ္အပ္စိုက္မႈေအာင္ျမင္ေအာင္မစပါဆိုၿပီး
ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ တကယ့္ကိုဘုရားရွင္က ကၽြန္မရဲ႕ရင္ တြင္းကေနလိုလိုလား လားေတာင္းခံတဲ့ဆုေတာင္းသံကိုနားေညာင္းပါတယ္။ (၄၈)နာရီတိုက္ပိတ္ဓါတ္ေရာင္ျခည္အခန္းထဲ မွာ-အေဖၚဆိုလို႔မီးေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းရယ္ Aircom တစ္လံုးရယ္၊ ကိုယ္အိပ္တဲ့ကုတင္တစ္လံုးရယ္၊စားပြဲတစ္လံုးဒါပဲရွိပါ တယ္။ ေန႔လားညလားဆိုတာလည္းမသိရပါဘူး။ ဘုရားရွင္ကၽြန္မနဲ႔အတူရွိတယ္ဆိုတာ သိရွိခံစားရတဲ့အတြက္ မေၾကာက္ မရြံ႕ပဲေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ဓါတ္အားစိုက္ကုသမႈကို လည္းေက်းဇူး ေတာ္ေၾကာင့္ေအာင္ျမင္စြာလြန္ေျမာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ပတ္ၾကာၿပီး chemo last circleကိုသြင္းခဲ့ပါတယ္။ Treament ကိုအားလံုးၿပီးစီးေအာင္ကုသဖို႔ အခြင့္ေပးခဲ့တဲ့ဘုရားရွင္ ပါ။ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွပါတယ္။တကယ္ေတာ့ကၽြန္မမွာဘုရားေပးတဲ့အသက္ပဲရွိပါတယ္။ေဆးကုသမႈ
တစ္ေလွ်ာက္ကၽြန္မကိုဖံုးနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္အားေပးၾကတဲ့ ကၽြန္မကိုခ်စ္တဲ့ ကၽြန္မရဲ႕မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း ဆရာသမားမ်ားနဲ႔အတူ ကၽြန္မကိုအၿမဲသတိရၿပီး ဖုန္းဆက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်လာေရာက္အားေပးႏွစ္သိမ့္ဆုေတာင္းေပးခဲ့တဲ့ကၽြန္မရဲ႕ M.Dဆရာမႀကီးေဒၚသီတာမိုးကိုလည္း အရမ္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ဘုရားရွင္ဆီက ခံစားရတဲ့ေကာင္းခ်ီးေတြက ကင္ဆာေဆးကုသမႈခံယူတဲ့သူ ၉၀% ဆံပင္ကၽြတ္က်တဲ့အထဲမွာ ကၽြန္မမပါခဲ့ပါဘူး၊ ပိန္လွီသြားျခင္းမရွိပဲ ေပါင္ ၁၁၀ နဲ႔ေဆးစကုတဲ့ကၽြန္မဟာ အခုေပါင္ ၁၃၀ရွိေနပါတယ္။ ေဆးကုသမႈ တစ္ေလွ်ာက္လူမမာလို႔မထင္ရဘူးေႏွာ္ဆိုတဲ့အသံကို ၾကားရတာလဲ ကၽြန္မအတြက္ အားတစ္ခု ပါပဲ။ေဆးကုသစရိတ္ အစမွအဆံုးအထိေငြကုန္ေၾကးက် အမ်ားႀကီးရွိခဲ့ေပမဲ့ ဘုရားရွင္ျပင္ဆင္လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ကုိယ္ရွိတဲ့အထဲက ယုတ္ေလွ်ာ့သြားျခင္းမရွိဘဲ ေၾကြးမတင္ပဲ ကုသခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မအေပၚထားတဲ့ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဂရုဏာေမတၱာဟာကၽြန္မရဲ႕သားအိမ္ကို ထုပ္ဖို႔ျဖစ္လာတာေတာင္မွသားနဲ႔ သမီးႏွစ္ဦးျပည့္စံုစြာ ေမြးဖြားရရွိခြင့္ေပးၿပီးမွထုတ္ခဲ့ရတာပါ။ျဖစ္ေနတဲ့ေရာဂါကိုေစာလွ်င္စြာသိခြင့္ရေအာင္
လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ဘုရားရွင္၊ ကုသမႈတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အတူရွိ ၿပီးအစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ကြယ္ကာခဲ့တဲ့ဘုရားရွင္ကို အရမ္းပဲေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ေပတရုေရေပၚမွာလမ္းေလွ်ာက္စဥ္ ေဘးဘီၾကည့္ၿပီးစိုးရိမ္စိတ္နဲ႔
ယံုၾကည္ျခင္းအားနဲခဲ့ေပမဲ့ ေရထဲနစ္ခါနီးမွာ ဘုရားရွင္လက္ကမ္းကယ္ႏႈတ္ခဲ့တဲ့အျဖစ္အပ်က္ကေလးကလည္း ကၽြန္မကိုေန႔တိုင္းခြန္အားရေစခဲ့ပါတယ္။ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာကၽြန္မတို႔ထင္သလိုဒဏ္ခတ္တဲ့ဘုရားမဟုတ္ပါ ဘူး။ေဘးဒဏ္သင့္ ခံရတဲ့အေၾကာင္းရင္းဟာကၽြန္မတို႔ရဲ႔လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဘုရားရွင္ဟာအၿမဲပဲမကုန္ဆံုးႏိုင္
တဲ့ေမတၱာနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ကိုခ်စ္ေတာ္မူတဲ့ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ကၽြန္မသိခြင့္ရသလိုပဲ၊ စာဖတ္ပရိတ္ သပ္အားလံုးကိုလည္းသိေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မရဲ႕ အနာဂတ္အသက္တာမွာ အလိုေတာ္ကို၀န္ခံၿပီး ဘုရားရွင္ျပင္ဆင္ခြင့္ေပးတဲ့ လမ္းကိုပဲေလွ်ာက္ၿပီးအသက္တာ ကိုဘုရားရွင္လက္ထဲအပ္ႏွံယင္း ဘုရားရွင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစမဲ့အသက္တာမ်ဳိးနဲ႔ပဲ အသက္ရွင္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ အတိတ္ကာလမွာမွားမိခဲ့သမွ် အျပစ္အားလံုးအတြက္ကၽြန္မကိုဘုရားရွင္ကျပတာပဲလို႔ ကၽြန္မခံယူခဲ့မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားရွင္ကအၿမဲပဲခြင့္လႊတ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္မကို အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္ရျခင္းအခြင့္ကိုလည္း ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့ဘုရားရွင္ဟာ အနႏၱတန္ခိုးရွင္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွင္ေလာကကိုေအာင္ႏုိင္တဲ့အရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ရွင္တဲ့ဘုရားကို အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ၿပီးေတာင္းေလွ်ာက္တဲ့ဆုေတာင္းသံတုိင္းကိုလည္း အမွန္တကယ္ နားေညာင္းေတာ္မူၿပီး အေျဖေပးပါတယ္ဆိုတာကိုလက္ေတြ႕ခံစားခဲ့ရတဲ့ ကၽြန္မကေနၿပီးေတာ့ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီး ခြန္အားရဖို႔ သက္ေသခံေ၀ငွလုိက္ရပါတယ္။

                                                By Daw Si Si Soe

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Preparation For Future

Google+ Followers