ေလာ က ခ ရီး သြား ဧည့္ သည္

ခၽ်စ္ ေသာ မိတ္ ေဆြ အ ေပါင္း တို႔ .... ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ေန႔ စဥ္ ႀကိဳး စား လုပ္ ေဆာင္ အား ထုပ္ ေန တာ ေတြ ရဲ႕ အ ဓိ က ရည္ ရြယ္ ခၽ်က္ က ဒီ ေလာ က ႀကီး ထဲ မွာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ေန ထိုင္ ရပ္ တည္ ေရး အ တြက္ ပဲ ဆို မ မွား ႏိုင္ ဘူး ထင္ ပါ တယ္။ လူ တိုင္း မိုး လင္း မိုး ခၽ်ဳပ္ ၊ ဒီ ရည္ မွန္း ခၽ်က္ ေတြ အ တြက္ ႀကိဳး စား ေန ၾက တာ မ ဟုတ္ လား။ တ ကယ္ တမ္း ၾက ေတာ့ ဒီ ေလာ က ႀကီး က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ တြက္ ထာ ၀ ရ ေန ခြင့္ ရ တဲ့ အိမ္ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး။ 
သင္ ေရာ ကၽြႏု္ပ္ ေရာ ေလာ က ခ ရီး သြား ဧည့္ သည္ ေတြ ပါ၊-
တ နည္း အား ျဖင့္ ေျပာ ရ ယင္ ၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ လူ သား အား လံုး ဟာ ဒီ ေလာ က ႀကီး ရဲ႕ ဧည့္ သည္ ေတြ ျဖစ္ ၾက သ လို ၊ ဘ ၀ ခ ရီး သြား ေန တဲ့ သူ ေတြ လည္း ျဖစ္ ၾက ပါ တယ္။ ဥ ပ မာ အား ျဖင့္ ၊- ဘယ္ ခ ရီး သြား ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ၊ ငါ ဘယ္ က ေန စ ထြက္ လာ ခဲ့ တယ္၊ ဘယ္ လမ္း နဲ႔ သြား မယ္ ၊ ဘယ္ ကို ေရာက္ ေအာင္ သြား မယ္ ဆို တဲ့ ရည္ ရြယ္ ခၽ်က္ ပန္း တိုင္ ကိုယ္ စီ ရွိ ၾက ပါ တယ္။ ေလာ က လူ႔ ဘ ၀ အ သက္ ဆို တာ ၊ မိတ္ ေဆြ ရဲ႕ ခ ဏ တာ ေလး ေလၽ်ာက္ လွမ္း ေန ရ တဲ့ ခ ရီး လမ္း တစ္ ခု သာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဒီ လမ္း ခု လပ္ မွာ ေတြ႕ ရ ၊ ျမင္ ရ ၊ ၾကား ရ ၊ သိ ရ ၊ ခံ စား ရ တဲ့ အ ေပၚ အ ရ သာ ခံ စြဲ လန္း တတ္ မက္ ေန မယ္ ဆို ယင္ ၊ မိတ္ ေဆြ ရဲ႕ ခ ရီး အ ဆံုး ပန္း တိုင္ နဲ႔ လြဲ သြား ႏိုင္ ပါ တယ္။

လူ႔ ဘ ၀ သက္ တမ္း၊-
လူ႔ ဘ ၀ ဆို တာ အင္ မ တန္ ရ ေတာင့္ ရ ခဲ တဲ့ ဘ ၀ ျဖစ္ သ လို၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အား လံုး  ဒီ ေလာ က ႀကီး ထဲ ခ ဏ တာ လာ ေရာက္ အ သက္ ရွင္ ေန ထိုင္ ၾက တဲ့ ခ ရီး သြား ဧည့္ သည္ ေတြ ပါ။ ဒါ ဆို... ဘယ္ ေလာက္ ၾကာ ၾကာ မၽ်ား ေန ရ မွာ လဲ လို႔ ေမး ခဲ့ ယင္ အ ေျဖ က... Life Span လူ႔ သက္ တမ္း က ဖၽ်န္း မၽွ အား ျဖင့္ ဆို (၇၉) ႏွစ္ လို႔ ဆို ၾက ပါ တယ္။ ရက္ ေပါင္း အား ျဖင့္ (၃၆၅ ရက္ × ၇၉ ႏွစ္ = ၂၈၈၃၅ ရက္) ပါ။ မိတ္ ေဆြ အ သက္ (၃၀)ႏွစ္ လား၊ (၄၀)ႏွစ္ လား၊ (၅၀)လား ၊ (၃၀) ႏွစ္ ဆို ယင္ ၊ မိတ္ ေဆြ အ ေန နဲ႔ (၁၀၉၅၉) ရက္ အ သက္ ရွင္ ၿပီး သြား ပါ ၿပီ၊ မိတ္ ေဆြ အ တြက္ (၁၇၈၈၅) ရက္ ပဲ ကၽ်န္ ပါ ေတာ့ တယ္။    ျမန္ မား စ ကား မွာ ၊- ပ ထ မ အ ရြယ္ မွာ ပ ညာ ရွာ ၊ ဒု တိ ယ အ ရြယ္ မွာ ဥ စၥာ ရွာ၊ တ တိ ယ အ ရြယ္ မွာ တ ရား ရွာ ပါ လို ေျပာ ေလ့ ေျပာ ထ ရွိ ၾက ပါ တယ္။ ဒါ ေပ မဲ့ ေသ ျခင္း တ ရား မွာ အ ရြယ္ မ ရွိ ပါ ဘူး ၊  အ ဆင့္ အ တန္း လည္း မ ရွိ ဘူး၊ လွ တာ ၊ ျဖဴ တာ ၊ ၀ တာ ၊ ပိန္ တာ ၊ ကၽ်န္း မာ တာ ၊ မ ကၽ်န္း မာ တာ စ သည္ ျဖင့္ မ ရွိ ပါ ဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ ေသ ျခင္း ဆို တာ လူ တိုင္း မု ခၽ် ရင္ ဆိုင္ ၾက ရ မဲ့ အ ရာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ေသ ျခင္း တ ရား ဆို တာ ေလာ က က ေန အ ၿပီး အ ပိုင္ ထြက္ ခြာ ရ ျခင္း လို႔ လည္း ဆို ႏိုင္ ပါ တယ္။ ဘာ ေၾကာင့္ လဲ ဆို ယင္၊ ေလာ က နဲ႔ ပတ္ သက္ သ မွၽ် အား လံုး ၊ ျပတ္ ေတာက္ သြား တာ လို႔ (ေယာ ဘ ၁၄း ၁၀- ၁၂) မွာ၊- လူ သည္ အ သက္ ခၽ်ဳပ္ ၿပီး လွၽ်င္ အ ဘယ္ မွာ ရွိ သ န ည္း။ အုိင္ ေရ ျပတ္ သ ကဲ့ သို႔ ၄င္း၊ ျမစ္ ေရ ခန္း ေျခာက္ သ ကဲ့ သုိ႔ ၄င္း၊ လူ သည္ အိပ္ ၿပီး မွ ေနာက္ တ ဖန္ မ ထ ရ။ မုိဃ္း ေကာင္း ကင္ မ ကုန္ မ ဆုံး မီွ တုိင္ ေအာင္ မ ႏုိး ရ၊၊ အ အိပ္ အ ေပ်ာ္ မ ပ်က္ ရ ဆို ထား ပါ တယ္။ သင္ မ ခြဲ မ ခြာ ႏိုင္ ေအာင္ သိပ္ ခၽ်စ္ ရ တဲ့ သူ ေတြ၊ သင္ ရုန္း ကန္ ရွာ ေဖြ စု ေဆာင္း ထား သ မၽွ ႀကိဳး စား ထား သ မၽွ ဥစၥာ ေတြ အား လံုး အား လံုး ကို အ ၿပီး အ ပိုင္ အ ဆက္ ျဖတ္ စြန္႔ လႊတ္ ထြက္ ခြာ သြား ရ ျခင္း ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဒီ ေသ ျခင္း တ ရား ကို ဘယ္ သူ က မၽ်ား ေရွာင္ လြဲ ႏိုင္ မွာ တဲ့ လည္း။ ဒါ ဆို ဒီ ေသ ျခင္း တ ရား က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ တြက္ ဘာ ေၾကာင့္ မၽ်ား ရွိ ေန ရ တာ လဲ။ 

ဘာ ေၾကာင့္ လူ ေတြ ေသ ျခင္း တ ရား ကို ရင္ ဆိုင္ ေန ၾက ရ တာ လဲ၊-
(ေရာမ ၆း ၂၃) မွာ၊- အ ျပစ္ တ ရား ၏ အ ခ ကား ေသ ျခင္း ေပ တည္း။ ဘုု ရား သ ခင္ ေပး ေတာ္ မူ ေသာ ဆု ေက်း ဇူး ေတာ္ ကား၊ ငါ တို႔ သ ခင္ ေယ ရႈ ခ ရစ္ အား ျဖင့္ ထာ ဝ ရအ သက္ ေပ တည္း လို႔ ေဖၚ ျပ ထား ပါ တယ္။ အ ျပစ္ တ ရား ေလာ က ထဲ စ ၀င္ လာ တဲ့ အ ခၽ်ိန္ (လူ သား အ ျပစ္ ကၽ်ဴး လြန္ တဲ့ အ ခၽ်ိန္) က စ ၿပီး ၊ ေသ ျခင္း တ ရား ကို လူ သား ေတြ အ ေန နဲ႔ စ ၿပီး ရင္ ဆိုင္ လာ ရ ျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္။ တ နည္း ေျပာ ရ ယင္၊  ေလာ က မွာ ရွိ ရွိ သ မၽွ ေသာ လူ သား အား လံုး အ ျပစ္ သား ေတြ ျဖစ္ လို႔ ၊ ဒီ ေသ ျခင္း တ ရား ကို မ လြဲ ဧ ကန္ မု ခၽ် ရင္ ဆိုင္ ၾက ရ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ (မ ေသ တဲ့ သူ ရွိ ယင္ ေတာ့၊ အဲ ဒီ လူ ဟာ အ ျပစ္ သား မ ဟုတ္ လို႔ ပါ)။ ဒါ ကို ဘယ္ သူ က လုပ္ တာ လဲ ၊ စာ တန္.. စာ တန္.. ပါ ။ လူ သား ထု အား လံုး အ ျပစ္ သား ျဖစ္ ေအာင္ ၊ ေသ ျခင္း တ ရား ကို မ လြဲ ဧ ကန္ ရင္ ဆိုင္ ရ ေအာင္ ၊ လူ သား အ စ အာ ဒံ နဲ႔ ဧ ၀ ကို ေသြး ေဆာင္ ျဖား ေယာင္း တြန္း ပို႔ ခဲ့ သူ က စာ တန္ ပါ။

ေသ ဆံုး ျခင္း ဟူ သည္၊-
ေနာက္ တစ္ ခၽ်က္ က ေသ ဆံုး ျခင္း ဆို တာ ၊ ရုပ္ (ခႏၶာ) နဲ႔ နာမ္ (၀ိညာဥ္) ခြဲ ခြာ ျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္။ သ မၼာ ကၽ်မ္း စာ မွာ လူ သား ကို ဘု ရား ဖန္ ဆင္း တဲ့ အ ခါ ၊- (က မာၻ ဦး ကၽ်မ္း ၂း ၇) ထို ေနာက္၊ ထာ ဝ ရ အ ရွင္ ဘု ရား သ ခင္ သည္ ေျမ မႈန္႔ ျဖင့္ လူ ကို ဖန္ ဆင္း ၍၊ သူ ၏ ႏွာ ေခါင္း ထဲ သို႔ ဇီ ဝ အ သက္ (မူ ရင္း တြင္၊- Spirit) ကို မႈတ္ ေတာ္ မူ လၽွင္၊ လူ သည္ အ သက္ ရွင္ ေသာ သ တၱ ဝါ ျဖစ္ ေလ ၏ လို႔ ဆို ထား ပါ တယ္။ လူ႔ ရဲ႕ ရုပ္ ခႏၵာ ဟာ ဓါတ္ ႀကီး ေလး ပါး (ေျမ ႀကီး) နဲ႔ ဖြဲ႕ စည္း ထား တဲ့ အ တြက္ ေၾကာင့္၊ ေလာ က နဲ႔ သက္ ဆိုင္ သ လို၊ နာမ္ ဆို တဲ့ ၀ိ ညာဥ္ ဟာ ၊ ဘု ရား သ ခင္ မႈတ္ သြင္း ေပး လိုက္ တဲ့ ၊ ဘု ရား နဲ႔ သက္ ဆိုင္ တဲ့ အ ရာ ျဖစ္ ပါ တယ္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္ >>>
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Preparation For Future

Google+ Followers