●အျပစ္ဆိုသည္မွာ(နိဂံုးပိုင္း)...

သမၼာက်မ္းစာထဲမွအျဖစ္ေ၀ါဟာရမ်ား၊-

       သ မၼာ က်မ္း စာ ထဲ မွာ အ ျပစ္ ေၾကာင့္ ဘု ရား နဲ႔ လူ အ လွမ္း ေ၀း သြား ရ တာ ေတြ ၊ ျခား နား သြား ရ တာ ေတြ ကို ေ၀ါ ဟာ ရ အ သံုး အ ႏႈံး အ မ်ဳိး မ်ဳိး နဲ႔ ေဖၚ ျပ ထား ပါ တယ္။ အဲ ဒီ ေ၀ါ ဟာ ရ ေတြ ကို အ ဆင့္ (၄) ဆင့္ ခြဲ ၿပီး သံုး ႏႈံး ထား တာ ပါ တယ္။

၁။ စံ ခ်ိန္ စံ ၫြန္း မွ လြဲ သြား ျခင္း။
Chattah: ပစ္ မွတ္ မွ လြဲ ေခ်ာ္ သြား ျခင္း (တ ရား သူ ၂၀း ၁၆၊ ဆာ လံ ၅၁း ၄)။ Avon: ေကြ႔ ၀ိုက္ သြား သည္။ အ မွန္ ကို သိ ေသာ္ လည္း ၊ တ မင္ တ ကာ အ မွား ျပဳ လုပ္ ျခင္း ( ေယာ ဘ ၃၃း ၂၇)။ Shagah: လမ္း လြဲ ၊ လမ္း မွား သြား သည္ (ေယာ ဘ ၁၉း ၄၊ ၀တ္ ျပဳ ၄း ၁၃)။ Parabasis: မ်ဥ္း ေျဖာင့္ မွ ရုတ္ တ ရက္ ေကြ႕ သြား သည္ (ေရာ မ ၄း ၁၅၊ ဂ လာ ၃း ၁၉)။ Hamartia: ပစ္ မွတ္ လြဲ သည္ ( ရွင္ မ ႆဲ ၁ း ၂၁၊ ေရာ မ ၆း ၂၃)။ Paraptoma: က်ဴး လြန္ သည္ ၊ က်ဴး ေက်ာ္ ၀င္ ေရာက္ ေစာ္ ကား သည္ (ေကာ္ ေလာ ၂း ၁၃ ၊ ဧ ဖက္ ၂ း၅)။

၂။ အ ေျခ အ ေန နဲ႔ ေဖၚ ျပ ပံု။
ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ မႈ ခံ ထား ရ တဲ့ ၊ လူ ေတြ ရဲ႕ အ ထဲ မွာ ဒီ လို သ ေဘာ ထား ေတြ နဲ႔ ျပည့္ ႏွက္ ေန ပါ တယ္။ အဲ ဒါ ေတြ က ေတာ့၊ Rasha: ဘု ရား တ ရား ရို ေသ ကိုင္း ႐ိႈင္း မွန္း မ သိ ေသာ သ ေဘာ ထား၊ ဆိုး သြမ္း တဲ့ သ ေဘာ ထား (ဆာ လံ ၁း ၆ ၊ ၃၇ း ၂၈ )။  Asham: ျပစ္ မႈ က်ဴး လြန္ ဖို႔ ၊ အ ျပစ္ ျဖစ္ လာ ေစ ဖို႔ (က မာၻ ၂၆ း ၁၀ ၊ ၀တ္ ျပဳ ၅ း ၁၅ - ၁၆ အ ျပစ္ ျဖစ္ ေစ တဲ့ ကမ္း လွမ္း ခ်က္ ေတြ)။

၃။ တ မင္ တ ကာ ပုန္ ကန္ ျခင္း။
ဘု ရား မ ပါ ပဲ ငါ့ ဖာ သာ ငါ ေအာင္ ေအာင္ ျမင္ ျမင္ ေျဖ ရွင္း ႏုိင္ တယ္ ကြ လို႔ ခံ ယူ မိ တဲ့ အ ေျခ အ ေန မွာ ၊ ဒီ ပုန္ ကန္ မႈ မ်ဳိး ေတြ႕ ရ ပါ တယ္။ ဘု ရား ရဲ႕ အုပ္ ခ်ဳပ္ မႈ ေအာက္ မွာ မ ေန ခ်င္ ဘူး ၊ ေမာက္ မာ ၀ါ ႂကြား ျခင္း ေတြ နဲ႔ အ လြတ္ အ လပ္ ေန တတ္ တဲ့ လူ စား မ်ဳိး။ Persha: ဘု ရား ေရွ႕ မွာ လက္ သီး လက္ ေမာင္း ျပ ျခင္း (ေဟ ရွာ ၁း ၂ ၊ ၃ ဓမၼ ၁၂ း ၁၉)။  Anomia: ဥ ပ ေဒ မဲ့ ျခင္း ၊ ပုန္ ကန္ ျခင္း ( ၂ ေကာ ၆း ၁၄ ၊ ၁ ေယာ ၃း ၄)။

၄။ ေကာက္ က်စ္ ေသာ လုပ္ ရပ္ နဲ႔ သ ေဘာ ထား။
Marah: ရန္ ေတြ႕ လို ျခင္း၊ ျငင္း ဆန္ ျခင္း ၊ ပုန္ ကန္ ထ ႂကြ ျခင္း ၊ ေခါင္း မာ ျခင္း (ဆာ လံ ၇၈ း ၈)၊ Raah: မ ေကာင္း ဆိုး ၀ါး ျဖစ္ ျခင္း ၊ မ ေကာင္း မႈ အား ေပၚ ေပါက္ ေစ ျခင္း ( က မာၻ ၁၉ း ၇)။

(အ ျပစ္ ရဲ႕ အ ထြဋ္ အ ထိပ္ ပန္း တိုင္ က ေတာ့ ေပ်ာက္ ဆံုး သြား ၿပီ ျဖစ္ တဲ့ ၊ ျငင္း ပယ္ ေသြ ဖီ ခံ လိုက္ ရ ၿပီ ျဖစ္ တဲ့ ၊ က်ဳိး ပဲ့ ပ်က္ စီး သြား ၿပီ ျဖစ္ တဲ့ အ ခ်ဳိ႕ အ ခ်ဳိ႕ ေသာ အ ရာ ေတြ ရဲ႕ အ မွန္ တ ရား ေတြ ကို ထုတ္ ယူ ဖယ္ ရွား ပစ္ ဖို႔ ပါ ပဲ။ ဒါ တင္ ဘယ္ က မ လဲ ဘု ရား ခ်စ္ ျခင္း ေမ တၱာ နဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို သူ စိမ္း စိမ္း ကား ကား ျဖစ္ သြား ေစ ရံု တင္ မ က ပဲ ၊ ကင္း ကြာ ျခား နား သြား ေစ ပါ တယ္။ ဘု ရား နဲ႔ လူ ၾကား မွာ တင္ မ က ပဲ ၊ လူ သား ခ်င္း ၾကား မွာ လည္း ဒု ကၡ ေတြ ၊ ျပ ႆ နာ ေတြ ကို ေပၚ ေပါက္ ေစ ပါ တယ္။ ေနာက္ ဆံုး ေတာ့ ကိုယ့္ ရဲ႕ ဘ ၀ ကို ေတာင္ ၊ ၿပိဳ လဲ ပ်က္ စီး သြား ေစ ပါ တယ္။)


ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ဖက္ မွ ျပန္ လည္ တုန္႔ ျပန္ ရန္။-
ဘယ္ သူ ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ၊ ကိုယ္ လုပ္ ခဲ့ တဲ့ အ ျပစ္ အ တြက္ ကိုယ္ ကိုယ္ တိုင္ ျပန္ ၿပီး တာ ၀န္ ယူ ၾက ရ မွာ ပါ (ေရာမ ၁၄ း ၁၂)။ အ ရာ ရာ မွာ ဘု ရား ကို ဦး စား ေပး ရ မဲ့ အ စား ကိုယ့္ ကိုယ္ ကို ၊ ကိုယ့္ သ ေဘာ ၊ ကိုယ့္ ဆႏၵ ကို ပဲ ဦး စား ေပး ဖို႔ လူ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား ႏွစ္ သက္ ၾက ပါ တယ္။ ဘု ရား သခင္ က အ ျပစ္ လမ္း ထဲ အ သက္ ရွင္  ေန တဲ့ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ကို ၊ သူ႔ ထံ ျပန္ လာ ဖို႔ အ လို ေတာ္ ရွိ တဲ့ ဘု ရား ျဖစ္ ပါသည္ (ေယ် ဇ ေက် ၁၈ း ၂၀ - ၂၃)။ လူ႔ ေတြ ဟာ ဘု ရား ရဲ႕ အ ႀကံ အ စည္ ေတာ္ နဲ႔ ဆန္႔ က်င္ တဲ့ အ ျပစ္ ေ႐ြး ခ်ယ္ ခဲ့ ၾက ပါ တယ္။ ဒီ လို ေ႐ြး ခ်ယ္ မႈ ရဲ႕ ေနာက္ ဆက္ တြဲ ျဖစ္ ေပၚ လာ မဲ့ အ က်ဳိး ဆက္ ေတြ ကို ဘု ရား က သိ ၿပီး သား ပါ။ လူ ေတြ ကို လည္း ေ႐ြး ခ်ယ္ ဖို႔ အ ခြင့္ အ ေရး ေပး ထား ပါ တယ္။ ဒီ ေန႔ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ အ ေန နဲ႔ ၊ ဘ ၀ မွာ အ ျပစ္ ေတြ ပဲ ထင္ က်န္ ရစ္ မဲ့၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ နဲ႔ ဘု ရား ဆက္ ဆံ ေရး ကို အ လွမ္း ေ၀း ကြာ ေစ တဲ့ အ ရာ ကို ေ႐ြး မွာ လား ၊ ဒါ မွ မ ဟုတ္  ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို အ ျပစ္ က ေန ကယ္ တင္ တဲ့ ခ ရစ္ ေတာ္ ကို လက္ ခံ မွာ လား။ ခ ရစ္ ေတာ္ ဟာ သူ႔ ရဲ႕ အ သက္ ၊ သူ႔ ရဲ႕ အ ေသြး နဲ႔ ကား တိုင္ ေပၚ မွာ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ အား လံုး ရဲ႕ အ ျဖစ္ အ တြက္ ေပး ဆပ္ ပူ ေဇာ္ ခံ ခဲ့ ၿပီး ျဖစ္ လို႔၊ အ ျပစ္ ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ အား လံုး  ခံ စား ရ မဲ့ ေနာက္ ဆက္ တြဲ အ က်ဳိး ဆက္ ေတြ ရယ္၊ ဒုကၡ ျပ ႆ နာ ေတြ ရယ္၊ ခ်ည္ ေႏွာင္ ထား တဲ့ ေမွာင္ မိုက္ ရဲ႕ တန္ ခိုး အ ရိပ္ မဲ ႀကီး ေတြ ရဲ႕ ေအာက္ က ေန လြတ္ ၿငိမ္း ခ်မ္း သာ ခြင့္ ေတြ ကို လည္း ရ ႏုိင္ ပါ ၿပီး ျဖစ္ ပါ တယ္။ သိ ထား ဖို႔ က၊ ဘု ရား သ ခင္ ဆို တာ ၊ အ ျပစ္ တစ္ ႀကိမ္ တစ္ ခါ ေလး က်ဴး လြန္ မိ တဲ့ သူ နဲ႔ ေတာင္ ဆက္ ဆံ ဖို႔ ၊ ဆက္ သြယ္ လုပ္ ဖို႔ လံုး ၀ မ ျဖစ္ ႏုိင္ ေအာင္ သန္႔ ရွင္း တဲ့ ဘု ရား ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ဘု ရား သ ခင္ က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ အ ျပစ္ ေတြ ကို ဖယ္ ရွား ဖို႔၊ ပ ေပ်ာက္ သြား ဖို႔ အ တြက္ ခ ရစ္ ေတာ္ အ ေသ ခံ ျခင္း နဲ႔ မ စ ေပး ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္။ဒါ ကို ယံု ၾကည္ မယ္ ၊ ေနာင္ တ ရ မယ္ ၊ ၀န္ ခ် ေတာင္း ပန္ ၿပီး အ သက္ တာ ကို ဘု ရား လက္ အပ္ မယ္ ဆို ယင္ ေတာ့ ၊ ဘု ရား ကိုယ္ ေတာ္ တိုင္ သင့္ ထံ ႂကြ လာ ၿပီး ၊ ဘု ရား နဲ႔ သင့္ အ ၾကား ပ်က္ စီး ၿပီး ကင္း ကြာ သြား တဲ့ ဆက္ ဆံ ေရး ကို ၊ တ ဖန္ ျပန္ လည္ တည္ ေဆာက္ ေပး ပါ လိမ့္ မယ္။ ဒီ တည္ ေဆာက္ ေပး ျခင္း ဟာ သူ ဖန္ ဆင္း ေပး ထား တဲ့ လူ သား အား လံုး အ တြက္ ျဖစ္ သ လို ၊ ဖန္း ဆင္း စ က ဘု ရား နဲ႔ လူ  မိတ္ သ ဟာ ရ ဖြဲ႕ ေပါင္း သင္း တဲ့ ဘု ရား ရဲ႕ မူ လ ဘူ တ အ ေျခ အ ေန ကို ျပန္ လည္ ေရာက္ သြား ေစ ျခင္း လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္။ စစ္ မွန္ တဲ့ ဘု ရား နဲ႔ အ ဆက္ အ သြယ္ မ ရွိ ဘူး ဆို ယင္ ေတာ့ ၊ သင့္ ရဲ႕ ႏွ လံုး သား မွာ လဲ ဘာ ခံ စား ခ်က္ မွ ရွိ မွာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး။

လူ သား ေတြ အ ေန နဲ႔ ဘု ရား ကို သိ ဖို႔ ၊ လူ သား ေတြ အ တြက္ ျပင္ ဆင္ ေပး ထား တဲ့ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ အ လို ေတာ္ ကို သိ နား လည္ ၾက ဖို႔ နဲ႔ ဘု ရား သ ခင္ အ ေပၚ အ ႂကြင္း မဲ့ ေမ တၱာ နဲ႔ ခ်စ္ ျမတ္ ႏုိး သူ ေတြ ျဖစ္ ဖို႔ ၊ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ အ တြက္ အ ေကာင္း ဆံုး ျပင္ ဆင္ ေပး ထား တဲ့ ရည္ ႐ြယ္ ခ်က္ လမ္း ေပၚ ေလွ်ာက္ လွမ္း ၾက ဖို႔၊ ဘု ရား သ ခင္ အ လို ေတာ္ ရွိ ေန ပါ တယ္။ ဒါ တင္ ဘယ္ က မ လဲ၊ ကၽြန္ုပ္ တို႔ လူ သား အား လံုး ကို ဘု ရား ရဲ႕ ႏုိင္ ငံ သား ေတြ ျဖစ္ ဖို႔၊ ဘု ရား ရဲ႕ သား သ မီး ေတြ ျဖစ္ လာ ဖို႔ လည္း အ လို ေတာ္ ရွိ ေန ပါ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ - ၁။- ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ အ ျပစ္ အား လံုး ခြင့္ လြတ္ ျခင္း ခံ ရ မယ္။ ၂။- ေမြး ရာ ပါ အ ျပစ္ နဲ႔ ျပည့္ ၀ တဲ့ ဗီ ဇ (သ ဘာ ၀ တ ရား ) မွန္ သ မွ် ေသ ဆံုး ေစ ၿပီး ၊ ဒု တိ ယ ေမြး ဖြား ျခင္း ခံ သူ ေတြ ျဖစ္ ရ မယ္ (ေယာ ၃း ၅ - ၇)။ အ သက္ တာ သစ္ ၊ ဘ ၀ သစ္ ရ ရွိ ၿပီး ၊ ဘု ရား သ ခင္ နဲ႔ အ ကၽြမ္း တ ၀င္ ျဖစ္ တဲ့ သူ ၊ ဘု ရား နဲ႔ မိတ္ သ ဟာ ရ ဖြဲ႕ ျခင္း အ ေပၚ ေက် နပ္ ႏွစ္ သက္ စြဲ လန္း သူ ျဖစ္ ရ ပါ လိမ့္ မယ္။


ေမး ခြန္း နဲ႔ ေဆြး ေႏြး ဖို႔ အ ခ်က္ မ်ား။-
၁။   အ ျပစ္ ကို “ျပစ္ မွတ္ ကို လြဲ ေခ်ာ္ ျခင္း” လို႔ အ နက္ အ ဓိ ပၸါယ္ ဖြင့္ တာ နဲ႔ ပါတ္ သက္ ၿပီး၊ လြတ္ လြတ္ လပ္ လပ္ ေဆြး ေႏြး ပါ။
၂။   အ ျပစ္ ေၾကာင့္ တ ေလာ က လံုး ဆိုင္ တဲ့ အ က်ဳိး ဆက္ က ဘာ လဲ (ေဟ ရွာ ၅၉း ၁- ၂)။
၃။   လူ ဟာ အ ျပစ္ လုပ္ မယ္၊ ၿပီး ယင္ ဒီ အ ျပစ္ ေၾကာင့္ ဘု ရား နဲ႔ ေ၀း ကြာ သြား တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ သြား မယ္ ဆို တာ ကို ၊ ဘု ရား က သိ ပါ လွ်က္ နဲ႔ ဘာ ေၾကာင့္ လူ ကို လြတ္ လြတ္ လပ္ လပ္ ေ႐ြး ခ်ယ္ ခြင့္ ေပး ရ တာ လဲ။
၄။   အာ ဒံ အ ျပစ္ လုပ္ လိုက္ တဲ့ အ ခါ၊ အာ ဒံ ဘာ ျဖစ္ သြား လဲ။
၅။   အာ ဒံ ရဲ႕ အ ျပစ္ ေၾကာင့္ ၊ သူ႔ ရဲ႕ ေနာင္ မ်ဳိး ဆက္ ေတြ ျဖစ္ တဲ့ လူ သား ေတြ အ တြက္ က်န္ ႂကြင္း တဲ့ အ က်ဳိး ရ လဒ္ ေတြ က ဘာ ေတြ လဲ။
၆။   ဒု စ ရိုက္ အ ျပစ္ ဟာ လူ သား ေတြ အ တြက္ ဘာ ေၾကာင့္ အ ဓိ က ျပ သ နာ ျဖစ္ ရ တာ လဲ။
၇။   လူ ေတြ ရဲ႕ လုပ္ ရပ္ ေတြ ဟာ ဘု ရား ရဲ႕ စိတ္ ေတာ္ နဲ႔ မ ထိ ေတြ႕ ဘူး ဆို တာ ကို ၊ လူ အ မ်ား စု က ဘာ ေၾကာင့္ လက္ မ ခံ ၾက တာ လဲ။

သင္ ခန္း စာ အ ႏွစ္ ခ်ဳပ္ နဲ႔ လက္ ေတြ႕ လုပ္ ေဆာင္ ဖို႔။-
၁။   လူ သား တိုင္း ဟာ ၊ ေမြး က ထဲ က အ ျပစ္ သား ဘ ၀ နဲ႔ ပဲ ေမြး ဖြား ျခင္း ကို ခံ ၾက ရ ပါ တယ္။
၂။   လူ သား ဆို တာ ဘု ရား ရဲ႕ စိတ္ ေတာ္ နဲ႔ မ ေတြ႕ တဲ့ ဘု ရား ကို ဆန္႔ က်င္ တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ ၾက ပါ တယ္။
၃။   လူ တိုင္း လူ တိုင္း၊ ကိုယ္ လုပ္ တဲ့ အ ျဖစ္ အ တြက္ တာ ၀န္ ယူ ၾက ရ မယ္၊ တာ ၀န္ ခံ ၾက ရ ပါ လိမ့္ မယ္။
၄။  ခ မည္း ေတာ္ ဘု ရား သ ခင္ ဟာ ခ ရစ္ ေတာ္ ကို ေစ လႊတ္ ၿပီး ၊ လူ ေတြ လုပ္ သ မွ် အ ျဖစ္ ေၾကာင့္ ေပး ဆပ္ ရ မဲ့၊ အ ဖိုး အ ခ ေတြ အား လံုး ကို သူ႔ (ခ ရစ္ ေတာ္ ေယ ႐ႈ) အ ေပၚ တင္ ေပး ခဲ့ ပါ တယ္။
၅။   ဒီ လို ေပး ဆပ္ မႈ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ သက္ တာ အ ေပၚ အ က်ဳိး သက္ ေရာက္ ဖို႔ အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ျပဳ ခဲ့ မိ တဲ့ အ ျပစ္ ေတြ ကို ခြင့္ လြတ္ ေပး ဖို႔ ဘု ရား သ ခင္ ထံ ပါး ေတာင္း ခံ ဖို႔ လို သ လို ၊ ခ ရစ္ ေတာ္ ကို လည္း ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ကယ္ တင္ ပိုင္ ရွင္ ၊ ဘ ၀ ရဲ႕ သ ခင္ အ ျဖစ္ လံုး ၀ ဥ  ႆံု ယံု ၾကည္ လက္ ခံ ဖို႔ လို အပ္ ပါ တယ္။


♦  ♦  ♦  ♦  ♦
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers