ၾကည္လင္ေသာၾသတပၸစိတ္...

အဓိကက်မ္းခ်က္။
ေရာမ၊ ၂း၁၅။ ေဟၿဗဲ ၉း၁၄။ ေဟၿဗဲ၊ ၁၀း ၂၂။ ၁ တိ၊ ၁း၁၉၊ ၅။ တမန္၊ ၂၄း ၁၆။

ၾသတ ပၸ စိတ္ ႏွင့္ သူ ၏ လုပ္ ေဆာင္ ခ်က္….

ၾသ တ ပၸ စိတ္ ဆို တာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို မွန္ တဲ့ အ ရာ ေတြ ကို လုပ္ ဖို႔ ၊ မွား တဲ့ အ ရာ ေတြ ကို ေရွာင္ ရွား ဖို႔ အ တြင္း ထဲ က ေန ေစ့ ေဆာ္ ေန တဲ့ အ ရာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ဆို တာ သင္ မွ န္ တာ လုပ္ မိ ယင္ ေထာက္ ခံ ေၾကာင္း ၊ မွား တာ လုပ္ မိ ယင္ အ ျပစ္ တင္ ေၾကာင္း သက္ ေသ ေပး တဲ့ အ တြင္း ထဲ က လာ တဲ့ အ သံ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ (ေရာမ၊ ၂း ၁၅)။ ဒီ သက္ ေသ ေတြ ကို သင့္ အ ေန နဲ႔ အ ေလး ထား ယင္၊ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ရွင္း ၿပီး (၁တိ၊ ၁း၅)၊ ဂ ရု မ စိုက္ လစ္ လွ်ဴ ရႈ မယ္ ဆိုင္ ယင္ ေတာ့ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ဆိုး ညစ္ မယ္ (ေဟ ၿဗဲ၊ ၁၀း၂၂)။ တစ္ နည္း ေျပာ ရ ယင္၊ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ဆို တာ သင္ တစ္ ခု ခု မွား ေန ၿပီ လို႔ ဘု ရား သ ခင္ က သင့္ ကို သ တိ လည္ ဖို႔ အသံုး ျပဳ တဲ့ နာ ရီ ႏိႈး စက္ တစ္ ခု နဲ႔ တူ ပါ တယ္။ လူ တိုင္း မွာ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ရွိ ၾက ပါ တယ္၊ ဒါ ေပ မဲ့ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ကို ဘယ္ ဟာ က မွန္ တယ္ ၊ ဘယ္ ဟာ က ေတာ့ မွား တယ္ လို႔ သတ္ မွတ္ (registering) လုပ္ ေပး ထား တဲ့ စံ ႏႈံး ေတြ အ တိုင္း၊ မ တူ ကြဲ ျပား တဲ့ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ေတြ က ၊ မ တူ ျခား နား တဲ့ ထင္ ျမင္ ခ်က္ ေတြ ထြက္ ေပၚ လာ ေစ ပါ တယ္။ တစ္ ခါ တစ္ ရံ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ဆို တဲ့ အ ခ်က္ ေပး ေခါင္း ေလာင္း က အခ်က္ ေပး သင့္ ေပ မဲ့ အ သံ ထြက္ မ လာ သ လို၊ တစ္ ခါ တစ္ ေလ လဲ အ ခ်က္ ေပး မ ေပး သင့္ ပဲ အ ခ်က္ ေပး တာ မ်ဳိး လည္း ရွိ ပါ တယ္။

ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ေတြ ဟာ က်ဳိး ေၾကာင္း ညီ ၫြတ္ မႈ မ ရွိ ႏိုင္ ပါ ဘူး ၊ သူ႔ အ ေန နဲ႔ မွန္ တယ္ လို႔ သိ ထား တဲ့ အ ေျခ အေန ကို သာ မွန္ တယ္ လို႔ သာ ေစ့ ေဆာ္ ေပး တတ္ ၾက ပါ တယ္။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ အ ေန နဲ႔ ဒီ ေစ့ ေဆာ္ မႈ အ ခ်က္ ေပး သံ ကို ႏွစ္ သိမ့္ ႏိုင္ တယ္ ၊ လက္ ခံ တုန္႔ ျပန္ ႏုိင္ တယ္ ၊ ပိတ္ ထား လို႔ လည္း ရ ႏုိင္ ပါ တယ္။ ဒါ ေပ မဲ့ ဒီ လို လုပ္ လိုက္ တာ နဲ႔ ၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ သက္ တာ ထဲ အား ၿပိဳင္ မႈ ၊ တင္း မာ မႈ ေတြ ျဖစ္ ေပၚ လာ ပါ လိမ့္ မယ္။ ဒီ လို ျဖစ္ ေပၚ လာ တဲ့ တင္း မာ မႈ နဲ႔ အား ၿပိဳင္ မႈ ေတြ ကို တစ္ ႀကိမ္ တစ္ ခါ ေတာ့ ႀကိဳး စား ၿပီး ဖံုး ကြယ္ လို႔ ရ ေကာင္း ရ ႏုိင္ ေပ မဲ့ လည္း၊ ေနာက္ ဆံုး ေတာ့ နာ ၾကင္ ျခင္း ေတြ ၊ ခါး သီး ျခင္း ေတြ ေပၚ ထြက္ လာ ေစ ပါ တယ္။ ဘု ရား သခင္ ဟာ ၊ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ကို  သူ႔ ရဲ႕ အလို ေတာ္ နဲ႔ အ ညီ အ သက္ ရွင္ ႏိုင္ ေအာင္ ၊ အ ကူ အ ညီ ေပး ဖို႔ ဒီ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ေတြ ကို လူ သား တိုင္း ရဲ႕ အ တြင္း ထဲ မွာ ေပး ထား ၿပီး သား ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဘု ရား ရဲ႕ အ လို ေတာ္ စံ ႏံႈး ေတြ ကို ဒီ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ထဲ ထည့္ သြင္း (Programming) ေပး ထား မယ္ ဆို ယင္ ေတာ့၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ လုပ္ ေန တဲ့ အ ရာ ေတြ ဟာ ဘု ရား အ လို ေတာ္ နဲ႔ ညီ မ ညီ က်ိန္း ေသ အ ခ်က္ ေပး ေဖၚ ျပ ပါ လိမ့္ မယ္။ သာ မန္ လူ သား (ဘု ရား ရဲ႕ အလို ေတာ္ စံ ႏံႈး ေတြ ၊ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ထဲ Programming မ ထည့္ သြင္း ရ ေသး တဲ့ လူ သား) ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ က ေတာ့ ၊ ဘု ရား ရဲ႕ အ လို ေတာ္ နဲ႔ စံ ႏႈံး သတ္ မွတ္ ခ်က္ ေတြ ကို ျပည့္ ျပည့္ စံု စံု ၊ “မွန္” လို ေဖၚ ျပ ေပး ႏိုင္ မွာ မ ဟုတ္ ေသး ပါ ဘူး။  လူ သား ဆို တာ က ငယ္ စဥ္ က ေလး ဘ ၀ က သက္ ၀င္ လႈပ္ ရွား ခဲ့ ရ တဲ့ အ သက္ တာ ပံု စံ အ မ်ဳိး မ်ဳိး ၊ သင္ ၾကား ခံ ယူ ခဲ့ ရ တဲ့ အ ေၾကာင္း တ ရား အ မ်ဳိး မ်ဳိး ကို ျဖတ္ သန္း ႀကီး ျပင္း လာ ခဲ့ ၾက ရ တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ လို႔ ပါ ပဲ။ ဒါ ေၾကာင့္ လူ ေတြ ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ထဲ မွာ Programming ထည့္ သြင္း ခံ ထား ရ တဲ့ စံ ႏႈန္း ေတြ ဟာ ဘု ရား ရဲ႕ အလို ေတာ္ နဲ႔ ကိုက္ ညီ တာ ေတြ ရွိ သ လို၊ မ ကိုက္ ညီ တာ ေတြ လည္း  အ မ်ား ႀကီး ရွိ ႏိုင္ ပါ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ အဲ ဒီ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ထဲ မွာ ထည့္ သြင္း ထား တဲ့ စံ ႏႈန္း အ တိုင္း ပဲ အ ခ်က္ ေပး သြား မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ဟာ တ နည္း အား ျဖင့္ computer လို ပါ ပဲ။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ထည့္ သြင္း ေပး ထား တဲ့ Program အ ခ်က္ အလက္ ေတြ အ တိုင္း ပဲ အ ေျဖ ထုတ္ ေပး မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဘု ရား သ ခင္ က ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ေတြ ကို ျပန္ ၿပီး programming ထည့္ သြင္း ဖို႔ အ လို ေတာ္ ရွိ ပါ တယ္။ ဒါ မွ ပဲ၊ ဘု ရား သခင္ အလို ေတာ္ ရွိ တဲ့ point ကို အ ခ်ိန္ တိုင္း ျပ ညႊန္ ေပး ၿပီး၊ သင့္ အ ေန နဲ႔ လည္း ဘု ရား ရဲ႕ အ လို ေတာ္ နဲ႔ အ ညီ ဆံုး ျဖတ္ ခ်၊ လုပ္ ေဆာင္ လာ ႏိုင္ ၿပီး၊ မ နာ ခံ ျခင္း နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ အ ရာ ေတြ ကို ဟန္႔ တား ေပး မယ္၊ ဘု ရား ရဲ႕ အ လို ေတာ္ ကို ေဖၚ ေဆာင္ ဖို႔ အ ကူ အ ညီ ေတြ ေပး သြား မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ေတြ ကို ဘု ရား ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ နဲ႔ အ သစ္ ျပန္ ၿပီး programming (ဘု ရား ရဲ႕ စံ ႏႈံး သတ္ မွတ္ ခ်က္ ပရို ဂ ရမ္ ေတြ ထည့္ သြင္း ျခင္း) လုပ္ ဖို႔ လုို အပ္ သ လို ၊ စိတ္ ႏွ လံုး ကို ျပန္ လည္ အ သစ္ ျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ ေပး မဲ့ ဘု ရား ကို လက္ ခံ ခြင့္ ျပဳ ရ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။

ဘု ရား ရဲ႕ နယ္ န မိတ္ သတ္ မွတ္ ခ်က္ …
ယံု ၾကည္ ျခင္း အား နည္း တဲ့ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ရွိ တဲ့ သူ ေတြ ဟာ (၁) ဘု ရား ရဲ႕ အုပ္ ခ်ဳပ္ တဲ့ နယ္ န မိတ္ ထဲ မွာ ေန ဖို႔ ၊ မွား ယြင္း တဲ့ လုပ္ ေဆာင္ မႈ ေတြ ကို လံုး ၀ ရပ္ တန္႔ လိုက္ ရ ပါ မယ္။ ဆို လို တာက ေတာ့၊ သူ တို႔ ဟာ မ ၾကာ ခ ဏ ဆို သ လို ၊ ဘု ရား ရဲ႕ နယ္ န မိတ္ နဲ႔ မ ဆိုင္ တဲ့ ေန ရာ ဆီ ေရာက္ သြား တတ္ လို႔ ပါ ပဲ။ ဒါ ေပ မဲ့ ၊ ဘု ရား ရဲ႕ စံ ႏံႈး သတ္ မွတ္ ခ်က္ program ေတြ ထည့္ သြင္း ခံ ထား ရ တဲ့ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ေၾကာင့္ ၊ မ သြား ဖို႔ ဟန္႔ တား ေပး ျခင္း အား ျဖင့္ မ စ ကူ ညီ ပါ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ သူ တို႔ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ေတြ ဟာ ဘု ရား နယ္ န မိတ္ ထဲ မွာ ေန ဖို႔ ေလ့ က်င့္ ေပး ျခင္း ခံ ရ သ လို၊ ေန ႏုိင္ ဖို႔ ကူ ညီ မ စ မႈ ေတြ ကို လည္း ေပး ပါ တယ္။ တ မန္ ေတာ္ ႀကီး ရွင္ ေပါ လု က ေတာ့၊ ဒီ နယ္ န မိတ္ က ေန ျဖတ္ ေက်ာ္ မ သြား ဖို႔ ၊ အ ထူး သျဖင့္ ဘု ရား ရဲ႕ နယ္ န မိတ္ က ေန ျဖတ္ ေက်ာ္ ခ်င္ ေအာင္ ေသြး ေဆာင္ တဲ့ ဖိ အား ေတြ ကို လက္ ေျမွာက္ အ ႐ံႈး မ ေပး ဖို႔၊ ဒါ ေတြ ဟာ အ ျပစ္ ကို ျဖစ္ ေစ ေၾကာင္း ေျပာ ထား ပါ တယ္။

ဘု ရား ရဲ႕ ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ အ ေပၚ မွာ အ ေျခ ခံ တဲ့ ခိုင္ ခန္႔ ၿမဲ ၿမံ တဲ့ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ရွိ တဲ့ သူ ေတြ ရဲ႕ အ သက္ တာ မွာ ေတာ့ ဒီ လို တား ျမစ္ ျခင္း ခံ ရ တာ ေတြ နဲ ပါ တယ္။ ဘာ ေၾကာင့္ လဲ ဆို ယင္ ၊ သူ တို႔ ဟာ ဘု ရား ရဲ႕ နယ္ န မိတ္ ထဲ မွာ ပဲ ဘ ၀ ကို အ ခိုင္ အ မာ တည္ ေဆာက္ ၿပီး၊ အ နည္ ထိုင္ တဲ့ အ သက္ တာ ေတြ ျဖစ္ လို႔ ပါ ပဲ။ ဒါ တင္ မ က ေသး ပဲ၊ နာ ခံ လိုက္ ေလွ်ာက္ ၿပီး၊  ဘု ရား နဲ႔ အ တူ ဘ ၀ အ သက္ တာ ကို ေလ်ာက္ လွမ္း ႏုိင္ ဖို႔ အ တြက္ ႀကီး မား တဲ့ ပံ့ ပိုး မႈ ေတြ ကို ရ ရွိ ေန တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ ၾက လို႔ ပါ ပဲ။ ဒီ ၾသ တပၸ စိတ္ က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို ယံု ၾကည္ျခင္း အား ျဖင့္ ရဲ၀ံ့ စြာ အသက္ ရွင္ ေစ ပါ တယ္ (ေရာမ၊ ၁၄း ၂၃)။ သ တိ ရ ဖို႔ က၊ သင့္ ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ဟာ ဘု ရား သင့္ ကို ေစ့ ေဆာ္ ဖို႔ ထား တဲ့ ႏိႈး စက္ တစ္ ခု ျဖစ္ ေၾကာင္း မ ေမ့ ဖို႔ အ ေရး ႀကီး ပါ တယ္။ အ ခ်က္ ေပး ၿပီ ဆို သ တိ ရ ပါ ၊ ဆင္ ခ်င္ ပါ၊ ဒီ လို ဘု ရား က သင့္ ကို ဒါ ေတာ့ မွား ေန ၿပီ လို႔ ေထာက္ ျပ ေန ေၾကာင္း နား လည္ ပါ ၊ လက္ ခံပါ ။ ဒီ လို နည္း အား ျဖင့္ ဘု ရား က သင့္ ရဲ႕ အ သက္ တာ ထဲ မွာ အ ကာ အ ကြယ္ ေတြ ကို တည္ ေဆာက္ ေပး ပါ တယ္။

ဒီ လို ေျပာင္း လဲ လိုက္ လို႔ ဘာ မ်ား ေတြ ျဖစ္ လာ သ လဲ …
ေျပာင္း လဲ ဖို႔ လက္ ခံ လိုက္ တာ နဲ႔ ၊ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ က သင့္ ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ထဲ မွာ ငါ ဟာ အ ျပစ္ သား ပါ လား လို႔ ခံ စား လာ ေစ ပါ တယ္။ ဒါ က ေတာ့ အ ျပစ္ ရွိ ေၾကာင္း သိ ေစ ဖို႔ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ရဲ႕ လုပ္ ေဆာင္ မႈ ပဲျဖစ္ ပါ တယ္ (အျပစ္ အား လံုး ကို ျမင္ လာ ေစ ျခင္း)။
“ဥ ပ ဇၥ်ယ္ ဆရာ သည္ ေရာက္ လာ လွ်င္၊ ဒု စ ရုိက္ အ ျပစ္ ကို ၄င္း၊ အ ျပစ္ တင္ ျခင္း ကို ၄င္း၊ အ ျပစ္ စီ ရင္ ျခင္း ကို ၄င္း၊ ေလာ ကီ သား တို႔ အား ထင္ ရွား စြာ ေဖၚ ျပ မည္” (ေယာဟန္၊ ၁၆း၈)။

ဒါ က ေတာ့ သင္ ဟာ အ ျပစ္ သား ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ခ ရစ္ ေတာ္ ထံ ခ်ဥ္း ကပ္ ရ မွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ကအ တိ အ လင္း ရွင္း လင္း ေဖၚ ျပ ေပး ေန တာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ တစ္ ခ်ိန္ တည္း မွာ ပဲ ၊ သင့္ အ သက္ တာ ထဲ ကို သမၼာ တရား ေတြ ထည့္ သြင္း ေပး ၿပီး၊  သင့္ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ကို လည္း ပ ညာ အ လင္း နဲ႔ ျပည့္ ၀ ေစ ၿပီး ၊ အ ယင္ တံုးက မ ရွိ ခဲ့ ဘူး တဲ့ အ ျပစ္ နဲ႔ ပတ္ သက္ တဲ့ အ သိ တ ရား သစ္ ေတြ ကို ထည့္ သြင္း ေပး ျခင္း လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဒီ လို နဲ႔ ဘုရား ရဲ႕ လမ္း စဥ္ ကို ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ပို ၿပီး သိ လာ ေလ ေလ၊ ဘု ရား ရဲ႕ သမၼာ တရား လည္း ကၽြႏု္ပ္ တို႔ အ သက္ တာ ထဲ စီး ၀င္ လာ ေလ ေလ ျဖစ္ လာ ပါ တယ္။ ဒီ ေန ရာ မွာ ၊ ငါ ေတာ့ အ ျပစ္ ေတြ အ မ်ား ႀကီး ျပဳ မိ ထား ပါ လား လို႔ ကိုယ့္ ကို ကိုယ္ ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ ခံ ရ တဲ့ သ ေဘာ ကို ဆို လို တာ မ ဟုတ္ ပါ။  အ မွန္ ေတာ့၊ ဘု ရား ရဲ႕ လမ္း စဥ္ အ တိုင္း လိုက္ ေလွ်ာက္ လွမ္း ဖို႔ သင္ ၾကား ခံ ယူ ရ တဲ့ အ တြက္ ၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ တြက္ ဘု ရား ျပင္ ဆင္ ေပး တဲ့ လြတ္ ေျမာက္ ျခင္း ကို ပို ၿပီး ရ ရွိ ပိုင္ ဆိုင္ ခြင့္ ရ တာ ကို သာ ဆို လို ျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္။

“သို႔ ေသာ္ လည္း ၊ ထို ဥာဏ္ ကို လူ တိုင္း မ ရ၊ အ ခ်ဳိ႕ ေသာ သူ တို႔ သည္ ယ ခု တိုင္ ေအာင္ ရုပ္ ထု ေရွ႕ ၌ ပူ ေဇာ္ ေသာ ယဇ္ ေကာင္ ကို စား ေသာ္၊ ရုပ္ တု ကို ေထာက္ ေသာ စိတ္ ႏွင့္ စား ၾက သည္ ျဖစ္ ၍၊ သူ တို႔ ၌ကိုယ္ ကို ကိုယ္ သိ ေသာ စိတ္ သည္ အားနဲ ေသာ ေၾကာင့္ ညစ္ ညဴး ျခင္း သို႔ ေရာက္ တတ္ ၏။ အစား အ ေသာက္ အားျဖင့္ ဘု ရား သခင့္ ေရွ႕မွာ မ်က္ ႏွာ ရ သည္ မဟုတ္၊ အစား ကို သံုး ကာ မွ် ျဖင့္ ျမတ္ သည္ မ ဟုတ္ ။ ေရွာင္ ကာ မွ် ျဖင့္ ယုတ္ သည္ မ ဟုတ္” (၁ ေကာ၊ ၈း ၇-၈)။

ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဟာ ဘု ရား ရဲ႕ အ လို ေတာ္ ကို သိ ကၽြမ္း တဲ့ အ သိ ဥာဏ္ နဲ႔ ျပည့္ ၀ ေန ဖို႔ ရန္ အ လြန္ လို အပ္ ပါ တယ္။

“ထို႔ ေၾကာင့္ ငါ တို႔ သည္ ၾကား ရ သည္ ေန႔ မွ စ ၍ ၊ သင္ တို႔ အဖို႔ အလို ငွါ အ စဥ္ မ ျပတ္ ဆုေ တာင္း ပ ဌနာျပဳ လ်က္ ေန ၾက ၏” (ေကာေလာ၊ ၁း၉)။

ၾသ တ ပၸ စိတ္ ရွင္း ဖို႔ အ ေရး ႀကီး ပါ သ လား ….
ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရ ရွိ ခံ စား ရ တဲ့ ကယ္ တင္ ျခင္း ဆု ေက်း ဇူး ဆို တာ၊ ကၽြႏ္ု္ပ္ တို႔ ကို ျပစ္ ဒဏ္ စီ ရင္ ခ်က္ ခ် ျခင္း က ေန လြတ္ ေျမာက္ ခြင့္ ေပး ျခင္း ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။
“ဘု ရား သ ခင္ ကယ္ လႊတ္ ေတာ္ မူ ေသာ ေၾကာင့္၊ ေယ ရႈ ခရစ္ ၌ တည္ ၍ ၊ ဇာ တိ ပ က တိ အ တိုင္း မ က်င့္ ၊ ၀ိညာဥ္ ပ က တိ အ တိုင္း က်င့္ေသာ သူ တို႔ သည္ အျပစ္ စီ ရင္ ျခင္း ႏွင့္ လႊတ္ ၾက ၏”(ေရာမ ၈း၁)။

သင့္ ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ မ ရွင္း ဘူး မ ၾကည္ လင္ ဘူး ဆို ယင္၊ သင္ ဟာ ျပစ္ ဒဏ္ ခ် ျခင္း ၊ ဆိုး ညစ္ ျခင္း ေအာက္ အ ၿမဲ ပဲ ေရာက္ ေန ရ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဒါ ေတြ ကို သက္ ေရာက္ ေစ ပါ တယ္။

(၁)သင္န႔ဲ ဘု ရား သခင္ ရဲ႕ ဆက္ ဆံ ေရး။
သန္႔ ရွင္း တဲ့ ဘု ရား ေရွ႕ မွာ သင္ ဟာ ငါ မ သန္႔ ရွင္း ဘူး လို႔ ခံ စား ရ တဲ့ အ တြက္ ေၾကာင့္ ၊ ဒု စ ရိုက္ က သင္နဲ႔ ဘု ရား ရဲ႕ ဆက္ ဆံ ေရး ကို အ တား အ ဆီး ျဖစ္ ေစ ပါ တယ္ ၊ ဘု ရား ကို မ ျမင္ ႏိုင္ ၊ စကား မ ေျပာ ႏိုင္ သူ ေတြ ျဖစ္ ေစ ပါ တယ္။ ဒါ က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ သက္ တာ ထဲ အ လွ်ံ ပယ္ စီး ၀င္ ေန တဲ့ ဘု ရား ရဲ႕ ခ်စ္ ခ်င္း ေမတၱာ ေတြ ကို ဟန္႔ တား ရပ္ ဆိုင္း သြား ေစ ပါ တယ္။  ၾသ တ ပၸ စိတ္ ေၾကာင့္ ဒု ကၡ နဲ႔ ေတြ႔ ၊ ေပ်ာ္ ႐ႊင္ မႈ လည္း ေပ်ာက္ ဆံုး ၊ ေသ ျခင္း သို႔ ပို႔ ေဆာင္ ေန တဲ့ အ ျပစ္ ရဲ႕ နယ္ န မိတ္ ထဲ လည္း ေရာက္ သြား ေစ ပါ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ အ ျပစ္ န႔ဲ လံုး ေထြး မိ တိုင္း၊ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ရဲ႕ အ ခ်က္ ေပး တာ ကို နား ေထာင္ ပါ၊ လက္ ခံ ပါ၊ ေနာင္ တ ရ ပါ ၊ ဘု ရား ရဲ႕ ေရွ႕ ေတာ္ ေမွာက္ သို႔ စိတ္ ခ် စြာ ျပန္ လည္ တုိး ၀င္ ပါ၊ ဘု ရား သခင္ ရဲ႕ နယ္ န မိတ္ ထဲ မွာ အ ျပစ္ တင္ ျခင္း လံုး ၀ မရွိ ဘူး ဆို တာ ကို လည္း သိ ထား ပါ၊ ဒီ လို နည္း အား ျဖင့္၊ ဘု ရား ရဲ႕ ခ်စ္ ခ်င္း ေမတၱာ ကို ရ ရွိ ခံ စား ေစ ႏိုင္ ပါ တယ္။

(၂)သင့္ ရဲ႕ ယံု ၾကည္ျခင္း။
သင့္ ရဲ႕ ယံု ၾကည္ ျခင္း ခိုင္ ၿမဲ ဖို႔ လို ပါ တယ္။ ခိုင္ ၿမဲ တဲ့ ယံု ၾကည္ ျခင္း နဲ႔ ဒုစ ရိုက္ နဲ႔ ျပည့္ ၀ တဲ့ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ဟာ ဘယ္ ေတာ့ မွ အ တူ မ သြား လာ ႏိုင္ ပါ ဘူး (ေရာမ ၊ ၁၄း၂၃)။

(၃)သင့္ ရဲဲ႕ ဆု ေတာင္း ေသာ အ သက္ တာ ။
သင့္ ရဲ႕ ဆု ေတာင္း ျခင္း ေၾကာင့္၊ သင့္ ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ က အ ျပစ္ နယ္ ပယ္ ထဲ ကို ဘယ္ လို ပဲ ညြန္ ျပ ပါ ေစ၊ ဘု ရား က သင့္ ကို  လမ္း မွန္ ဘက္ မွာ ေန ရ ဖို႔ လံုး ၀ ကူ ညီ မ စ ပါ လိမ့္ မယ္၊ အဲ ဒီ အ ခါ ၊သင့္ ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ လည္း ျပန္ ၿပီး ၾကည္ လင္ သန္႔ ရွင္း လာ ပါ လိမ့္ မယ္။

(၄)ဘု ရား ရဲ႕ ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ အ တြက္ သင့္ ရဲ႕ စိတ္ ကူး အ ႀကံ အစည္ ။
သင့္ အ ႀကံ အစည္ နဲ႔ စိတ္ ကူး ကို သင္ အ သိ ဆံုး ပါ။ ဒု စ ရိုက္ နဲ႔ ျပည့္ ၀ ေန တဲ့ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ဟာ ဘု ရား ရဲ႕ ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ ကို သင္ သ ေဘာ မ ေပါက္ ဖို႔၊ ရွိ ႏွင့္ ၿပီး သား ကို ေတာင္ လု ယူ ဖ်က္ ဆီး တတ္ ပါ တယ္။

(၅)သင့္ ရဲ႕ သက္ ေသ။
သင့္ အ ထဲ က ထြက္ လာ တဲ့ သက္ ေသ က ေကာ ဘယ္ လို သက္ ေသ မ်ဳိး လဲ။ စာ တန္ က ေတာ့ သင္ တကယ္ အျပစ္ မ လြတ္ ပါဘူး (အ ေသြး ေတာ္ အား ျဖင့္ လံုး ၀ အ ျပစ္ လႊတ္ ခြင့္ ရ ေၾကာင္း ကို)၊ သူ ေတာ္ ေကာင္း ေယာင္ ေဆာင္ ေန ရ တဲ့ သူ(ခ ရစ္ ေတာ္ ၌ ရွိ ျခင္း အားျဖင့္ လူသစ္ ျဖစ္ သြား ေၾကာင္း ကို)၊ ဘာ အ ေျဖ မွ လည္း ရ မွာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး (ဘု ရား သ ခင္ အ ေျဖ ေပး ၿပီး ေၾကာင္း ကို)၊ တ ကယ္ ေတာ့ သင္ ဟာ ဒု စ ရိုက္ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ပဲ ရွိ ေန တဲ့ သူ ပါ ဆို ၿပီး (သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ အားျဖင့္ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ကို ဘု ရား က ရွင္း လင္း ေပး ၿပီး၊ Programming အသစ္ ဘု ရား ထည့္ ေပး ၿပီး ေၾကာင္း ကို) ၊ ခံ ယူ ယံု ၾကည္ ေအာင္ ႀကိဳးစား ပါ လိမ့္ မယ္။

ဒု စ ရိုက္ က ေန လြတ္ ေျမာက္ သြား ၿပီး ျဖစ္ တဲ့ သန္႔ ရွင္း တဲ့ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ကို ဘယ္ လို ကာ ကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ မ လဲ ၊ ထိန္း သိမ္း မ လဲ …
 ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ကို သန္႔ ရွင္း ေအာင္ ၊ ဒု စ ရိုက္ နဲ႔ ကင္း ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ ႏို္င္ ပါ တယ္။ ခရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ အ ေသြး ေတာ္ ဟာ ၊ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ အ ျပစ္ စြန္း ထင္း မႈ ေတြ ကို သန္႔ ရွင္း ေအာင္၊ မ သန္႔ ရွင္း တဲ့ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ကို စင္ ၾကယ္ ေအာင္၊ သစ္ လြင္ တဲ့ ၾသ တပၸ စိတ္ ျဖစ္ ေအာင္ ျပဳ လုပ္ ေပး ပါ တယ္။ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ သန္႔ စင္ ေပး တဲ့ လုပ္ ငန္း ကၽြႏု္ပ္ တို႔ အ ထဲ မွာ သက္ ေရာက္ ဖို႔ က ေတာ့ ၊ ေအာက္ မွာ ေပးထား တဲ့ အ ခ်က္ (၄)ခ်က္ ပါ ပဲ။
(၁)အျပစ္ ကို ခ်က္ ခ်င္း ၀န္ခ် ၀န္ခံ ဖို႔။
အျပစ္ လုပ္ မိ ၿပီ လို႔ သိ တာ နဲ႔ ခ်က္ ခ်င္း ၀န္ ခ် ပါ (၁ေယာ၊ ၁း၉)။ အ ျပစ္ ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ကို ဖံုး လႊမ္း ညစ္ ညမ္း ေစ ၿပီး၊ စင္ ၾကယ္တဲ့ ၾသ တပၸ စိတ္ ၊ ယံု ၾကည္ စိတ္ ခ် တဲ့ စိတ္ နဲ႔ ဘု ရား သ ခင္ ဆီ မ သြား ႏိုင္ ေအာင္ လုပ္ ပါ တယ္။  ဒါ ေၾကာင့္ ဆု ေတာင္း ခ်က္ ထဲ မွာ ခရစ္ ေတာ္ သင္ ေပးထား တဲ့ “ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ၏ အျပစ္ မ်ား ကို လႊတ္ ေတာ္ မူ ပါ” ဆို တဲ့ ဘု ရား သခင္ ထံ ခ်က္ ခ်င္း အ ျပစ္ ၀န္ ခ် ျခင္း မ်ဳိး နဲ႔ ထိမ္း သိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ ထား ႏုိင္ ပါ တယ္ (မသဲ၊ ၆း ၁၂)။

(၂)ဂတိေတာ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ယံုၾကည္ဖို႔။
ဘုရား သခင္ ဟာ သစၥာ ႏွင့္ ျပည့္ စံု ၿပီး၊ ကၽြႏ္ု္ပ္ တို႔ အ ျပစ္ ကို ခြင့္ လႊတ္ ပိုင္ေသာ ဘု ရား၊  ကၽြႏ္ု္ပ္ တို႔ ကို သန္႔ ရွင္း စင္ ၾကယ္ ခြင့္ ေပး ပိုင္ ေသာ ဘု ရား ျဖစ္ ပါ တယ္ (၁ေယာ၊ ၁း ၉)။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ အလံုး စံု ကို ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ အ ေသြး ေတာ္ နဲ႔ ေဆး ေၾကာ ခဲ့ ၿပီး ပါ ၿပီ (ေဟၿဗဲ၊ ၉း ၁၄)။  လံုး၀ ဥ သံု ဒု စရိုက္ အ ျပစ္ က ေန လႊတ္ ေျမာက္ ေစ ခဲ့ ပါ ၿပီ။ ဘယ္ က်န္ ႂကြင္း တဲ့ ၀ိညာဥ္ ဆိုး ေတြ က မွ ကၽြႏ္ု္ပ္ ကို စြဲ ခ်က္ တင္ လို႔ မ ရ ေတာ့ ပါ ဘူး။ ဒီ စြဲ ခ်က္ ေတြ ဟာ ဘု ရား ထံ ပါ း က လာ တဲ့ အ ရာ မဟုတ္ ဘူး ဆို တာ ကို ရွင္း ရွင္း လင္း လင္း ႀကီး ကို နား လည္ ၿပီး ၿပီ၊ ဒီ မ ဟုတ္ မ ဟ စြဲ ခ်က္ ေတြ ကို လည္း ဘု ရား ေပး တဲ့ ခြန္ အား နဲ႔ လံုး ၀ ဥ သံု ခံ ႏိုင္ ရည္ ရွိ သြား ၿပီ။ ဘု ရား ရဲ႕ ဂ တိ ေတာ္ ကို ဒီ လို သိ ရွိ ခံ စား ၿပီး ခိုင္ ၿမဲ စြာ ယံု ၾကည္ ရ ပါ မယ္။

(၃)သင့္ ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ရဲ႕ အခ်က္ ေပးသံ ကို လိုက္ နာ ေဆာင္ ႐ြက္ ပါ။
သင့္ အား နဲ ခ်က္ ေတြ ကို ၀န္ ခံ တာ ထက္  သင့္ ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ရဲ႕ အခ်က္ ေပးသံ ကို လိုက္ နာ ၿပီး လက္ ေတြ႕ ေဆာင္ ႐ြက္ ပါ။ ခၽြတ္ ေခ်ာ္ မႈ ေတြ ကို ရပ္ ဆိုင္း လိုက္ ပါ (ယာကုပ္၊ ၁း ၂၂)။ ဒါ ဟာ ဘု ရား ရဲ႕လမ္း စဥ္ ပဲ လို႔ သိ လိုက္ တာ နဲ႔ ၊ သင့္ ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ က ညႊန္ ျပေန တဲ့ အတိုင္း လုပ္ ေဆာင္ ဖို႔ ရန္ လို အပ္ ပါ တယ္။


(၄)အလင္း ထဲ ၌ အဆက္ မ ျပတ္ ေလွ်ာက္ လွမ္း သက္ ရွင္ ပါ။
ဘု ရား သ ခင္ အ တြက္ သင့္ ရဲ႕ ႏွ လံုး သား ကို အ ၿမဲ ဖြင့္ ေပး ထား ပါ၊ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ရဲ႕လမ္း ျပ မႈ ကို သံ သ ယကင္း စြာ အ လြယ္ တ ကူ လက္ ခံ လိုက္ ေလွ်ာက္ ပါ၊ ဘု ရား ရဲ႕ အလို ေတာ္ ပဲ လို႔ သိ လိုက္ တာ နဲ႔ တစ္ ၿပိဳက္ ထဲ ခ်က္ ခ်င္း နာ ခံ လိုက္ ေလွ်ာက္ ဖို႔ အ ဆင္ သင့္ ရွိေစ ပါ။ “ဘု ရား သ ခင္ ကို ျပစ္ မွား ၿပီ၊ လူ တုိ႔ ကို ျပစ္ မွား ၿပီ ဟု ကိုယ္ စိတ္ ႏွ လံုး သည္ ကိုယ္ ၌ အျပစ္ တင္ ခြင့္ႏွင့္ အစဥ္ ကင္း လႊတ္ မည္ အ ေၾကာင္း အ ကၽြႏ္ုပ္ သည္ ႀကိဳး စား အား ထုတ္ ပါ ၏” (တမန္၊ ၂၄း ၁၆)။ ကၽြႏ္ု္ပ္ တို႔ လည္း တ မန္ ေတာ္ ႀကီး ရွင္ ေပါ လု လို လုပ္ ေဆာင္ ရ ပါ မယ္။


(၅)မာေၾကာေသာၾသတပၸစိတ္။
လူ တစ္ ေယာက္ ဟာ သူ႔ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ရဲ႕ အ ခ်က္ ေပး သံ ကို ျငင္း ပယ္ ၿပီး ၊ ကိုယ့္ စိတ္ အ လို အ တိုင္း သြား ေန တယ္ ဆို ယင္ ေတာ့ ၊ သူ႔ ရဲ႕ ၾသ တပၸ စိတ္ ဟာ မာ ေၾကာ လာ ၿပီး၊ အ ခ်က္ ေပး မႈ ေတြ လည္း ရပ္ ဆိုင္း သြား ပါ လိမ့္ မယ္။ တ မန္ ေတာ္ ရွင္ ေပါ လု က ဒါ နဲ႔ ပါတ္ သက္ ၿပီး ဘာ ေျပာ ထား လဲ ဆို ယင္၊ “ေနာင္ ကာ လ ၌ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ၌ သံ ပူ ႏွင့္ ခပ္ ျခင္း ကို ခံ ၿပီး လွ်င္ ၊ မု သာ စ ကား ကို ေျပာ တတ္ ေသာ သူ တို႔ ၏ လွ်ဳိ႕ ၀ွက္ ျခင္း အား ျဖင့္၊ လူ အ ခ်ဳိ႕ တို႔ သည္ ယံု ၾကည္ ျခင္းကို စြန္႔ ပယ္ ၍ လွည့္ ျဖား တတ္ ေသာ စိတ္ ၀ိညာဥ္ တို႔ ၌ ၄င္း၊ နတ္ ဘု ရား တို႔ ႏွင့္ စပ္ ဆိုင္ ေသာ ၾသ ၀ါ ဒ တို႔ ၌ ၄င္း မွီ ၀ဲ ဆည္း ကပ္ ၾက လိမ့္ မည္” (၁တိ ၊ ၄း၂)။ ဒါ ဟာ အႏၱ ရယ္ ဇံု ထဲ ကို ၀င္ ေရာက္ သြား တာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ငါ တို႔ လႊတ္ ေျမာက္ ခြင့္ ရ ၿပီ၊ ဘာ မွ လုပ္ ေန စ ရာ မ လို ေတာ့ ဘူး ဆို ၿပီး ဒီ အ တိုင္း ရပ္ တန္႕ ေန မယ္ ဆို ယင္ ေတာ့၊ ထာ ၀ ရ အတြက္ ဆံုး ႐ႈံး မႈ ေတြ ျဖစ္ လာ ပါ လိမ့္ မယ္။ ဘာ နဲ႔ တူ သ လဲ ဆို ယင္ ၊ နာ ၾကင္ ခံစား မႈ မ ရွိ ေတာ့ တဲ့ အ ရာ နဲ႔ တူ ပါ တယ္။ နာ ၾကင္ မႈ ဟာ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ကို ပ်က္ စီး ေတာ့ မယ္ လို႔ သ တိ ေပး ေန တာ ျဖစ္ သ လို ၊ သ တိ ေပး ျခင္း လံုး ၀ မ ရွိ ေတာ့ ယင္ လည္း သိပ္ ကို မာ ေၾကာ တဲ့ အ ေျခ အ ေန ကို ေရာက္ သြား ေစ ပါ တယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိတ္ ေဆြ တို႔ ေရ ….
သင့္ရဲ႕ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ဆို တာ သင့္ ကို လမ္း မွန္ ေပၚ မွာ ဘု ရား သခင္ နဲ႔ မိတ္ သဟာ ရ ဖဲြ႕ ၿပီး ေလ်ာက္ လွမ္း အ သက္ ရွင္ ဖို႔ ကူ ညီ ေဖး မ အ ခ်က္ ေပး သြား မဲ့၊ သင့္ အ တြက္ ဘု ရား သခင္ ေပး ထား ၿပီး ျဖစ္ တဲ့ ၊ အ ထိ ေရာက္ ဆံုး ေသာ တန္ ဆာ ပ လာ တစ္ ခု ျဖစ္ ေၾကာင္း တင္ ျပ လိုက္ ရ ပါ တယ္။ လူ တိုင္း ဘု ရား သ ခင္ reprogramming လုပ္ ေပး ထား တဲ့ ၾသ တ ပၸ စိတ္ ေတြ ပိုင္ ဆိုင္ ၿပီး၊ သူ႔ ရဲ႕ အခ်က္ ေပး သံ ေတြ ကို နား စြင့္ ၊ တုန္႔ ျပန္ လိုက္ ေလွ်ာက္ ကာ၊ ဘု ရား ရဲ႕ ေက်း ဇူး ေတာ္ ကို ခ်ီး မြမ္း အ သက္ ရွင္ သူ မ်ား ျဖစ္ ၾက ပါ ေစ….

၀ိညာဥ္မီးအိမ္ (ခရစ္ယာန္စာေပစုစည္းမႈ)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Preparation For Future

Google+ Followers