က်န္းမာ ႀကံ႕ခိုင္ ေသာ အသင္း ေတာ္ အပိုင္း (၆)

အခန္း(၃)
က်န္း မာႀကံ႕ ခိုင္ေသာ အသင္း ေတာ္ ေခါင္း ေဆာင္ မ်ား သည္ဘုရား သခင္ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ အားျဖင့္ ႏိုးေဆာ္ ၾကပါ သည္။
က။အသင္း ေတာ္ ေခါင္း ေဆာင္ တစ္ဦး သည္ သမၼာက်မ္း စာေဟာ ေျပာျခင္း ႏွင့္တ ရားေဒ သနာ သင္ေပး ျခင္းတို႔ကို ဦးစား ေပးရန္ လိုအပ္ ပါသည္။
(၁)ဘုရားသခင္၏ သေဘာသဘာ၀
(၁-က) ဘုရား သခင္ သည္ ႏႈတ္ ကပတ္ ေတာ္ျဖင့္ ဆက္ သြယ္ ေတာ္မူ ေသာ ဘုရား ျဖစ္ ေတာ္္ မူ၏။ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ ျဖင့္ ဖန္ဆင္း ေတာ္ မူ၏။ ႏႈတ္ ကပတ္ ေတာ္ ျဖင့္ ကယ္ တင္ ေတာ္ မူ၏။ ႏႈတ္က ပတ္ 
ေတာ္ ျဖင့္ လမ္းျပ ေတာ္ မူ၏။
(၁-ခ) ႏႈတ္ ကပတ္ ေတာ္ ျဖင့္ ဆက္ သြယ္ ေသာ သား ေတာ္ ေယရႈ ကို ပုိ႔ေဆာင္ ေတာ္မူ ေသာ ဘုရား 
ျဖစ္ပါ သည္။
(၁-ဂ) ႏႈတ္က ပတ္ ေတာ္ျဖင့္ ဆက္ သြယ္ ေသာ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ကုိေပး ေတာ္ မူ ေသာ ဘုရား ျဖစ္ပါ သည္။
(၂)သမၼာက်မ္းစာ၏ တန္ခိုး
(၂-က) လူသား မ်ား အား ကယ္ တင္ရန္ အတု မရွိ တန္ ခိုးရွိ သည္။
(၂-ခ) ခရစ္ ယာန္ မ်ား သည္ ရင့္က်က္ ေသာ အသက္ တာသုိ႔ ႀကီးထြား ေစရန္ အတု မရွိ တန္ခိုး ရိွသည္။
(၂-ဂ) ဘုရား သခင္ မႈတ္သြင္း ေတာ္မူ ေသာ စုံလင္း ေသာ တရား ျဖစ္ပါ သည္။
၃။ဓမၼ သစ္ က်မ္း ရွိ အမိန္႔ ေတာ္မ်ား
(၃-က) ေယရႈ ခရစ္ ေတာ္၏ သြန္သင္ ခ်က္မ်ား
(၃-ခ) တမန္ ေတာ္ရွင္ ေပါလု ၏ သြန္ သင္ ခ်က္ မ်ား
ခ။ သမၼာ က်မ္းစာ ေဟာေျပာ သင္ေပး ရန္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား
ဂ။သမၼာ က်မ္းစာ တရား ေဒသနာ သင္ေပး တတ္ေသာ ေခါင္း ေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေစ ရန္ လက္ ေတြ႕ အဆင့္ မ်ား။
အေရး ႀကီးသည့္ လုပ္ငန္း မ်ဳိးမ်ဳိး ကုိလုပ္ ေဆာင္ ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ သည့္ ကၽြမ္း က်င္ မႈ အ မ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါသ ျဖင့္အ သင္းေတာ္ ေခါင္း ေဆာင္ ဘ၀တြင္ စိန္ေခၚ ခ်က္အ မ်ဳိးမ်ဳိး ႀကဳံေတြ႕ ရေသာ ဘ၀ျဖစ္ ပါသည္။ တစ္ေန႔ တြင္ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ အစီအေ၀း မ်ားကို ဦးေဆာင္ မည္။ တရား ေဒသနာ ေဟာေျပာ ရန္ျပင္ ဆင္မည္။ အသင္း ေတာ္ေငြ စာရင္း ကိစၥျပင္ ဆင္မည္။ အသု ဘစ်ာပ နႏွင့္ မဂၤလာ ေဆာင္ အစီအစဥ္ မ်ားကို ဦးေဆာင္ မည္။ မက်န္း မာေသာ အသင္း ၀င္မ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ မည္။ အသင္း ၀င္မ်ား ၾကာမွ ပဋိပကၡ ကိစၥမ်ား ကိုေျဖ ရွင္းမည္။ ဗိမၼာန္ ေတာ္  အေဆာက္ အဦး ကိစၥကိုင္ တြယ္မည္ စသည့္ အမႈအ ရာမ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဆာင္ ရြက္ရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ သို႔ရာ တြင္  အထက္ ပါရွိ ေသာ အခ်က္ မ်ားတြင္ အေရးႀကီး အခ်က္ သည္ အဘယ္ အခ်က္ ျဖစ္သည္ နည္း။ လုပ္စ ရာမ်ားမွ တစ္ခ်က္ ကိုသာ ဦးစား ေပးလွ်င္ မည္သည့္ အခ်က္ ကို ေရြးခ်ယ္ မည္ နည္း။ အသင္း ေတာ္ေခါင္း ေဆာင္၏  အေရး ႀကီးဆုံး ေသာ တာ၀န္ သည္  သမၼာ က်မ္းစာ ေဒသ နာေတာ္ ကို ေဟာ ေျပာသင္ ေပးရန္ပင္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သမၼာ က်မ္းစာ အရ သိရွိရ ပါသည္။ အထက္ ေဖာ္ျပ ေသာ အခ်က္ မ်ားသည္ အေရး ႀကီးေသာ္ လည္း က်မ္းစာ သင္ေပး ျခင္း ထက္ပို အေရး ႀကီးပါ သည္ ဟု ထင္ျမင္ ပါသ လား။ ဘုရား သခင္၏ လူမ်ား အဓိက လိုအပ္ ခ်က္ သည္ သမၼာ က်မ္းစာ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ အသင္း ၀င္မ်ား အား သမၼာ က်မ္းစာ သင္ေပး ျခင္းသည္ သင္းအုပ္ ဆရာ တစ္ဦး ၏ အေရး ႀကီးဆံုး တာ၀န္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကို  သမာ က်မ္းစာ ဖတ္ျခင္း အားျဖင့္ သိရွိရ ပါသည္။

Comment Form is loading comments...
Icon Icon Icon Icon