ခရစ္ ေတာ္ အတြက္ အေစ ခံ ေကာင္း (Good Servant for Christ)နိဒါန္း။
                   အေစ ခံေကာင္း မ်ား႐ွိလွ်င္ အေစခံ ဆိုးမ်ားလည္း ႐ွိမည္။ ေကာင္းသည့္ အေစခံ တိုင္းသည္ မေတာ္ ၾကပါ။  ေတာ္ သည့္ အေစခံတိုင္း သည္ လည္း မေကာင္းၾကပါ။ ခရစ္ေတာ္ လိုခ်င္ေသာ အေစခံမ်ား မွာ ေကာင္း လည္းေကာင္း၊ ေတာ္ လည္းေတာ္ သည့္ အမႈေတာ္ ေဆာင္ မ်ားျဖစ္ရပါမည္။ သစၥာ ႐ွိေသာ အမႈေတာ္ ေဆာင္မ်ား သည္ အသီး မသီးပါက အက်ိဳးေက်း ဇူးနည္းပါး သလို၊ အသီးမ်ားစြာ သီးေသာ္လည္း သစၥာမရွိပါက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အရာမ်ား ပ်က္စီးဆံုး ႐ံႈးႏိုင္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ အလို ေတာ္ရွိေသာ အေစခံေကာင္း ဆိုသည္မွာ သစၥာ လည္းရွိ၊ အသီးလည္းမ်ားစြာ သီးေသာသူမ်ား ပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးက]]We are not only to be faithful but also to be fruitful}} (သစၥာရွိယံု တင္မက အသီးသီးရန္) ဟုေျပာပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ အတြက္ အေစခံေကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအားျဖင့္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုပါသည္။၁။ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သည္ ဆရာ ႀကီးယုဒသန္ ကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္အတြက္ အေစခံေကာင္း တစ္ဦးသာမကဘဲ၊ ထူးခြ်န္ထက္ ျမက္သူတစ္ဦးျဖစ္ရပါမည္။

သိပၸံပညာေလာကတြင္ အလြန္ထူးခြ်န္ ထက္ျမက္ေသာ Dr. Elbert Einstine ကိုgenius ဟုေခၚၾက ပါသည္။ ''ခင္ဗ်ားတ ကယ္ေတာ္တာပဲ"ဟု ခ်ီးမြမ္းခံရေသာ အခါ၊သူက  ၁% ဟာ သူမ်ားဆီကရ႐ွိတဲ့ inspiration ၉၉%ကႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ျခင္း perspirationဟု ဆိုပါသည္။ ဆရာႀကီးယုဒ သန္ကို ခရစ္ေတာ္၏ အေစခံေကာင္း တစ္ဦးဟု သတ္မွတ္ စံထားၾကရာတြင္ ဆရာႀကီး၏ သစၥာ႐ွိမႈ၊ နာခံမႈ၊ ဆက္ကပ္မႈမ်ားအျပင္ perspiration ဟုေခၚသည့္ ေခြ်း၊ ေသြးထြက္ ေအာင္မနား မေနႀကိဳးစား အား ထုတ္ရျခင္း လည္း မ်ားစြာ႐ွိပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ေဟၿဗဲဘာသာ၊ ဂရိဘာ သာႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ စကားမ်ား ကို ေလ့လာ တတ္ကြ်မ္းသည့္အျပင္ ခရစ္ယာန္တစ္ ဦးတစ္ေယာက္မွ မ႐ွိသည့္ႏိုင္ငံ၊ တစ္ခါမွ် မသိကြ်မ္းေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား၊ ရပ္႐ြာၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား သာမက ဘုရင္မင္းျမတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္း လုပ္ သူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏိုင္ျခင္း၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမခြဲ၊ လူမ်ိဳးျခားမခြဲဘဲ သာသနာျပဳႏိုင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ လာေသာ ဥာဏ္ပညာ၊ ေမတၲာေတာ္၊ တန္ခိုးေတာ္၊ အစြမ္းသတၲိပင္ျဖစ္ပါသည္။ (ေကာေလာသဲ၊၃း၂၃)တြင္ လူ၏အမႈကိုသာ ေဆာင္႐ြက္ သကဲ့သို႕မဟုတ္၊ သခင္ဘုရား၏ အမႈေတာ္ ကို ေဆာင္႐ြက္ သကဲ့သို႕ ျပဳေလ သမွ်တို႔၌ ေစတနာ စိတ္ႏွင့္ျပဳၾက ေလာ့။ဟု ေဖၚျပထား သည္။ ဆရာႀကီး ယုဒႆန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ထင္ ႐ွား႐ွိေနခ်ိန္၌ လုပ္ေဆာင္သမွ်ေသာ ကိစၥ အားလံုးတြင္ လူ၏အမႈ ကို ေဆာင္႐ြက္သကဲ့သို႕ မမွတ္ဘဲ၊ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ဟုမွတ္ကာ ေန႔မအားညမအား}} ဆိုသလို ေခြ်း ထြက္၊ ေသြးထြက္သည့္အထိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာႀကီးသည္ (သူဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ေသာ သမၼာက်မ္း စာ အားျဖင့္) ယေန႔တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေန႔စဥ္တ ရားေဟာေနပါသည္။ျမန္မာလိုသမၼာက်မ္းစာကို ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ ဇနီးျဖစ္သူ မမအဲန္းမွာ အနည္းငယ္သာ ပါဝင္ခြင့္ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ က်န္႐ွိသမွ် အားလံုးကို တစ္ဦးတည္း ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ နာခံျခင္း၊ ဆက္ကပ္ျခင္း၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းအျပင္၊ ဘာသာေလးမ်ိဳး(အဂၤလိပ္၊ဂရိ၊ေဟၿဗဲ၊ျမန္မာ)ကို ကြ်မ္းက်င္စြာ တတ္သိနားလည္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆ၇ာႀကီး သည္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ သစၥာ႐ွိေသာငယ္သားတစ္ဦးသာမကဘဲ ထူးခြ်န္ ထက္ျမက္သူ တစ္ဦးျဖစ္လာရန္ သူ၏မနားမေနႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုး ထားမႈ၊ ေလာကစည္းစိမ္၊ အေပ်ာ္ အပါး၊ ေလလြင့္ မႈ၊ ေသာက္စားမူယစ္ျခင္းမ်ားတို႔တြင္ အခ်ိန္ျဖဳန္းသူ တစ္ဦးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ သိ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ အတြက္ ထိုေခတ္ထို အခါတြင္ အေစခံေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ခံသိမွတ္ၾကရ မည္ျဖစ္ပါသည္။


၂။ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အေစခံေကာင္း တစ္ဦးသာမကပဲ ဧဝံေဂလိႏွင့္ သာသနာျပဳျခင္းတြင္ ဝိညာဥ္ေတာ္ မီးေတာက္ ေလာင္ေန သူမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။

ဆရာႀကီး ယုဒ သန္ ၏ အသီးဦးမ်ားထဲ တြင္ ေစာကိုသာျဖဴ သည္အ ထူးျခားဆံုး၊ အေျပာင္ေျမာက္ဆံုး ဧဝံေဂလိတရား ေဟာ ဆရာျဖစ္ပါသည္။ ေစာကိုသာျဖဴသည္ အသက္ (၅၀)႐ွိမွ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာခံယူခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ကရင္လူမ်ိဳး (၁၂၇၀)ဦး ကို(၁၂)ႏွစ္အတြင္း ခရစ္ေတာ္ထံသို႕ ပို႕ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာႀကီးယုဒ သန္ အ ပါအဝင္ အျခားအေမရိကန္ သာသနာျပဳမ်ား က ေစာကိုသာျဖဴကို ဝိညာဥ္မီးေလာင္ကြ်မ္းေသာ ဧဝံေဂလိဆရာ (Flaming Evangelist) ဟု ေခၚဆို သမုတ္ခဲ့ၾကသည္။ (မာကု ၁၀း၄၅)က အေၾကာင္းမူကား လူသားသည္ သူတပါးကို ေစစားျခင္းငွာမလာ၊ သူတပါး အေစကို ခံျခင္းငွာ၄င္း၊ မိမိအသက္ကိုစြန္႔၍ လူမ်ားကို ေ႐ြးျခင္းငွာ၄င္း၊ ၾကြလာသတည္းဟုမိ န္႔ေတာ္ မူ၏ ဟု ဆိုသကဲ့သို႕ ဆရာႀကီးယုဒသန္ သူ၏ဇနီးႏွင့္ အျခားသာသနာျပဳႀကီးမ်ား တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ွိတိုင္းရင္းသားမ်ား အားခိုင္းစားရန္၊ အလြဲ သံုးစားလုပ္ရန္၊ အျမတ္ထုတ္ရန္ ေရာက္လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ သူတို႕၏အေစကိုခံဖို႕ရန္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႕ မိမိအသက္ကို စြန္႔ရန္၊ စာတန္၏ အျပစ္ ခ်ည္ ေႏွာင္ ျခင္းမွ ျမန္မာျပည္ သူျပည္သားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ေ႐ြးႏုတ္ ကယ္တင္ ျခင္း ဆုေက်းဇူးကို ပိုင္ဆိုင္ရ႐ွိရန္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ၿပီး ေရာက္ရွိလာၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤပံုသက္ေသေကာင္းကို ယေန႔ျမန္မာ ႏိုင္ငံ႐ွိ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္သူမ်ား နမူနာယူလ်က္ လက္ေတြ႕အသက္႐ွင္ၾကဖို႕ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
                   (ေယာ၁၃း၁၄)တြင္ ခရစ္ေတာ္က]]ငါသည္သခင္ျဖစ္လ်က္၊အ႐ွင္ဘုရားလည္း ျဖစ္လ်က္ႏွင့္ သင္တို႔၏ေျခကို ေဆးလွ်င္ သင္တို႔သည္အခ်င္း ခ်င္းတို႕၏ေျခကို ေဆးၾကရမည္ဟု ဆိုထားပါ သည္။ ေျခ  ေဆး ျခင္း မဂၤလာကို အခ်ိဳ႕ေသာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္း ဂဏမ်ား မၾကာမၾကာျပဳလုပ္ၾကေလ့႐ွိပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈအသက္႐ွင္ ထင္႐ွားခဲ့ေသာေခတ္ကာလတြင္ ၿမိဳ႕႐ြာလမ္းမ်ားမသန္႔႐ွင္းပါ။ ဖုန္မ်ား၊ တိရိစာၦန္တို႔၏ မစင္မ်ားႏွင့္ အျခားမသန္႔႐ွင္းေသာ အရာမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားလာသူ မ်ားတို႔၏ေျခသည္ မသန္႔မ႐ွင္းျဖစ္ေနမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ အိမ္ထဲသို႔ဝင္လာသည့္ ဧည့္သည္မ်ားသည္ စားပြဲပုပုေလးတစ္ လံုးေပၚ ေဘးေစာင္းအေနအထားျဖင့္ လက္ေထာက္ၾကၿပီး မိမိတို႕ေျခကို ဆန္႔ထားေလ့႐ွိပါသည္။ ထိုညစ္ ေပေန သည့္ ေျခေထာက္ မ်ားကို သန္႔စင္ေဆးေၾကာဖို႔ ထိုအိမ္႐ွိအဆင့္အႏွိမ့္ဆံုး အေစခံ တစ္ဦးကလာၿပီး ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးေလ့ ႐ွိပါသည္။
        ဤကဲ့သို႔အလုပ္မ်ိဳးကို သခင္ေယ႐ႈကိုယ္ေတာ္တိုင္ တပည့္ေတာ္မ်ားအား လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျခေဆးမဂၤလာကို လက္ေတြ႕လုပ္ဖို႕ ထက္  ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္၊ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ ယာန္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားတြင္ အသက္႐ွင္လႈပ္႐ွၾကေသာ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္မ်ားအေနျဖင့္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ အေစခံေကာင္းမ်ား ျဖစ္ဖို႕ရန္ ခရစ္ေတာ္၏ ပံုစံနမူနာေကာင္း ကို ယူလွ်က္၊ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ဖို႔၊ အခ်င္းခ်င္းခြင့္လႊတ္ဖို႔၊ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ ေအာက္ တစ္ေယာက္ႏွိမ့္ ခ်လွ်က္၊ ဧဝံေဂလိႏွင့္သာ သနာျပဳလုပ္ငန္းကို စြမ္းစြမ္းတမန္ ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ ၾကဖို႕သာ၍အေရး ႀကီးပါသည္။
      ႏွစ္ျခင္းသာသနာႏွစ္ (၂၀ဝ)အလြန္တြင္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ား ဧဝံေဂလိႏွင့္ သာသနာ ျခင္း လုပ္ငန္းခင္းလုပ္ငန္းကို တိုး၍လုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္အစား အျခားအျခားေသာ စီမံကိန္း၊ လႈပ္႐ွားမႈ၊ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား၊ အေပ်ာ္ခရီးထြက္ျခင္းမ်ား၊ လက္ေတြ႕လုပ္ ေဆာင္ျခင္းမ႐ွိေသာသင္တန္းမ်ား၊ ဧဝံေဂလိႏွင့္သာသနာျပဳျခင္းတြင္ စိတ္အားထက္ သန္မႈမ႐ွိေသာ က်မ္းစာေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ား ေမြး ထုတ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားအျခားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကပါသလား။

နိဂံုး။
  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းခ်ဳပ္၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ ခရစ္ေတာ္ အတြက္အေစခံေကာင္း  ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းၿပီးထူးခြ်န္ ထက္ျမက္ေသာအေစခံ၊ အလုပ္သမားမ်ားကို ရာထူး တိုးျမႇင့္ျခင္းခံရသကဲ့သို႕ ဆိုးၿပီးတံုးအေသာ အေစခံအလုပ္သမား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အလုပ္မွထုတ္ ပစ္ျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္း သာမက၊ အျပစ္ေပးျခင္းကို ခံရၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ခရစ္ေတာ္အတြက္ ဝိညာဥ္ေတာ္ဆုေက်းဇူး ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ အတိုင္း သစၥာ႐ွိစြာျဖင့္၊ အေစခံေကာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံသူတစ္ဦးအား ခရစ္ေတာ္က ငါ၏အမႈကို ေဆာင္႐ြက္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ေနာက္သို႕  လိုက္ရမည္။ ငါ၏အမႈေဆာင္ သည္လည္း ငါ႐ွိရာအရပ္၌႐ွိလိမ့္မည္။ ငါ၏အမႈကို ေဆာင္႐ြက္ေသာ သူျဖစ္လွ်င္ ထိုသူကိုခမည္းေတာ္သည္ ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူလတၲံဟုဆိုခဲ့ပါသည္(ေယာ ၁၂း၂၆)။ ႐ွင္ေပါလု ကလည္း]]ထို႔ေၾကာင့္ ငါခ်စ္ေသာညီအစ္ကိုတို႕ သင္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္၏ အမႈေတာ္ကိုေဆာင္႐ြက္၍ အက်ိဳးႀကီးသည္ကို သိမွတ္သျဖင့္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ မေ႐ြ႕မေလ်ာ့မတိမ္းယိမ္းဘဲလ်က္၊ သခင္ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကေလာ့ဟု တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထား ပါသည္(၁ေကာ ၁၅း၅၈)။

သိကၡာေတာ္ရေဒါက္တာေအာ္နယ္ညိဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ ယာန္ အသင္း ခ်ဳပ္ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ယုဒ သန္ ေန႔ လက္စြဲ စာ အုပ္မွ တိုက္ တြန္း ႏႈိး ေဆာ္ ခ်က္ အား ျပန္ လည္ ေ၀ ငွ ျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Preparation For Future

Google+ Followers