Sunday, July 26, 2015

● ဘိ သိပ္ မ ဂၤ လာ (Ordination) အ ပိုင္း (နိဂံုး)...

(၁၇) ရာ စု ရဲ႕ ပ ထ မ (၁၀) စု ႏွစ္ ကာ လ တုန္း က ဆို၊ ခရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ ကိုယ္ ခႏၵာ မွာ ပါ ၀င္ ေန တဲ့ အ သင္း သူ/ သား တိုင္း တန္း တူ ျဖစ္ တယ္ လို႔ ခံ ယူ ယံု ၾကည္ တဲ့  က န ဦး ႏွစ္ ျခင္း ခရစ္ ယာန္ ေတြ ဟာ ဘိ ေ႐ွာ့ ဦး ေဆာင္ Anglican အ သင္း ေတာ္ ရဲ႕ ခ ရစ္ ယာန္ ဘုန္း ေတာ္ ႀကီး ေတြ ရဲ႕ အ ထူး အ ခြင့္ အ ေရး ရ ရွိ ေရး ဆို တဲ့ ရာ ဇ ၀င္ တြင္ တဲ့ ေတာင္း ဆို မႈ ေတြ ကို ေခ် ပ ခဲ့ ၾက တာ မ်ဳိး လည္း ရွိ ခဲ့ ပါ တယ္။ ေရွး တုန္း က ႏွစ္ ျခင္း ခ ရစ္ ယာန္ ယံု ၾကည္ သူ ေတြ ရဲ႕ အ သင္း ေတာ္ ေတြ မွာ ဆို ယင္၊ အား လံုး ရဲ႕ သ ေဘာ တူ ညီ ခ်က္ နဲ႔ ပ ဋိ ညာဥ္ ျပဳ ထား တာ တစ္ ခု ရွိ ပါ တယ္။ အဲ ဒါ က ေတာ့ ခရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ ခႏၶာ ျဖစ္ တဲ့ အ သင္း ေတာ္ ထဲ မွာ ပါ ၀င္ သ မွ် ေသာ ႏွစ္ ျခင္း ယံု ၾကည္ သူ တိုင္း ဟာ လုပ္ ပိုင္ ခြင့္ နဲ႔ တာ ၀န္ ယူ မႈ ေတြ ကို တန္း တူ ခံ စား ေစ ရ မယ္ ဆို တဲ့ အ ခ်က္ ပါ ပဲ။

အဲ ဒီ ႏွစ္ ျခင္း အ သင္း ေတာ္ ေတြ မွာ ေခါင္း ေဆာင္ ေတြ ကို လူ ထု ( အ သင္း သား/ သူ မ်ား) ရဲ႕ သ ေဘာ ထား မွတ္ ခ်က္ နဲ႔ ေ႐ြး ေကာက္ တင္ ေျမွာက္ ၿပီး တာ ၀န္ ေပး အပ္ ၾက ပါ တယ္။ အဲ ဒီ တာ ၀န္ ေပး ျခင္း ခံ ရ သူ ဟာ အ သင္း သူ/ သား ေတြ အ ေပၚ သ ခင္ ပံု စံ မ်ဳိး  မ အုပ္ ခ်ဳပ္ ရ ပဲ၊ အ ေစ ခံ အ မႈ ေတာ္ ေဆာင္ မ်ား အ ျဖစ္ ဆက္ ကပ္ ၾက ရ ပါ တယ္။ ဘု ရား သ ခင္ ထံ က ေပး တဲ့ အ ခြင့္ အာ ဏာ တန္ ခိုး ေတြ ကို သိ ကၡာ ရ ဘုန္း ေတာ္ ႀကီး ေတြ မွ တ ဆင့္ သာ မန္ ခရစ္ ယာန္ ယံု ၾကည္ သူ ေတြ ရ ရွိ ခံ စား ရ ပါ တယ္ ဆို တဲ့ က်င့္ သံုး မႈ မ်ဳိး ကို က န ဦး ႏွစ္ ျခင္း ခရစ္ ယာန္ ေတြ လံုး ၀ မ က်င့္ သံုး ခဲ့ ပါ ဘူး။ အ သင္း သား /သူ မ်ား ထံ က သာ ေ႐ြး ခ်ယ္ တင္ ေျမွာက္ ခံ ရ တဲ့ ေခါင္း ေဆာင္ ဆီ ကို စီး ဆင္း တယ္ လို႔ ခံ ယူ ယံု ၾကည္ ခဲ့ ၾက ပါ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ က န ဦး ႏွစ္ ျခင္း ေတြ ျဖစ္ တဲ့ Generals နဲ႔ Particulars အ ဖြဲ႕ (၂) ဖြဲ႕ က ေတာ့ ဘိ သိပ္ ခံ ျခင္း (Ordination) ဆို တဲ့ ေ၀ါ ဟာ ရ အသံုး အႏံႈး ကို ေရွာင္ ရွား ၿပီး၊ အဲ ဒီ ေ၀ါ ဟာ ရ အ သံုး အ ႏႈံး အ စား သီး ျခား တာ ၀န္ ေပး ျခင္း၊ ေခၚ ယူ ခံ ရ ျခင္း၊ ခန္႔ အပ္ ျခင္း (Set apart, Called, Appointed) ဆို တဲ့ ေ၀ါ ဟာ ရ ေတြ ကို သာ သံုး စြဲ ခဲ့ ၾက တယ္ ဆို တာ ကို လည္း အ သင္း ေတာ္ သ မိုင္း မွာ ေတြ႕ ႏုိင္ ပါ တယ္။
ေနာက္ ဆံုး ေတာ့ ဒီ ကယ္ ဗင္ နစ္ (Calvinist) ေတြ ရဲ ႔ ယံု ၾကည္ က်င့္ သံုး မႈ ေတြ ကို အ ေျခ ခံ ၿပီး ႏွစ္ ျခင္း အသင္း ေတာ္ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား က လည္း ဘိ သိပ္ ခံ ျခင္း (Ordination) နဲ႔ ပတ္ သက္ တဲ့ က်င့္ သံုး မႈ ေတြ ကို စံ ႏႈံး သတ္ မွတ္ တာ တို႔ ၊ ပို ၿပီး ျမင့္ မား ေအာင္ လုပ္ တာ တို႔ ေတြ ရွိ ခဲ့ ၾက တယ္။  တာ တင္ မ က ႏွစ္ ျခင္း ေတြ ရဲ႕ သ ေဘာ ထား ေတြ က လည္း (Ordinatio) နဲ႔ ပတ္ သက္ ၿပီး ျပင္း ျပ ခဲ့ ၾက တယ္။ ၁၇၄၂ Philadelphia ႏွစ္ ျခင္း အ ဖြဲ႕ ရဲ႕ Confession ဥ ပ မာ တစ္ ခု ေျပာ ရ ယင္ ၁၆၅၈ ခုႏွစ္ Congregationalist ေတြ ရဲ႕ (Savoy Declaration) ဘိသိပ္ အ ေၾကာင္း စာ တမ္း ရွင္း လင္း တင္ ျပ ျခင္း ကို နား ေထာင္ ခဲ့ ၾက တယ္ အဲ ဒီ ေဖၚ ျပ ခ်က္ က (၂)ရာ စု တစ္ ၀က္ ေလာက္ က ႏွစ္ ျခင္း ေတြ ရဲ႕ ဘိ သိပ္ အ ေၾကာင္း ကို တင္ ျပ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္။ အထူး သ ျဖင့္ အ သင္း ေတာ္ ရဲ႕ အ မ်ား ဆႏၵ နဲ႔ ေရြး ခ်ယ္ ခံ ၾက ရ တဲ့ ဘုရား သခင္ ေခၚ ယူ ျခင္း ခံ ရ တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ေတြ၊ ၀ိညာဥ္ ဆုေက်း ဇူး ခံ ရ တဲ့ သင္း အုပ္ ေတြ၊ သင္း ေထာက္ ေတြ က ဆု ေတာင္း ေပး ျခင္း၊ လက္ တင္ ျခင္း အ ေၾကာင္း အရာ ေတြ ကို ေပါ့။
ျပ ဌာန္း ထား တဲ့ အ တိုင္း ပံု စံ တူ သြား ရမယ္ ဆို တဲ့ အခ်က္ က လည္း မ ျဖစ္ သင့္ ပါ။ ဘယ္ လို ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ အ ခ်ဳိ႕ ေသာ ႏွစ္ ျခင္း ေတြ ကေတာ့ ဒီ က်င့္ သံုး မႈ ကို လက္ မ ခံ ၾက ပဲ၊ ယံု ၾကည္ သူ တိုင္း ယဇ္ ပု ေရာ ဟိတ္ ျဖစ္ တယ္ ဆို တဲ့ က်င့္ သံုး မႈ ကို ပဲ လက္ ခံ ခဲ့ ၾက တယ္။ (၁၉) ရာ စု ေလာက္ က ထင္ ရွား လွ တဲ့ ႏွစ္ ျခင္း သင္း အုပ္ ဆရာ ႀကီး Charles Spurgeon ေျပာ တဲ့ “မ ရွိ တဲ့ ေခါင္း ေတြ ေပၚ လက္ ပ်င္း နဲ႔ တင္ ျခင္း” ေတြ လည္း ဘိ သိပ္ ေပး သူ ေတြ ထဲ မွာ ရွိ ေန ပါ တယ္။
Ordination အေပၚ မတူ ကြဲ ျပား ႏွစ္ ျခင္း ေတြ ရဲ႕ အျမင္ ေတြ က ေတာ့ ႏွစ္ ျခင္း အုပ္ စု အမ်ဳိး မ်ဳိး ရဲ႕ ေမး တဲ့ ေမး ခြန္း မ်ား အေပၚ မွာ မူ တည္ ၿပီး ဟုတ္ ကဲ့ (သို႔) မ ဟုတ္ ဘူး ဆုိ ၿပီး အေမး အေျဖ ေတြ ရွိ ခဲ့ ပါတယ္။ ဘယ္ သူ က ဘိ သိပ္ မ ဂၤ လာ (လက္ တင္ မဂၤ လာ) ခံ ယူ သင့္ လဲ၊ အ မ်ဳိး သမီး ေတြ ေကာ ဘယ္ လို လည္း၊ လင္ မယား ကြာ ရွင္း ခဲ့ သူ ေတြ ေကာ ဘယ္ လို လည္း၊ ဒုတိ ယ အ ႀကိမ္ အိမ္ ေထာင္ ျပဳ တဲ့ မု ဆိုး မ ေတြ ဆို ယင္ ေကာ ဘယ္ လို လည္း၊ လက္ တင္ ေကာင္စီ က်င္း ပ တဲ့ ေန ရာ က ဘာ အဓိ ပၸါယ္ လဲ၊ ဘယ္ မွာ က်င္းပ သင့္ သလဲ၊ လက္ တင္ ျခင္း ရဲ႕ သ ေကၤ တ (သို႔) အ ထိမ္း အ မွတ္ က ဘာ လဲ၊ လက္ တင္ မဂၤ လာ ရ ထား ၿပီး တဲ့ သူ ေတြ ကို ပဲ လက္ တင္ ေကာင္ စီ မွာ ဖိတ္ ရ တာ လား၊ အ ျခား သူ ေတြ ကို ေကာ ဖိတ္ လို႔ မရ ဘူး လား၊ လက္ တင္ တဲ့ ေန ရာ မွာ သင္း အုပ္ ေတြ သင္း ေထာက္ ေတြ ထက္ ဘယ္ အမႈ ေတာ္ ေဆာင္ ေတြ က ပို ၿပီး သင့္ ေတာ္ သ လဲ၊ ဒါ ေတြ ပံု စံ မ်ဳိး ေတြ နဲ႔ ပဲ ႏွစ္ ျခင္း ေတြ ၾကား မွာ ဆက္ လက္ ေဆာင္ ရြက္ ၿပီး ရပ္ တည္ ေန ၾက ပါ တယ္။
ဒီ လို မ တူ ကြဲ ျပား ေန ၾက မဲ့ အ စား၊- ဘယ္ ႏွစ္ ျခင္း ရဲ႕ ဘိ သိပ္ ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ေအာက္ မွာ ေဖၚ ျပ ထား တဲ့ အဓိ ပၸါယ္ မ်ား နဲ႔  အစား ထိုး ဖို႔ ေကာင္း ပါ တယ္။
ဘိ သိပ္ (Ordination) ဆို တာ ခရစ္ ယာန္ ယံု ၾကည္ သူ အစု အေ၀း နဲ႔ အ တူ ဘုရား ထံ ပါး ၀တ္ ျပဳ ေန ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဘုရား သ ခင္ ရဲ႕ လူ မ်ဳိး ေတာ္ ေတြ အ တြက္ ကိုယ္ စား ျပဳ ေန တာ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အ သင္း ေတာ္ အတြင္း အမႈ ေတာ္ ေဆာင္ ဖို႔ အတြက္ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ရဲ႕ ေရြး ခ်ယ္ ခံ ရ ျခင္း၊ ခြန္ အား ေပး ျခင္း ကို လက္ ေတြ႕ ခံ ယူ ေန ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဘိ သိပ္ (Ordination) ဆို တာ ႏွစ္ ျခင္း ယံု ၾကည္ သူ ေတြ ထက္ သန္႔ ရွင္း ျမင့္ ျမတ္ တဲ့ အ မႈ ေတာ္ ေဆာင္ က ေန ေပး ၾကည္ သူ ေတြ ကို ေပးတ့ဲ အ ဓိ ပၸါယ္ လံုး ၀ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး။ လက္တင္ ဆု ေတာင္း ျခင္း ဟာ လက္ သိ ကၡာ ေတာ္ ရ ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ၊ ဘု ရား သခင္ ရဲ႕ အေစ ခံ ကၽြန္ အျဖစ္ အ မႈ ေတာ္ ေဆာင္ မဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ေတြ ကို ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ဘုရား သခင္ ရဲ႕ ထံ ဆု ေတာင္း ေပး ေန ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လက္ တင္ မ ဂၤ လာ ဆို တာ အ သင္း ေတာ္ ရဲ႕ ကိစၥ အ၀ ၀ ကို ေဆာင္ ႐ြက္ မဲ႔ ဆရာ/ မ ေတြ ကို ဘုရား သခင္ က အသင္း ေတာ္ သို႔ ေပး တဲ့ (အသင္း ေတာ္ အား ေပး ျခင္း) ဆု ေက်း ဇူး လည္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဘိ သိပ္ ခံ ယူ ျခင္း အစီ အစဥ္ (Ordination Service) ဆို တာ၊ ဒီ အစီ အစဥ္ အားျဖင့္ ခရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ အ မႈ ေတာ္ ျမတ္ ကို ပို ၿပီး ေဆာင္ ရြက္ ဖို႔ အသင္း ေတာ္ အေန နဲ႔ အ ဓိ က ေန ရာ က ေန ဒီ လက္ တင္ မဂၤ လာ ခံ ယူ တဲ့ ပု ဂိၢဳလ္ နဲ႔ အတူ လက္ ခံ ေန ျခင္း လည္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ ျခင္း ေတြ အတြက္ ဘိ သိပ္ မဂၤ လာ ဆို တာ တ နည္း အားျဖင့္ အသင္း ေတာ္ ကို အ မႈ ေတာ္ ဖို႔ အ တြက္ ေခၚ ယူ ေန တဲ့ ဘုရား သခင္ ရဲ႕ ေမတၱာ ေတာ္ ကို ေက်း ဇူး ေတာ္ ျခင္း မြမ္း ျခင္း လည္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထို႔ အတူ လက္ တင္ ခံ ယူတဲ့ အ မႈ ေတာ္ ေဆာင္ အေပၚ အ မႈ ေတာ္ ေဆာင္ ႏိုင္ ဖို႔ ဘုရား သခင္ ထံ ပါး မွ ေကာင္း ခ်ီး မဂၤလာ ေတြ အ ဆက္ မျပတ္ ရ ရွိ ဖို႔ အ သ နား ခံ ျခင္း လည္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထို႔ အျပင္ အ မႈ ေတာ္ အ တြက္ မိမိ တို႔ ရဲ႕ အလို ဆႏၵ နဲ႔ မ ဟုတ္ ပဲ၊ ဘု ရား သခင္ ေပး တဲ့ ဆု ေက်း ဇူး အား ျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္ ဖို႔ မာန္ မာ ဏ ကို ေလွ်ာ့ ခ် ၿပီး အလို ေတာ္ ကို ၀န္ ခံ ေန ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း အ စား ထိုး က်င့္ သံုး ၾက ဖို႔ ေမ တၱာ ျဖင့္ ေ၀ မွ် လိုက္ ပါ တယ္။

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
HTML Comment Box is loading comments...