● ခ ရစ္ ေတာ္ ၏ တ ပည့္ ေတာ္ တစ္ ဦး ရဲ႕ လ ကၡ ဏာ ...


“ေယ ႐ႈ က လည္း ငါ့ ကို ခ်စ္ ေသာ သူ သည္ ငါ့ စ ကား ကို နား ေထာင္ လိမ့္ မည္။ ငါ့ ခ မည္း ေတာ္ သည္ ထို သူ ကို ခ်စ္ ေတာ္ မူ ၏။ ငါ တို႔ သည္ လည္း သူ႔ ဆီ သို႔ ႂကြ ၍ ေန ရာ ခ် မည္။ ငါ့ ကို မ ခ်စ္ ေသာ သူ သည္ ငါ ့စ ကား ကို နား မ ေထာင္။ သင္ တို႔ ၾကား ရ ေသာ စ ကား သည္ ငါ့ စ ကား မ ဟုတ္၊ ငါ့ ကို ေစ လႊတ္ ေတာ္ မူ ေသာ ခ မည္း ေတာ္ ၏ စ ကား ျဖစ္ ၏” (ေယာ ၁၄း ၂၃- ၂၄)။
တစ္ ပည့္ ေတာ္ တစ္ ေယာက္ ဆို တာ က ဘာ လဲ၊- ဦး ဆံုး အ ေန နဲ႔ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ တပည့္ ေတာ္ တစ္ ေယာက္ မွာ ရွိ ေန ရ မယ့္ အ ေျခ အေန ရယ္၊ တ ျခား သူ ေတြ တစ္ ပည့္ ေတာ္ ျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ ျခင္း ရယ္၊ ပို ၿပီး ေတာ့ တ ပည့္ ေတာ္ နဲ႔ တူ ညီ လာ ဖို႔ နား လိုက္ ေလွ်ာက္ အ သက္ ရွင္ ျခင္း ဆို တာ ေတြ ေပါ့။ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ တပည့္ ေတာ္ တစ္ ေယာက္ မွာ အ ဓိ က် တဲ့ လ ကၡ ဏာ (၄) မ်ဳိး ရွိ ပါ တယ္။


ပ ထ မ အ ခ်က္ က ေတာ့၊-
တ ပည့္ ေတာ္ တစ္ ေယာက္ ဆို တာ ခ ရစ္ ယာန္ ယံု ၾကည္ သူ တစ္ ေယာက္ ပဲ လို႔ နား လည္ ေစ ခ်င္ ပါ တယ္။ ခ ရစ္ ေတာ္ ထံ က သာ ရ ႏိုင္ တဲ့ ၀ိညာဥ္ တန္ ခိုး ကို ရ ရွိ ျခင္း မ ရွိ ပဲ၊ ခ ရစ္ ေတာ္ ကို ယံု ၾကည္ တဲ့ သူ တစ္ ေယာက္ လည္း မ ဟုတ္ ပဲ ၊ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ သင္ ၾကား မႈ ေတြ ကို လိုက္ ေလွ်ာက္ ခံ ယူ ဖို႔ ႀကိဳး စား ၿပီး ၊ ခ ရစ္ ယာန္ အ သက္ တာ ပံု စံ နဲ႔ အ သက္ ရွင္ ဖို႔ ႀကိဳး စား ေန ၾက တဲ့ သူ ေတြ အ မ်ား ႀကီး ရွိ ပါ တယ္။  ခ ရစ္ ယာန္ မ ဟုတ္ ပဲ ဘယ္ လို လုပ္ ၿပီး ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ တ ပည့္ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ ႏိုင္ မွာ လဲ၊ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ရဲ႕ တန္ ခိုး ကို ေကာ ဘယ္ လို လုပ္ ၿပီး ရ ႏိုင္ မွာ လဲ။ ဒါ့ အ ျပင္ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ တစ္ ဖက္ မွာ ရွိ တဲ့ စာ တန္ မာ န ရဲ႕ အုပ္ ခ်ဳပ္ မႈ ေအာက္ မွာ အ သက္ ရွင္ ေန တဲ့ သူ ျဖစ္ လို႔ ဘု ရား နဲ႔ မိတ္ ေဆြ ေကာ ျဖစ္ ႏိုင္ ပါ့ မ လား၊ တ ကယ္ ေတာ့ လူ ဟာ စာ တန္ ရဲ႕ အုပ္ ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ လွယ္ မႈ ေအာက္ မွာ အ သက္ ရွင္ ေန ၾက တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ လို႔ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ တစ္ ဖက္ မွာ ရွိ ေန တဲ့ ရန္ သူ ေတြ လို ပါ ပဲ။ သ မၼာ က်မ္း စာ က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဟာ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ တ ဖက္ မွာ ရွိ တဲ့ စာ တန္ မာ န အုပ္ ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ လွယ္ ေန တဲ့ ေလာ က က မာၻ ႀကီး ထဲ ေမြး ဖြား အ သက္ ရွင္ ေန ၾက သူ ေတြ ျဖစ္ ၾက တယ္ လို႔ ဆို ထား ပါ တယ္ 
( တ မန္ ၂၆း ၁၈)
သင္ သည္ ယ ခု ျမင္ ရ ေသာ အ ေၾကာင္း အ ရာ တို႔ ႏွင့္၊ ေနာက္ မွ ငါ သည္ သင့္ အား ထင္ ရွား လ တံ့ ေသာ အ ေၾကာင္း အ ရာ တို႔ မွာ အ မႈ ေဆာင္ ရြက္ ေသာ သူ၊ သက္ ေသ ခံ ေသာ သူ အ ရာ ၌ သင့္ ကို ခန္႔ ထား ေစ ျခင္း ငွါ ငါ သည္ သင့္ အား ထင္ ရွား ၏။ တ ပါး အ မိ်ဳး သား တို႔ သည္ ေမွာင္ မိုက္ မွ အ လင္း သို႔ ကူး ေျမာက္ ၍၊ စာ တန္ ၏ အာ ဏာ ထဲ မွ ဘု ရား သ ခင့္ အ ထံ ေတာ္ သို႔ ေျပာင္း လဲ ေသာ အား ျဖင့္ အ ျပစ္ လႊတ္ ျခင္း ေက်း ဇူး ကို ခံ ရ မည္ အ ေၾကာင္း ႏွင့္၊ ငါ့ ကို ယံု ၾကည္ ေသာ အား ျဖင့္ သန္႔ ရွင္း ျခင္း သို႔ ေရာက္ ေသာ သူ တို႔ ႏွင့္ ဆက္ ဆံ ၍ အ ေမြ ခံ ရ မည္ အ ေၾကာင္း၊ သူ တို႔ ၏ မ်က္ စိ ကို ဖြင့္ ေစ ျခင္း ငွါ သူ တို႔ ဆီ သို႔ သင့္ ကို ငါ ေစ လႊတ္ မည္ ဟု မိန္႔ ေတာ္ မူ ၏။
ဒီ အ ဟန္႔ အ တား က လူ သား နဲ႔ ဘု ရား သ ခင္ အ ၾကား မွာ ရွိ ေန တဲ့ အ ျပစ္ တ ရား ႀကီး ပါ ပဲ။ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ အ ေသ ခံ ျခင္း ဟာ ၊ ဒီ အ ဟန္႔ အ တား ႀကီး ကို ဖယ္ ရွား ေပး လိုက္ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ ကယ္ တင္ ေတာ္ မူ ျခင္း ကို မ ယုံ တဲ့ သူ တစ္ ေယာက္ အ တြက္ ၊ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ တ ပည့္ ေတာ္ တစ္ ေယာက္ ကို သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ က ေပး တဲ့ တန္ ခိုး ေတြ ကို ဘယ္ လို မ်ား ရ ရွိ ခံ စား ဖို႔  ျဖစ္ ႏိုင္ မွာ လဲ။ သင္ ဟာ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ တပည့္ ေတာ္ တစ္ ေယာက္ လို အ သက္ ရွင္ ရပ္ တည္ ႏိုင္ ဖို႔ က၊ သင္ ခ ရစ္ ေတာ္ ကို ယံု ၾကည္ လက္ ခံ ၿပီး ကယ္ တင္ ျခင္း ရ ရွိ တဲ့ အ ခါ၊ သင့္ ဘ ၀ ထဲ ၀င္ ေရာက္ လာ တဲ့ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ရဲ႕ တန္ ခိုး စြမ္း အား ေတြ လို ပါ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ တ ပည့္ ေတာ္ ျဖစ္ ခ်င္ ယင္ ဦး ဆံုး ခ ရစ္ ေတာ္ ကို သင့္ ရဲ႕ ကယ္ တင္ ရွင္ အ ျဖစ္ လက္ ခံ ယံု ၾကည္ ဖို႔ က တ ပည့္ ေတာ္ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ ဖို႔ အ ေျခ ခံ အ ခ်က္ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ 


ဒု တိ ယ အ ခ်က္ က ေတာ့၊-
တ ပည့္ ေတာ္ တစ္ ေယာက္ မွာ ခ ရစ္ ေတာ္ နဲ႔ အ ျပန္ အ လွန္ ရင္း ႏွီး ကၽြမ္း ၀င္ မႈ တစ္ ေန႔ ထက္ တစ္ ေန႔ တိုး တက္ ႀကီး ထြား ေန တဲ့ အ ေန အ ထား ရွိ ရ ပါ လိမ့္ မယ္။ ဆို လို တာ က၊ အ ယင္ တုန္း က ဘု ရား သ ခင္ ကို သိ ကၽြမ္း ရင္း ႏွီး ခဲ့ တဲ့ အ ေန အ ထား ထက္ ၊ အ ခု သိ ကၽြမ္း ရ တဲ့ အ ေန အ ထား က ပို ၿပီး သိ ကၽြမ္း ရင္း ႏွီး ရ မယ္ လို႔ ဆို လို တာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ အ ယင္ တုန္း က ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ စ ကား ေတာ္ ကို နာ ခံ လိုက္ ေလွ်ာက္ တာ ထက္ ၊ အ ခု ပို ၿပီး နာ ခံ လိုက္ ေလွ်ာက္ တတ္ လာ တဲ့  အ ေန အ ထား မ်ဳိး ကို ဆို လို တာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ သ တိ ထား ရ မွာ က၊ သင္ နဲ႔ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ ရင္း ႏွီး ကြ်မ္း ၀င္ တဲ့ အ ေျခ အ ေန ဟာ ၊ တက္ လိုက္ က် လိုက္ ျဖစ္ တာ မ်ဳိး မ ဟုတ္ ပဲ၊ အ ထက္ ကို ပဲ တစ္ ေန႔ ထက္ တစ္ ေန႔ အား နဲ႔ အင္ နဲ႔ ေ႐ြ႕ ႐ွား တိုး တက္ ေန တဲ့ (dynamic) အ ေန အ ထား မ်ဳိး ပဲ ျဖစ္ ရ ပါ မယ္။ သင့္ ကို သင့္ မိတ္ ေဆြ တစ္ ေယာက္ က သူ႔ ရဲ႕ အိမ္ ေထာင္ ေရး အ ေျခ အ ေန ကို အ ခု လို မ်ဳိး လာ ၿပီး ဖြင့္ ဟ ေျပာ ျပ ခဲ့ ယင္ သင္ ဘယ္ လို ေကာက္ ခ်က္ ခ် မ လဲ “မင္း သိ ပါ တယ္ သူ ငယ္ ခ်င္ ရာ..  ငါ့ ေလာက္ ငါ့ မိန္း မ အ ေပၚ ရင္ နာ ရ တဲ့ သူ ရွိ မွာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး ကြာ… မင္း သိ တဲ့ အ တိုင္း ပဲ ေလ … ငါ တို႔ အ တူ လက္ တြဲ ၿပီး ဘာ မ်ား လုပ္ ခဲ့ ၾက လို႔ လဲ … ဟို တုန္း က ဆို .. သူ႔ ကို တစ္ ခါ ေတြ႕ လိုက္ ယံု နဲ႔ အ ရမ္း ကို ခ်စ္ ရ တယ္ .. အ ခု အဲ သ လို မ်ဳိး ငါ လံုး ၀ မ ခံ စား ရ ေတာ့ ဘူး … တ ကယ္ ပါ ပဲ.. သူ႔ အ နား မွာ ေန ရ တာ ကို က ငါ့ အ တြက္ လံုး ၀ ေပ်ာ္ ႐ႊင္ မႈ ကင္း ေ၀း သြား သ လို ပဲ” လို႔ ေျပာ လာ ယင္ … သင့္ အ ေန နဲ႔ “ေအာ္ … သူ တို႔ ရဲ႕ အိမ္ ေထာင္ ေရး အ ေျခ အ ေန က ေတာ့ ေတာ္ ေတာ္ ေလး ကို အား နဲ ခ်ိ နဲ႔ ေန ၿပီ” လို႔ သင့္ အ ေန နဲ႔ ေကာက္ ခ်က္ ခ် မိ ေကာင္း ခ် မိ မယ္ မ ဟုတ္ လား။ ဒီ လို ပါ ပဲ၊ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔ နဲ႔ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ (Relationship) ရင္း ႏွီး ကြ်မ္း ၀င္ ဆက္ ဆံ မႈ ဟာ ဆုပ္ ယုတ္ မႈ မ ရွိ ပဲ အ ၿမဲ တိုး တက္ မႈ ရွိ ေန ဖို႔ လို ပါ တယ္။

 
တ တိ ယ အ ခ်က္ က ေတာ့၊-
ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ တ ပည့္ ေတာ္ တစ္ ဦး ဟာ ကိုယ့္ ဘ ၀ ရဲ႕ အ ေျခ အ ေန တိုင္း မွာ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ စ ကား ေတာ္ ကို နာ ခံ လိုက္ ေလွ်ာက္ တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ ရ ပါ လိမ့္ မယ္။ ခ ရစ္ ေတာ္ က ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ ၫြန္ ၾကား ထား သ မွ် အား လံုး ကို သင္ ယူ ဖို႔ ေလ့ လာ လိုက္ ေလွ်ာက္ ဖို႔ ေျပာ ခဲ့ ပါ တယ္။ တ ပည့္ ေတာ္ တစ္ ေယာက္ ဟာ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ ၫြန္ ၾကား တာ ေတြ ထဲ က၊ ကိုယ္ လို ခ်င္ တာ ကို ပဲ ေကာက္ ယူ ေ႐ြး ခ်ယ္ နာ ခံ လိုက္ ေလွ်ာက္ ရ တဲ့ သူ မ်ဳိး မ ဟုတ္ ပါ ဘူး။ ဒါ ေတာ့ လြယ္ ကူ လို႔ ငါ လုပ္ ႏိုင္ တယ္၊ ဒါ က ေတာ့ ခက္ လို႔ မ လုပ္ ဘူး ဆို ၿပီး ကိုယ့္ စိတ္ ႀကိဳက္ အ သက္ ရွင္ လို႔ မ ရ ပါ ဘူး။ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ တ ပည့္ ေတာ္ ဆို တာ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ ၫႊန္ ၾကား သ မွ် အား လံုး ကို တစ္ ခု မ က်န္ ေလ့ လာ လိုက္ ေလွ်ာက္ လုပ္ ေဆာင္ ရ ပါ မယ္။
“ေယ ႐ႈ က လည္း ငါ့ ကို ခ်စ္ ေသာ သူ သည္ ငါ့ စ ကား ကို နား ေထာင္ လိမ့္ မည္။ ငါ့ ခ မည္း ေတာ္ သည္ ထို သူ ကို ခ်စ္ ေတာ္ မူ ၏။ ငါ တို႔ သည္ လည္း သူ႔ ဆီ သို႔ ႂကြ ၍ ေန ရာ ခ် မည္။ ငါ့ ကို မ ခ်စ္ ေသာ သူ သည္ ငါ ့စ ကား ကို နား မ ေထာင္။ သင္ တို႔ ၾကား ရ ေသာ စ ကား သည္ ငါ့ စ ကား မ ဟုတ္၊ ငါ့ ကို ေစ လႊတ္ ေတာ္ မူ ေသာ ခ မည္း ေတာ္ ၏ စ ကား ျဖစ္ ၏။” (ေယာ ၁၄း ၂၃- ၂၄)


စ တု တၳ အ ခ်က္ က ေတာ့၊-
ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ တ ပည့္ ေတာ္ ဆို တာ အ ျခား သူ ေတြ ကို လည္း တ ပည့္ ေတာ္ ေတြ ျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ ရ ပါ မယ္။ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ စစ္ မွန္ တဲ့ တ ပည့္ ေတာ္ ျဖစ္ မယ္ ဆို ယင္ ၊ ခ ရစ္ ေတာ္ မိန္႔ မွာ ေစ ခိုင္း တဲ့ “အ ျခား သူ မ်ား ကို တ ပည့္ ေတာ္ ျဖစ္ ဖို႔ လုပ္ ေဆာင္ ပါ” ဆို တဲ့ အ ခ်က္ ကို အ ေလး ထား ၿပီး၊ အ ေရး တ ႀကီး လုပ္ ေဆာင္ ေန ဖို႔ လို ပါ တယ္။ လူ မ်ဳိး တ ကာ တို႔ ကို ငါ့ တ ပည့္ ျဖစ္ လာ ဖို႔ သြား ၿပီး လုပ္ ေဆာင္ ပါ ဆို တဲ့ ေစ စား ခ်က္ အ တိုင္း ၊ သင္ လုပ္ ေဆာင္ တဲ့ အ ရာ မွန္ သ မွ်၊ သင္ တာ ၀န္ ယူ ေန ရ တဲ့ အ ရာ တိုင္း မွာ လူ သား အား လံုး ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ ေနာက္ လိုက္ ေတြ ျဖစ္ လာ ဖို႔ လုပ္ ေဆာင္ ေန ရ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဘယ္ အ ခ်ိန္၊ ဘယ္ ေန ရာ၊ ဘယ္ လို အ ေျခ အ ေန ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ၊ အ ခု ကိုယ္ ေရာက္ ေန တဲ့ အ ခ်ိန္ ၊ ေန ရာ၊ အ ေျခ အ ေန တိုင္း ဟာ ဒီ ေစ စား ခ်က္ ကို လုပ္ ေဆာင္ ဖို႔ ပဲ ျဖစ္ တယ္ ဆို တာ ကို နား လည္ သ ေဘာ ေပါက္ ဖို႔ လို ပါ တယ္။ 


ဒါ့ ေၾကာင့္ ခရစ္ ေတာ္ ကို ကယ္ တင္ ပိုင္ ရွင္ အ ျဖစ္ ယံု ၾကည္ လက္ ခံ သူ တိုင္း၊- ခ ရစ္ ေတာ္ ထံ ဘ ၀ အ သက္ တာ အား လံုး ကို ဆက္ ကပ္ ၀န္ ခံ အပ္ ႏွံ တဲ့ ခ ရစ္ ယာန္ ေတြ ျဖစ္ ဖို႔၊ ခ ရစ္ ေတာ္ နဲ႔ အ စဥ္ တိုး တက္ ေန တဲ့ ရင္း ႏွီး ကြ်မ္း ၀င္ မႈ ရွိ ေန တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ ဖို႔ ၊ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ ၫႊန္ ၾကား သ မွ် အား လံုး ကို တစ္ ေသြ မ တိမ္း နာ ခံ လိုက္ ေလွ်ာက္ တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ ဖို႔ နဲ႔ ကိုယ့္ လို ပဲ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ တ ပည့္ ေတာ္ သစ္ ေတြ တိုး ပြား လာ ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ ေန တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ ၾက ပါ စို႔။ အာ မင္ …
၀ိညာဥ္မီးအိမ္(ခရစ္ယာန္စာေပစုစည္းမႈ)
rrr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Preparation For Future

Google+ Followers