လူတိုင္းေမွ်ာ္လင့္ရာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ...

အဓိကက်မ္းခ်က္မ်ား။
အကၽြႏု္ပ္ ေမွ်ာ္ လင့္ စရာ အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ ေတာ္ ၏ ကၽြန္ ၌ ထားေတာ္ မူေသာ ႏႈတ္ က ပတ္ေတာ္ ကို ေအာက္ ေမ့ ေတာ္ မူ မပါ။ ဗ်ာ ဒိတ္ ေတာ္ အား ျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္ အ သက္ ရွင္ သည္ ျဖစ္ ၍ ဆင္း ရဲျခင္း ကို ခံ ရစဥ္ တြင္ ထိုႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ သည္ အ ကၽြႏ္ုပ္ သက္ သာ စရာ အ ေၾကာင္း ျဖစ္ ပါ၏ (ဆာ လံ၊ ၁၁၉း ၄၉ - ၅၀)

နိဒါန္း။
 “ညီ အစ္ ကို တို႔ ေမွ်ာ္ လင့္ျခင္း မရွိ ေသာ အျခား သူတို႔ သည္ ၀မ္းနဲ သကဲ့ သို႔ သင္ တို႔ သည္ ၀မ္း မနည္း မည္ အေၾကာင္း၊ အိပ္ေပ်ာ္ ေသာ သူတို႔၏ အမႈ အရာ ကို မသိပဲ ေန ေစျခင္း ငွာ ငါတို႔ အ လို မရွိ” (၁သက္၊ ၄း ၁၃)

လူတိုင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကိုယ္စီ ရွိၾကပါတယ္။ လူတိုင္းေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ ကိုယ္စီနဲ႔ အသက္ရွင္ ၾကရ ပါတယ္။ ငါ့မွာေတာ့ ဘာေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္မွ မရွိေတာ့ပါဘူးကြာ၊ ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ပါေစ ေတာ့လို႔ ေျပာတဲ့သူေတာင္ ဒါဟာသူမ်ာ္ လင့္လိုက္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေမ်ာ္လင့္ ခ်က္တိုင္းဟာ ကာလ အပိုင္း အျခား အတြင္း မွာသာ တန္ဖိုးရွိၿပီး၊ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈ ရွိတာေတြလည္း ေတြ႕ရပါေသးတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔မွာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ေတြ ရွိၾက တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ေမွ်ာ္ လင့္ထားတဲ့ အရာေတြ ျဖစ္လာဖို႔ ၊ ရရွိဖို႔ ႀကိဳးစား ၾကရပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ဆို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေတြကို ဦးစားေပး အဆင့္ေတြ ခြဲထားၾက ပါေသးတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ေတြ ထားၾက တာလဲ။ တကယ္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစ တာက စိန္ေခၚမႈေတြ ၊ ျပသနာေတြ ေၾကာင့္ပါပဲ။ လူရယ္လို႔ျဖစ္ လာယင္၊ စိန္ေခၚမႈ ေတြ၊ ျပသနာေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါက လက္ ရွိအသက္ ရွင္ေနရတဲ့ ဘ၀မွာပါ။ ဒီေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘုရား ေက်ာင္းကို သြားတာလဲ၊ ေမ်ာ္လင့္ ခ်က္ ေတြနဲ႔ပါ။ ခ်စ္ေသာ မိတ္ ေဆြတို႔၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ ေတြ ဟာ တန္ဖိုး ရွိ တဲ့၊ ခိုင္မာ တဲ့၊ ထာ၀ရ တည္ၿမဲတဲ့၊ ဘယ္ေတာ့မွ ေဟာင္းႏြမ္း မသြားတဲ့၊ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ သိပ္ကို အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ေတြကို ဒုတိယ ဦးစားေပး အဆင့္ ထားၿပီး၊ ထာ၀ရ တည္ၿမဲတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ ေတြ ကို ဦးစား ေပးအဆင့္(၁) ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ လူသား ေတြအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္နဲ႔ ႏႈတ္က ပတ္ ေတာ္က ေဖၚျပထားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရဲ႕ အနက္အဓိပၸါယ္ ကေတာ့ ကြာျခားပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ ထဲမွာ ေဖၚျပထားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း နဲ႔သိကၽြမ္းျခင္း လို႔အဓိပၸါယ္ ရွိပါတယ္။ စာေရးဆရာတစ္ဦးက ဘုရားကိုေမွ်ာ္ လင့္တာဟာ “ေနမင္းႀကီးသည္ေရွ႕အရပ္မွ ေပၚထြက္သည္” လို႔ ဆိုတဲ့ Absolute Truth ထက္ ပိုၿပီးမွန္ ပါတယ္လို႔ ၀န္ခံ ထား ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ခရစ္ ယာန္ေတြ အတြက္ အဓိက ဦးစားေပး ေမွ်ာ္ လင့္ရမဲ့ အခ်က္ ကဘာလဲ။

ဥေရာပမွာရွိတဲ့ခရစ္ယာန္ေတြကို ဥေရာပက ဓမၼ ဆရာ ေတြက ေအာက္ပါ အတိုင္း(၃)မ်ဳိး ခြဲထား ပါတယ္၊-
(၁)Bibleကို သမၼာတရားျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံၿပီး၊ လက္ေတြ႕မက်င့္သံုးတဲ့ ခရစ္ယာန္
(၂)သမၼာတရား အျဖစ္လက္ခံတယ္၊ လက္ေတြ႕က်င့္သံုး တဲ့ခရစ္ယာန္
(၃)သာမန္ စာအုပ္ပါ၊ ေခတ္နဲ႔လည္း မကိုက္ ညီေတာ့ ဘူးလို႔ ဆို တဲ့ ခရစ္ ယာန္

ေယာဟန္၊၁း၁-၅၊၁း၁၄ကိုဖတ္ၾကည့္ယင္...
-ႏႈတ္က ပတ္ ေတာ္နဲ႔ ဖန္ဆင္းျခင္း
(ဘုရား သခင္ က သူ ဖန္ဆင္း ထား တဲ့ အ ရာ မွန္ သမွ် ကို ဖန္ဆင္း ၿပီးတာ နဲ႔ ျဖစ္ခ်င္ ရာ ျဖစ္ ဆို ၿပီး ပစ္ ထား တဲ့ ဘု ရား မဟုတ္ ပါဘူး၊ လူသား ကို ထိန္းသိမ္း ဖို႔ တာ၀န္ ေပး သလို၊ သူကိုယ္တိုင္ ၾကည့္ ႐ႈ ေန တဲ့ ဘု ရား လည္း ျဖစ္ပါ တယ္။
-ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္၌ အသက္ရွိျခင္း
(ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္း ကို ၾကည့္ျခင္း အား ျဖင့္ ႏႈတ္က ပတ္ ေတာ္ ဟာ အသက္ ရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ ႏိုင္ ပါ တယ္။)
-ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အလင္းျဖစ္ျခင္း
(တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလု ရဲ႕အသက္ တာ မွာ အလင္း ကို ေတြ႕ ၿပီး တဲ့ ေနာက္ ပိုင္း  အယင္ အသက္ ရွင္တဲ့ ပံုစံ က ေန ၊ ဆန္႔ က်င္ ဖက္ ပံုစံ သို႔ ေျပာင္း လဲ အ သက္ ရွင္ တာ ကို ၾကည့္ ျခင္း အားျဖင့္ ႏႈတ္ ကပတ္ ေတာ္ ရဲ႕အ လင္း ကို သိ ႏိုင္ ပါ တယ္)
-ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ လူ႔ဇာတိ ကိုခံယူျခင္း
(ႏႈတ္ ကပတ္ ေတာ္ ဟာ ခရစ္ေတာ္ အျဖစ္ လူ႔ဇာတိ ကို ခံ ယူ ၿပီး ေလာ က လူ သား မ်ား ကို ကယ္ တင္ ရန္ ႂကြလာ ျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္)

ဒါေၾကာင့္ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ဟာ ထာ၀ရ မေျပာင္း မလဲပဲ၊ ေခတ္ မီ ေနပါ တယ္(update ျဖစ္ေန ပါတယ္)။ ဒီႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ သိကၽြမ္းဖို႔ ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ။ အဓိက ကေတာ့ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ ႏွလံုး သား မ်ားကို ျပဳျပင္ ဖို႔ပါပဲ။ ဒါမွ ဒီ ေမွ်ာ္ လင့္ ျခင္း ဟာ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ အသက္ တာ ထဲ သက္ ၀င္ လႈပ္ ရွား လာ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။

ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ကို နားေထာင္ ျခင္းဟာ ခရစ္ယာန္ တိုင္းရဲ႕ အသက္ တာမွာ အႀကီး ဆံုးအ စိတ္ အပိုင္း တစ္ခုလို႔ ဆိုႏိုင္ ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ အား လံုးရဲ႕ တရားနာ တဲ့ အခ်ိန္ေတြ.. က်မ္းစာ ဖတ္ခဲ့ တဲ့ အခ်ိန္ေတြ.. အင္တာ နက္ကေန ဖတ္တဲ့၊ နား ေထာင္တဲ့ အခ်ိန္ေတြ ကို ျပန္ေပါင္း ၾကည့္ ယင္ တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ နာရီေပါင္း မ်ားစြာ ရွိမယ္ ႏိုင္ပါ တယ္။ ဘယ္လို ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုနား ေထာင္တဲ့၊ ဖတ္ခဲ့တဲ့ အႀကိမ္ တိုင္းမွာ- ဘယ္ လိုနား ေထာင္ခဲ့ သလဲ၊ ဘယ္လို ဖတ္ခဲ့သလဲ  ဆိုတဲ့ အခ်က္က သိပ္ ကို အေရး ႀကီး တဲ့ အခ်က္ ပါပဲ။

*ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး..(လုကာ၊၈း၄-၂၁)မွာ..ခရစ္ေတာ္က..အေသးစိတ္သြန္သင္ထားတာ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္* အခန္းငယ္(၁၇)မွာ- So take care how you listen?  
ထုိ႔ေၾကာင့္..သင္တို႔သည္..အဘယ္သို႔ၾကားနာရသည္ ကို သတိျပဳ ၾကေလာ့” ဘုရားသ ခင္၏ တရား စကား ကို ဘယ္ လို ၾကား နာေန တာလဲ။

တနဂၤေႏြေန႔နံနက္တိုင္း၊ ဘုရား ေက်ာင္းေတြကို သြား ၿပီး၊ တရားေဟာ ခ်က္ေတြကို နားေထာင္ ၾကတယ္၊  တရား ေဟာ ေနခိုက္ ေတာ့ စိတ္ထဲ မွာ လႈပ္ ရွားၿပီး၊ ခြန္ အား ရ သြား သလိုပဲ။ ႏႈတ္ ကပတ္ တရား ေတာ္ ကို ၾကားနာ ရာ မွာ စိတ္ လႈပ္ရွား ရံုေလးနဲ႔ မလံုေလာက္ ပါဘူး။ ဒီတရား စကားမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ အေလးေပး ၿပီး အသက္ တာ မွာ လက္ ေတြ႕က်င့္သံုး လိုက္နာ အသက္ ရွင္ဖို႔ က အဲဒါ ထက္ ပိုၿပီး အေရးႀကီး လွပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပါတ္ သက္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ ေပးတဲ့ ေျမအမ်ဳီး အစား(၄)မ်ဳိး ဥပမာထဲမွာ-ဘုရား သခင္ရဲ႕ ႏႈတ္က ပတ္ ေတာ္ ကို ဘယ္လို ႏွလံုး သားနဲ႔ ဘယ္လို ႀကား နာၾကသ လဲဆို တာ ေတြ႔ႏုိင္ ပါတယ္။

၁။ပထမေျမအမ်ဳိးအစားကေတာ့… a hard heart (ခိုင္မာ ေသာ ေျမအ မ်ဳိး အ စား/ႏွလံုး သား)

(ၾကားသည္ ရွိေသာ္၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ကယ္တင္ျခင္း သို႔မေရာက္ ေစျခင္းငွာ၊ မာနတ္သည္ လာ၍ တရား စကားကို ႏွလံုးထဲမွ ႏႈတ္ယူျခင္း ခံရေသာသူ) မ်ဳိးေစ့ခ် သင့္သည့္ ေနရာမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ ၏မ်က္ ေမွာက္ေတာ္ ေအာက္ တြင္ရွိ သည္ဟု မခံယူျခင္း လည္းျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ အသက္ ရွင္တဲ့ အခါ ဘယ္ေန ရာ ဘယ္ အခ်ိန္၊ ဘယ္ လိုအေျခ အေနမ်ဳိး မွာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္၊ ကၽြႏုပ္ တို႔ ခံယူ ယံုၾကည္ ထား ရ မွာ က “ငါဟာ ဘုရား ရဲ႕ မ်က္ ေမွာက္ ေတာ္ ေအာက္ (ငါ့ ကို ဘုရား သခင္ ၾကည့္ ေန ေၾကာင္း)မွာ ရွိ တယ္ ဆို တဲ့ အခ်က္ ပါ ပဲ။ ဒါ နဲ႔ တဆက္ တည္း သန္႔ ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ က သင့္ကို ခြန္အား ေပးမယ္ ၊ လမ္းျပ မႈ ေတြ၊ မစမႈ ေတြ ေပးပါ လိမ့္မယ္။

“သင္တို႔ သည္ လည္း..ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိ တရားတည္း ဟူေသာ သမၼာတ ရားကို ၾကားနာ ရ၍ ထိုခရစ္ေတာ္ ကိုယံုၾကည္ၿပီးမွ ဂတိေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ၏ တံဆိပ္ ခတ္ျခင္းကို ခံရၾကၿပီ။ ပိုင္ထိုက္ေတာ္ မူေသာ သူတို႔သည္ ဘုန္းေတာ္ ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ေရြး ႏႈတ္ေတာ္ မူျခင္းသို႔ မရာက္ မွီ ကာလ ပတ္လံုး ထို ၀ိညာဥ္ေတာ္ သည္ ငါတို႔ အေမြ၏ စားရ န္ျဖစ္ေတာ္မူ၏” 

English က်မ္း စာ ေတြ မွာ ေတာ့.. deposit guaranteeing our inheritance လို႔ေဖၚျပ ထားပါ တယ္။ အဲဒီမ်ဳိး ေစ့ကို လက္မခံ ႏိုင္ျခင္းဆိုတဲ့.. နားမလည္၊ သေဘာမ ေပါက္ျခင္းဟာ Holy Spirit ရဲ႕သြန္သင္ျခင္းကို မခံရျခင္း၊ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္နဲ႔ မိတ္သ ဟာရဖြဲ႕ ျခင္းမရွိ တဲ႔ သူျဖစ္ လို႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဆာလံ ဆရာက.. ကိုယ္ေတာ္ကို မျပစ္မွားပဲ ေနႏိုင္မည္ အေၾကာင္း၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ကိုႏွလံုး ထဲမွာ သိုထား ပါၿပီ (ဆာလံ၊ ၁၁၉း၁၁)။

မွတ္ခ်က္...
ရုပ္ခႏၵာ အေနနဲ႔ၾကား ရတယ္၊ ႏွလံုးသား ကေတာ့ လံုး၀သေဘာ မေပါက္ဘူး၊ နားမ လည္ဘူး၊ ခံယူႏိုင္မႈ စြမ္းအား မရွိပါ)။ အဲဒီ ေခာတ္ အဲဒီ အ ခါ တုန္း က လည္း ခရစ္ေတာ္ က သူ ဘဘယ္လို ဆံုး မ ဆံုး မ ၊ ဘယ္ လို သြန္သင္ ဘယ္ လို ေျပာေျပာ လက္မခံတဲ့ ဖါရိရွဲေတြ သြန္သင္ေန တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို လူရဲ႕ႏွလံုး သားဟာ မ်ဳိးေစ့ခ်လို႔ မရႏိုင္တဲ့ ေျမ အ မ်ဳိး အစား ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ဒုတိယေျမအမ်ဳိးအစားကေတာ့…   a shallow heart (အျမစ္ မစြဲ တတ္ေသာ ေျမ အမ်ဳိး အစား/ ႏွလံုးသား)
(၀မ္းေျမာက္ ေသာ စိတ္ႏွင့္ခံယူ ေသာ္လည္း၊ စိတ္ႏွလုံး အျမစ္မစြဲ၊ ခဏသာ ယံုသျဖင့္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ ယွက္ျခင္း ကိုခံ ရေသာအခါ၊ ျပန္လည္ ေဖါက္ျပန္သြား ပါေတာ့သည္) (အပင္ ေပါက္ေပမဲ့၊ ေျမၾသဇာ မရွိ၊ မႀကီးထြား၊ အသက္မ ရွင္ႏုိင္ ေသာ အေျခအေန)။-  ခရစ္ယာန္ ေတြမွာ လည္း  အခ်ိန္ျပည့္ ခရစ္ယာန္ နဲ႔  ပိုင္း ခရစ္ယာန္ ေတြဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္ တာက ၀တ္ျပဳခ်ိန္မွာ ေတာ့တရား ေဒသနာ ေတာ္ကို ခံယူတယ္၊ ဆင္ျခင္ေအာက္ ေမ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားေက်ာင္းက ထြက္ သြား တာနဲ႔ အျပင္ေလာ က ေရာက္ ၿပီ ဆိုတာ နဲ႔ အျပင္ ေလာ က မွာေတြ႕ရတဲ့ ေသြးေဆာင္ ျခင္းေတြ၊ စံုစမ္းျခင္း ေတြေၾကာင့္ ဆင္ျခင္ ထား တာေတြ ဘယ္ေရာက္ သြားမွန္း မသိ၊ အား လံုး အစ အန ေပ်ာက္ ပ်က္ ကုန္ၿပီး၊ ဒံုရင္း အတိုင္းျပန္ အသက္ ရွင္တဲ့ ခရစ္ယာန္ ေတြကို အ ခ်ိန္ ပိုင္း ခရစ္ယာန္ လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒါေပ မဲ့ အခ်ိန္ ျပည့္ ခရစ္ ယာန္ ေတြ က ေတာ့ ခံယူ ထား တဲ့ ႏႈတ္ က ပတ္ အတိုင္း အျပင္ ေလာ က မွာ ပံုသက္ ေသ ေကာင္း နဲ႔ အသက္ ရွင္ၾက ပါ တယ္၊ သူ တို႔ က ေတာ့ အ ခ်ိန္ ျပည့္ ခရစ္ ယာန္ ေတြျဖစ္ ၾက ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ခရစ္ယာန္ ဆိုတာ သီးသန္႔ ေနလို႔မရပါ။ မိမိနဲ႔ သက္ ဆိုင္ရာ ပတ္၀န္း က်င္ထဲမွာ လူသား အားလံုးနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၾကရပါတယ္။

(ဧဖက္၊၆း၁၂) မွာ “ငါတို႔သည္ အေသြး အသားရွိ ေသာ ရန္သူ တို႔ႏွင့္ ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္ လွန္ၾကရ သည္မ ဟုတ္။ အထြဋ္ အျမတ္တို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အာ ဏာစက္ တို႔ႏွင့္ လည္း ေကာင္း၊ ေလာ ကီေမွာင္ မိုက္၌ အစိုး တရျပဳေသာ မင္းတို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ မိုးေကာင္း ကင္၌ ေနေသာ နတ္ဆိုးတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္ၾကရ၏။” ဒါေၾကာင့္ ငါဟာဘုရား သခင္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ ေတာ္ေအာက္မွာ အၿမဲရွိေနဖို႔ လိုပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ကို မိမိရဲ႕ ႏွလံုးသား ထဲမွာ အျမစ္ စြဲရွင္သန္ဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီး ပါတယ္။ (ဆာလံ၊ ၁း၃)မွာ- အေၾကာင္း မူကား ထိုသူသည္ ျမစ္နားမွာ စိုက္လွ်က္ မိမိ အခ်ိန္တန္မွ အသီး ကိုသီး၍ အ႐ြက္ မၫဳိး ႏြမ္း တတ္ေသာ အပင္ႏွင့္ တူ၏၊ ျပဳေလ သမွ်တို႔၌ ေအာင္လိမ့္သတည္း”  လို႔ေဖၚ ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိႏၵိယကႏွစ္ျခင္း သင္းအုပ္ ဆရာႀကီးတစ္ပါးက “ခရစ္ယာန္ တိုင္းဟာ စစ္ေျမ တလင္းထဲ ေရာက္ေနတဲ့ စစ္သား ေတြလို႔ မိမိကို ကိုယ္အၿမဲ သတ္မွတ္ၿပီး အသင္ရွင္ ၾကပါလို႔ ေရးသား သြန္သင္ ထားပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဟာ ေန႔စဥ္ စာတန္ နဲ႔ ဆိုင္ၿပိဳင္ တိုက္ လွန္ေန ရ တဲ့ သူေတြ ျဖစ္ၾက တယ္ ဆို တာ သတိစိတ္ ရွိဖို႔ လိုပါ တယ္။

မွတ္ခ်က္...
ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ ကို ႏွလံုးသား ကေနလက္ ခံပါတယ္၊ သို႔ေသာ္ စမ္း သပ္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ ဖ်ား ေယာင္း ျခင္း ႏွင့္ ေတြ႕က ျပန္ေလ်ာ က်သြား ပါသည္)။-

၃။တတိယေျမအမ်ဳိးအစားကေတာ့…  a divided heart (ေလာင္းရိပ္ မိေသာ ေျမ အမ်ဳိး အစား / ႏွလံုး သား)
(ေလာကီ စိုးရိမ္ျခင္း၊ စည္းစိမ္း ႂကြယ္၀ျခင္း၊ ကာမ ဂုဏ္ခံ စားျခင္း တို႔၏ ႏွိပ္စက္ျခင္း ေၾကာင့္ အသီး မသီးႏိုင္ပါ) အဲဒီလူဟာ ႏွလံုးသား ထဲမွာ- ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ ကို အကန္႔ ခြဲၿပီး၊ အသက္ရွင္ တဲ့သူမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ ကို အဓိက ဦး စားေပး မထားပဲ၊ ေလာကီ ေရးရာ ကိစၥ မ်ားကဲ့ သို႔ အကန္႔ ေပးၿပီး အသက္ ရွင္ သူ ျဖစ္ ပါတယ္။ ေလာ ကီ အေရး အား မ်က္ ေမွာက္ ျပဳသူ ဟု လည္း ဆိုႏိုင္ပါ တယ္။ တနည္း အား ျဖင့္ ေလာ က၏ ေလာင္းရိပ္ ၊ ေလာက ၏ ဆူးပင္ မ်ား အၾကား မွ ရုန္း မထြက္ ႏိုင္ပဲ အသက္ ရွင္ ေနေသာ သူျဖစ္ပါ တယ္။ အ ပင္ ကို ႀကီးထြား  ရွင္သန္ ေစ ေသာ ေနေရာက္ ျခည္ ကို မရ ေသာ ေလာင္း ရိပ္ မိေန ေသာ အ ပင္ မ်ားကဲ့ သို႔ ဘာ အသီး မွ လည္း မသီးႏိုင္၊ လိမ္ဖယ္ လိမ္ဖယ္ ႏွင့္ အသက္ ရွင္ ေနသူ မ်ား ျဖစ္ပါ တယ္။
မွတ္ခ်က္...
အသီးသီး ႏုိင္ေသာ စြမ္းအား မရွိပါ၊ ခဏ တာသာ အေလး ထားၿပီး၊ အခ်ိန္ေပး ျခင္းျဖစ္သည္။

၄။စတုတၳေျမအမ်ဳိးအစားကေတာ့…   a good heart (ေကာင္းေသာ ေျမ အမ်ဳိး အစား/ ႏွလံုး သား)
မဆုပ္၊ မနစ္ေသာ ဇြဲလံုးလႏွင့္ ႏႈတ္ ကပတ္ ေတာ္ကို အလွ်င္ အျမန္ရယူ ဖမ္းဆုပ္ႏုိင္ၿပီး၊ အသီး သီးျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။(ေျဖာင့္ မတ္ စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္၊ တရားစကား ကိုၾကားလွ်င္၊ စြဲလန္းေသာ အားျဖင့္၊ ၿမဲၿမံစြာအသီး သီးျခင္း) ေျမၾသဇာ လည္းေကာင္း၊ အပင္အတြက္ လည္း အဟာရျဖစ္၊ အခ်ိန္တန္ တာနဲ႔ အဖူးေတြ၊ အပြင့္ေတြ၊ အသီးေတြနဲ႔ ၀န္းက်င္ အတြက္ အက်ဳိးကို ေပးတဲ့ စတုတၳ ေျမဟာ ခရစ္ေတာ္ ရဲ႕တပည့္ ေတာ္စစ္ မ်ားကို ဆိုလိုပါ တယ္။ အဲဒီသူ ေတြဟာ
(က)ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္ ကိုနား ေထာင္ၿပီး၊ လက္ခံပါတယ္။
(ခ)ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ကို နားေထာင္ၿပီး၊ နာခံလိုက္ ေလွ်ာက္ပါ တယ္။
(ဂ)ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ကို နား ေထာင္ၿပီး၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ ပါတယ္။

နိဂုံး။
ဒါေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္က “So take care how you listen” “အဘယ္သို႔နားေထာင္သည္ကို သတိျပဳၾကေလာ့” လို႔ဆို ထား ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘယ္လို နားေထာင္ေန ပါသလဲ။
သမၼာက်မ္း စာဟာ အံ့ၾသဖြယ္ ရာေကာင္း ပါတယ္၊ ေကာင္းျမတ္ ပါတယ္၊ ေအာင္ျမင္ေစ ပါတယ္၊ တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုေစ ပါတယ္၊ အသက္တာ ကို ျပဳျပင္ေပး ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္၊- အဆိုးႏွင့္ အေကာင္း၊ အျဖဴႏွင့္ အမဲ၊ အစစ္ႏွင့္ အတု ခြဲမရ ေသာ ႐ႈပ္ေထြး လြန္းလွ တဲ့ အေျခ အေနမ်ဳိး နဲ႕ ရင္ဆိုင္ရ တဲ့အခါ ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ က သင့္ဘ၀ အသက္ တာ လမ္း ကို ျပၫႊန္ေပးမဲ့ တစ္ခု တည္းေသာ လမ္းျပ မီးအိမ္ လည္းျဖစ္ပါတယ္ (ဆာလံ၊ ၁၁၉း ၁၀၅) “ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ အ ကၽြႏ္ုပ္ ေရွ႕မွာ မီးခြက္ျဖစ္ ၍၊ အကၽြႏု္ပ္ လမ္း ခရီးကို လင္းေစ ပါ၏။”

*ထို႔ေၾကာင့္ ေရာမအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ခြန္အားေပးေသာ စကားမွာ၊-*သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရေတာ့မည့္ တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုက ေနာက္ဆံုးအ ေနျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၌သူ၏သားျဖစ္ေသာ တိေမာေသကို

“ေယ႐ႈ ခရစ္၏ တရားေတာ္ ႏွင့္အညီ၊ ဘုရား၀တ္ ၌ေမြ႕ေလွ်ာ္ ၍ ေနျခင္းငွာ အလို ရွိေသာ သူအေပါင္း တုိ႔သည္၊ ၫွင္းဆဲျခင္း ကိုခံရၾက လိမ့္မည္။ ဆိုး ညစ္ေသာ သူ၊ လွည့္ျဖား ေသာသူ တို႔မူကား၊ သူတပါး ကို၄င္း၊ ကိုယ္ကို ၄င္းလွည့္ ျဖား၍ ဆိုး ညစ္ျခင္း၌ တေရြ႕ေရြ႕ တိုးပြားၾက လိမ့္မည္။ သင္သည္ အဘယ္ သူထံ၌ နည္းခံၿပီး သည္ ကို၄င္း၊ ေယ႐ႈ ခရစ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ကယ္ တင္ျခင္း အလို႔ငွာ ပညာကို ေပးႏုိင္ေသာ ဓမၼက်မ္း စာကို ငယ္ေသာ အရြယ္မွ စ၍ ေလ့က်က္ သည္ကို၄င္း သိမွတ္ သည္ႏွင့္၊ အထက္က သင္၍ႏွလံုး သြင္း မိေသာ အယူ ၀ါဒ၌ တည္ေနေလာ့။ ထိုက်မ္းစာ ရွိသမွ်သည္ ဘုရား သခင္မႈတ္ သြင္းေတာ္ မူေသာ အားျဖင့္ ျဖစ္၍ ဘုရား သခင္၏ လူသည္ စံုလင္ေသာသူ၊ ေကာင္း ေသာအ မႈအ မ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ကို ျပဳစုျခင္း အလို႔ငွာ ျပင္ ဆင္ေသာ သူျဖစ္မည့္ အေၾကာင္း၊ ၾသ၀ါ ဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ ကိုေဖၚ ျပျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ စြာျပဳ ျပင္ျခင္း၊ တရား ကို သြန္ သင္ျခင္း ေက်းဇူး မ်ားကိုျပဳ တတ္၏။” (၂တိ၊- ၃း ၁၂- ၁၇)

၀ိညာဥ္မီးအိမ္ (ခရစ္ယာန္စာေပစုစည္းမႈ)... 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Preparation For Future

Google+ Followers