ခ ရစ္ ယာန္ မိတ္ သ ဟာ ယ ( Christian Fellowship)...

နိဒါန္း။
ျမန္မာဆို ရိုးစကား “အႀကံတူ၊ ရန္သူ” ဆိုသည့္ စကားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ဖက္ျဖစ္ေသာ “စည္းလံုးျခင္း သည္ခြန္အား” “မိတ္သဟာယ” (သို႔) “သဟာယ” “fellowship”ကို လူမႈအဖြဲ႕ အစည္း၏ အလႊာတိုင္း တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ရပ္ အထေျမာက္ ရန္ စိတ္တူ ကိုယ္တူ ပူးေပါင္းလက္ တြဲေဆာင္ရြက္ သည့္ လူ႔အဖြဲ႕၊ လူအုပ္စု၊ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းကိုဆိုလိုသည္ဟု နားလည္ ရပါသည္။ ယင္းကို ေအာက္ ပါ အတိုင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုထားပါသည္။      
တူညီေသာစိတ္ ၀င္စားမႈႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အား အတူတ ကြပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လူ႔မႈအဖဲြ႕အစည္း။
တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ အက်ဳိးစီးပြား(သို႔) ခံစားခ်က္ မ်ားကို မွ်ေ၀ေပါင္းသင္း ဆက္ ဆံေသာ
  လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း။
မိသဟာ ယအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔၏ဘုံ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ဘံုစိတ္၀င္ စားမႈမ်ားအား မွ်ေ၀ေသာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ၊-ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၌ရွိေသာ “ဇာထိုးပန္းထိုးသူမ်ားမိတ္သဟာယအဖြဲ႕”သည္ အပတ္စဥ္ မိမိတို႔ခ်ိန္းခ်က္ထားေသာ ေကာ္ဖီဆိုင္တစ္ဆိုင္၌ ေတြ႕ဆံုေလ့ရွိၿပီး၊ ကိုယ္တတ္ထားေသာ ဇာထိုးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ဒီဇိုင္းသစ္မ်ားကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အတူတကြဖယ္လွယ္ၾကသည္။(ျပင္ပေလာကရွိ မိတ္သဟာရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မတူပါ။)
          John Westly ေျပာဘူးေသာစကားတစ္ရပ္မွာ “သမၼာက်မ္းစာသည္ တစ္သီးပုဂၢလက်င့္ႀကံသည့္ တရားႏွင့္ အကၽြမ္းမ၀င္ပါ”ဟု ဆိုထားပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာ သာသည္ မိတ္သဟယဖြဲ႕သည့္ ဘာသာျဖစ္ ပါသည္။ (ကမာၻ၊၂း၁၅-၁၇။ ၁း၂၆-၃၀) “ငါတို႔ပံု သ႑ာန္ႏွ င့္တညီ တသ႑ာန္ တည္း လူကိုဖန္ဆင္းၾကစို႔” ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ ဘုရား သခင္မွ လူကိုဖန္ဆင္း ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘုရားႏွင့္လူ မိတ္သဟာယ ဖဲြ႕ရန္ျဖစ္သည္။ လူကိုဖန္ဆင္းစက လူႏွင့္ဘုရား မိတ္သ ဟာယဖြဲ႕ျခင္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္း ကာလတြင္ လည္း ဘုရားသခင္သည္ လူတို႔ထံမွ မိတ္သ ဟာရယဇ္ ပူေဇာ္ရန္ ပညတ္ထားေသးသည္။ ထိုသို႔ ဘုရားႏွင့္ လူတို႔၏ ပ်က္စီးသြားေသာ မိတ္သဟာယအား ဓမၼသစ္ကာလတြင္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ခဲ့သည္(ဧဖက္၊၂း၁၅)။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ေမတၱာ၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ မိတ္သဟာယျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းမိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းကို ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသင္းေတာ္တြင္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမ်ား၌ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ ယာန္မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္းသည္ ဘုရားမွအစျပဳေသာ၊ ဘုရားမွေပးဆပ္ထူေထာင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မဟာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ခရစ္ယာန္တို႔အေနျဖင့္ မိတ္သဟာရဖဲြ႕ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါတိုင္း ထိုအႏွစ္သာရအေပၚ အေျခခံၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။
တစ္ခါတစ္ရံ ခရစ္ယာန္မ်ားအေနျဖင့္ “ငါတစ္ေယာက္ထဲဘဲ ငါ့ကိုဂရုစိုက္တဲ့သူလည္း တစ္ေယာက္ မွမရွိပါဘူး”ဆိုသည့္ လြဲမွားသည့္ခံယူခ်က္မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဆက္ကပ္ေနေသာက႑မ်ားမွ စြန္႔လႊတ္သြားသူမ်ား လည္းေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕မွာလည္း အသင္းေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မိတ္သဟာရအဖြဲ႕မ်ားအေပၚ “ထဲထဲ၀င္၀င္ အာရံုစိုက္ဖို႔မလိုပါဘူး... ငါပါလည္း…ဘာမွထူးျခားလာမွာမဟုတ္ပါဘူး”..ဟုဆိုကာ မိတ္သ ဟာရအဖြဲ႕မ်ားတြင္ မပါ၀င္ပဲ၊ သီးျခားေနထိုင္ၾကသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ရွိပါေသးသည္.. “ကိုယ္နဲ႔ဘုရား ရွိေနယင္ၿပီးတာပဲ၊ အျခားသူေတြလိုေသးလို႔လား”ဟု ခံယူအသက္ရွင္ၾကပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ဤကဲ့သို႔ေသာ နည္းပရိယယ္မ်ားျဖင့္ စာတန္က စည္းရံုးသိမ္းသြင္းရန္ အစဥ္ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ စကားသံမ်ား သင္ၾကားရၿပီဆိုလွ်င္… အာဒံႏွင့္ ဧ၀အားစာတန္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပံုကို အမွတ္ရပါ။ ဘုရား သခင္သည္ သူ၏ပံု သ႑န္ႏွင့္ တညီတည္း ဖန္ဆင္း ထားျခင္းသည္ ထိုလူသား တို႔ႏွင့္ မိတ္သဟာ ရဖြဲ႕ရန္အဓိ  ကျဖစ္ၿပီး၊ စာတန္မွာ ထိုမိတ္သ ဟာရဖြဲ႕ျခင္းကို ပ်က္စီးေအာင္ အဓိကထား ႀကိဳးပန္းေနေသာရန္သူျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ဟာ အသက္ ေက်ာက္မ်ားကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္ အထပ္ထပ္တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိသျဖင့္ ဓမၼတိုက္ျဖစ္ၾက၏ (၁ေပ၊၂း၅။ ဧဖက္၊၂း၂၀-၂၂)။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၀ိညာဥ္ေရး ရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အိမ္ေတာ္ ထဲ၌ ဘုရားသ ခင္ႏွင့္ အတူ တည္ ေဆာက္ေနေသာ “အသက္ေက်ာက္ မ်ား” ျဖစ္ၾက ပါသည္။
ကမာၻ ေပၚ တြင္ အသင္း ေတာ္ ေပါင္း မ်ား စြာ က် ဆင္းလွွၽ်က္ ရွိ ပါ သည္။ က်ဆင္းသြား ရသည့္ အေၾကာင္း အရင္းမ်ား အနက္ မိတ္သ ဟာရဖြဲ႕မႈ အားနည္း သြားျခင္း သည္ လည္း တစ္ခု အပါအ ၀င္ျဖစ္သည္။
စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္တ စ္ဦး သည္ အခ်င္းခ်င္း လိုအပ္မႈ ရွိေန ရပါမည္။ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ ယာန္ဆို သည္မွာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အ လွန္တည္မီ လွ်က္ရွိပါသည္။

၁။ေ၀ါဟာရအနက္အဓိပၸါယ္
          သမၼာက်မ္းစာမွ “မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္း” “Fellowship”သည္ Greek ေ၀ါဟာရ “koinonia” အား ျပန္ဆို ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အနက္မွာ “ဘံုစနစ္” (တမန္၊ ၄း၃၂)၊ “အတူတကြစားေသာက္ျခင္း” “communion”၊ “မွ်ေ၀ျခင္း” “sharing” ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ရွိသည္ (တမန္၊၂း၄၂။ ၁ေယာ၊ ၁း၇)။ ယင္းေ၀ါဟာရႏွင့္ ဆင္တူေသာ အျခား Greek ေ၀ါဟာရ မ်ားျဖစ္ေသာ “philos” (အေပၚယံခ်စ္ ဟန္ေဆာင္ၿပီး ဆက္ဆံျခင္း) ၊ “hetairos” (ရွယ္ယာ ထည့္၀င္ၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ရရန္ အလုပ္တစ္ခုအား အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္း)၊ “sunergos” (လုပ္ငန္းရွယ္ ရာအဖြဲ႕)၊ “metochos” (အဖြဲ႕တစ္ခုခု၌ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး အျဖစ္ပါ၀င္ျခင္း) စသည့္ Greek ေ၀ါဟာ ရမ်ား ရွိေေသာ္လည္း “koinonia” ေ၀ါဟာ ရ ကို အသံုးျပဳထားျခင္း သည္ ပင္ အေပၚယံ မဟုတ္၊ အတြင္း သေဘာ ကိုေဆာင္ေသာ နက္နဲေသာ မိတ္သဟာ ရဖြဲ႕ျခင္း၊ ေလးနက္ သည့္အဓိပၸါယ္ ရွိ္ေၾကာင္း သိသာထင္ ရွားလွပါသည္ (၁ေကာ၊၁း၉)။ မိတ္သ ဟာရဖဲြ႕ျခင္း သည္ အဓိကအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ဆက္ သြယ္ၿပီး၊ အတြင္းစိတ္ အတြင္း သေဘာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ သည္။

၂။မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာအျမင္သေဘာထား။

၀ိညာဥ္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း(Fellowship of the spirit)
          Koinonia  (Fellowship) မိတ္သဟာ ရဖြဲျခင္း ေ၀ါဟာ ရအား ဓမၼသစ္က်မ္း ထဲတြင္ (၁၉)ႀကိမ္ အသံုး ျပဳ ထား ပါသည္။ ထို႔အတူ contribution, sharing, and participation ဆိုသည့္ ျပန္ဆို ထားသည္ကို လည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ဆိုလို သည္မွာ “ေ၀ါဟာရ” ႏွင့္ “လုပ္ေဆာင္ခ်က္”တုိ႔သည္ အစဥ္ဒြန္တြဲ လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “အတူတကြပါ ၀င္ၿပီးဖြဲ႕စည္းျခင္း”ႏွင့္ “အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္း” (not only being together but doing together)။ ဤအခ်က္ သည္ မ်က္ေမွာက္အ သင္းေတာ္မ်ား အတြက္ သတိျပဳရန္ျဖစ္ သည္။ အခ်ဳိ႕အ သင္းေတာ္မ်ား သည္ မိတ္သဟာ ရအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ စည္းၾကၿပီး doing together မရွိၾကေပ။ (၂ေကာ၊ ၁၃း၁၄။ ဖိလိပၸိ၊၂း၁)တြင္ မိတ္သ ဟာရဖြဲ႕ျခင္း၏ အႏွစ္သာ ရအား အတြင္း က်က် (inner being together, outer doing together) မိတ္ဖြဲ႕ဆက္ ဆံေပါင္း သင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဟု အသားေပး ေဖၚျပထား ပါတယ္။
Inner being သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္(mind)၊ ႏွလံုးသား(heart)၊ ၀ိညာဥ္(spirit) မွထြက္ေပၚ လာ ေသာခံယူခ်က္ သေဘာ ထားျဖစ္သည္။ ဤမိတ္သဟာ ယဖြဲ႕ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ ၌ခိုင္ၿမဲစြာ ဗဟိုျပဳလွ်က္ ယံုၾကည္ သူမ်ား အၾကား ထားရွိရမည့္ စရိုက္ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ပေလာ ကရိွ မိတ္သဟာ ယသည္ အတူစိတ္ ၀င္ စားမႈ (interest)၊ တူညီေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ (objective)၊ တူညီေသာ ခံယူခ်က္(idea) မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလုပ္ ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ခ်င္မွ ပါ၀င္ပါလိမ့္မည္။ ခရစ္ယာန္ မိတ္ သဟာယသည္ မိသားစု တြင္း(သို႔) ရင္းႏွီးကၽြမ္း ၀င္ေသာ မိတ္ေဆြ မ်ားႏွ င့္ဆက္ဆံ သည့္ မိတ္သဟာယ သေဘာ ထားထက္ မ်ားစြာေလး နက္လွပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္သဟာ ရဖဲြ႕ျခင္းကို အသင္းေတာ္မွ လြဲၿပီး မည္သည့္ေနရာ ၌မွ မရရွိႏို င္ေပ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္သ ဟာရဖဲြ႕ၿပီး သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ ခႏၵာေတာ္ ၏ အဂၤါ အစိတ္ အပိုင္း(being part) တစ္ခုျဖစ္ လာၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ (doing with)အတူ တစ္ကြ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားလည္း ရွိလာ ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ျပည္စံုျခင္း အမႈေတာ္ ျမတ္ အတြက္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေ ပါင္းေ ဖာ္တြဲ ဖက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ မိတ္သဟာ ရဖြဲ႕ျခင္း ဆိုသည္မွာ အရာရာ၌ အတူတကြ ပူးေပါင္း ပါ၀င္လွ်က္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ အလို ေတာ္ တစ္ခုတည္း ကိုသာ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ အျခားသူမ်ားႏွင့္ လည္း ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္သဟာ ရဖြဲ႕သကဲ့သို႔ မိတ္သဟာ ရဖဲြ႕ၿပီး တစုတစည္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လည္းလို အပ္ပါ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေလ့ လုပ္ထရွိေသာ ယံုၾကည္သူ မ်ားစုစည္းလွ်က္ မိတ္သဟာ ရဖြဲ႕ေဘာလံုး ကစားျခင္း၊ မိတ္သဟာ ယဖြဲ႕ စားေသာက္ျခင္း၊ ေလ့လာေရး ခရီးထြက္ျခင္း အစရွိေသာ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ မႈမ်ားသည္ သက္ေတာင့္သက္ သာရရန္၊ စိတ္အ ပန္းေျဖဖို႔ ပို၍ရင္းႏွီး ကႊ်မ္း၀င္ရန္ အစရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၊ျပည့္၀ေသာ စံုလင္ေသာ ခရစ္ယာန္မိတ္ သဟာရဖြဲ႕ျခင္း၏ ဆိုလိုရင္းသို႔ မေရာက္ေသးေၾကာင္းနား လည္ရ ပါသည္။ သမၼာက်မ္း စာမွေဖၚျပ ထားေသာ မိတ္သ ဟာရဖြဲ႕ျခင္း ဆိုသည္မွာ ဘုရား သခင္၏ အလိုေတာ္ (ေယာ၊၆း၃၉) ၿပီးျပည့္စံုရန္ အလို႔ငွာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္သူမ်ား ႏွင့္လည္းေကာင္း အတြင္းက်က်ခ်ိတ္ ဆက္မိတ္ သဟာရဖြဲ႕ကာ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္လုပ္ ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္သဟာ ယဖဲြ႕ျခင္းသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အသင္းေတာ္ မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ သူမ်ား၏ မိတ္သဟာရ အဖြဲ႕မ်ားအား စိမ္ေခၚလွ်က္ ရွိပါသည္။ ယံုၾကည္သူ တစ္ဦးျဖစ္ျခင္း သည္ မိမိအလို အတိုင္း အသက္ရွင္ သူမ်ားမဟုတ္ပါ။ ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ဒုတိယေမြး ဖြားျခင္း ခံယူၿပီး သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အသား အေရာင္၊ လူမ်ဳိး၊ အဆင့္ အတန္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ား အေပၚ အေျခမခံပဲ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ အားျဖင့္ ကမာၻတစ္၀န္းရွိ ယံုၾကည္သူ အားလံုးပါ ၀င္ေပါင္းစည္း ထားေသာ အသိုင္း အ၀ိုင္းဟုပင္ ဆိုႏိုင္ပါသည္ (ဂလာ၊ ၃း၂၆-၂၈)
ဤအေၾကာင္း အရာသည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေသာ အရာျဖစ္ၿပီး၊ ကမာၻ မတည္မရွိမီ ကပင္ရွိ ထားႏွင့္ေသာ ဘုရား သခင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ လည္းျဖစ္သည္ (ဧဖက္၊၁း၄-၅)။ ယံုၾကည္သူ အားလံုး သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင့္ အသီးသီး တို႔၏အထဲ၌ မိတ္သ ဟာယဖဲြ႕၍ ဘုရား သခင္၏ ျပဳျပင္ျခင္း ကို ခံရေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾက သည္ (၂ေကာ၊၄း၁၆။ ဖိလိပၸိ၊ ၂း၁-၂။ ၂ေကာ၊ ၁၃း၁၄)။ ခရစ္ ယာန္မိတ္ သဟာယ အဖြဲ႕အစည္းသည္ လူ႕အဖြဲ႕အ စည္းျဖစ္ေသာ္ လည္း ခရစ္ေတာ္ကို ဗဟိုျပဳသည္။ (မုန္႔တစ္ လံုးမွ ဖဲ့ေ၀ျခင္း(၁ေကာ၊၁၀း၁၇)၊ 


ကနဦးအသင္းေတာ္ရွိယံုၾကည္သူမ်ား။
(တမန္၊၂း၄၂)၌ ရွင္လုကာ အေနျဖင့္ ပထမဦး ဆံုးေျပာေသာ ခရစ္ယာန္အ သင္းေတာ္ အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ကနဦးအ သင္းေတာ္ တြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္(၄) ခ်က္အား ယံုၾကည္သူတို႔ အၿမဲလုပ္ေဆာင္ ၾက ေၾကာင္းေတြ႕ ရပါသည္။
၁။  တမန္ေတာ္တို႔၏ ဆံုးမၾသ၀ါဒကို ခံယူျခင္း (ဓမၼသစ္က်မ္း မရွိေသး/ ခရစ္ေတာ္ေတာ္ အေၾကာင္း သိရန္၊
    ခရစ္ေတာ္ေ နာက္ေတာ္ လိုက္ဖို႔နည္း လမ္းမ်ား သိရန္/ေနာက္ပိုင္း ဓမၼသစ္က်မ္းျဖစ္လာ)
၂။  မိတ္သဟာ ရဖြဲ႕ျခင္း (ဘံုစနစ္/ခရစ္ေတာ္ အားဗဟိုျပဳ/အခ်င္း ခ်င္းေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ)
၃။  မုန္႔ကိုဖဲ့ျခင္း (သခင္ဘုရား၏ ပြဲေတာ္စာျခင္း-လု၂၂း၁၉) (One in Christ ၁ေကာ၊ ၁၀း၁၇)
၄။  ပတၳနာျပဳျခင္း (ယံုၾကည္သူ = စစ္ေျမျပင္မွ စစ္သားမ်ား၊ ဧဖက္၊၆း၁၂။ မာကု၊၉း၂၉/ ဆက္သြယ္မႈရွိ)
          မိတ္သဟာ ရဖြဲ႕ျခင္း စကားလံုး သည္ ခရစ္ ယာန္ တစ္ဦးျဖစ္ျခင္း၏ အသက္ တာအား ညြန္ျပေနျခင္း လည္းျဖစ္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ရွိ ယံုၾကည္ သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အား ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေသာ ကိုယ္က်ဳိးစြန္ ႔ေမတၱာ (Agape, selfless)၊ ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာေမတၱာ (Sacrificial love)၊ မွ်ေ၀ ေသာ အသက္တာ (Share)မ်ားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း တည္မီွလ်က္ အသက္ ရွင္ရန္ျဖစ္ ပါသည္။ မိတ္သဟာ ရဖြဲ႕ျခင္း အားျဖင့္အ သင္းေတာ္၌၊- စသည့္အ စရွိေသာ ဘုရား၏အ လိုေတာ္ကို ၿပီးျပည့္ စံုေစမည့္ အလုပ္ မ်ားေပၚထြက္ လာ ပါလိမ့္မည္။

လုပ္ငန္းမ်ဳိးစံုအတြက္ေခါင္းေဆာင္မႈနည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။
●  မတူကြဲျပားလႈပ္ရွားမႈနည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။
အသင္းေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေစခံသည့္ နည္းလမ္းႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။
ဆုေက်းဇူးတူညီသူမ်ား လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။         
သာသနာျပဳမ်ားအား ေထာက္ပံ့သည့္နည္းလမ္းႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။                
သာသနာျပဳရန္ ရရွိလာေသာ သာသနာျပဳကြင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။
●  လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္းလက္တြဲဆုေတာင္းျခင္းအစီစဥ္မ်ား။
●  အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအလိုက္ အဖြဲ႕လိုက္၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား။

ဖိလိပၸိအသင္းေတာ္၏မိတ္သဟာရ။
          (ဖိလိပၸိ၊၁း၁-၂၀)ဖိလိပၸိအသင္းေတာ္မွာရွိတဲ့ အသင္းသူ/သားမ်ားအား ရွင္ေပါလုက ဘုရားကိုေက်း ဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းထားပါတယ္။

ဧ၀ံေဂလိေဟာ လုပ္ငန္း၌ မိတ္သဟာ ယဖြဲ႕ျခင္း ကို ေက်း ဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ျပ သည္၊-အခန္းငယ္(၃)၊-
ေပါလုသည္ ဖိလိပၸိအ သင္းေတာ္၌ ရွိေသာ ခရစ္ယာန္ မ်ားအား  ေျပာဆို ထားေသာ စကား မွာ အလြန္ မွတ္သား စရာေကာင္း သည့္ စကားျဖစ္ ပါသည္။ ေပါလု သည္ ဖိလိပၸိရွိ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္း အတြက္ ဘုရားသ ခင္ထံေက်း ဇူးေတာ္ခ်ီး မြမ္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ (တမန္ေတာ္၊ ၁၆း၁၄၊ ၁၅၊ ၄၀) လုဒိအတြက္၊ (တမန္၊၁၆း၂၅-၃၄) ေထာင္မွဴး အတြက္ ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ ခဲ့ေသာ္လည္း (ဖိလိပၸိ၊၄း၂) ဧေ၀ါဒိႏွင့္ သုႏၱဳတို႔အ တြက္ ေပါလုခ မ်ာဘုရား သခင္ထံ ခ်ီးမြမ္းဖို႔ရန္ မလြယ္ခဲ့ပါ။ ဧ၀ံေဂလိ တရားထဲ၌ မိတ္သဟာ ယဖြဲ႕ျခင္းသည္ အလြန္ အေရး ႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ ၀တ္ျပဳျခင္း၊ အေစခံ ၀န္ထမ္ျခင္း မ်ား တြင္ပါ ၀င္ေသာ သူမ်ားအား လံုး အတြက္ ႀကီးမားသည့္ အက်ဳိးေက်း ဇူးကိုျဖစ္ေစၿပီး၊ ေဒါ သျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္မ ခ်မ္းေျမ႕ျခင္း ၊မနာ လို၀န္ တိုျခင္း အစ ရွိေသာ ေဘးရန္မ်ား မွလည္း လြတ္ေျမာက္ေ စ ပါသည္။
(မိမိညီအစ္ကိုမ်ား အတြက္၊ ယံုၾကည္သူမ်ား အတြက္ သင္မခ်ီးမြမ္း လွ်င္ ၊ သူတို႔အား သင္ၿငိဳညင္ျခင္း ပင္။)

ဧ၀ံေဂလိ လုပ္ငန္း၌ မိတ္သ ဟာယဖြဲ႕ျခင္းကို ဆုေတာင္းျခင္း အားျဖင့္ျပသည္၊-အခန္းငယ္(၄)၊-
အဲဒီက်မ္းစကား အားလံုးသည္ အလြန္အေ ရးႀကီးေသာ စကား မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤေ နရာ တြင္ တမန္ ေတာ္ႀကီး ရွင္ေ ပါလ၏ ဆုေတာင္း ခ်က္စာရင္း ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ား အတြက္ ထူးျခားေသာ အင္အား၊ တန္ ခိုးႏွင့္ အခြင့္ထူး တစ္ရပ္ျဖစ္ သကဲ့သို႔၊ အသီး အသီး အတြက္ရ လဒ္မ်ားကို လည္းျဖစ္ေပၚေစ ပါသည္။ ဆုေတာင္းေပးျခင္း သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ရလဒ္ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ ငန္းအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အားလံုး ဆုေတာင္းျခင္း အားျဖင့္ ပါ၀င္ဖို႔ရန္ လိုပါတယ္။ (ငယ္၊၉-၁၁)မွာ တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလု၏ ဖိလိပၸိရွိ ခရစ္ယာန္မ်ား အတြက္ ဆုေတာင္း ေပးျခင္း ကို ဥပမာ ယူႏိုင္ပါ သည္။

ဧ၀ံေဂလိ လုပ္င န္း၌ မိတ္သဟာ ယဖြဲ႕ျခင္းကို ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ျပ သည္၊-အခန္းငယ္(၆)၊-
တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုအေ နျဖင့္ အဲဒီခရစ္ ယာန္မ်ား အတြက္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ေၾကာင္း ကို ေဖၚျပ ထား ပါသည္။  ထိုသူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္း အား ေနာက္ ဆံုးေ န႔ရက္ အထိ ခိုင္ခန္႔ၿမဲ ျမန္ေစဖို႔ရန္ တိုက္တြန္း ထားျခင္း ျဖစ္ သည္။ လူ႔သေဘာ အရ ယံုၾကည္ ျခင္းေပ်ာက္ ပ်က္ သြားဖို႔ရန္ လြယ္ ပါသည္။ မ်က္ေမွာ က္ေခတ္ တြင္ ပို၍ပင္ လြယ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုက သူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္း မေလွ်ာ့ ဖို႔ရန္ အၿမဲလႈံ ေဆာ္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (ေယာဟန္၊၁း၄၂) ေပတရု၏ အတြင္း စိတ္ကို ထို႔အတူေပ တရု၏ အား သာ ခ်က္/ အားနည္း ခ်က္မ်ား ကိုလည္း သိပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ သူ႔အားတ မန္ေတာ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ ခဲ့ပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထဲတြင္လည္း ေပတ ရုကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ ခံထားရ သူမ်ား ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာ သူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ရန္ အလြန္ အေရးႀကီး ပါသည္။

ဧ၀ံေဂလိ လုပ္ငန္း၌ မိတ္သဟာ ယဖြဲ႕ျခင္းကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အားျဖင့္ျပ သည္၊-အခန္းငယ္(၇-၈)၊-
ဖိလိပၸိရွိ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ အေရးအတြက္ တမန္ေတာ္ ရွင္ေပၚလု သည္ သူ႔၏ဦးေႏွာက္ ထဲတြင္ ထည့္ ထားျခင္း ထက္ သူ႔၏ႏွလံုး သားထဲ၌ ထည့္သြင္း ထားေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ ခံစားႏိုင္ ပါသည္။ ထိုသူ မ်ားႏွင့္ မေတြ႕ရ သည္မွာ လည္း ၾကာျမင့္ လွပါၿပီဟုဆိုပါသည္။ ဧ၀ံေဂလိ အမႈေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ တစ္ခါ တစ္ရံ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ ငန္းထဲတြင္ ခရစ္ယာန္ မိတ္သဟာ ယဖြဲ႕ျခင္းကို ထုတ္ေဖၚျပ သဖို႔ရန္ လစ္ဟာ မႈမ်ား ရွိေကာင္း ရွိႏုိင္ ပါသည္။ အထူး သျဖင့္ အျခားအေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရႈပ္ေထြး သည့္အခ်ိန္မ်ဳိး၊ ဖိစီးႏွိပ္စက္ မႈဒဏ္မ်ား ခံစားရ သည့္ အခ်ိန္မ်ဳိး တြင္ျဖစ္ တတ္ ပါသည္။ တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုႏွင့္ သိလ ေထာင္ထဲ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ ဖိလိပၸိရွိ ယံုၾကည္ သူမ်ားက ေမတၱာ ပို႔သလွ်က္ ရွိပါသည္။ (ေယာ၊၁၃း၃၄-၃၅) က်မ္းခ်က္ ကိုႏွ လံုးသြင္းေစခ်င္ ပါသည္။ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ ငန္းထဲတြင္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ ၏ေမတၱာ ထားမႈႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္ တိုင္ ၀မ္းေျမာက္မႈ၊ မိတ္သ ဟာယဖြဲ႕မႈ မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီးၿပီ လားဟု သတိျပဳ ရန္လိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ခရစ္ ေတာ္ႏွင့္ အတူ ခင္မင္ရ သူမ်ား အေပၚ၌ သာမက ေနရာ အႏွံ႔တြင္ ရွိေသာ ဘုရား၏ လူမ်ား ၊ ေပ်ာက္ ဆံုးေသာ လူသားမ်ားအတြက္ သေဘာ ထားမည္သို ႔ရွိပါသနည္း။ ေနရာ တိုင္းတြင္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ ၏ေမတၱာ ထားရန္ အမွန္ တကယ္ လိုအပ္လွ်က္ ရွိပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၁၃း၁-၈) ကိုဖတ္ပါ။

ဧ၀ံေဂလိ လုပ္ငန္း၌ မိတ္သဟာ ယဖြဲ႕ျခင္းကို အမႈေတာ္ျမတ္ အားျဖင့္ျပ သည္၊-အခန္းငယ္(၁၂)၊-
          ယံုၾကည္သူ တိုင္းသည္ အမႈေတာ္ျမတ္ အတြက္ ေခၚယူေရြး ေကာက္ျခင္း ခံရသူမ်ားျဖစ္ ၾကပါသည္။ အထူး သျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိ သတင္းေကာင္း တိုးတက္ျပန္ ႔ႏွံ႔ဖို႔ရန္ အတြက္ျဖစ္ သည္။ ဧ၀ံေဂလိ တိုးတက္ျပန္႔ႏွံ႔ဖို႔ နည္းလမ္းႏွစ္ ရပ္ရွိပါ သည္။ တစ္ရပ္မွာ မိမိ၏အသက္ တာအားျဖင့္၊ ဒုတိယ တစ္ရပ္မွာ မိမိႏႈတ္ အားျဖင့္ျဖစ္ ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ အသက္ရွင္ မႈပံုစံႏွင့္ အညီ ခရစ္ယာန္မ်ား အသက္ရွင္ ၾကေသာ အခါ ဧ၀ံေဂလိ တရားသည္ တညီတညြတ္ တည္း တိုးတက္ျပန္ ႔ႏွံ႔ပါသည္။ တနည္း အားျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိ တရားတိုး တက္ျပန္႔ႏွံ ႔ေစဖို႔ရန္ အဓိကေ နရာတြင္ရွိေန သူမ်ားမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္ သူမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ We advance the Gospel by what we are.အခန္း ငယ္(၁၂၊၂၀) တြင္ တမန္ေတာ္ ႀကီးရွင္ေပါ လုသည္ စမ္း သတ္ျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး အားခံရ သည့္ၾကား ထဲ ဧ၀ံေဂလိ တရား အတြက္ ႀကိဳးစားရုန္း ကန္ခဲ့ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ အလြန္ၾကမ္း တမ္းသည့္ စစ္ေဆး စမ္းသပ္မႈ မ်ားၾကား ဘုရား ဘုန္းထင္ ရွားဖို႔ရန္ ႀကိဳးစားႀကိတ္ မွိတ္သီး ခံခဲ့သည့္ အတြက္ ၊ ဧ၀ံေဂလိ သတင္း ေကာင္း မွာလည္း ပို၍ပင္ တိုးတက္ျပန္႔ပြား ခဲ့ပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီး၏ အသက္တာ တြင္ ခရစ္ေတာ္ ထင္ဟပ္ ေပၚလြင္ သကဲ့သို႔ ေရွး ကနဦးယံုၾကည္ သူမ်ား ေဟာေျပာ သက္ေသခံၾက သည့္ အတြက္ တစ္ေန႔ ထက္တစ္ေန႔ တိုးတက္ျပန္ ႔ပြားခဲ့ ပါသည္။ (၁း၁၉) ခရစ္ေတာ္ ၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ မစကူ ညီမႈ အားျဖင့္ သာ မိတ္သ ဟာရဖြဲ႕ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္။

နိဂံုး။
          ခရစ္ယာန္မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္းသည္……… 
ခရစ္ေတာ္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ မစကူညီမႈအားျဖင့္သာျဖစ္သည္။ 
ခရစ္ေတာ္ အားဦးစြာ ဗဟိုျပဳလွ်က္ ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ယံုၾကည္ သူအၾကား ဆက္ဆံေပါင္း သင္းျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ 
အသင္းေတာ္ အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကို ၿပီးျပည့္စံုေစ ရန္အတြက္ အတူတ ကြပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖစ္ သည္။ 
ခရစ္ေတာ္ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားဖို႔ ဘုရား သခင့္စီမံ ကိန္းၿပီး ျပည့္စံုရန္ ဘုရား၏ လမ္းစဥ္ျဖစ္ ပါတယ္

၀ိညာဥ္မီးအိမ္(ခရစ္ယာန္စာေပစုစည္းမႈ)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Preparation For Future

Google+ Followers