Icon Icon Icon Icon

သင္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစၾကေလာ့

ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကိုေစ်းကြက္ထဲတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္
ေရာင္းႏိုင္ဖို႔ဘာေတြမ်ားလိုအပ္ပါလိမ့္။ေၾကာ္ျငာအားေကာင္းဖို႔ လားအရည္အေသြးအဆင့္မွီဖို႔လားပစၥည္းမွန္ၿပီး၊ေစ်းႏႈံးလည္း မွန္ဖို႔လားသက္ဆိုင္ရာမွခြင့္ျပဳခ်က္ရထားဖို႔လား

ခ်ဳိသာေသာဒီဇင္ဘာျဖစ္ပါေစ

Sweet Decemberခ်ဳိသာေသာဒီဇင္ဘာ”ဟုတ္ပါသည္။မၿငိမ္းခ်မ္း
ေသာေလာကႀကီး၊ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳေနသည့္ေလာကႀကီး၊တစ္ ကိုယ္ေကာင္းဆန္တဲ့သူေတြျပည့္၀ေနတဲ့ေလာကႀကီး၊ပူေလာင္မႈ
ေတြျပည့္၀ေနတဲ့ေလာကႀကီး....စသည္ျဖင့္...ေပါ့။

ျမတ္ေသာသားဦးအရာ

ျမန္မာစကားတြင္“အစ္ကိုႀကီးေတာ့အဖရာ”ဆိုသည့္စကားသည္ သားဦးအရိုက္အရာ၏အေရးႀကီးပံုကိုေထာက္ျပေနေၾကာင္းခံစား
မိပါသည္။ထို႔နည္းတူအျခားအျခားေသာလူမ်ဳိးမ်ားတို႔၏ရိုးရာ၊ယဥ္
ေက်းမႈမ်ားတြင္လည္းေတြ႕ႏိုင္ပါလိမ့္မည္...........

ဓမၼသဘင္အလြန္ျမန္မာခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ပံုရိပ္

အႏွစ္(၂၀၀)ျပည့္ယုဘိလဓမၼသဘင္ကိုစည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္း
ပရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာ္ျမန္မာျပည္ရွိခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား
သည္ထိုဓမၼသဘင္အလြန္တြင္မည္ကဲ့သို႔ေသာခရစ္ယာန္ဘာသာကို
ယံုၾကည္လ်က္လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚရမည္နည္း။

ျမန္မာ့တမန္မဂၢဇင္းမွာယူလိုပါက

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွမိတ္ေဆြတို႔ အတြက္၀ိညာဥ္ခြန္အားယူစရာေဆာင္းပါးမ်ား၊သမၼာက်မ္းစာသင္ခန္း
စာ၊တရားေဟာခ်က္မ်ားႏွင့္အျခား စာမူမ်ားပါ၀င္သည့္ ျမန္မာ့တမန္ မဂၢဇင္းကိုတစ္အုပ္လွ်င္(၈၀၀)က်ပ္ျဖင့္မွာယူႏိုင္...........

The Meaning of Ordination

Baptists look to Christian beginnings for the meaning of 
ordination.EarlyChurch Christians gave us the New 
Testament, established orthodox doctrines, and regularized
ecclesiastical practices, including ordination.Baptist .......

ေသျခင္း၏အယူ၀ါဒ(The Doctrine of Death)

ခရစ္ယာန္အသက္တာတြင္ “အျမစ္မရွိဘဲ၊အသီးမရွႏိုင္”ဟု Dr.Elton Truebloodကေျပာပါသည္။ ခရစ္ယာန္တို႔၏ေမႊးႀကိဳင္ေသာပန္းရနံ႔သ
တင္းသည္လည္း၊ သမၼာတရားအျမစ္မ်ားမရွိပဲ ႏွစ္သိမ့္မႈကိုေပးႏိုင္
မည္မဟုတ္။သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္သမၼာတရားႏွင့္......

အသင္းေတာ္နွင့္အေစခံ၀န္ထမ္းျခင္း(The Church and Social Service)

ဘုရားသခင္ခ်ေပးထားေသာအလြန္လွပသည့္အမိျမန္မာျပည္တြင္
ေပါက္ဖြားလာၾကေသာခရစ္ယာန္မ်ားသည္အမိျမန္မာျပည္ခိုင္ခံ့
တည္ျမဲေရး၊သာယာ၀ေျပာေရးနွင့္ဘက္စံုတိုးတက္ၾကီးပြားေရး
အတြက္တိုင္းျပည္နွင့္နိုင္ငံေတာ္၏အေစကိုခံလ်က္............

ထာ၀ရဘုရားကိုခ်ီးမြမ္းျခင္း

ဣသေရလ လူမ်ိဴးမ်ားသည္ထာ၀ရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းပူေဇာ္ၾကသည္။
ေဟျဗဲေ၀ါဟာရႏွစ္လံုးကိုေပါငး္စပ္ ထားေသာဟာေလလုယသည္
ထာ၀ရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းေလာ့ဟုအဓိပၸာယ္ရသည္။ထာ၀ရဘုရားသည္ ခ်ီးမြမ္းခံထိုက္ေသာေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းၾကျခင္းျဖစ္သည္............

ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ဟူသည္မွာ

ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္သည္္၊ သမၼာက်မ္းစာမွေဖၚျပထားေသာဥပေဒ
သမ်ားအေပၚတည္ေဆာက္ထားေသာ အိမ္ေထာင္ျဖစ္ရံုသာမကပဲ၊
အိမ္ေထာင္တြင္ရွိေသာမိသားစုတစ္ဦးစီတိုင္းသည္လည္း....မိမိတို႔
သီးသီးထမ္းေဆာင္ရမည့္အခန္းက႑အသီးသီးကိုလည္းနားလည္....

“၀ိညာဥ္မီးအိမ္(ခရစ္ယာန္စာေပစုစည္းမႈ)သို႔မိတ္ေဆြတို႔၏စာမူမ်ားျဖင့္ေ၀ငွၾကရန္”

“၀ိညာဥ္မီးအိမ္(ခရစ္ယာန္စာေပစုစည္းမႈ)သို႔မိတ္ေဆြတို႔၏စာမူမ်ားျဖင့္ေ၀ငွၾကရန္”
Comment Form is loading comments...
| | | | | | | Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For BloggersFree BacklinksBlogger Tips And Tricks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Icon Icon Icon Icon