Sunday, August 23, 2015

● လိင္ တူ လက္ ထပ္ ျခင္း အ ေပၚ သမၼာ က်မ္း စာ ၏ သ ေဘာ ထား (အ ပိုင္း-၄) ...

လက္ ထပ္ ျခင္း ကို ထပ္ မံ အ ဓိ ပၸါယ္ ဖြင့္ တာ အ ခြင့္ အ ေရး လား။ 
ဘယ္ အ ခြင့္ အ ေရး က ႏိုင္ ငံ ေရး နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ ျပဳ ျပင္ မႈ၊ တ ရား ၀င္ ခြင့္ မ ျပဳ ခင္ အ ယင္ လိင္ တူ ဆက္ ဆံ တဲ့ လူ နည္း စု ရဲ႕ လက္ ထပ္ ျခင္း နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ ျပန္ လည္ အ ဓိ ပၸါယ္ ဖြင့္ ဆို ခ်က္ ေတြ နဲ႔ သူ တို႔ ရဲ႕ တန္ ဖိုး ထား မႈ ေတြ ကို လူ အ မ်ား စု လိုက္ နာ ဖို႔ ျပ ဌာန္း တဲ့ အ ရာ ေတြ လား ဆို တာ သိ ခ်င္ လွ ပါ တယ္။ ခ ရစ္ ယာန္ ေတြ ကို လိင္ တူ ဆက္ ဆံ ျခင္း ကို ေၾကာက္ တဲ့ င ေၾကာက္ ေတြ၊  ဘာ လုပ္ လုပ္ ဆန္႔ က်င္ ခ်င္ တဲ့ သူ ေတြ အဲ ဒီ လို ႐ႈပ္ ခ် မႈ ေတြ၊ သူ တို႔ ကို ခ ရစ္ ယာန္ ေတြ က အ ျပစ္ နဲ႔ ျပည့္ လွ်ံ ေန သူ ေတြ၊ သူ တို႔ ရဲ႕ အ မူ အ က်င့္ ေတြ ကို သ ေဘာ မ တူ တဲ့ အ စြန္း ေရာက္ ဘာ သာ ေရး သ မား ေတြ လို႔ ျပစ္ တင္ ရႈပ္ ခ် တာ ေတြ က ဘာ အ ခြင့္ အ ေရး လဲ။ သူ တို႔ ဟာ လိင္ တူ ဆက္ ဆံ ျခင္း ေတြ ကို စာ သင္ ေက်ာင္း ေတြ ၊ တီ ဗြီနဲ႔ ရုပ္ ရွင္ သာ မန္ အ စီ အ စဥ္၊ က်န္း မာ ေရး အ စီ အစဥ္ ေတြ မွာ ေၾကာ္ ျငာ ျပ သ မႈ ေတြ မွာ ေအာင္ ျမင္ ေန ပါ တယ္။ တ ကယ္ ေကာ က်န္း မာ ေရး ဟုတ္ ရဲ႕ လား။ လိင္ တူ ဆက္ ဆံ ျခင္း အ မူ အ က်င့္ ေတြ ဟာ က်န္း မာ ေရး ဆိုင္ ရာ စာ ရင္း ေတြ ကို ျပန္ ၿပီး စိ စစ္ ၾက ပါ အံုး။ ရ လဒ္ တစ္ ခု ေၾကာင့္၊ သူ တို႔ ဟာ ဖိ ႏွိပ္ သူ ေတြ ရဲ႕ ဖိ ႏွိပ္ ခံ ေန ရ ၊ အ ျမင္ က်ယ္ တယ္ ဆို တဲ့ လစ္ ဘ ရယ္ မီ ဒီ ရာ ေတြ က လည္း အ သံ က်ယ္ က်ယ္ နဲ႔ ျငင္း ပယ္ ေန တဲ့ ၾကား ထဲ က ေတာင္ သူ တို႔ ရဲ႕ ယံု ၾကည္ ခ်က္ ေတြ နဲ႔ ေအာင္ ျမင္ မႈ ေတြ ဟာ ပို ၿပီး လုပ္ ေဆာင္ ခ်င္ စိတ္၊ ပို ၿပီး ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ ခ် ခ်င္ လာ စိတ္ ေတြ ဟာ တိုး ျမင့္ လာ ခဲ့ ပါ တယ္ လံုး ၀ အ ခိုင္ အ မာ ေျပာ ႏိုင္ တဲ့ ၀ါ ဒ က ထိပ္ ပဲ ဆို တဲ့ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ေမွ်ာ္ လင့္ ေန တဲ့ အ ရာ နဲ႔ ဆန္႔ က်င္ တဲ့ ႐ႈ ေဒါင့္ အား လံုး ဟာ လည္း ႐ႈပ္ ခ် ေန ျခင္း ပဲ လား။ ေမြး ရာ ပါ လိင္ တူ ဆက္ ဆံ လို စိတ္ ပါ တဲ့ သူ ေတြ က လူ တိုင္း ကုိ သူ တို႔ လို စဥ္း စား ေတြး ေတာ ေစ ခ်င္ တယ္ ၿပီး ေတာ့ သူ တို႔ ရဲ႕ ေမြး ရာ ပါ လိင္ ပိုင္း ဆိုင္ ရာ ကိ စၥ ကို လည္း လက္ ခံ ေစ ခ်င္ ၾက ပါ တယ္။ ဒါ ကို ခင္ ဗ်ား နား မ လည္း ေပး ဘူး ဆို ယင္ ေတာ့ ခင္ ဗ်ား ဟာ ေလွ နံ ဓါး ထစ္ သ မား၊ လိင္ တူ ဆက္ ဆံ ျခင္း ကို ေၾကာက္ တဲ့ င ေၾကာက္ ႀကီး၊ လူ ည့ံ ႀကီး လို႔ သ မုတ္ ၾက ပါ တယ္။ လူ တိုင္း လူ တိုင္း ကို သူ တို႔ ျဖစ္ ေစ ခ်င္ တဲ့ အ ရာ က လိင္ တူ ဆက္ ဆံ ျခင္း ဟာ သန္ မန္ ႐ိုး က် ကိစၥ လို႔ နား လည္ ခံ ယူ ေစ ခ်င္ ၾက ပါ တယ္။ ဒါ ေတြ အ ျပင္၊ ဒါ ဟာ သတၱ ေလာ က ထဲ မွာ ရွိ ေန တာ ပဲ မ ဟုတ္ လား တဲ့။ ၾကည့္ ေလ တိ ရိ တၦန္ ေတြ ဟာ သူ တို႔ ထက္ ငယ္ တဲ့ ၊ ဇတ္ တူ သား ေတြ စား ၾက တာ ပဲ မ ဟုတ္ လား တဲ့။ ဒါ ဟာ တိ ရိ တၦန္ ေတြ မွာ ေတြ႕ ရ ပါ တယ္။ ဒါ ေပ မဲ့ ဒါ ေတြ က အ မွန္ ကို လုပ္ တာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ခရစ္ ယာန္ ေတြ က လိင္ တူ ဆက္ ဆံ ျခင္း အ ေပၚ တ ရား စီ ရင္ ေန တာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အေန နဲ႔ သ တင္း ေပး ေန ျခင္း ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဘု ရား သခင္ က ရွင္း ရွင္း လင္း လင္း ေျပာ ထား တာ က လိင္ တူ ဆက္ ဆံ ျခင္း ဟာ အျဖစ္ တစ္ ခုျဖစ္ တယ္ ဆို တာ ပါ ပဲ။ ဒါ က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ႏွစ္ သက္ တဲ့ အ ရာ ေတြ ကို ရွင္း လင္း တင္ ျပ ေန တာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး။ ဒါ က ဘု ရား ရဲ႕ သ ေဘာ ထား ကို ေဖၚ ျပ ေပး ျခင္း သာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ အ ခ်ဳိ႕ က သ မၼာ က်မ္း စာ ဟာ မ မွန္ ေတာ့ ဘူး၊ ေခတ္ မ မီ ေတာ့ ဘူး၊ လိင္ တူ ဆက္ ဆံ ျခင္း ကို ေၾကာက္ တဲ့ စာ အုပ္ စ သည္ ျဖင့္ ေျပာ ၾက တာ ေတြ လည္း ရွိ ပါ တယ္။ ဒါ ေတြ ကို ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဟို က ထဲ က ၾကား ၿပီး သား ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ အ ေန နဲ႔ ႏိုင္ ငံ ေရး နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ ျပ ငွာန္း ျပဳ ျပင္ တဲ့ တာ ၀န္ ယူ မႈ မ ရွိ တဲ့ လြတ္ လပ္ စြာ လိင္ တူ ဆက္ ဆံ သူ အုပ္ စု ေတြ အ မ်ား အျပား ရွိ ေန ျခင္း၊ ေရာ ဂါ မ်ား စြာ ျဖစ္ ျခင္း၊ ဖိ ႏွိပ္ ျခင္း စ တဲ့ တာ ၀န္ ယူ မႈ မ ရွိ တာ ေတြ ကို လံုး ၀ စိတ္ မ ၀င္ စား ပါ ဘူး။ ကၽြႏု္ပ္ က ေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္ အား ေနာင္ တ သို႔ ေခၚ သြင္း တဲ့ သ ခင္ ေနာက္ ကို ပဲ လိုက္ ရ ပါ လိမ့္ မယ္ (တမန္၊ ၁၇း ၃၀)

လိင္ တူ ဆက္ ဆံ ျခင္း ဟာ ေမြး ရာ ပါ လိင္ ပိုင္း ဆိုင္ ရာ ကိစၥ ျဖစ္ ျခင္း။
လိင္ တူ ဆက္ ဆံ သူ ေတြ က သူ တို႔ ဟာ ေမြး ရာ ပါ ဗီ ဇ ပါ၊ ဒါ မ်ဳိး ျဖစ္ ေအာင္ သူ တို႔ ေရြး ခ်ယ္ တာ လည္း မ ဟုတ္ ပါ ဘူး၊ ဒါ ေၾကာင့္ ဒါ ကိစၥ ဟာ မွား ယြင္း တဲ့ ကိစၥ မ ဟုတ္ ဘူး လို႔ ဆို ၾက ပါ တယ္။ ဒီ လို ျဖစ္ တယ္ ဆို ယင္၊ အ မြာ ေတြ ဗီ ဇ တူ ေန ေပ မဲ့ လိင္ ပိုင္း ဆိုင္ ရာ မ တူ တာ ေတြ ဘာ ေၾကာင့္ မ ျဖစ္ ၾက တာ လဲ။ ဒီ သက္ ေသ ျပ ခ်က္ ဟာ မ်ဳိး ရိုး ဗီ ဇ နဲ႔ မ သက္ ဆိုင္ ပါ ဘူး။ လူ တစ္ ေယာက္ ဟာ လိင္ တူ ဆက္ ဆံ တာ ကို လက္ မ ခံ တဲ့ ေမြး ရာ ပါ ဗီ ဇ နဲ႔ ေမြး လာ မွာ လား။ သူ႔ ရဲ႕ ေမြး ရာ ပါ ဗီ ဇ ဟာ ဥ ပ ေဒ အ ရ တား ျမစ္ ျခင္း ခံ ခဲ့ ရ တဲ့ အ တြက္ သူ႔ စိတ္ မွာ ခံ ျပင္း လြန္း လွ ၿပီး၊ ဆန္႔ က်င္ ခြဲ ျခား မႈ ေတြ ရွိ သင့္ သ လား။ အဲ ဒီ လူ က သူ႔ ရဲ႕ ေမြး ရာ ပါ လိင္ တူ ဆက္ ဆံ ျခင္း ကို မုန္း တီး တဲ့ ေမြး ရာ ပါ ကိစၥ ကို ဥ ပ ေဒ က ခြင့္ ျပဳ ဖို႔၊ ဥ ပ ေဒ က ကာ ကြယ္ ေပး ဖို႔ လို ခ်င္ မွာ ပဲ မ ဟုတ္ ဘူး လား။ ေမြး ရာ ပါ လိင္ တူ ဆက္ ဆံ ျခင္း နဲ႔ အ သက္ ရွင္ ဖို႔ ေမြး ဖြား လာ လူ တစ္ ေယာက္ ဟာ သူ အ တြက္ ေတာ့ အ ဆင္ ေျပ ေပ မဲ့၊ ႏုိင္ ငံ ေတာ္ မွာ အ ခြင့္ အေရး တစ္ ရပ္ အ ျဖစ္ ဥ ပ ေဒ ျပ ငွာန္း ရန္ ေတာင္း ဆို ၿပီး၊ အ ျခား သူ ေတြ ကို လည္း သူ တို႔ လို လိင္ တူ ဆက္ ဆံ ဖို႔ ၊ က်င့္ ႀကံ ဖို႔ လုပ္ သင့္ ပါ သ လား။ လံုး ၀ မ ျဖစ္ သင့္ တဲ့ ကိစၥ ျဖစ္ ပါ တယ္။

တင္ျပသူ-၀ိညာဥ္မီးအိမ္

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦    

HTML Comment Box is loading comments...