● ကယ္တင္ျခင္း ေပးေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ...

အဓိကက်မ္းခ်က္မ်ား။
ေယာ ၃း ၁၆၊ လု ၁၃ း ၂၃ - ၂၅၊ ေရာ မ ၁၀း ၉ - ၁၃၊ ေရာ မ ၃း ၂၁- ၂၈။

နိဒါန္း။
ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ ႏိုင္ ငံ ေတာ္ ထဲ ကို ၀င္ ေရာက္ ဖို႔ အ တြက္ ၊ ဒု တိ ယ အ ေရး ပါ တဲ့ အ ေျခ အ ေန က ေတာ့ ကယ္ တင္ ျခင္း နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ ယံု ၾကည္ ျခင္း ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ကယ္ တင္ ခံ ရ ဖို႔ နဲ႔ ခရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ တ ပည့္ ေတာ္ အ ျဖစ္ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ ေနာက္ ေတာ္ ကို စ ၿပီး လိုက္ ဖို႔ က ေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ယံု ၾကည္ ျခင္း ရွိ ဖို႔ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဟာ အ ျပစ္ သား ေတြ ျဖစ္ တယ္ လို႔ ယံု ၾကည္ ရ မယ္၊ ခ ရစ္ ေတာ္ ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ အ ျပစ္ ေတြ အ တြက္ သူ႔ ရဲ႕ အ ေသြး ကို သြန္း ေလာင္း ၿပီး၊ အ ေသ ခံ တာ ကို ယံု ၾကည္ ရ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဒီ အ ျပင္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ အ ျပစ္ ေတြ အ တြက္ ေနာင္ တ ရ ျခင္း ရွိ ရ မယ္၊ အဲ ဒီ အ ျပစ္ ေတြ ကို ခြင့္ လႊတ္ ေပး ဖို႔ လည္း ဘု ရား သ ခင္ ထံ ေတာ္ ပါး မွာ ေတာင္း ခံ ရ ပါ မယ္။ ၿပီး ေတာ့ ခ ရစ္ ေတာ္ ထံ ပါး မွာ “ကၽြႏ္ုပ္ ဟာ အ ျပစ္ သား ပါ” လို႔ ဒူး ေထာက္ ၀န္ ခံ အ ညံ့ ခံ ပံု အပ္ ၿပီး၊ ကိုယ္ ေတာ္ ကို မိ မိ တို႔ ရဲ႕ သ ခင္ ၊ ကယ္ တင္ ရွင္ အ ျဖစ္ လက္ ခံ ရ ပါ မယ္။

ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာဘာလဲ။
ကယ္ တင္ ျခင္း ဆီ သို႔ ပို႔ ေဆာင္ ေပး တဲ့ ယံု ၾကည္ ျခင္း လို႔ ဆို လို တာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ေအာက္ ေဖၚ ျပ ပါ အ ေျခ အ ေန ေတြ ျဖစ္ လာ ၿပီ ဆို ယင္ ဒီ ယံု ၾကည္ ျခင္း ရွိ လာ ၿပီ လို ေျပာ လို႔ ရ ပါ တယ္။

-သင့္ ဘ ၀ အ သက္ တာ ကို ဘု ရား သ ခင္ ထံ ဆက္ ကပ္ အပ္ ႏွံ တတ္ လာ ျခင္း (ဆာ ၃၇ း ၅)
-ခ ရစ္ ေတာ္ ကို ယံု ၾကည္ လက္ ခံ လာ ျခင္း (ေယာ ၃း ၁၅)
-သင့္ ႏွ လံုး သား နဲ႔ နာ ခံ တတ္ လာ ျခင္း ( ေရာ ၆း ၁၇)
-ႏႈတ္ န႔ဲ မ က ႏွ လံုး သား နဲ႔ ယံု ၾကည္ လာ ျခင္း (ေရာ ၁၀း ၉- ၁၀)
-သ မၼာ က်မ္း စာ ဟာ ဘု ရား ရဲ႕ ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ယံု ၾကည္ လာျခင္း (၂တိ ၃း ၁၆ -၁၇)
-ဘု ရား သ ခင္ အား ယံု ၾကည္ ကိုး စား ျခင္း (ေဟၿဗဲ ၂း ၁၃)
-သင့္ အ သက္ ထဲ ခ ရစ္ ကို ေခၚ ဖိတ္ လာ ျခင္း (ဗ်ာ ၃း ၂၀)

ဒုတိယတစ္ဖန္ေမြးဖြားျခင္းရဲ႕အဓိပၸါယ္။
“လူ မည္ သည္ ကား ခ ရစ္ ေတာ္ ၌ ရွိ လွ်င္ ၊အ သစ္ ျပဳ ျပင္ ေသာ သ တၱ ၀ါ ျဖစ္ ၏။ ေဟာင္း ေသာ အ ရာ တို႔ သည္ ေျပာင္း လဲ ၍ ခပ္ သိမ္း ေသာ  အ ရာ တို႔ သည္ အ သစ္ ျဖစ္ ၾက ၿပီ။” (၂ ေကာ၊ ၅း ၁၇)။
ၿငိမ္ သက္ ျခင္း ၏ အ ရွင္ ဘုရား သ ခင္ ကိုယ္ ေတာ္ တိုင္ လည္း၊ သင္ တို႔ ကို အ ကုန္ အ စင္ သန္႔ ရွင္း ေစ ေတာ္ မူ ပါ ေစ ေသာ။ ငါ တို႔ သ ခင္ ေယ ရု ႂကြ လာ ေတာ္ မူ ေသာ အ ခါ ၊ သင္ တို႔ ၏ ကိုယ္ ခႏၶာ ၊ စိတ္ ၊ ၀ိညာဥ္  အ ေပါင္း ကို အ ျပစ္ တင္ ခြင့္ ႏွင့္ ကင္း လြတ္ ေစ ျခင္းငွာ ေစာင့္ မ ေတာ္ မူ ပါ ေစ ေသာ။ (၁ သက္၊ ၅း ၂၃)။
ဒီ က်မ္း ခ်က္ က ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ထဲ မွာ ခႏၶာ ၊ စိတ္ ထက္ ပို ၿပီး ရွိ ေန တယ္ ဆို တာ အ ရွင္း ေဖၚ ျပ ထား ပါ တယ္။ ခႏၶာ ဆို တာ က ေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ရုပ္ နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ အ ပိုင္း ေပါ့။ စိတ္ (Soul) ဆို တာ က ေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ အ သိ တ ရား  (Mind) ၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ဆႏၵ နဲ႔ စိတ္ ခံ စား မႈ စိတ္ လႈပ္ ရွား မႈ (Emotion) ေတြ ကို ဦး ေဆာင္ ေပး ပါ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ Watchman က ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ စိတ္ လႈပ္ ရွား မႈ ေတြ က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဘာ ခံ စား ေန ရ ေၾကာင္း ကို ေဖၚ ျပ ပါ တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဘာ စဥ္း စား ေန ေၾကာင္း ကို အ သိ တ ရား က ေျပာ ျပ ၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ဆႏၵ က ေတာ့ ကၽြႏု္ အ လို ရွိ ေန တဲ့ အ ရာ ေတြ နဲ႔ ဆက္ သြယ္ ေပး လွ်က္ ရွိ ပါ တယ္ လို႔ ဆို ပါ တယ္။
လူ တစ္ ဦး ဟာ ၀ိညာဥ္ (Spirit) န႔ဲ ေမြး ဖြား လာ သည့္ တိုင္၊ သူ႔ ရဲ႕ စိတ္ က သူ႔ ရဲ႕ အ သက္ တာ တစ္ ခု လံုး ကို စိတ္ ဆို တဲ့ (Soul) က ပဲ လႊမ္း မိုး ခ်ယ္ လွယ္ ထား ပါ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ လူ ဟာ မိ မိ တို႔ ရဲ႕ ပင္ ကိုယ္ စိတ္ နဲ႔ ပဲ အ ေျခ အ ေန အ ရပ္ ရပ္ ကို အ ကဲ ျဖတ္ ၊ တက္ လွမ္း ၊ေကာက္ ခ်က္ ခ် ေလ့ ရွိ တတ္ ၾက ပါ တယ္။ သူ႔ ရဲ႕ စိတ္ ခံ စား မႈ အ တြက္ ပဲ အ ေလး ထား ထည့္ သြင္း စဥ္း စား ဆင္ ျခင္ ၾက သ လို သူ႔ အ သက္ တာ တစ္ ခု လံုး ကို လည္း အဲ ဒီ (Soul) ဆို တဲ့ စိတ္ ရဲ႕ အုပ္ ခ်ဳပ္ မႈ ေအာက္ မွာ ပဲ ထား ၾက ပါ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ လူ ဟာ ကိုယ့္ အ သိ စိတ္ (Mind) မွာ ျဖစ္ ေပၚ လာ တဲ့ အ ေျခ အ ေန ေတြ (သို႔ မ ဟုတ္ ) မိ မိ စိတ္ ခံ စား မႈ က လို လား ေတာင္း တ တဲ့ ရ လဒ္ ေတြ ၊ တစ္ ခါ တစ္ ရံ ဒီ ေဆ့ ေဆာ္ မႈ ႏွစ္ ခု စ လံုး ေပါင္း ၿပီး ရ လာ တဲ့ ရ လဒ္ ေပၚ မူ တည္ ၿပီး ကိုယ္ ပိုင္ ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ ေတြ ခ် ၾက ပါ တယ္ လို႔ Colin Urquhart က ဆို ပါ တယ္။
ဒါ ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ ေန နဲ႔ ဒု တိ ယ ေမြး ဖြား ျခင္း မ တိုင္ ခင္ အ သက္ တာ ဟာ စိတ္ ဆို တဲ့ (Soul) နဲ႔ ရုပ္ ခႏၶာ (Body) ရဲ႕ နယ္ န မိတ္ ထဲ က အ သိ စိတ္ နဲ႔ စိတ္ ခံ စား မႈ ေအာက္ (Inner being ) မွာ ပဲ အ သက္ ရွင္ လႈပ္ ရွား သြား လာ ေန ထိုင္ ၾက ရ ပါ တယ္။  တ နည္း ေျပာ ရ ယင္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ ေမြး က ထဲ က ပါ လာ တဲ့ ခႏၶာ ၊ စိတ္ ၊ ၀ိညာဥ္ (၃) ခု ထဲ မွာ ခႏၶာ နဲ႔ စိတ္ ပဲ သက္ ၀င္ လႈပ္ ရွား ၿပီး၊ အ ေရး ႀကီး တဲ့ ၀ိညာဥ္ က ေတာ့ သက္ ၀င္ လႈပ္ ရွား မႈ မ ရွိ ပဲ ေသ ေန ခဲ့ ပါ တယ္ (၀ိညာဥ္ နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ ရည္ ႐ြယ္ ခ်က္ နဲ႔ လုပ္ ေဆာင္ မႈ မ်ား အ သက္ မဲ့ ေန ျခင္း)။ ဒါ ေၾကာင့္ ၀ိညာဥ္ ပိုင္း ဟာ လႈပ္ ရွား မႈ မဲ့ ၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ လုပ္ ေဆာင္ မႈ ေတြ ၊ ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ ေတြ ၊ အ ႀကံ အစည္ ေတြ အ ေပၚ ဘာ အ က်ဳိး သက္ ေရာက္ မႈ မ ေပး စြမ္း ႏိုင္ ခဲ့ ပါ ဘူး၊ အဲ ဒါ အ ျပစ္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ ပါ တယ္။(ဧဖက္ ၂း ၁- ၂)။
ဒါ ေၾကာင့္ ဒု တိ ယ ေမြး ဖြား ျခင္း ဆို တာ အ ျပစ္ ေၾကာင့္ ေသ ေန တဲ့ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ အ နက္ ႐ႈိင္း ဆံုး အ တြင္း ထဲ က နယ္ ပယ္ ျဖစ္ တဲ့ ၀ိညာဥ္ ျပန္ လည္ အ သက္ ရွင္ သန္ လာ ျခင္း ကို ဆို လို တာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ အား ျဖင့္ အ သက္ ရွင္ ဖို႔ ျပဳ ျပင္ ျခင္း ခံ ရ တဲ့ အ ခါ “ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ဟာ ခႏၶာ ၊ စိတ္ ၊ ၀ိညာဥ္ စ တဲ့ (၃) မ်ဳိး စ လံုး နဲ႔ အ သက္ ရွင္ ရပ္ တည္ တဲ့ သူ ေတြ” ျဖစ္ လာ ၿပီး၊  ခႏၶာ ၊ စိတ္ ၊ ၀ိညာဥ္ (၃) မ်ဳိး စ လံုး နဲ႔ အ သက္ ရွင္ ျခင္း ရဲ႕ စစ္ မွန္ တဲ့ အ ဓိ ပၸါယ္ ကို လည္း နား လည္ သ ေဘာ ေပါက္ သြား ပါ လိမ့္ မယ္ (ကမာၻ ၅း ၁၆ -၂၅၊ ေရာမ ၈း ၉- ၁၄၊ ေယာဟန္ ၃း ၃- ၈)။
ဒါ ေၾကာင့္ ခ ရစ္ ေတာ္ က ဒု တိ ယ ေမြး ဖြား ျခင္း မ ခံ တဲ့ သူ ဟာ ေကာင္း ကင္ ႏိုင္ ငံ ေတာ္ ကို မ ျမင္ ရ ဘူး လုိ႔ သြန္ သင္ ထား ပါ တယ္။ ေကာင္း ကင္ ႏိုင္ ငံ ေတာ္ ကို ျမင္ ဖို႔ ဆို တဲ့ အ ဓိ ပၸါယ္ က ၊ ဘု ရား သခင္ အ မွန္ တ ကယ္ ရွိ ေၾကာင္း ကိုယ္ တိုင္ ႀကံဳ ေတြ႕ သိ ကၽြမ္း ျခင္း ၊ ဘု ရား ရဲ႕ ေမတၱာ နဲ႔ ခြင့္ လႊတ္ ျခင္း ကို သိ နား လည္ ျခင္း ၊ ကိုယ့္ အ သက္ တာ ထဲ မွာ ဘု ရား သ ခင္ ကိုယ္ ေတာ္ တိုင္ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ အား ျဖင့္ ၀င္ ေရာက္ ၿပီး ဘု ရား တန္ ခုိး အား ျဖင့္ အ သက္ ရွင္ ျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္။

ယံုၾကည္ျခင္းဟာဘုရားေပးတဲ့လက္ေဆာင္မြန္ပါ။
“ယံု ၾကည္ ေသာ အား ျဖင့္ ေက်း ဇူး ေတာ္ ေၾကာင့္ ကယ္ တင္ ျခင္း သို႔ ေရာက္ ရ၏။ ကိုယ္ အ လို အ ေလွ်ာက္ ေရာက္ သည္ မ ဟုတ္၊ ဘုရား သခင္ သ နား ေတာ္ မူ ရာ ျဖစ္ သ တည္း။ ကိုယ္ ကု သိုလ္ ေၾကာင့္ ကယ္ တင္ ျခင္း သို႔ ေရာက္ သည္ မ ဟုတ္၊ သို႔ ျဖစ္ ၍ အ ဘယ္ သူ မွ် ၀ါ ႂကြား စရာ အ ခြင့္ မ ရွိ” (၂ေကာ၊ ၂း ၈- ၉)။
ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဟာ ဘု ရား ကို ယံု ၾကည္ လို႔ ရ တဲ့ အ စြမ္း အစ နဲ႕ ေမြး ဖြား လာ ၾက တဲ့ သူ ေတြ မဟုတ္ ၾက ပါ ဘူး။ ဒီ ယံု ၾကည္ ျခင္း ဟာ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ဆီ က လာ တဲ့ ယံု ၾကည္ ျခင္း ျဖစ္ သ လို ဘု ရား သ ခင္ ထံ ျပန္ လွည့္ ဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ အ သက္ တာ ထဲ မွာ လာ ၿပီး အ လုပ္ လုပ္ ေပး တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္။ အဲ ဒီ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ သက္ တာ ထဲ လာ ၿပီး လုပ္ ေဆာင္ ေပး တာ ကို ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ ေန နဲ႔ တုန္႔ ျပန္ ၿပီး နား ေထာင္ တဲ့ အ ခါ ၊ ကယ္ တင္ ျခင္း နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ ယံု ၾကည္ ျခင္း ရ ရွိ ဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ႏွ လံုး သား တံ ခါး ေတြ ပြင့္ သြား တဲ့ အ ျပင္ ၊ ဘု ရား သ ခင္ ကို ကိုး စား လာ ၿပီး၊ ခ ရစ္ ေတာ္ ကို လည္း ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ကယ္ တင္ ပိုင္ ရွင္ အ ျဖစ္ ယံု ၾကည္ လာ ပါ တယ္။

ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ။
ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ အ သက္ ရွင္ မႈ ေတြ အား လံုး ဟာ ကိုယ့္ ရဲ႕ စိတ္ ခံ စား မႈ ေတြ အ ေပၚ မွာ အ ေျခ ခံ မွီ ခို မ ေန ေတာ့ ပဲ ၊ ေအာက္ ေဖၚ ျပ ပါ အ ခ်က္ ေတြ အ ေပၚ မွာ သာ အ ေျခ ခံ မီွ ခို အ သက္ ရွင္ လာ ပါ တယ္။
ဘု ရား သခင္ ရဲ႕ ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို ဘာ ေျပာ ထား လဲ ဆို ေတာ့
“ငါ အ မွန္ အ ကန္ ဆို သည္ ကား ငါ့ စကား ကို နား ေထာင္ ၍ ငါ့ ကို ေစ လႊတ္ ေတာ္ မူ ေသာ သူ ကို ယံု ၾကည္ ေသာ သူ သည္ ထာ ၀ ရ အ သက္ ကို ရ သည္ ျဖစ္ ၍ အ ျပစ္ စီ ရင္ ျခင္း ကို မ ခံ ရ။ ေသ ျခင္း မွ အ သက္ ရွင္ ျခင္း သို႔ ကူး ေျမာက္ ေသာ သူ ျဖစ္ ၏ (ေယာဟန္ ၅း ၂၄)။ ဆက္ ဖတ္ ရန္ …
(ေဟၿဗဲ ၁၃း ၅၊ ေယာ ဟန္ ၆း ၃၇၊ ေရာ မ ၈း ၃၈ - ၃၉၊ တိ တု ၁း ၂၊ ေယာ ဟန္ ၁၀း ၂၈- ၂၉)။

ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ သက္ တာ ထဲ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ရဲ႕ သက္ ေသ ခံ မႈ မ်ား
“ဘု ရား သ ခင္ ၏ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ဆံုး မ ပဲ့ ျပင္ ေတာ္ မူ သ မွ် ေသာ သူ တို႔ သည္ ဘု ရား သ ခင္ ၏ သား ျဖစ္ ၾက ၏။ အ ေၾကာင္း မူ ကား သင္ တို႔ သည္ တစ္ ဖန္ ေၾကာက္ ႐ြံ႕ တတ္ ေသာ ကၽြန္ သ ေဘာ ကို ရ ၾက သည္ မ ဟုတ္၊ အ ဗၺ အ ဘ ဟု ေခၚ ရ ေသာ အ ခြင့္ ႏွင့္ သား ျဖစ္ ျခင္း ၏ သ ေဘာ ကို ရ ၾက ၿပီ။ ငါ တို႔ သည္ ဘု ရား သခင္ ၏ သား ျဖစ္ ၾက သည္ ဟု ၀ိညာဥ္ ေတာ္ သည္ ငါ တို႔ ၏ ၀ိညာဥ္ ႏွင့္ အ တူ သက္ ေသ ခံ ေတာ္ မူ ၏ (ေရာ မ ၈း ၁၄- ၁၆)။ ဆက္ ဖတ္ ရန္ … (၁ ေယာ ၃း ၂၄)။

အျပစ္သားရဲ႕ဆုေတာင္းခ်က္။
သင့္ ရဲ႕ အ ျပင္ ေတြ ခြင့္ လႊတ္ ေပး ေစ ခ်င္ ယင္၊ ဘု ရား ရဲ႕ သား သ မီး ၊ ခရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ တ ပည့္ ေတာ္ ျဖစ္ ခ်င္ တယ္ ဆို ယင္ ဒီ လို ရိုး ရိုး ေလး ဆု ေတာင္း ႏုိင္ ပါ တယ္။
“ သ ခင္ ဘု ရား … ကၽြႏ္ုပ္ ဟာ အ ျပစ္ သား ပါ … ကၽြႏ္ုပ္ ရဲ႕ အ ျပစ္ ေတြ အ တြက္ ခ ရစ္ ေတာ္ အ ေသ ခံ ခဲ့ တယ္ ဆို တာ ကၽြႏ္ုပ္ ယံု ၾကည္ ပါ တယ္ … ကၽြႏ္ုပ္ ခံ ယူ ေပး ဆပ္ ရ မဲ့ ျပစ္ ဒဏ္ ေတြ အ တြက္ ခ ရစ္ ေတာ္ ကိုယ္ တိုင္ လက္ ၀ါး ကား တိုင္ ေပၚ မွာ ေပး ဆပ္ ၿပီး ေျဖ ရွင္း ၿပီး ပါ ၿပီ။ ကၽြႏ္ုပ္ ေနာင္ တ ရ ပါ ၿပီ … ကၽြႏ္ုပ္ ရဲ႕ အ ျပစ္ ေတြ ကို ခြင့္ လႊတ္ ေပး ဖို႔ အ သ နား ခံ ပါ တယ္ … ကၽြႏ္ုပ္ ရဲ႕ အ သက္ တာ အား လံုး ကို ကိုယ္ ေတာ့ ထံ ပံု အပ္ ပါ တယ္ … ခ ရစ္ ေတာ္ ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ ဘ ၀ ရဲ႕ သ ခင္ ၊ ကယ္ တင္ ေသာ အ ရွင္ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ကိုယ္ ေတာ့ ရဲ႕ ပညာတ္ ခ်က္ ေတြ ကို ေစာင့္ ထိန္း သြား ပါ ေတာ့ မယ္။ ကိုယ္ ေတာ္ အား ရ ႏွစ္ သက္ တဲ့ အ သက္ တာ နဲ႔ အ သက္ ရွင္ ပါ ေတာ့ မယ္။ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ အ ေသြး ေတာ နဲ႔ ေဆး ေၾကာ ေပး လို႔ ကၽြႏ္ုပ္ ဟာ ဘု ရား ရဲ႕ သား သ မီး ျဖစ္ ရ ပါ ၿပီ၊ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ တပည့္ ေတာ္ လည္း ျဖစ္ ခြင့္ ရ ပါ ၿပီ။ ေက်း ဇူး တင္ ပါ တယ္ … အာ မင္…
သင္ ဒီ လို ဆု ေတာင္း ၿပီး … ကယ္ တင္ ျခင္း နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ ေတြ ကို လည္း ဖတ္ ၿပီး တစ္ ေယာက္ ေယာက္ ကို ကၽြႏ္ုပ္ ခ ရစ္ ယာန္ ျဖစ္ သြား ၿပီ လို႔ ေျပာ ၿပီး သက္ ေသ ခံ ပါ။ သင္ က်ဴး လြန္ ခဲ့ တဲ့ အ ျပစ္ ေတြ အ တြက္ သင့္ ႏႈတ္ က ေန ဘု ရား သ ခင္ ထံ ၀န္ ခံ ဖို႔ လို ပါ တယ္။
(ေရာ ၁၀း ၉ -၁၀)။ “အ ဘယ္ သို႔ နည္း ဟူ မူ ကား ၊ သင္ သည္ သ ခင္ ေယ ရႈ ကို ႏႈတ္ ျဖင့္ ၀န္ ခံ ၍ ဘု ရား သ ခင္ သူ သူ႔ ကို ေသ ျခင္း မွ ထ ေျမာက္ ေစ ေတာ္ မူ ၿပီ ဟု စိတ္ ႏွ လံုး ထဲ ၌ ယံု ၾကည္ လွ်င္ ကယ္ တင္ ျခင္း သို႔ ေရာက္ လိမ့္ မည္။ ေျဖာင့္ မတ္ ရာ သို႔ ေရာက္ ျခင္း ငွာ စိတ္ ႏွ လံုး ျဖင့္ ယံု ရ ၏။

ဒီ လို ဒု တိ ယ ေမြး ဖြား ျခင္း ၿပီး တဲ့ အ ခါ ခရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ တ ပည့္ ေတာ္ အ သစ္ တစ္ ဦး အ ေန နဲ႔ ႀကီး ထြား ရွင္ သန္ ဖို႔ အ ျခား သူ မ်ား ရဲ႕ အ ကူ အ ညီ လည္း လို အပ္ ပါ ေသး တယ္။ ဘယ္ သူ မွ ကိုယ့္ တစ္ ဦး တည္ သီး သန္႔ ရပ္ တည္ လို႔ မ ရ ပါ ဘူး။ သ တိ ရ ဖို႔ က ကယ္ တင္ ျခင္း ဆို တာ ၀မ္း ေျမာက္ စ ရာ အ ေၾကာင္း ျဖစ္ သ လို သင့္ ရဲ႕ အ သက္ တာ တစ္ ခု လံုး ဟာ လည္း ထာ ၀ ရ အသက္ ရွင္ ျခင္း သို႔ လံုး ၀ ေျပာင္း လဲ ျခင္း ခံ လိုက္ ရ ပါ ၿပီ ဆို တာ ပါ ပဲ မိတ္ ေဆြ။

ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္အခ်က္မ်ား။
၁။       သင္ ဘယ္ လို ခ ရစ္ ယာ န္ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ သြား ရ တာ လဲ လို႔ တစ္ ဦး ဦး က ေမး ယင္၊ သူ တို႔ နား လည္ ေအာင္ ဘယ္ လို ေျပာ ျပ မ လဲ။
၂။       ခ ရစ္ ယာန္ လူ သစ္ တစ္ ဦး အ တြက္ သင္ ဘယ္ လို သူ႕ ကို အာ မံ ခံ ခ်က္ ေတြ ေပး မွာ လဲ။
၃။       ခ ရစ္ ေတာ္ ကို သင့္ ရဲ႕ သ ခင္ ၊ ကယ္ တင္ ရွင္ အ ျဖစ္ လက္ ခံ လိုက္ တာ နဲ႔ တစ္ ၿပိဳင္ နက္ ဘာ ျဖစ္ ခြင့္ ရ ပါ သ လဲ။
၄။       သ မၼာ က်မ္း စာ ဟာ ဘု ရား သခင္ ရဲ႕ ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ယံု ၾကည္ ဖို႔ ဘာ ေတြ က အ ေရး ႀကီး ပါ သ လဲ။ (ကယ္ တင္ ျခင္း ႏွင့္ ဆိုင္ ေသာ ယံု ၾကည္ ျခင္း အ ေၾကာင္း အ ရာ နဲ႔ ပတ္ သက္ ၿပီး ေဆြး ေႏြး ရန္)
၅။       လူ တိုင္း ကယ္ တင္ ျခင္း ရ ဖို႔ လို ေၾကာင္း မ သိ ရ ေလ ေအာင္ ဖံုး ကြယ္ ထား တဲ့ အ ဓိ က အ ခ်က္ က ဘာ လဲ (၂ ေကာ ၄း၄)။
၆။       ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ လမ္း ေတာ္ နဲ႔ လူ႔ ရဲ႕ လမ္း ျခား နား ခ်က္ ကို ေဆြး ေႏြး ရန္။
၇။       ကယ္ တင္ ျခင္း ဟာ လမ္း ဆံုး လား ၊ ဒါ မွ မ ဟုတ္ အ စ လား ေဆြး ေႏြး ရန္။

၀ိညာဥ္မီးအိမ္(ခရစ္ယာန္စာေပစုစည္းမႈ)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Preparation For Future

Google+ Followers