သား အ ျဖစ္ ေမြး စား ျခင္း...

အဓိကက်မ္းခ်က္မ်ား၊-
ေရာ ၈း ၁၅-၁၈။ ေရာ ၈း ၂၃-၂၅။ ဂလာ ၄း ၃-၇။ ဧဖက္ ၁း ၄-၅။
နိဒါန္း ။
တပည့္ ေတာ္ ျဖစ္ ျခင္း (Discipleship) ရဲ႕ အ ႏွစ္ သာ ရ ဟာ “ ပိုင္ ဆိုင္ ျခင္း ၊ ပိုင္ ဆိုင္ တယ္” ဆို တဲ့ အ ေျခ ခံ သ ေဘာ တ ရား ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ တစ္ နည္း ေျပာ ရ ယင္ ၊ ကိုယ့္ ဘ ၀ အ သက္ တာ တစ္ ခု လံုး ကို “ ဆက္ ကပ္ ၀န္ ခံ အပ္ ႏွံ ပါ တယ္ ” ၊ “ တ ပည့္ ေတာ္ ျဖစ္ ပါ တယ္ ” ဆို တဲ့ အ သက္ တာ၊ ကိုယ္ ကိုယ္ တိုင္ သ ေဘာ က် ႏွစ္ သက္ ၿပီး အ တု ခိုး ေန ရ တဲ့ ပု ဂိၢဳလ္ နဲ႔ အ တြင္း က် က် ရင္း ရင္း ႏွီး ႏွီး ေပါင္း သင္း ေန ထိုင္ တဲ့ အ သက္ တာ မ်ဳိး ကို ဆို လို ျခင္း လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဒီ သ ေဘာ တ ရား ထဲ မွာ ေ႐ြး ခ်ယ္ တဲ့ အ လုပ္ ကို လုပ္ ရ မဲ့ သူ ေတြ (၂) ဖက္ ရွိ ပါ တယ္။ တစ္ ဖက္ က ေတာ့ ဘု ရား သ ခင္ ဖက္ က ျဖစ္ ၿပီး၊ သူ႔ ရဲ႕ တ ပည့္ ေတြ ကို ေ႐ြး ခ်ယ္ ရ တာ ျဖစ္ ၿပီး (ေယာ ၁၅း ၁၆)၊သင္ တို႔ သည္ ငါ့ ကို ေ႐ြး ေကာက္ ၾက သည္ မ ဟုတ္၊ ငါ သည္ သင္ တို႔ ကို ေ႐ြး ေကာက္ သ ျဖင့္ သင္ တို႔ သည္ သြား ၍ တည္ ၾကည္ ေသာ အ သီး ကို သီး မည့္ အ ေၾကာင္း ႏွင့္၊ ငါ့ နာ မ ကို အ မွီ ျပဳ ၍ ခ မည္း ေတာ္ မွာ ေတာင္း သ မွ် တို႔ ကို ရ မည့္ အ ေၾကာင္း သင္ တို႔ ကို ငါ ခန္႔ ထား ၏။” က်န္ တစ္ ဖက္ က ေတာ့ လူ႔ ဖက္ က ျဖစ္ ၿပီး ၊ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ ေနာက္ ေတာ္ (ခ ရစ္ ေတာ္ ေစ ခိုင္း တဲ့ အ သက္ တာ အ တိုင္း အ သက္ ရွင္ ျခင္း) ကို လိုက္ မ လိုက္ ေ႐ြး ခ်ယ္ ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ ခ် ရ မဲ့ အ ပိုင္း ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ အ ပိုင္း ဖက္ က ေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အား လံုး ကို ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ အ ေသ ခံ ျခင္း အား ျဖင့္ ေ႐ြး ခ်ယ္ ခဲ့ ၿပီး ပါ ၿပီ၊ အဲ ဒီ ေ႐ြး ခ်ယ္ မႈ ကို ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဖက္ က၊ လိုက္ မယ္၊ မ လိုက္ ဘူး ဆို ၿပီး၊ ေ႐ြး ခ်ယ္ ဆံုး ျဖတ္ ရ မယ့္ အ ပိုင္း ပဲ က်န္ ပါ ေတာ့ တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဖက္ က ၊ သူ႔ ရဲ႕ ေ႐ြး ခ်ယ္ ေခၚ ယူ မႈ ကို လက္ ခံ မယ္ (သို႔) လက္ မ ခံ ဘူး ၊ သူ႔ ရဲ႕ ေနာက္ ေတာ္ ကို လိုက္ မယ္ (သို႔) မ လိုက္ ဘူး  ႀကိဳက္ ရာ ကို  ေ႐ြး ခ်ယ္ ဆံုး ျဖတ္ ႏုိင္ ပါ တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ ေန နဲ႔ သခင္ ေယ ရႈ ခ ရစ္ ေတာ္ ကို ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ သ ခင္ ပါ ၊ ကယ္ တင္ ရွင္ ပါ လို႔ လက္ ခံ ယင္ ေတာ့ ၊ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ဟာ  ဒု တိ ယ ေမြး ဖြား ျခင္း ကို ခံ  တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ ပါ လိမ့္ မယ္ (ေယာ ၃း ၅-၈) “ေယ ႐ႈ က လည္း ေရ ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ မ ေမြး ေသာ သူ မည္ သည္ ကား ၊ ဘု ရား သ ခင္ ၏ ႏိုင္ ငံ ေတာ္ သို႔ မ ၀င္ ရ ဟု ငါ အ မွန္ အ ကန္ ဆို ၏။ ဇာ တိ ပက တိ ေမြး ေသာ အရာ သည္ ဇာ တိ ပ က တိ ျဖစ္ ၏၊ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ေမြး ေသာ အ ရာ သည္ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ျဖစ္ ၏။ ဒု တိ ယ ေမြး ျခင္း ကို ခံ ရ မည္ ဟု ငါ ေျပာ သည္ ကို အံ့ ၾသ ျခင္း မ ရွိ ႏွင့္၊ ေလ သည္ အ လို ရွိ တိုင္း သြား လာ ၏၊ ေလ ၏ အ သံ ကို သင္ တို႔ သည္ ၾကား ရ ေသာ္ လည္း အ ဘယ္ အ ရပ္ က ျဖစ္ သည္၊ အ ဘယ္ အ ရပ္ သို႔ သြား သည္ ကို မ သိ ႏိုင္ ၊ ထို နည္း တူ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ေမြး ေသာ သူ ျဖစ္ သည္ ဟု မိန္႔ ေတာ္ မူ ၏။ ” ခ ရစ္ ေတာ္ ကို ယံု ၾကည္ ျခင္း အား ျဖင့္ အ သစ္ တ ဖန္ ေမြး ဖြား ျခင္း ခံ ယူ တဲ့ လူ တစ္ ေယာက္ မွာ ျဖစ္ လာ မဲ့ လ ကၡ ဏာ သက္ ေသ ေတြ က ေတာ့ ၊ အ သက္ တာ မွာ တန္ ခိုး ေတြ နဲ႔ ျပည့္ ၀ လာ ျခင္း၊ ၀ိ ညာဥ္ ေရး ရာ နဲ႔ သက္ ဆိုင္ တဲ့ အ သက္ ရွင္ မႈ ပံု စံ ေတြ ထင္ ထင္ ရွား ရွား ကိုယ့္ ရဲ႕ အ သက္ တာ ထဲ မွာ စ တင္ ျဖစ္ ေပၚ လာ ျခင္း စ တာ ေတြ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဒါ ကို ဘ ၀ အ သက္ တာ သစ္ အ စ ျပဳ ျခင္း လို႔ လည္း ေျပာ ႏိုင္ ပါ တယ္။ အ ယင္ တုန္း က ဆို ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ ေန႔ စဥ္ ဘ ၀ အ သက္ တာ တစ္ ခု လံုး ကို ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ ထား တဲ့ ဆိုး ညစ္ တဲ့ အ က်င့္ ေတြ၊ သ ေဘာ ထား ေတြ၊ အ ႀကံ အ စည္ ေတြ နဲ႔ ဘ ၀ တစ္ ခု လံုး ကို ကၽြန္ ျပဳ အ ႏိုင္ က်င့္ ႏွိပ္ စက္ တဲ့ အ ေၾကာင္း အ ရာ ေတြ ၊  ျဖစ္ ရပ္ ေတြ အား လံုး ကို လည္း သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ က ေပး တဲ့ တန္ ခိုး နဲ႔ ေက်ာ္ လႊား ေအာင္ ျမင္ ခြင့္ ရ ရွိ လာ ၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ မွာ စြန္း ထင္း ေပး က်ံ ေန တဲ့့ အ ျပစ္ အ ျပစ္ မွန္ သ မွ် ဟာ လည္း ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ သ နား ျခင္း ေမ တၱာ ဂ ရု ဏာ ေတာ္ အား ျဖင့္ ခြင့္ လႊတ္ ျခင္း ကို ခံ စား ရ ရွိ လာ ပါ မယ္။ ဒါ့ အ ျပင္ ၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ အ ျပစ္ ေၾကာင့္ ဆက္ သြယ္ ဖို႔ ဘယ္ လို မ ျဖစ္ ႏိုင္ ေတာ့ တဲ့ သန္႔ ရွင္း ျမင့္ ျမတ္ တဲ့ ဘု ရား သ ခင္ နဲ႔ အ သစ္ တစ္ ဖန္ ျပန္ လည္ မိတ္ သ ဟာ ယ ဖဲြ႕ ရ တဲ့ အ ခြင့္၊ ဆက္ ဆံ ရ တဲ့ အ ခြင့္ ကို လည္း ရ ရွိ ေစ ပါ တယ္ (၂ေကာ ၅း၁၇) “လူ မည္ သည္ ကား ခရစ္ ေတာ္ ၌ ရွိ လွ်င္ အ သစ္ ျပဳ ျပင္ ေသာ သတၱ၀ါ ျဖစ္ ၏၊ ေဟာင္း ေသာ အ ရာ တို႔ သည္ ေျပာင္း လဲ ၍ ခပ္ သိမ္း ေသာ အ ရာ တို႔ သည္ အ သစ္ ျဖစ္ ၾက ၏။”

ေျဖာင့္ မတ္ ျခင္း။
(ေရာ ၅း ၁) မွာ “ထို႔ ေၾကာင့္ ငါ တို႔ သည္ ယံု ၾကည္ ျခင္း ရွိ ၍ ေျဖာင့္ မတ္ ရာ သို႔ ေရာက္ လွ်င္ ငါ တို႔ သ ခင္ ေယ ႐ႈ ခ ရစ္ အား ျဖင့္ ဘု ရား သ ခင္ ေရွ႕ ေတာ္ ၌ ၿငိမ္ သက္ ျခင္း ကို ခံ စား ၾက ၏။”
“ေျဖာင့္ မတ္ ျခင္း” ဟာ “ကယ္ တင္ ျခင္း” ရဲ႕ အ ေျခ ခံ အ က် ဆံုး အ ေၾကာင္း အ ရင္း တစ္ ခု ျဖစ္ သ လို၊ ဆိုး ညစ္ တဲ့ အ ျပစ္ ေတြ ေၾကာင့္ တ ရား စီ ရင္ ျခင္း ကို ခံ ယူ ဖို႔၊ ဘု ရား သခင္ ရဲ႕ တ ရား ပလႅင္ ေရွ႕ ေမွာက္ ေရာက္ ေန တဲ့ အ ျပစ္ သား ျဖစ္ တဲ့ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ဟာ၊ ခ ရစ္ ေတာ္ ကို မိ မိ ရဲ႕ ကယ္ တင္ ပိုင္ ရွင္ အ ျဖစ္ ယံု ၾကည္ တာ နဲ႔ ရွိ ရွိ သ မွ် အ ျပစ္ ေတြ အား လံုး ေျဖ လႊတ္ ေျဖ ရွင္း ျခင္း ကို ခံ စား ရ ႐ွိ ၿပီး၊ ဘု ရား သ ခင္ က လည္း သူ႔ အ ေန နဲ႔ အဲ ဒီ ယံု ၾကည္ လာ တဲ့ အ ျပစ္ သား ကို ေျဖာင့္ မတ္ သူ တစ္ ေယာက္ လို႔ ေတာင္ သတ္ မွတ္ လက္ ခံ တယ္ ဆို တဲ့ အ ဓိ ပၸါယ္ ျဖစ္ ပါ တယ္။ လို ရင္း ေျပာ ရ ယင္ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ ခြင့္ လႊတ္ ျခင္း ေမတၱာ ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ မွာ အ ျပစ္ လံုး ၀ မ ရွိ ေတာ့ ဘူး၊ ရွိ သ မွ် အ ျပစ္ ေတြ အား လံုး ကို လည္း ခ ရစ္ ေတာ္ က လက္ ၀ါး ကဒ္ တိုင္ ေပၚ မွာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကိုယ္ စား ေပး ဆပ္ ခံ ယူ သြား ၿပီး ၿပီ လို႔ ဆို ျခင္း ျဖစ္ တယ္။ သို႔ ေသာ္ ဒါ ကို ယံု ၾကည္ လက္ ခံ ဖို႔ လို ပါ တယ္။ (ေရာ ၈း ၁-၂) “ဘု ရား သ ခင္ ကယ္ လႊတ္ ေတာ္ မူ ေသာ ေၾကာင့္ ေယ ႐ႈ ခ ရစ္ ၌ တည္ ၍ ဇာ တိ ပ က တိ အ တိုင္း မ က်င့္၊ ၀ိညာဥ္ ပ က တိ အ တိုင္း က်င့္ ေသာ သူ တို႔ သည္ အ ျပစ္ စီ ရင္ ျခင္း ႏွင့္ ကင္း လြတ္ ၾက ၏။”

သားအျဖစ္ေမြးစားျခင္း။
သား အ ျဖစ္ ေမြး စား ျခင္း (Adoption) ဆို တာ၊ ဘု ရား က ဖ ခင္ ေန ရာ က ေန၊ မိ သား စု အ တြင္း ထား ႐ွိ တဲ့ ခ်စ္ ျခင္း ေမတၱာ ကို ထုပ္ ေဖၚ ျပ သ ေန တဲ့ ေ၀ါ ဟာ ရ တစ္ ခု ျဖစ္ ပါ တယ္။  ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ အ ျပစ္ ေတြ ဟာ ၊ ေကာင္း ကင္ ဘုံ ရွင္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ ဖ ခင္ ရင္း ျဖစ္ တဲ့ ၊ ဘု ရား နဲ႔ ကင္း ကြာ ျခား နား ေစ ေပ မဲ့ လည္း ၊ အ ဖ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ ဂ ရု ဏာ ေတာ္ နဲ႔ ခြင့္ လႊတ္ ျခင္း ေက်း ဇူး ေတာ္ ေတြ က ေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို ဘု ရား ရဲ႕ မိ သား စု ရင္း ဆီ ျပန္ လာ ဖို႔ ဖိတ္ ေခၚ လွ်က္ ရွိ ေန ပါ တယ္။ ဒါ ဟာ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ နဲ႔ ထိုက္ တန္ လြန္း လွ တဲ့ အ ရာ မ ဟုတ္ သ လို၊ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ေလာ က လူ သား ေတြ အ ေန နဲ႔ ရ ႏို္င္ ေကာင္း တဲ့ အ ရာ လည္း မ ဟုတ္ ပါ ဘူး။ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ လူ ေတြ အ ေပၚ ထား တဲ့ ခ်စ္ ျခင္း ေမတၱာ ေတာ္ သက္ သက္ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ (၁ေယာ ၃း၁) “ဘု ရား သ ခင္ ၏ သား ေတာ္ ဟု ေခၚ ေ၀ၚ ျခင္း အ ခြင့္ ကို ငါ တို႔ သည္ ရ မည့္ အ ေၾကာင္း ၊ ဘု ရား သ ခင္ သည္ ငါ တို႔ ကို အ ဘယ္ မွ် ေလာက္ ခ်စ္ ေတာ္ မူ သည္ ကို ၾကည့္ ႐ႈ ဆင္ ျခင္ ၾက ေလာ့။ ေလာ ကီ သား တို႔ သည္ ဘု ရား သ ခင္ ကို မ သိ ေသာ ေၾကာင့္ ငါ တို႔ ကို လည္း မ သိ ၾက။” ဒါ ဟာ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ တ ပည့္ ေတာ္ တစ္ ဦး ျဖစ္ ရ ျခင္း ရဲ႕အ ႏွစ္ သာ ရ ျဖစ္ သ လို ၊ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ ေနာက္ ေတာ္ ကို မ လိုက္ ပဲ ကိုယ့္ သ ေဘာ နဲ႔ ကိုယ္ အ သက္ ရွင္ ေန တဲ့ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ တ ေတြ ကို ႏႈိး ေဆာ္ တိုက္ တြန္း ေန တဲ့ ဘု ရား ရဲ႕ ခ်စ္ ျခင္း ေမ တၱာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဘု ရား ရဲ႕ မိ သား စု ၀င္ တစ္ ဦး အ ျဖစ္၊ ျဖစ္ ခြင့္ ရ လို႔ ၊ ရ ရွိ လာ တဲ့ အ ေတြ႕ အ ႀကံဳ နဲ႕ ခံ စား မႈ ေတြ ၊ ခ ရစ္ ေတာ္ နဲ႔ အ တူ ဘ ၀ အ သက္ တာ ကို ေလွ်ာက္ လွမ္း ရင္း ၊ ျဖစ္ ေပၚ ရ ႐ွိ လာ တဲ့ အ က်ဳိး ေက်း ဇူး ေတြ ဟာ၊ ဘ ၀ အ သက္ တာ ကို စင္ စင္ ၾကယ္ ၾကယ္ နဲ႔ အ သက္ ရွင္ ရပ္ တည္ ဖို႔  အ တြက္ တြန္း အား ေတြ ၊ လႈံ႕ ေဆာ္ မႈ ေတြ ၊ ခြန္ အား ေတြ ကို လည္း ျဖစ္ ေစ ပါ တယ္။ ဘု ရား ဖက္ က လူ ေတြ ကို ဥ ပ ေဒ ပ ညတ္ ခ်က္ ေတြ နဲ႔ တင္း က်ပ္ ၿပီး၊  အ တင္း အ ဓ မၼ ေစ ခုိင္း တာ မ ဟုတ္ ဘဲ ၊ ခ ရစ္ ေတာ္ အ တြက္ (သို႔) ခ ရစ္ ေတာ္ လို အ သက္ ရွင္ လို တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ ခ်င္ ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို တြန္း အား ေပး လမ္း ျပ ပို႔ ေဆာင္ ေပး ေန တဲ့ ဘု ရား ရဲ႕ အံ့ ဘြယ္ တန္ ခိုး ေမ တၱာ ေတာ္ သက္ သက္  ျဖစ္ ေၾကာင္း ထင္ ရွား လွ ပါ တယ္။ လူ ကို ေသ ေစ တဲ့ ပ ညတ္ ထဲ က စာ ကား လံုး ေတြ ဟာ၊ ေရ ရွည္ မ တည္ တံ့ ေပ မဲ့ ၊ ခ ရစ္ ယာန္ ယံု ၾကည္ သူ တစ္ ဦး အ ျဖစ္ ေျပာင္း လဲ အ သက္ ရွင္ တဲ့ အ သက္ တာ သစ္ ထဲ က အ ေတြ႕ အ ႀကံဳ အ မ်ဳိး မ်ဳိး နဲ႔ ၊ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ရဲ႕ လမ္း ျပ သြန္ သင္ ေပး မႈ ေတြ က ေတာ့ ၊ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ကို “အ သက္ (Life)” နဲ႔ “တန္ ခိုး (Power)” ေတြ နဲ႔ တစ္ ေန႔ ထက္ တစ္ ေန႔ ပို ၿပီး ျပည့္ ၀ လာ ေစ ပါ တယ္။

သား ျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာတန္ခိုး။
လူ႔ ေလာ က မွာ၊ လူ သား တစ္ ေယာက္ ဟာ သား အ ျဖစ္ ေမြး စား ခံ လိုက္ ၿပီ ဆို တာ နဲ႔၊ မိ သား စု အ သစ္ က သူ႔ ကို နာမ္ မည္ အ သစ္ ေပး ေလ့ ရွိ ပါ တယ္။ ေမြး စား ခံ ရ တဲ့ သူ ဟာ၊ မိ မိ ကို ေမြး စား တဲ့ မိ ဘ အ သစ္ ေတြ က ေပး တဲ့ နာမ္ မယ္ သစ္ ကို ရ တဲ့ အ ျပင္ ၊ သူ ေရာက္ ရွိ သြား တဲ့ မိ သား စု အ သစ္ နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ အ ခြင့္ ထူး ေတြ နဲ႔ ၊ ေနာက္ ဆက္ တြဲ အ က်ဳိး ခံ စား ခြင့္ မွန္ သ မၽွ ကို လည္း ခံ စား ရ ပါ တယ္။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ လည္း ခ ရစ္ ေတာ္ ၌ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ သား ျဖစ္ ခဲ့ ယင္ ဒီ အ တိုင္း ပါ ပဲ ။ (၁ေပ၊ ၂း၁၀) “အ ထက္ က အ ေပါင္း အ သင္း မ ဟုတ္ ၊ ယ ခု တြင္ ဘု ရား သ ခင္ ၏ အ ေပါင္း အ သင္း ျဖစ္ ၾက ၏။ က ႐ု ဏာ ေက်း ဇူး ေတာ္ ကို အ ထက္ က မ ခံ ရ ေသာ္ လည္း ယ ခု တြင္ ခံ ရ ၾက ၏”။ ရွင္ ေယာ ဟန္ ခရစ္ ၀င္ က်မ္း ရဲ႕ အစ မွာ ရွင္ ေယာ ဟန္ က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဟာ ဘု ရား သခင္ ရဲ႕ သား သ မီး မ ဟုတ္ ဘူး ဆို ယင္ ၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ မွာ ရွိ ေန တဲ့ အ ခြင့္ အ ေရး ေတြ ၊ အ စြမ္း အစ ေတြ ဟာ လည္း လူ သား နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ အ ဆင့္ မွာ ပဲ ရွိ ေန ေသး ေၾကာင္း အ ေလး ေပး ေဖၚ ျပ ထား ပါ တယ္ (ေယာ ၊ ၁း ၁၃) “ထို သား တို႔ မူ ကား၊ လူ မ်ဳိး ႏွင့္ စပ္ ဆိုင္ ၍ ဖြား ေသာ သား မ ဟုတ္၊ ေမ ထုန္ သံ ၀ါ သ အား ျဖင့္ ဘြား ေသာ သား မ ဟုတ္ ၊ လူ အ လို အ ေလွ်ာက္ ဘြား ေသာ သား မ ဟုတ္ ဘု ရား သခင္ ဘြား ေတာ္ မူ ေသာ သား ျဖစ္ သ တည္း” ။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဟာ ဘု ရား ရဲ႕ မိ သား စု ၀င္း ၿခံ စည္း ရိုး ရဲ႕ အ ျပင္ ဖက္ မွာ ပဲ သာ မန္ လူ သား တစ္ ေယာက္ အ ေန နဲ႔ ေမြး ဖြား အ သက္ ရွင္ က်င္ လည္ တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ ၾက ပါ တယ္။ “ ထို သူ ကို လက္ ခံ ေသာ သူ တည္း ဟူ ေသာ ကိုယ္ ေတာ္ ကို ယံု ၾကည္ ေသာ သူ တို႔ အား သား ျဖစ္ ရ ေသာ အ ခြင့္ ကို ေပး ေတာ္ မူ ၏။ ထို သား တို႔ မူ ကား လူ မ်ဳိး ႏွင့္ စပ္ ဆိုင္ ၍ ဖြား ေသာ သား မ ဟုတ္၊ ေမ ထုန္ သံ ၀ါ သ အား ျဖင့္ ဘြား ေသာ သား မ ဟုတ္၊ လူ႔ အ လို အ ေလွ်ာက္ ဘြား ေသာ သား မ ဟုတ္၊ ဘု ရား သခင္ ဘြား ေတာ္ မူ ေသာ သား ျဖစ္ သ တည္း ” (ေယာ၊ ၁း ၁၂- ၁၃)။  အ ဂၤ လိပ္ က်မ္း စာ ထဲ မွာ ေရး သား ထား တဲ့ He gave the right to become children of God ထဲ က the right  ရဲ႕ မူ ရင္း Greek ေ၀ါ ဟာ ရ က ေတာ့ (ဂရိ က်မ္း စာ) “အ ခ်ဳပ္ အ ျခာ အာ ဏာ (သို႔) တန္ ခိုး ” လို႔ အ ဓိပၸါယ္ ရွိ တဲ့   “exousia” ဆို တဲ့ ေ၀ါ ဟာ ရ စ ကား လံုး ကို အ ဂၤ လိပ္ လို ျပန္ ဆို ထား တာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ တ နည္း အား ျဖင့္ အာ ဏာ တန္ ခိုး ကို ဆင္ ျမန္း ေပး  လိုက္ တာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဒီ အ ခြင့္ ထူး ဟာ သ ခင္ ေယ ရႈ ရဲ႕ အ ေသ ခံ ျခင္း အား ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ တုိ႔ အ တြက္ ေအာင္ ျမင္ ျခင္း ရ လဒ္ ျဖစ္ သ လို၊ ဒီ ေအာင္ ျမင္ ျခင္း ကို လည္း ယံု ၾကည္ တဲ့ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ တစ္ ေယာက္ စီ တိုင္း အ ေပၚ ေပး ထား ၿပီး ျဖစ္ ပါ တယ္။ အဲ ဒီ ယံု ၾကည္ ျခင္း အား ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဟာ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ မိ သား စု ၀င္ တစ္ ေယာက္ အ  ျဖစ္ မိ သား စု နဲ႔ သက္ ဆိုင္ တဲ့ အ ခြင့္ အ ေရး ခံ စား ရ သူ ၊ အ ေမြ ဆက္ ခံ သူ ျဖစ္ ျခင္း ကို ခံ စား ရ ပါ တယ္ (ဂ လာ တိ ၊ ၄း ၆) “ထို သို႔ သင္ တို႔ သည္ သား ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္၊ အဗၺ အ ဘ ဟု ေခၚ တတ္ ေသာ သား ေတာ္ ၏ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ကို သင္ တို႔ စိတ္ ႏွ လံုး ထဲ သို႔ ဘု ရား သ ခင္ ေစ လႊတ္ ေတာ္ မူ ၏”

ေမြး စား ခံ ရ ျခင္း တဲ့ ရည္ ႐ြယ္ ခ်က္။
ဘု ရား သ ခင္ က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို သား အ ျဖစ္ ေမြး စား လက္ ခံ ျခင္း ရဲ႕ အ ဓိ က ရည္ ႐ြယ္ ခ်က္ က ေတာ့၊ သူ႔ ရဲ႕ ေရွ႕ ေမွာက္ မွာ သန္႔ ရွင္း တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ ဖို႔ ၊ အ ျပစ္ တင္ ခြင့္ နဲ႔ ကင္း လြတ္ တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ ဖို႔ ပါ ပဲ (ဧ ဖက္ ၊ ၁း ၄) “`ဤ က မာၻ မ တည္ မ ရွိ မွီ ငါ တို႔ ကို ခ ရစ္ ေတာ္ ၌ ေ႐ြး ေကာက္ ေတာ္ မူ သည္ ႏွင့္ အ ညီ ေကာင္း ကင္ ဘံု ႏွင့္ ဆိုင္ ေသာ အရာ တို႔ ၌ ခပ္ သိမ္း ေသာ ဓမၼ မ ဂၤ လာ တို႔ ကို ခ ရစ္ ေတာ္ အား ျဖင့္ ငါ တို႔ အား ေပး သနား ေတာ္ မူ ေသာ ငါ တို႔ သ ခင္ ေယ ႐ႈ ခ ရစ္ ၏ ခ မည္း ေတာ္ ဘု ရား သ ခင္ သည္ မဂၤလာ ရွိ ေတာ္ မူ ေစ သ တည္း”။ ဒီ လို သား အ ျဖစ္ ေမြး စား ျခင္း ဟာ ဘု ရား သခင္ ရဲ႕ မိ သား စု တြင္း မွာ ရွိ တဲ့ အ ခြင့္ အ ေရး ေတြ ကို မွ် ေ၀ ခံ စား ဖို႔ သာ မ က ၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ ဖ ရဲ႕ သ႑ာန္ ေတာ္ နဲ႔ အ ညီ အ သက္ ရွင္ ဖို႔ လည္း  ျဖစ္ ပါ တယ္။ ကၽြႏ္ု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ စိတ္ သ ေဘာ ထား နဲ႔ လုပ္ ေဆာင္ မႈ ေတြ ဟာ လည္း ဘု ရား သ ခင္ လို မ်ဳိး ျဖစ္ ဖို႔ ၊ ဘု ရား သခင္ ရဲ႕ မိသား စု ပံု စံ ကို လူ ေတြ အ လယ္ ထင္ ဟတ္ စြာ အ သက္ ရွင္ တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ ဖို႔ ဆို တဲ့ အ ခ်က္ ေတြ ဟာ ၊တ ပည့္ ေတာ္ စစ္ တစ္ ေယာက္ (အ ေမြ စား အ ေမြ ခံ အ ျဖစ္ ေမြး စား ျခင္း ခံ ရ တဲ့ သူ တိုင္း ) အ ေပၚ ဘု ရား သခင္ ထား ရွိ တဲ့ ရည္ ႐ြယ္ ခ်က္ နဲ႔ ေ႐ြး ေကာက္ ေခၚ ယူ ရ ျခင္း ရဲ႕ အ ႏွစ္ သာ ရ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဘု ရား သခင္ ဟာ ၊ ခ ရစ္ ေတာ္ ကို ယံု ၾကည္ ကိုး စား တဲ့ လူ သား တိုင္း အတြက္ ထား ရွိ တဲ့ စီ မံ ကိန္း ကို ခ ရစ္ ေတာ္ အား ျဖင့္ ဖြင့္ ျပ ခဲ့ ၿပီး ျဖစ္ ပါ တယ္ (ေရာ ၊ ၈း ၂၉) “ဘု ရား သခင္ ၏ သား ေတာ္ သည္ အ မ်ား ေသာ ညီ တို႔ တြင္ သား ဦး ျဖစ္ ေတာ္ မူ မည္ အ ေၾကာင္း ၊ ဘု ရား သ ခင္ သည္ ေရွး မ ဆြ က သိ ေတာ္ မူ ေသာ သူ တို႔ ကို သား ေတာ္ ၏ ပံု သ ႑ာန္ ႏွင့္ တ ညီ တည္း ျဖစ္ ေစ ျခင္း ငွာ ေ႐ွး မ ဆြ က ခြဲ ခန္႔ မွတ္ သား ေတာ္ မူ ၏”  ဒါ ေၾကာင့္ တ မန္ ေတာ္ ႀကီး ရွင္ ေပ တ ရု က ၊ ဘု ရား သ ခင္ ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ တစ္ ေယာက္ ခ်င္း စီ တိုင္း ရဲ႕ အ သက္ တာ ကို သား အ ျဖစ္ ေမြး စား ရံု သက္ သက္ မ ဟုတ္ ပဲ၊ ဘု ရား သခင္ မိ သား စု ရဲ႕ သြင္ ျပင္ လကၡ ဏာ ျဖစ္ တဲ့ အ လင္း ကို ေလာ က အ လယ္ အ တူ တ ကြ အ သက္ တာ အား ျဖင့္ ထင္ ရွား ေပၚ လြင္ ေစ သူ ေတြ ျဖစ္ ဖို႔ သ တိ ေပး ထား ပါ တယ္ (၁ေပ၊ ၂း ၉) “သင္ တို႔ မူ ကား ေမွာင္ မိုက္ ထဲ မွ အံ့ ဘြယ္ ေသာ အ လင္း ေတာ္ သို႔ ေခၚ သြင္း ေတာ္ မူ ေသာ သူ ၏ ဂုဏ္ ေက်း ဇူး မ်ား ကို ေဘာ္ ျပ ေစ ျခင္း ငွာ၊ ေ႐ြး ခ်ယ္ ေသာ အ မ်ဳိး ျဖစ္ ၾက ၏။ မင္း စည္း စိမ္ ရွိ ေသာ ယဇ္ ပု ေရာ ဟိတ္ မ်ဳိး ၊ သန္႔ ရွင္း ေသာ လူ မ်ဳိး ၊ ပိုင္ ထိုက္ ေတာ္ မူ ေသာ အ ေပါင္း အ သင္း ျဖစ္ ၾက ၏”

ေမြး စား ခံ ရ ျခင္း နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ ဂ တိ ေတာ္။
ဘု ရား သခင္ ရဲ႕ အိမ္ ေတာ္ သား ၊ သား သ မီး ျဖစ္ ခြင့္ ရ ျခင္း နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ ဘု ရား သ ခင္ ထား တဲ့ ဂ တိ ေတာ္ ဟာ ယ ခု တ ဒ ဂၤ ဘ ၀ ေလး မွာ တင္ မ က ပဲ၊ ထာ ၀ ရ ကာ လ အ တြက္ ျဖစ္ ပါ တယ္ (ေရာမ ၊ ၈း ၁၇) “သား မွန္ လွ်င္ အ ေမြ ခံ၊ ဘု ရား သ ခင္ ၏ အ ေမြ ခံ ျဖစ္ ၾက ၏။ ခ ရစ္ ေတာ္ ႏွင့္ အ တူ ဘုန္း ၀င္ စား မည့္ အ ေၾကာင္း၊ ထို သ ခင္ ႏွင့္ အ တူ ဒုကၡ ဆင္း ရဲ ျခင္း ကို ခံ ရ လွ်င္၊ ထို သ ခင္ ႏွင့္ ဆက္ ဆံ ေသာ အ ေမြ ခံ လည္း ျဖစ္ ၾက ၏”။ ဒါ ဟာ တ ပည့္ ေတာ္ အ ျဖစ္ အ သက္ ရွင္ ရပ္ တည္ မႈ ရဲ႕ အ ရင္း ခံ အ ေၾကာင္း ရင္း ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ တ မန္ ေတာ္ ႀကီး ရွင္ ေပါ လု ေျပာ ခဲ့ သ လို ပဲ၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ပန္း တိုင္ အ ဆံုး မွာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ တြက္ ခ် ထား တာ က ၊ ေျဖာင့္ မတ္ ျခင္း သ ရ ဖူ ျဖစ္ ပါ တယ္။ (၁ေယာ ၃း ၂-၃) “ခ်စ္ သူ တို႔ ယ ခု တြင္ ငါ တို႔ သည္ ဘု ရား သ ခင္ ၏ သား ျဖစ္ ၾက ၏ ေနာက္ မွ အ ဘယ္ သို႔ ေသာ သူ ျဖစ္ မည္ ဟု မ ထင္ ရွား ေသး။ သို႔ ေသာ္ လည္း ကိုယ္ ေတာ္ သည္  ထင္ ရွား ေပၚ ထြန္း ေတာ္ မူ ေသာ အ ခါ ငါ တို႔ သည္ ကိုယ္ ေတာ္ ႏွင့္ တူ ၾက လ တၱံ ဟု ငါ တို႔ သိ ၾက ၏။ အ ေၾကာင္း မူ ကား ကိုယ္ ေတာ္ ျဖစ္ ေတာ္ မူ သည္ အ တိုင္း ကို ငါ တို႔ သည္ ျမင္ ရ ၾက လ တၱံ။ ထို သို႔ ေမွ်ာ္ လင့္ ေသာ သူ မည္ သည္ ကား၊  ကိုယ္ ေတာ္ သန္႔ ရွင္း ေတာ္ မူ သည္ နည္း တူ၊ ကိုယ္ ကို ကိုယ္ သန္႔ ရွင္း ေစ တတ္ ၏”ရွင္း လင္း ခ်က္၊- ဓမၼ သစ္ က်မ္း တစ္ ခု လံုး မွာ ဘု ရား သခင္ ရဲ႕ သား လို႔ သာ ေရး သား ထား လို႔ သ မီး မ ပါ ဘူး လို႔ ဆို လို တာ လည္း မ ဟုတ္ ပါ၊ Genda ခြဲ ျခား ဆက္ ဆံ ျခင္း လည္း မ ဟုတ္ ပါ။ အ ထီး နဲ႔ အ မ ၊ သား နဲ႔ သ မီး ဆို တာ လူ ေတြ ရဲ႕ ေမ ထုန္ သံ ၀ါ သ နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ ၊ ဇာ တိ နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ အ ရာ ေတြ သာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ယ ခု ဘ ၀ က တည္း က ၊ ခ ရစ္ ေတာ္ ကို ကယ္ တင္ ပိုင္ ရွင္ အ ျဖစ္ ယံု ၾကည္ ေျပာင္း လဲ သူ ေတြ အ ေန နဲ႔ လည္း Genda ခြဲ ျခား ဆက္ ဆံ ျခင္း မ ရွိ သင့္ ပါ ဘူး။ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ ေကာင္း ကင္ ႏိုင္ ငံ ေတာ္ မွာ ေယာ က်ား/ မိန္း မ ရွိ ပါ ဘူး၊ ေကာင္း ကင္ တမန္ လို ပဲ ဘု ရား သခင္ နဲ႔ ထာ ၀ ရ ကာ လ ကို စံ စား ရ မဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ ၾက လို႔ ပါ။ ယ ေန႔ ခ ရစ္ ေတာ္ ကို ယံု ၾကည္ တဲ့ ေယာက်ား ျဖစ္ ျဖစ္ ၊ မိန္း မ ျဖစ္ ျဖစ္ အား လံုး ဟာ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ သား မ်ား ျဖစ္ အ ႂကြင္း မဲ့ မွတ္ ယူ ေစ ခ်င္ ပါ တယ္ (ဂ လာ ၃း ၂၈၊ ၁ေကာ ၁၅း ၃၅-၅၈) က်မ္း ခ်က္ မ်ား ကို ဖတ္ ဖို႔ အ ႀကံ ျပဳ ပါ တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အား လံုး ဟာ ဘု ရား သခင္ ရဲ႕ သား အား လံုး ျဖစ္ တယ္ လို႔ ပဲ ေျပာ ထား ပါ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ခ ရစ္ ေတာ္ အား ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ဟာ ဘ ၀ အ သက္ တာ သစ္ ကို ရ ရွိ ရံု သာ မ က ၊ ေမွ်ာ္ လင့္ ျခင္း အ သစ္ ကို လည္း ရ ရွိ ပါ တယ္။ ဒီ လို ပဲ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ဟာ ဘု ရား သခင္ ရဲ႕ သား ျဖစ္ ျခင္း အ ခြင့္ ကို ရ ရံု သာ မ က ပဲ၊ သား ျဖစ္ တဲ့ အတြက္ အ ေမြ ဆက္ ခံ ခြင့္ ရ တဲ့ ဘု ရား ရဲဲ႕ မိ သား စု ၀င္ လည္း ျဖစ္ ခြင့္ ရ ပါ တယ္။

သားျဖစ္ျခင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့အေျခခံသေဘာတရား။
တပည့္ ေတာ္ ျဖစ္ တဲ့ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ သက္ တာ ရဲ႕ အ ႏွစ္ သာ ရ က ေတာ့ ၊ ေန႔ စဥ္ အ သက္ ရွင္ မႈ မွာ ဘု ရား နဲ႔ သူ႔ ရဲ႕ သား မ်ား အ ၾကား ႐ွိ တဲ့ ပြင့္ လင္း မႈ ၊ ကိုး စား ယံု ၾကည္ မႈ ေတြ ကို ၊ လက္ ေတြ႕ က်င့္ သံုး အ သက္ ရွင္ ျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္။ ခ ရစ္ ေတာ္ ဆီ မွာ ျမင္ ေတြ႕ ရ တဲ့ တန္ ခိုး ေတြ ဟာ ခ ရစ္ ေတာ္  နဲ႔ ခ မည္း ေတာ္ အ ၾကား ဆက္ ဆံ မႈ မ်ား က ေန ရ ရွိ လာ တဲ့ အ ရာ ေတြ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ေတာင္ ေပၚ ေဒ သ နာ မွာ ခရစ္ ေတာ္ က သူ႕ ရဲ႕ တပည့္ ေတာ္ ေတြ ကို ဘု ရား သ ခင္ ႏိုင္ ငံ ေတာ္ ရဲ႕ လွိဳ႕ ၀ွက္ ခ်က္ ေတြ နဲ႔ မိတ္ ဆက္ ေပး ထား တာ ရွိ ပါ တယ္။ ခ ရစ္ ေတာ္ က သူ႔ တ ပည့္ ေတြ ကို ၊ ဘု ရား သ ခင္ ကို အ မွီ ျပဳ ဖို႔ ၊ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ ဘုန္း ေတာ္ နဲ႔ ဂုဏ္ ေတာ္ ကို ခ်ီး ေျမွာက္ အ သက္ ရွိ ဖို႔ သြန္ သင္ ထား ပါ တယ္။
ေအာက္ ေဖၚ ျပ ပါ က်မ္း ခ်က္ မ်ား ကို ေခါင္း စဥ္ နဲ႔ ယွဥ္ တြဲ ၿပီး မ ျဖစ္ မ ေန ဖတ္ ေစ ခ်င္ ပါ တယ္။
(၁)     အဘ၏ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းေစ (မသဲ၊ ၅း၁၆)
(၂)     အဘအားအတုယူရန္ (မသဲ၊ ၅း၄၄၊ ၄၅၊ ၄၈)
(၃)     အဘႏွင့္စကားေျပာရန္ (မသဲ၊ ၆း၇- ၉)
(၄)     အဘကိုယံုၾကည္ကိုးစားရန္ (မသဲ၊ ၆း ၂၅- ၂၆)
(၅)     အဘအား အားရေစပါ (မသဲ၊၆း ၁၇-၁၈)

သားျဖစ္ျခင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္အသက္ရွင္မႈ။
ဘု ရား သခင္ ဟာ ကၽြႏ္ု္ပ္ တို႔ ကို ဘု ရား သား ေတြ လို မ်ဳိး ေကာင္း မြန္ စြာ ေန ထိုင္ အ သက္ ရွင္ ရန္ အလို ေတာ္ ရွိ လွ ပါ တယ္။ သမၼာ တရား ကို သိ ၿပီး သ မၼာ တရား အ တိုင္း လက္ ေတြ႕ အ သက္ မ ရွင္ တဲ့ သူ ဟာ၊ သမၼာ တ ရား အ တိုင္း လိုက္ ေလွ်ာက္ အ သက္ ရွင္ ေန သူ ေတြ မ ဟုတ္ ပါ။ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ အား ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရ ရွိ တဲ့ အ ရာ ေတြ ကို၊ ကိုယ့္ ရဲ႕ ေန႔ စဥ္ အ သက္ တာ ထဲ မွာ ထိ ေရာက္ မႈ ရွိ ဖို႔ က၊ လက္ ေတြ႕ အ သံုး ခ် ၿပီး အ ေကာင္ အ ထည္ ေဖၚ အ သက္ ရွင္ ဖို႔ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ (၂ေပ၊ ၁း၃) “ထို သို႔ ႏွင့္ အ ညီ ငါ တို႔ ကို ဘုန္း တန္ ခိုး ေတာ္ ႏွင့္ ေခၚ ေတာ္ မူ ေသာ ဘု ရား ကို သိ ေသာ ဥာဏ္ အား ျဖင့္၊ ငါ တို႔ အား အ သက္ ရွင္ ျခင္း၊ ဘု ရား ၀တ္ ၌ ေမြ႕ ေလွ်ာ္ ျခင္း ႏွင့္ စပ္ ဆိုင္ ေသာ အရာ ရွိ သ မွ် တို႔ ကို ဘု ရား တန္ ခိုး ေတာ္ သည္ ေပး သ နား ေတာ္ မူ ၿပီ”
ဘု ရား သား အ ျဖစ္ ေမြး စား လိုက္ ျခင္း ဟာ အ ေ၀း တစ္ ေန ရာ က ေန ဆက္ ဆံ ေန တဲ့ ဆက္ ဆံ ျခင္း မ်ဳိး မ ဟုတ္ ပဲ ၊လက္ ေတြ႕ က် က် ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ အ တြင္း ထဲ (inner being) မွာ အ တူ ေန ၿပီး ဆက္ ဆံ ေန တဲ့ ဆက္ ဆံ ျခင္း မ်ဳိး သာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ အ ေၾကာင္း က ေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို ဘု ရား သခင္ ရဲ႕ သား တစ္ ေယာက္ ရဲ႕ ပံု သ႑ာန္ တင္း ျပည့္ က်ပ္ ျပည့္ တူ ညီ လာ ဖို႔ အ တြက္ ၊ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ အ သက္ တာ ထဲ က အ မွား ေတြ ကို ျပင္ ဆင္ ေပး ဖို႔၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို သ တိ ေပး ႏႈိး ေဆာ္ တိုက္ တြန္း ဖို႔၊ သြန္ သင္ ဖို႔၊ ဘု ရား သ ခင့္ လက္ ေတာ္ ထဲ မွာ ရွိ တဲ့ နည္း ဥ ပ ေဒ သ ေတြ ကို ၊ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ တစ္ ခ်ိန္ ၿပီး တစ္ ခ်ိန္ သ ေဘာ ေပါက္ နား လည္ လာ ဖို႔ အ တြက္ ၊ ဘု ရား ဟာ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ အား ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ နဲ႔ အ တြင္း က် က် ဆက္ ဆံ ရ ျခင္း ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ (ေဟၿဗဲ၊ ၁၂း ၇-၁၁) “သင္ တို႔ သည္ ဆံုး မ ေတာ္ မူ ျခင္း ကို ခံ လွ်င္ ၊ သား တို႔ ကို ျပဳ စု သ ကဲ့သို႔ ဘု ရား သခင္ သည္ သင္ တို႔ ကို ျပဳ စု ေတာ္ မူ ၏။ အ ေၾကာင္း မူ ကား အ ဘ မ ဆံုး မ ေသာ သား တစ္ စံု  တ ေယာက္ ရွိ သ ေလာ၊ သား အ ေပါင္း တို႔ သည္ ခံ တတ္ ေသာ ဆံုး မ ျခင္း ကို သင္ တို႔ သည္ မ ခံ ပဲ ေန လွ်င္ ၊ သား ရင္း မ ဟုတ္၊ မင္း ဦး မင္း လြင္ ရ ေသာ သား ျဖစ္ ၾက ၏ ။ တ နည္း ကား ကိုယ္ ကာ ယ ႏွင့္ ဆိုင္ ေသာ အ ဖ တို႔ လက္ ျဖင့္ ငါ တို႔ သည္ ဆံုး မ ျခင္း ကို ခံ ရ ေသာ အ ခါ သူ တို႔ ကို ရို ေသ ၾက ၏။ ထို မွ် မ က စိတ္ ၀ိညာဥ္ တို႔ ၏ အ ဘ အ လို သို႔ လိုက္ ၍ ၊ အ သက္ ခ်မ္း သာ ရ ၾက မည္ မ ဟုတ္ ေလာ။ အေၾကာင္း မူ ကား အ ဘ တို႔ သည္ မိမိ အလို သို႔ လုိက္ ၍ တ ခဏ သာ ဆံုး မ ေပး ၾက ၏။ ကိုယ္ ေတာ္ မူ ကား မိမိ သန္႔ ရွင္း ျခင္းပါ ရ မီ ေတာ္ကို ငါ တို႔ သည္ ဆက္ ဆံ ေစ ျခင္း ငွာ ငါ တို႔ အ က်ဳိး ကို ေထာက္ ၍ သာ ဆံုး မ ေပး ေတာ္ မူ ၏။ ဆံုး မ ျခင္း မည္ သည္ ကား၊ ခံ ရ စဥ္ အ ခါ ၀မ္း ေျမာက္ စ ရာ မထင္၊ ၀မ္း နည္း စ ရာ ထင္ တတ္ ၏။ သို႔ ေသာ္ လည္း ဆံုး မ ျခင္း ကို ခံ ရ ေသာ သူ တို႔ သည္၊ ေနာက္ မွ ၿငိမ္ သက္ ျခင္း ႏွင့္ စပ္ ဆိုင္ ေသာ ေျဖာင့္ မတ္ ျခင္း အ က်ဳိး ကို ခံ ရ ၾက ၏။ ”

နိဂံုးခ်ဳပ္။
ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဟာ ခ ရစ္ ေတာ္ ကို ယံု ၾကည္ ျခင္း အား ျဖင့္ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ မိ သား စု ၀င္ ျဖစ္ ခြင့္ ရ သူ မ်ား ျဖစ္ ၾက ပါ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ အသက္ တာ ထဲ မွာ ခ ရစ္ ေတာ္ ရဲ႕ အသက္ တာ ကို ထင္ ဟပ္ ေပၚ လြင္ ေအာက္ အ သက္ ရွင္ ဖို႔ အ ေရး ႀကီး ပါ တယ္။ ေရွး က အ ေမြ ဆက္ ခံ ခဲ့ ၾက တဲ့ ေရွး သန္႔ ရွင္း သူ ေတြ လို အ သက္ ရွင္ တတ္ ဖို႔ လို ပါ တယ္။ သန္႔ ရွင္း စင္ ၾကယ္ တဲ့ အ သက္ တာ နဲ႔ အ သက္ ရွင္ ႏိုင္ ဖို႔၊ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ရဲ႕ လမ္း ျပ ျခင္း ခံ ရ သူ ေတြ ျဖစ္ တဲ့ အ တြက္ ေၾကာင့္ ၊ အသက္ တာ ကို ျပဳ ျပင္ ေျပာင္း လဲ ေပး ေန တဲ့ သန္႔ ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ရဲ႕ ေျပာင္း လဲ ျခင္း တန္ ခိုး ကို အစဥ္  လက္ ခံ ၿပီး ၊ လက္ ေတြ႕ လိုက္ ေလွ်ာက္ အသက္ ရွင္ ဖို႔ လို ပါ တယ္။ ဘု ရား ရဲ႕ မိ သား စု ၀င္ ျဖစ္ တဲ့ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို ဘု ရား သ ခင္ က သာ ပိုင္ ဆိုင္ ပါ တယ္ ဆို တာ ကို လည္း အ ၿမဲ သ တိ ရ ေန ဖို႔ လို ပါ တယ္။ (ဧဖက္၊ ၁း၃) “ ငါ တို႔ သည္ ဘု ရား သ ခင္ ေရွ႕ ေတာ္ ၌ ေမတၱာ အား ျဖင့္ သန္႔ ရွင္း လွ်က္ ၊ အ ျပစ္ ကင္း လြတ္ လွ်က္ ျဖစ္ မည္ အ ေၾကာင္း” ဒါ ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ အ ဖ ဘု ရား အ လို ရွိ တဲ့ သ ေဘာ တ ရား ေတြ ကို နား လည္ သ ေဘာ ေပါက္ ၿပီး၊ မိမိ အ သက္ တာ မွာ နက္ နက္ နဲ နဲ လက္ ေတြ႕ က် က် က်င့္ သံုး အသက္ ရွင္္ ၾက ပါ စို႔ လို႔ ခြန္ အား ေပး ခ်င္ ပါ တယ္။

၀ိညာဥ္မီးအိမ္(ခရစ္ယာန္စာေပစုစည္းမႈ)...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Preparation For Future

Google+ Followers