ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ၏ ဖ ခင္ ျဖစ္ ေတာ္ မူ ေသာ ဘု ရား သခင္

အဓိကက်မ္းခ်က္မ်ား။
ေယာဟန္ ၁၄း ၆-၁၁၊ ယာကုပ္ ၁း ၁၇-၁၈၊ ဧဖက္ ၁း၁၇-၂၃၊ လုကာ ၁၅း၁၁-၃၂။

နိဒါန္း။
        ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ တစ္ ေတြ ဟာ ဘု ရား ရဲ႕ မိ သား စု ၀င္ သား တစ္ ေယာက္ အ ျဖစ္ သတ္ မွတ္ ျခင္း (ေမြး စား ျခင္း) ခံ ရ တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ လို႔ ၊ ဘု ရား သ ခင္ ကို ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ဖ ခင္ (သို႔) အ ဖ လို႔ ေခၚ ႏိုင္ ၾက ပါ တယ္။ ဒါ ဟာ ဓမၼ သစ္ က်မ္း တစ္ ခု လံုး ရဲ႕ အ ဓိ က အ ႏွစ္ သာ ရ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဘု ရား ရဲ႕ ထာ ၀ ရ တည္ ႐ွိ ျခင္း နဲ႔ ဘု ရား ျဖစ္ ျခင္း နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ ဂုဏ္ အ ဂၤါ အ မွန္ ကို ေတာ့ ဖန္ ဆင္း ျခင္း နဲ႔ ဓမၼ ေဟာင္း က်မ္း ထဲ မွာ ၿခံဳ ငံု ေဖၚ ျပ ထား ပါ တယ္။ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ ဖ ခင္ ျဖစ္ ျခင္း အ ေၾကာင္း ဟာ ဓမၼ သစ္ က်မ္း ရဲ႕ အ ဓိ က ထား ေဖၚ ျပ ခ်က္ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ က်မ္း စာ ကို ေလ့ လာ ၾကည့္ ယင္ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ ဖ ခင္ ျဖစ္ ျခင္း ကို ဓမၼ ေဟာင္း က်မ္း မွာ (၁၅) ႀကိမ္၊ ဓမၼ သစ္ က်မ္း မွာ (၂၅၄) ႀကိမ္ ေဖၚ ျပ ထား တာ ေတြ႕ ရ ပါ လိမ့္ မယ္။ Greek ေ၀ါ ဟာ ရ အ ရ “ဖခင္” “Father” ကို “pater” လို႔ သံုး ၿပီး၊ အဲ ဒီ ေ၀ါ ဟာ ရ ရဲ႕ အ ဓိ ပၸါယ္ အ ရင္း အ ျမစ္ က၊ ျပဳ စု ပ်ဳိး ေထာင္ သူ (Nourisher) ၊ ကာ ကြယ္ ေစာင့္ ေ႐ွာက္ သူ (Protector) ၊ အား ေပး ေထာက္ ခံ သူ (Upholder) ဆို တာ ေတြ ပါ ပဲ။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ အ ေန နဲ႔ ဘု ရား သ ခင္ ကို ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ဖ ခင္ ဆို တဲ့ အ ျမင္ နဲ႔ မွ် တ စြာ ျမင္ တတ္ ဖို႔ လည္း ၊ သိပ္ ကို အ ေရး ႀကီး လွ ပါ တယ္။

က။ သံုး ပါး တစ္ ဆူ ထဲ မွ ၊ ခ မည္း ေတာ္ ဘု ရား။
        ခ မည္း ေတာ္ ဘု ရား ၊ သား ေတာ္ ဘု ရား၊ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ဘု ရား ဆို တာ ေတြ ဟာ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ အ စိတ္ အ ပိုင္း ေတြ (သို႔) ပု ဂိၢဳလ္ ျဖစ္ ျခင္း ေတြ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဘု ရား ရဲ႕ သံုး ပါး တစ္ ဆူ ဘု ရား ျဖစ္ ျခင္း ကို နား လည္ ႏိုင္ ဖို႔ ၊ လူ တစ္ ေယာက္ ရဲ႕ ခႏၶာ နဲ႔ ဥ ပ မာ ေပး လို ပါ တယ္။ ခ မည္း ေတာ္ ဘု ရား ဆို တာ ခႏၶာ တစ္ ခု လို ပါ ပဲ၊ သား ေတာ္ ဘု ရား (ခရစ္ ေတာ္ ဘု ရား) က (ယာ) ဖက္ က လက္ အေန နဲ႔၊ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ဘု ရား က (၀ဲ) ဖက္ က လက္ အ ေန နဲ႔ ၊ ေလာ က ႀကီး ထဲ မွာ ခ မည္း ေတာ္ ဘု ရား ရဲ႕ လုပ္ ငန္း ေတြ ကို လုပ္ ေဆာင္ ၾက ပါ တယ္။ ဒါ ေပ မဲ့ ဘယ္ ဟာ က ပို ၿပီး ႀကီး တယ္ ၊ ျမတ္ တယ္ ဆို တာ မ ရွိ ပါ ဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ ေန နဲ႔ သံုး ပါ း ထဲ က တစ္ ပါး ရဲ႕ သြင္ ျပင္ လ ကၡ ဏာ ကို ပဲ အာ ရံု စိုက္ အ ေလး ထား လိုက္ ယင္ ၊ က်န္ တဲ့ ႏွစ္ ပါး ရဲ႕ သ ေဘာ သ ဘာ ၀ ကို လြဲ မွား စြာ နား လည္ ရာ ေရာက္ ၿပီး၊ လက္ ရွိ အ ေလး ထား အာ ရံု စိုက္ ေန စိုက္ ေန တဲ့ တစ္ ပါး အ ေပၚ မွာ လည္း လြဲ မွား စြာ နား လည္ သ ေဘာ ေပါက္ ရာ ေရာက္ ပါ တယ္။

ခ။ ခ မည္း ေတာ္ ဘု ရား ျဖစ္ ျခင္း အား နား လည္ ရန္ နည္း လမ္း မ်ား။
   ၁။  ဘု ရား သခင္ ဟာ မိ မိ  ကိုယ္ ကို မိမိ နည္း လမ္း မ်ား စြာ နဲ႔ ဖြင့္ ျပ လွ်က္ ရွိ ပါ တယ္။ ဥ ပ မာ၊- ပု ေရာ ဖက္ ေတြ အား ျဖင့္ လည္း ေကာင္း “(ေဟ ၿဗဲ ၁း၁) ေရွး လြန္ ေလၿပီး ေသာ အ ခါ ပ ေရာ ဖက္ မ်ား အား ျဖင့္ ဘိုး ေဘး တို႔ အား အ ထပ္ ထပ္  အ နည္း နည္း ဗ်ာ ဒိတ္ ေပး ေတာ္ မူ ေသာ ဘု ရား သ ခင္ သည္၊ ဤ ေနာက္ ဆံုး ကာ လ အ ခါ မိမိ သား ေတာ္ အား ျဖင့္ ငါ တို႔ အား ဗ်ာ ဒိတ္ ေတာ္ ေပး ေတာ္ မူ ၿပီ၊” ဖန္ ဆင္း ျခင္း အား ျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ စ ကား ေတာ္ အား ျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ သမၼာ က်မ္း စာ အား ျဖင့္ လည္း ေကာင္း ေဖၚ ျပ လွ်က္ ရွိ ပါ တယ္။

   ၂။  သ ခင္ ေယ ရႈ ေလာ က ထဲ လူ႔ ဇာ တိ ခံ စဥ္ က ခ မည္း ေတာ္ ဘု ရား ရဲ႕ ေမ တၱာ ေတာ္၊ သံုး ပါး တစ္ ဆူ ျဖစ္ ျခင္း န႔ဲ အ ခြင့္ တန္ ခိုး အာ ဏာ ေတြ ကို ဖြင့္ ျပ ခဲ့ ပါ တယ္ “(ေယာ ဟန္ ၁၄း ၆- ၁၁) ေယ ရႈ က ၊ ငါ သည္ လမ္း ခရီး ျဖစ္ ၏။ သမၼာ တရား လည္း ျဖစ္ ၏။ အ သက္ လည္း ျဖစ္ ၏။ ငါ့ ကို အ မွီ မ ျပဳ လ်င္ အ ဘယ္ သူ မွ် ခ မည္း ေတာ္ ထံ သို႔ မ ေရာက္ရ။ သင္ တို႔သည္ ငါ့ ကို သိ လွ်င္ ငါ့ ခ မည္း ေတာ္ ကို မ သိ ပဲ မ ေန ရ ၾက။ ယ ခု မွ စ၍ ခ မည္း ေတာ္ ကို သိ ျမင္ ၾက ၏ ဟု မိန္႔ ေတာ္ မူ သည္။ ဖိ လိ ပၸဳ က လည္း ၊ သ ခင္ ၊ ခ မည္း ေတာ္ ကို အ ကၽြႏ္ု္ပ္ အား ျပ ေတာ္ မူ ပါ။ ထို သို႔ ျပဳ ေတာ္ မူ လွ်င္ အ ကၽြႏ္ု္ပ္ တို႔ အ လို ျပည့္စံု ပါ မည္ ဟ ေလွ်ာက္ လွ်င္ ၊ ေယ ရႈ က ဖိလိ ပၸဳ ဤ မွ် ကာ လ ပတ္ လံုး ငါ သည္ သင္ တို႔ ႏွင့္ အ တူ ရွိ ၿပိး မွ သင္ သည္ ငါ့ ကို မသိ ေသး သ ေလာ့၊ ငါ့ ကို ျမင္ ေသာ သူ သည္ ခ မည္း ေတာ္ ကို ျမင္ ၏။ သို႔ ျဖစ္ လွ်င္၊ ခ မည္း ေတာ္ ကို အ ကၽြႏ္ု္ပ္ အား ျပ ေတာ္ မူ ပါ ဟု သင္ သည္ အ ဘယ္ သို႔ ဆို ရ သ နည္း။ ငါ သည္ ခ မည္း ေတာ္ ၌ ရွိ ေတာ္ မူ သည္ ကို လည္း ေကာင္း၊ ခ မည္း ေတာ္ သည္ ငါ ၌ ရွိ ေတာ္ မူ သည္ ကို လည္း ေကာင္း၊ မ ယံု သ ေလာ။ ငါ ေဟာ ေျပာ ေသာ စ ကား ကို ကိုယ္ အ လို အ ေလ်ာက္ ငါ ေဟာ ေျပာ သည္ မ ဟုတ္ ။ ငါ ျပဳ ေသာ အမႈ တို႔ အား ငါ ၌ တည္ ေန ေတာ္ မူ ေသာ ခ မည္း ေတာ္ သည္ ျပဳ ေတာ္ မူ ၏။ ငါ သည္ ခ မည္း ေတာ္ ၌ တည္ ေန ေတာ္ မူ ေသာ ခ မည္း ေတာ္ သည္ ျပဳ ေတာ္ မူ ၏။ ငါ သည္ ခ မည္း ေတာ္ ၌ ရွိ သည္ ကို၄င္း ၊ ခ မည္း ေတာ္ သည္ ငါ ၌ရွိ ေတာ္မူ သည္ ကို ၄င္း ယံု ၾက ေလာ့။ ငါ့ စ ကား ကို မ ယံု လွ်င္ ၊ ငါ့ အ မႈ တို႔ ကို ေထာက္ ၍ ယံုၾက ေလာ့။”
   ၃။  လူ႔ ဘ ၀ ထဲ က ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ ဖ ခင္ (အေဖ) ဆို တဲ့ သ ေဘာ သ ဘာ ၀ နဲ႔ သ ႑ာန္ ေတြ ဟာ ခ မည္း ေတာ္ ဘု ရား ျဖစ္ ျခင္း ရဲ႕ သ ႑ာန္ ကို တင္ ျပည့္ က်ပ္ ျပည့္ ထင္ ဟပ္ ေပၚ လြင္ ေအာင္ မီး ေမာင္း မ ထိုး ျပ ႏိုင္ ပါ ဘူး။ ဒါ ေပ မဲ့ ဘု ရား သ ခင္ ဟာ ဖ ခင္ ျဖစ္ ျခင္း အ လံုး စံု ရဲ႕ မူ လ အ ရင္း အ ျဖစ္ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ (ဧဖက္ ၃း ၁၄- ၁၅)။ လူ သား နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ ဖ ခင္ ရဲ႕ သ ေဘာ သ ဘာ ၀ နဲ႔ သ ႑ာန္ ေတြ ဟာ ခ မည္း ေတာ္ ဘု ရား ရဲ႕ သ ႑ာန္ ေတာ္ အ ခ်ဳိ႕ ေလာက္ ကို ပဲ ထင္ ဟပ္ ေပး ပါ တယ္ (ေယာ ၁၄း၂၆)။

ဂ။ ဘု ရား သခင္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ၏ ၿပီး ျပည့္ စံု ေသာ ဖ ခင္ (အေဖ) အ စစ္ အ မွန္ ျဖစ္ ေတာ္ မူ ျခင္း။
     -  အႀကံေပးျခင္း(ဆာလံ ၇၃း၂၄)
     -  ကြယ္ကာျခင္း(ဆာလံ ၉၁၊ ေယာဟန္ ၁၀း၂၇-၂၉)
     -  အနားယူေစျခင္း(မသဲ ၁၁း၂၈-၂၉)
     -  စိတ္ရွည္ေတာ္မူျခင္း(မသဲ ၁၆း၂၆-၂၇)
     -  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားခ်စ္ျခင္း(ေယာဟန္ ၃း၁၆)
     -  ပင္စည္ႏွင့္အခက္(ေယာဟန္ ၁၅း၁-၂)
     -  ေျဖာင့္မတ္ျခင္း(ေယာဟန္ ၁၇း၂၅)
     -  ဂရုဏာေတာ္ႂကြယ္၀ျခင္း(ေရာမ ၉း၁၅)
     -  ပံုသြင္းျခင္း(ေရာမ ၉း၂၀-၂၁)
     -  ထာ၀ရတည္ၿမဲျခင္း(ေရာမ ၁၆း၂၆)
     -  စာနာသနားျခင္း(၂ေကာ ၁း၃)
     -  အားေပးႏွစ္သိမ့္သက္သာေစျခင္း(၂ေကာ ၁း၃-၄)
     -  ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း(ဧဖက္ ၁း၃)
     -  ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ၿငိမ္သက္ျခင္းေပးျခင္း(၂တိ ၁း၂)
     -  သစၥာရွိျခင္း(၂တိ ၂း၃)
     -  အမွားျပင္ေပးျခင္းႏွင့္စည္းကမ္းခ်မွတ္ေပးျခင္း(ေဟ ၁၂း၅-၁၁)
     -  ဘက္မလိုက္၊တရားမွ်တျခင္း(၁ေပ ၁း၁၇)
     -  ပံ့ပိုးေပးျခင္း(၁ေပ ၅း၇၊မသဲ ၆း၃၃)
     -  ခြင့္လႊတ္ျခင္း(၁ေယာ ၁း၉)
     -  ေမတၱာေတာ္ရွင္ျဖစ္ျခင္း(၁ယာ ၄း၈)
     -  သန္႔ရွင္းျခင္း(ဗ်ာ ၁၆း၅)
     -  သမၼာတရားျဖစ္ၿပီး၊တရားစီရင္ျခင္း(ဗ်ာ ၁၆း၇)

ဃ။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲမွဘုရားသခင္၏နာမေတာ္မ်ား။
        ဂ်ဴး လူ မ်ဳိး ေတြ ဟာ အ မည္ နာ မ နဲ႔ ဗီ ဇ သ ေဘာ ေတြ ကို အ ဓိ ပၸါယ္ ခ်င္း ဆင္ တူ မႈ ရွိ ေအာင္ ၊ လိုက္ ဖက္ မႈ ရွိ ေအာင္ ေပး ေလ့ ရွိ ပါ တယ္။ ဒီ လို ပဲ ဘု ရား သ ခင္ က လည္း လူ သား ေတြ သူ႔ ကို နား လည္ သ ေဘာ ေပါက္ ေအာင္ အ မည္ နာ မ ေတြ နဲ႔ လုပ္ ေဆာင္ ေပး မႈ ေတြ အ ေပၚ မူ တည္ ၿပီး ဒြန္ တြဲ ဖြင့္ ျပ ေလ့ ရွိ ပါ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ အ မည္ နာ မ ကို ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ နား လည္ သ ေဘာ ေပါက္ ဖို႔ က ၊ ဘု ရား သခင္ ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ တစ္ ဦး စီ ရဲ႕ အ ေပၚ မွာ ဘယ္ လို ဘု ရား ျဖစ္ ေၾကာင္း ဖြင့္ ျပ ေန ျခင္း ကို သ ေဘာ ေပါက္ နား လည္ ဖို႔ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ (ဥ ပ မာ၊ အ ျပစ္ တစ္ ခု ေၾကာင့္ သင့္ အ သက္ တာ မွာ မြန္း ၾကပ္ ေန ခ်ိန္ ၊ ေနာင္ တ ရ ၿပီး ခြင့္ လႊတ္ ဖို႔ ေတာင္း ပန္ တဲ့ အ ခါ ၊ သင္ ခြင့္ လႊတ္ ျခင္း ကို ခံ စား ရ လိမ့္ မယ္ ။ အဲ ဒါ ကို က ဘု ရား ဟာ စိတ္ ရွည္ သီး ခံ တဲ့ ဘု ရား ၊ ခြင့္ လႊတ္ တဲ့ ဘု ရား ျဖစ္ ေၾကာင္း သင့္ အ သက္ တာ မွာ ဖြင့္ ျပ လိုက္ ျခင္း ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။

ဓမၼ ေဟာင္း က်မ္း ထဲ မွာ ေတြ႕ ရ တဲ့ ဘု ရား ရဲ႕ နာ မ ေတာ္ ေတြ က ေတာ့၊-
   ၁။  El Elyon: အ ျမင့္ ဆံုး ေသာ ဘု ရား၊ ေကာင္း ကင္ ႏွင့္ ေျမ ႀကီး တစ္ ခု လံုး ကို အုပ္ ခ်ဳပ္ သူ ၊ ပိုင္ ဆိုင္ သူ၊ ေျပာင္း လဲ ပိုင္ ေသာ အ ရွင္ (က မာၻ ဦး ၁၄း၁၈)။
   ၂။  El Shaddai: အနႏၵ တန္ ခိုး ရွင္၊ တစ္ ဆူ တည္း ေသာ အ န ႏၵ တန္ ခိုး ရွင္၊ သား သ မီး မ်ား အား
အ ဆက္ မ ျပတ္ ေကၽြး ေမြး ေစာင့္ ေရွာက္ ေန ေသာ၊ လို အပ္ ခ်က္ မ်ား အား ျဖည့္ ဆီး ေပး ေန ေသာ ဘု ရား (ကမာၻ ဦး ၁၇း၁)။
   ၃။  Yahweh: သခင္၊ ထာ ၀ ရ ကာ လ ရွိ ေတာ္ မူ ေသာ၊ ငါ ျဖစ္ သည္ အ တိုင္း ငါ ျဖစ္ ၏ ဟု တည္ ရွိ ေတာ္ မူ ေသာ ဘု ရား (ထြက္ ၃း၁၅၊ ဆာ ၈၃း၁၈၊ ေဟရွာ ၂၆း၄)။
   ၄။  Elohim: ဘုရား၊ သံုး ပါ း တစ္ ဆူ တည္း ေသာ ဘု ရား (ကမာၻ ၁း၂၆) ၊ တစ္ ဆူ တည္း ၌ ႏွစ္ ပါး ထက္ မ နည္း ရွိ ေတာ္ မူ ေသာ ဘု ရား (ထြက္ ၃၅း၃၁)။
   ၅။  Jehovah Shammah: ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ႏွင့္ အစဥ္ မ ျပတ္ ရွိ ေတာ္ မူ ေသာ ဘု ရား (ေယဇေက် ၄၈း၃၅)။
   ၆။  Jehovah Ahalom: ၿငိမ္း ခ်မ္း ေသာ၊ ကုန္ လံု ႂကြယ္ ၀ ေသာ သ ခင္ အ ရွင္ (တရားသူ ၆း၂၄)။
   ၇။  Jehovah Jireh: ငါ တို႔ ကို ေထာက္ ပံ့ ေသာ အ ရွင္ သ ခင္ (ကမာၻ ၂၂း၁၄)။
   ၈။  Jehovah Nissi: ေအာင္ ျမင္ ျခင္း ရဲ႕ သ ခင္၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ေအာင္ ျမင္ ျခင္း (ထြက္ ၁၇း၁၅)။
   ၉။  Jehovah Tsidkenu: ေျဖာင့္ မတ္ ျခင္း ၀တ္ လံု ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ အား ၀တ္ ေပး ေသာ၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ေျဖာင့္ မတ္ ျခင္း အ ရွင္ (ေယရမိ ၂၃း၆၊ ေယရမိ ၃၃း၁၆)။
၁၀။  Jehovah Rophe (rapha): ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ၏ ေရာ ဂါ မ်ား အား ကု သ ေပး ေသာ အ ရွင္ (ထြက္ ၁၅း၂၆)။
၁၁။  Jehovah Ro-hi (ra ah): ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အား ခ်စ္ ေတာ္ မူ ေသာ၊ သိုး ထိန္း မ်ား ကဲ့ သို႔ လမ္း ျပ ေတာ္ မူ ေသာ အ ရွင္ သ ခင္ (ဆာ ၂၃း၁)။
၁၂။  Rehovah Mekadish-Kem: ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အား သန္႔ ရွင္း ေစ ေသာ အ ရွင္ သ ခင္ (ထြက္ ၃၁း၁၃)။
၁၃။  Rehovah Yasha-Gaal: ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အား ကယ္ တင္ ေတာ္ မူ ေသာ ၊ ေ႐ြး ႏႈတ္ ေတာ္ မူ ေသာ အ ရွင္ သ ခင္ (ေဟရွာ ၄၉း၂၆၊ ေဟ ႐ွာ ၆၀း၁၆)။
၁၄။  Adonai: ကၽြႏ္ုပ္ ရဲ႕ အ ရွင္ သ ခင္ (ကမာၻ ၁၅း၂၊ တရားေဟာ ၉း၂၆၊ ဆာ ၅၁း၁၅)။
၁၅။  Tsur: ေက်ာက္ (ေဟ ရွာ ၄၄း၈)။ ေတြ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။

င။ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ အ ဖ ျဖစ္ ျခင္း သည္ တ ပည့္ ေတာ္ ျဖစ္ ေစ ရန္ အ ေျခ ခံ အ ခ်က္ ျဖစ္ သည္။
       ဒီ အ ခ်က္ ေတြ က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို လြယ္ ကူ စြာ နား လည္ ေစ ပါ တယ္။
-ဆု ေတာင္း ျခင္း ႏွင့္ ဘု ရား သ ခင္ ၏ အ ေျဖ ေပး ေတာ္ မူ ျခင္း (မသဲ ၇း၁၁)
-သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ကို လက္ ခံ ရ ရွိ ျခင္း (လုကာ ၁၁း၁၃)
-သား ျဖစ္ ခြင့္ ရ ျခင္း (ေရာ ၈း၁၅၊ ၁ေယာ ၃း၁)
-ေ႐ြး ႏႈတ္ ျခင္း စီ မံ ကိန္း (ဂလာ ၄း ၄-၇)
-ဘု ရား သ ခင္ ထံ တိုး ၀င္ ခ်ဥ္း ကပ္ ခြင္ ရ ရွိ ျခင္း (ဧဖက္ ၂း၁၈)
စ။ လူ သား မ်ား အား ခ်စ္ ေတာ္ မူ ေသာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ၏ ေကာင္း ကင္ ဘံု ရွင္ အ ဖ ၏ ရည္ ႐ြယ္ ခ်က္။
-လူ သား မ်ား ၏ ဆု ေတာင္း ျခင္း အား အ ေျဖ ေပး ရန္ ဆ ႏၵ ရွိ ေသာ ဘု ရား
        (ေဟရွာ ၆၂း၂၄၊ မသဲ ၇း၁၁)
-လူ သား မ်ား အား မိ မိ ၏ သား သ မီး မ်ား ျဖစ္ ရန္ ေတာင့္ တ ေသာ ဘု ရား
   (ေယရမိ ၁၁း၁၃)
-ဂ ရု ဏာ ေတာ္ ကို လူ သား တို႔ အား ထုတ္ ေဖၚ ျပ သ ရန္ ၀မ္း ေျမာက္ အား ရ ေသာ ဘု ရား
   (မိကၡာ ၇း၁၈)
-လူ သား မ်ား အား အ သက္ ရွင္ ရန္ ၊ အ သက္ ႏွင့္ ျပည့္ စံု ရန္ ရည္ ႐ြယ္ ခ်က္ ရွိ ေသာ ဘု ရား
   (ေယာ ၁၀း၁၀)
-ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အား ပူ ပန္ ျခင္း ၊ ေၾကာက္ ႐ြံ႕ ျခင္း မ်ား မွ လြတ္ ေျမာက္ ေစ လို ေသာ ဘု ရား
   (ေယာ ၁၄း၁၊ ဆာ ၁၁၈း ၅-၉)
-လူ သား တို႔ အား ထာ ၀ ရ တည္ ၿမဲ ေသာ အိမ္ တစ္ လံုး ေပး လို ေသာ ဘု ရား
   (ေယာ ၁၄း ၂-၃)
-လူ သား အား လံုး ကယ္ တင္ ျခင္း ရ ရန္ အ လို ေတာ္ ႐ွိ ေသာ ဘု ရား
   (၁တိ ၂း ၃-၄)
-ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ၏ လို အပ္ မႈ မ်ား ကို သ တိ ျပဳ ေပး လို ေသာ ဘု ရား
   (၁ေပ ၅း၇)

ဆ။   ခ မည္း ေတာ္ ဘု ရား ႏွင့္ မိတ္ သ ဟာ ယ ဖြဲ႕ ျခင္း။
        ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ အ ဓိ က စီ မံ ကိန္း နဲ႔ ရည္ ရြယ္ ခ်က္ ေတြ က ေတာ့  ဘု ရား နဲ႔ လူ သား ရင္း ႏွီ ကၽြမ္း ၀င္ စြာ မိတ္ သ ဟာ ယ ဖြဲ႕ ဖို႔ အ ေရး ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ လူ သား ေတြ ဘု ရား ထံ ျပန္ လွည့္ ဖို႔ အ တြက္ ေခတ္ ကာ လ တိုင္း မွာ ဘု ရား က လုပ္ ေဆာင္ လွ်က္ ရွိ ပါ တယ္။ သ မိုင္း ရာ ဇ ၀င္ အား လံုး ဟာ ဘု ရား က လူ သား ေတြ ကို ေ႐ြး ႏႈတ္ ကယ္ တင္ ဖို႔ စီ စဥ္ တဲ့ စီ မံ ကိန္း ေတြ ခ်ဥ္း ပါ ပဲ။ ဒီ လို လုပ္ ေဆာင္ မႈ ေတြ ဟာ အာ ဒံ အ ျပစ္ က်ဴး လြန္ တဲ့ ေန႔ က ေန စ တင္ ခဲ့ ပါ တယ္။ ဒီ အ ျပစ္ ဟာ ဘု ရား နဲ႔ လူ ရဲ႕ မိတ္ သ ဟာ ယ ဖြဲ႕ ျခင္း ကို ဖ်က္ ဆီး ခဲ့ ၿပီး၊ ဘု ရား ရဲ႕ လူ ေတြ ကို ျပန္ ၿပီး ေ႐ြး ႏႈတ္ ကယ္ တင္ တဲ့ စီ မံ ကိန္း က ေတာ့ အဲ ဒီ အခ်ိန္ က ေန ယ ေန႔ တိုင္ ေအာင္ ေဆာင္ ႐ြက္ ဆဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဘု ရား သ ခင္ ဟာ က မာၻ ႀကီး ကို ခ်စ္ ၿပီး ကယ္ တင္ ဖို႔ ရန္ အ လို ေတာ္ ရွိ ပါ တယ္ (ေယာ ၃း ၁၆၊ ၁ေပ ၃း၂၀)။
        ခ ရစ္ ေတာ္ က “ေျမ ႀကီး ေပၚ မွာ အ ဘယ္ သူ ကို မွ် အ ဘ ဟူ ၍ မ ေခၚ ေ၀ၚ ၾက ႏွင့္၊ ေကာင္း ကင္ ဘံု ၌ သင္ တို႔ အ ဘ တစ္ ပါး တည္း ရွိ ေတာ္ မူ ၏ (မသဲ ၂၃း၉)”  ဒီ လို ဘု ရား နဲ႔ လူ သား မိတ္ သ ဟာ ယ ဖြဲ႕ မႈ ပ်က္ စီး သြား ျခင္း ဟာ က် ဆံုး ျခင္း ရဲ႕ ရ လဒ္ ပါ ပဲ၊ ေလာ က မွာ ရွိ ဖ ခင္ ေတြ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို ခ်စ္ ေပ မဲ့ လည္း  ဒီ လို လ ကၡ ဏာ န႔ဲ ၊ စြမ္း ေဆာင္ ႏိုင္ မႈ မ်ဳိး မ ရွိ ၾက ပါ ဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ ခ ရစ္ ေတာ္ က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ မွာ ဒီ လို လကၡ ဏာ သြင္ ျပင္ နဲ႔ စြမ္း ေဆာင္ ေပး ႏိုင္ တဲ့ ၊ ၿပီး ျပည့္ စံု တဲ့ ေကာင္း ကင္ ဘုံ ရွင္၊ စစ္ မွန္ တဲ့ ဖ ခင္ တစ္ ဦး တည္း ပဲ ရွိ တယ္ လို႔ ေျပာ ေန ျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္။ (ယာ ကုဒ္ ၁း၁၇) မွာ ဖ ခင္ အ စစ္ အ မွန္ ဟာ ေ႐ြ႕ ေလ်ာ့ ျခင္း လည္း မ ႐ွိ ၊ ေျပာင္း လဲ ျခင္း လဲ မ ႐ွိ တဲ့ ဖ ခင္ ျဖစ္ တယ္ လို႔ ေဖၚ ျပ ထား ပါ တယ္။ ထို ဖ ခင္ ရဲ႕ စြမ္း ေဆာင္ ႏိုင္ မႈ ဟာ အ ကန္႔ အ သတ္ လံုး ၀ မ ရွိ ပါ ဘူး။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ ဖ ခင္ အ စစ္ အ မွန္ ျဖစ္ တဲ့ ဘု ရား ကို စိတ္ ခ် စြာ ယံုၾကည္ အား ကိုး ပါ။ အ ကန္႔ အ သတ္ မ ရွိ တတ္ စြမ္း ႏိုင္ ေသာ ဖ ခင္ အား မွီ ခို ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ ေပၚ မွာ ထား တဲ့ ဂ တိ ေတာ္ ေတြ ကို အ ႂကြင္း မဲ့ ယံု ၾကည္ ကိုး စား ပါ။

ဇ။ ဖ ခင္ႏွင့္ သား အ ျပန္ အလွန္ ဆက္ ဆံ မႈ မွ ေကာင္း ခ်ီး မဂၤ လာ ႏွင့္ အ က်ဳိး အျမတ္ မ်ား။
   ၁။  သား ျဖစ္ ျခင္း ၏ အ ခြင့္ အ ေရး (ေယာ ၁း ၁၁-၁၃၊ ၂ေကာ ၆း၁၇- ၁၈၊ ၂ေကာ ၇း၁)
ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ နဲ႔ ခ မည္း ေတာ္ ၊ သား ေတာ္ ေယ ႐ႈ ၾကား က မိတ္ သ ဟာ ယ ဖြဲ႕ ျခင္း ေတြ ၊ မိတ္ ေဆြ ျဖစ္ ျခင္း ေတြ ၊ ဆက္ သြယ္ ေန ျခင္း ေတြ ကို ဟန္႔ တား ဖ်က္ ဆီး မဲ့ ၿပိဳင္ ဘက္ ရဲ႕ ရန္ က ကာ ကြယ္ ဖို႔ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို  သ တိ ႀကီး စြာ နဲ႔ လႊမ္း ၿခံဳ ထား ပါ လိမ့္ မယ္ (ယာ ၄း၅)။
   ၂။  သား ျဖစ္ ျခင္း ရဲ႕ သက္ ေသ (ေရာ ၈း ၁၅- ၁၆၊ ဂလာ ၄း၅)
ဘု ရား ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဟာ ဘု ရား ရဲ႕ သား ေတြ ျဖစ္ တယ္၊ ခ မည္း ေတာ္ ဘု ရား ဟာ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ ဖ ခင္ ျဖစ္ တယ္ လို႔ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ ထဲ မွာ သက္ ေသ ခံ ေပး ေန ပါ လိမ့္ မယ္။
   ၃။  သား ျဖစ္ ျခင္း ရဲ႕ အ ေမြ (ေရာ ၈း၁၇)
ဘု ရား ရဲ႕ သား ျဖစ္ ျခင္း ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ရ ရွိ မဲ့ အ ေမြ ေတြ ကို ခံ စား ရ မယ္။ ဘု ရား သ ခင္ ဟာ ကၽြႏ္ု္ပ္ တို႔ ရဲ႕ ဖ ခင္ ျဖစ္ ေတာ္ မူ ျခင္း ကို ရည္ ၫႊန္း ျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဥ ပ မာ အား ျဖင့္ ၊ သန္႔ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ကို ကယ္ တင္ ျခင္း ခံ ရ တဲ့ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ တြက္ ေပး ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္ (ဧ ဖက္ ၁း ၁၃-၁၄)။
   ၄။  သား ျဖစ္ ျခင္း ရဲ႕ လိုက္ နာ ရ မဲ့ စည္း ကမ္း (ေဟ ၿဗဲ ၁၂း၇-၁၁)
   ၅။  သား ျဖစ္ သူ အ ေပၚ ဖ ခင္ ၏ ေမ တၱာ ေတာ္ (ေယာ ၁၆း၂၇)
   ၆။  သား ျဖစ္ သူ အ ေပၚ ဖ ခင္ ၏ တင္ ႀကိဳ စီ မံ ေပး ထား မႈ မ်ား (မသဲ ၆း ၈-၂၆. ၃၀၊ ေယာ ၁၄း၂)
   ၇။  သား ျဖစ္ သူ အ ေပၚ ဖ ခင္ ၏ ကြယ္ ကာ ေပး မႈ (ေယာ ၁၀း၂၈-၂၉၊ ေယာ ၁၃း၁)
   ၈။  သား ျဖစ္ သူ အ ေပၚ ဖ ခင္ ၏ ေစ တ နာ (သဒၶါ) စိတ္ (လု ၁၂း ၃၂၊ မသဲ ၇း၁၁)

နိဂံုး။
        ဒီ က ေန႔ ၊ အ မ်ား ေသာ ခ ရစ္ ယာန္ ေတြ ဟာ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ ေၾကာက္ မက္ ဖြယ္ ရာ ေကာင္း တဲ့ တ ရား စီ ရင္ ျခင္း ဆို တဲ့ ဘာ သာ ေရး ၿခိမ္း ေျခာက္ မႈ ေအာက္ မွာ အ သက္ ႐ွင္ ေန ၾက ပါ တယ္။ အဲ ဒီ ခ ရစ္ ယာန္ ေတြ က ဘု ရား ကို ဆန္႔ က်င္ ဖက္ လုပ္ တဲ့ သူ ေတြ ကို ဘု ရား က ေစာင့္ ၾကည့္ ေန ၿပီး အဲ ဒီ လူ ေတြ ကို အ ျပစ္ ေပး ဖို႔ ၊ အ ခ်ိန္ တိုင္း ကန္႔ သပ္ ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ ေန တယ္ လို႔ ေျပာ ဘူး ပါ တယ္။ အ ခ်ဳိ႕ ၾက ေတာ့ လည္း ဘာ သာ ေရး ရဲ႕ ၿခိမ္း ေျခာက္ မႈ ေတြ ေၾကာင့္ ႏွ လံုး သား မွာ မြန္း ၾကပ္ ေန ေပ မဲ့ ႏွ လံုး သား ထဲ မွာ တ ကယ္ ပဲ ၀မ္း ေျမာက္ သ လို ၊ လြတ္ ေျမာက္ သ လို ဟန္ ေဆာင္ ေန ၾက တာ ေတြ လည္း ရွိ ပါ တယ္။ သ တိ ျပဳ ဖို႔ က ၊ ဘု ရား သ ခင္ ဟာ အ ျပစ္ ကို ႐ြံ ႐ွာ မုန္း တီး တယ္ ဆို တာ မွန္ ေပ မဲ့၊ အ ျပစ္ သား ေတြ ကို ခ်စ္ တယ္ ဆို တာ ကို ေတာ့ မ ေမ့ ဖို႔ လို ပါ တယ္။ ဘု ရား ဟာ အ ျပစ္ သား ေတြ ကို ခ်စ္ လို႔ ၊ သူ႔ ဆီ ကို လာ ႏိုင္ တဲ့ လမ္း ကို လည္း သူ ကိုယ္ တိုင္ ပဲ ေဖါက္ ေပး ခဲ့ ပါ တယ္။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ကို ဘယ္ အ တိုင္း အ တာ အထိ လက္ ခံ ေပး သ လဲ ဆို ယင္၊ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ ကို လိုက္ ေလွ်ာက္ သူ၊ ႀကိဳး စား လိုက္ ေလွ်ာက္ ေန သူ ေတြ အား လံုး ကို လက္ ခံ ေပး တဲ့ အ ထိ ေအာင္ ပါ ပဲ။ “သစၥာ ေစာင့္ ေသာ သက္ ေသ ခံျဖစ ္ေတာ္ မူ ထ ေသာ၊ ေသေသာသူတို႔တြင္ သား ဦး ျဖစ္ ေတာ္ မူ ထ ေသာ၊ ေလာ ကီ ဘု ရင္ တို႔ ၏ အ ထြဋ္ ျဖစ္ ေတာ္ မူ ေသာ ေယ ႐ႈ ခ ရစ္ အ ထံ ေတာ္ ၄င္း၊ေကၽး ဇူး ေတာ္ ႏွင့္ ၿငိမ္ သက္ ႁခင္း သည္ သင္ တို႔ ၌ ရွိ ပါ ေစ ေသာ။ ငါ တို႔ ကို ခ်စ္ ၍ မိ မိ အ ေသြး ႏွင့္ ငါ တို႔ အ ျပစ္ မ်ား ကို ေဆး ေၾကာ ေတာ္ မူ ၍၊ မိ မိ ခ မည္း ေတာ္ ဘု ရား သ ခင့္ ေရွ႔ ၌ ငါ တို႔ ကို ရွင္ ဘု ရင္ အ ရာ ၄င္း၊ ယဇ္ ပု ေရာ ဟိတ္ အ ရာ ၌ ၄င္း၊ ခန္႔ ထား ေတာ္ မူ ေသာ သူ သည္၊ ကမာၻ အ ဆက္ ဆက္ ဘုန္း အ သ ေရ၊ အ စြမ္း သတၲိ ရွိ ေတာ္ မူ ေစ သ တည္း။ အာ မင္” ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ သူ႔ ထံ လာ တဲ့ အ ခါ ခ ရစ္ ေတာ္ ဟာ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ဟာ အ ျပစ္ သား ျဖစ္ ေန ေပ မဲ့ လည္း ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို ခ်စ္ ပါ တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ ျပစ္ သား ျဖစ္ လို႔ ခရစ္ ေတာ္ က ခ်န္ လွပ္ ထား ခဲ့ မွာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး၊ ကၽြႏ္ု္ပ္ တို႔ အ ျပစ္ ေတြ ကို ေဆး ေၾကာ ေပး တယ္၊ ကၽြႏ္ု္ပ္ တို႔ ကို ဘု ရင္၊ ယဇ္ ပု ေရာ ဟိတ္ ေတြ ျဖစ္ ေစ တယ္။ ဒါ တင္ မက အ ဘု ရား ေရွ႕ ေမွာက္ မွာ ဘု ရင္ အ ျဖစ္ ၊ ယဇ္ ပု ေရာ ဟိတ္ ေတြ အ ျဖစ္ ေဖၚ ျပ ေပး ပါ ေသး တယ္။ တစ္ ခ်ိန္ ထဲ မွာ ပဲ ဘု ရား သ ခင္ ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ဖ ခင္ ျဖစ္ လာ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ဘု ရား သ ခင္ က လည္း ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို ဘု ရင္ အျဖစ္ ၊ ယဇ္ ပု ေရာ ဟိတ္ ေတြ အ ျဖစ္ လက္ ခံ လာ တယ္။ ဘု ရား ေရွ႕ ေမွာက္ မွာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အ ေန နဲ႔ အ ျပစ္ ျပဳ လုပ္ မိ ခဲ့ ယင္ ေတာင္ ခ ရစ္ ေတာ္ ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ နဲ႔ ဘု ရား သခင္ အ ၾကား မွာ ၾကား ၀င္ ေတာင္း ပန္ ေပး လွ်က္ ရွိ ပါ တယ္။ ခ ရစ္ ေတာ္ ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ နဲ႔ ဘု ရား သ ခင္ အ ၾကား မိတ္ သ ဟာ ယ ရွိ ေန ဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဖက္ က ေန ေရွ႕ ေန တစ္ ဦး အ ျဖစ္ အ ၿမဲ လုပ္ ေဆာင္ ေပး လွ်က္ ရွိ ပါ တယ္ (၁ ေယာ ၁း၉၊ ၁ ေယာ ၂း၁) “ကိုယ္ အ ျပစ္ တို႔ ကို ေဘာ ျပ ေတာင္း ပန္ လွ်င္၊ ငါ တို႔ အ ျပစ္ မ်ား ကို လႊတ္ ၍ ဒု စ ရိုက္ ရွိ သ မွ် ႏွင့္ ကင္း စင္ ေစ ျခင္း ငွါ ဘု ရား သ ခင္ သည္ သ စၥာ တ ရား ႏွင့္ ၄င္း၊ ေျဖာင့္ မတ္ ျခင္း တ ရား ႏွင့္ ၄င္း ျပည့္ စံု ေတာ္ မူ ၏။ ခ်စ္ သား တို႔၊ သင္ တို႔ သည္ ဒု စ ရိုက္ ကို မ ျပဳ ေစ ျခင္း ငွါ ဤ အ ရာ မၽား ကို သင္ တို႔ အား ငါ ေရး ၍ ေပး လိုက္ ၏။ တ စံု တ ေယာက္ ေသာ သူ သည္ ဒု စ ရိုက္ ကို ျပဳ မိ လွ်င္၊ ေျဖာင့္ မတ္ ေတာ္ မူ ေသာ အ ရွင္ ေယ ရႈ ခ ရစ္ တည္း ဟူ ေသာ ငါ တို႔ အ မႈ ေဆာင္ သ ခင္ သည္ ခ မည္း ေတာ္ ထံ ၌ ရွိ ေတာ္ မူ ၏။”

“ထို႔ ေၾကာင့္ ၊ ငါ တို႔ သည့္ သ နား ျခင္း ကရု ဏာ ကို၄င္း ၊ ေတာ္ ေလွ်ာ္ ေသာ မ စ ျခင္း ေက်း ဇူး ေတာ္ ကို ၄င္း ခံ ရ မည္ အ ေၾကာင္း၊ ရဲ ရင့္ ေသာ စိတ္ ႏွင့္ ေက်း ဇူး ပလႅင္ ေတာ္ သို႔ တိုး၀င္ ခ်ဥ္း ကပ္ ၾက ကုန္ အံ့။” (ေဟၿဗဲ ၄း ၁၆)။
ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ဖ ခင္ ရဲ႕ ထီး နန္း ထဲ ကို ရဲ ရဲ ရင့္ ရင့္ နဲ႔ လာ ဖို႔ အ ခိုင္ အမာ ေခၚ ယူ ျခင္း ခံ ရ တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ ၾက ပါ တယ္။ သူ႔ ရဲ႕ ခ်စ္ ခ်င္း ေမတၱာ နဲ႔ က ရု ဏာ ေတာ္ ေတြ ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို သူ ေတာင္း စား လို ၀င္ လာ ဖို႔ မ ဟုတ္ ပဲ၊ ရဲ ရဲ ရင့္ ရင့္ နဲ႔ လာ ဖို႔ လုပ္ ေဆာင္ ေပး လို႔ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ က ရု ဏာ ေတာ္ ကို ရ ရွိ ဖို႔ ေမွ်ာ္ လင့္ ခ်က္ နဲ႔ လာ တာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး၊ က ရု ဏာ ေတာ္ ကို ရ ရွိ ခံ စား ရ လို႔ လာ ျခင္း သာ ျဖစ္ ပါ တယ္။
(၁ ေယာ ၄း၁၈) မွာ
“ခ်စ္ ျခင္း ေမတၱာ သည္ ေၾကာက္ ျခင္း သံ ေ၀ ဂ ႏွင့္ မ ေပါင္း ႏိုင္ ရာ” လို႔ ေဖၚ ျပ ထား ပါ တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ရဲ႕ ေၾကာက္ ႐ြံ႕ မႈ အား လံုး၊ ဂ ရု စိုက္ ေန ရ တဲ့ အ ရာ အား လံုး နဲ႔ စိုး ရိမ္ ေၾကာင့္ ၾက ေန ရ တဲ့ အ ရာ အား လံုး ကို အ နႏ ၱ တန္ ခိုး နဲ႔ ျပည့္ ၀ စံု လင္ တဲ့ ဖ ခင္ ရဲ႕ လက္ ထဲ အပ္ ႏွံ ဖို႔ လို အပ္ ပါ တယ္။ အဲ ဒီ ဖ ခင္ က ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ကို သား အ ျဖစ္ လည္း ေကာင္း၊ အ ေမြ ခံ အ ျဖစ္ လည္း ေကာင္း ခ်စ္ ေန ပါ တယ္။ သူ ကၽြႏ္ု္ပ္ တို႔ ကို ဘယ္ ေသာ အ ခါ မွ် မ ခ်ဳိး ႏွိမ္ ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ကို အ ၿမဲ အ ေကာင္း ဆံုး သာ ျဖစ္ ေစ ခ်င္ တဲ့ ဖ ခင္ ျဖစ္ ၿပီး၊ သူ႔ ထံ ပါး မွာ ရင့္ က်က္ ကၽြမ္း ၀င္ တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ ဖို႔ ကၽြႏ္ု္ပ္ တို႔ ကို အ လို ေတာ္ ရွိ တဲ့ ဖ ခင္ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္။ ယံု ၾကည္ စိတ္ ခ် မႈ အ ျပည့္ နဲ႔ ဖ ခင္ ထံ ပါး ဘ ၀ အ သက္ တာ အား လံုး ကို ပံု အပ္ ၾက ပါ စို႔။

၀ိညာဥ္မီးအိမ္(ခရစ္ယာန္စာေပစုစည္းမႈ)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Preparation For Future

Google+ Followers