Icon Icon Icon Icon

Tuesday, April 28, 2015

● ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သာသနာျပဳျခင္း

♦ ယဥ္ေက်းမႈ။
ယဥ္ေက်း မႈ (Culture) ဟူေသာ စကား လံုးသည္ လက္တင္ ဘာသာ စကား (Colere) ျဖစ္ၿပီး ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ ျခင္း၊ ေမြးျမဴ ျခင္း ဟု အဓိပၸါယ္ ရသည္။ ပညာ သင္ၾကား ျခင္းျဖင့္ စိတ္ဓါတ္ ကိုျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ ျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္ တရား ႏွင့္အသိ ဥာဏ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးရန္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းတို႔ ျဖစ္ သည္။ လူသား တို႔၏ အျပဳ အမူျဖစ္ ေသာစဥ္း စားမႈ၊ အေျပာ အဆို၊ လႈပ္႐ွား မႈႏွင့္ တီထြင္ မႈပံုစံ အမ်ဳိး မ်ဳိးကို ျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်း မႈသည္ ရုပ္၀တၳဳ မဟုတ္ ေသာ ဘ၀ အသက္ တာမ်ား ကိုဖြံ႕ ၿဖိဳးရန္ တိုးပြား ႂကြယ္၀ လာရန္ႏွင့္ ပိုမို ေကာင္း မြန္ လာေစ ရန္ျဖစ္ သည္။ အသိ ဥာဏ္ ပညာအ ေတြးအေခၚ က်င့္ႀကံ မႈႏွင့္ အလွ အပ ျမတ္ ႏိုးမႈတို႔ စုေပါင္း လွ်က္ လူမႈ ပတ္၀န္း က်င္၌ ၿပီးျပည့္ စံုစြာ ခံစား ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘာသာ တရား သည္ ယဥ္ေက်း မႈ၏ အႏွစ္ သာရ ျဖစ္သကဲ့ သို႔ ယဥ္ေက်း မႈသည္ ဘာသာ တရား ၏ပံု သ႑န္ ကိုေဖၚ ေဆာင္ေပး သည္။

ယဥ္ေက်း မႈသည္ ဧ၀ံ ေဂလိ တရား မဟုတ္ ေသာ္ လည္း ရွင္သန္ ေနေသာ စနစ္ျဖစ္ သည္။ လူသား တို႔ရရွိ သည့္ အသက္ ရွင္မႈပံုစံ အား လူသား ဆန္စြာ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ျဖစ္သည္။ လူသား တို႔၏ ယဥ္ေက်း မႈတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ယိုယြင္း ပ်က္စီး သည့္ အရာမ်ား ပါ၀င္ေန ျခင္းေၾကာင့္ ဧ၀ံ ေဂလိ တရား၏ ပင္ကိုယ္ တန္ဖိုးမ်ား ႏွင့္ အေျခ ခံအား ျဖင့္ဆန္႔ က်င္ေန ပါသည္။ ကမာၻ ေပၚ၌ ယဥ္ေက်း မႈမ်ား စြာရွိေန ေသာ္လည္း မည္သည့္ ယဥ္ ေက်း မႈက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေန သည္ကို မည္သူ မွ်တိတိ က်က် မေျပာ ႏုိင္ပါ။

♦ ယဥ္ေက်းမႈဆိုသည္ကားအဘယ္နည္း။
ယဥ္ ေက်း မႈဟူ ေသာ ေ၀ါဟာ ရစကား လံုးသည္ အားလံုး ၿခံဳငံု အႀကံဳး ၀င္ေသာ ေ၀ါဟာရ အသံုး အႏႈန္း (The word culture is a very inclusive term) ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ ယူေဆာင္ (သယ္ေဆာင္) လာမည့္ အခ်က္ မ်ားမွာ ဘာသာ စကား၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး စိတ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ စိတ္ဓါတ္ ေရးရာ၊ အမ်ဳိးသား ေရး၊ ဘာသာ ေရး၊ ဓေလ့ ထံုးတမ္း ႏွင့္ အျခားေသာ ျခားနား ခ်က္မ်ား ပင္ျဖစ္ သည္။
၁)ယဥ္ေက်း မႈသည္ သင္ယူ ၍ရ သည္။( Culture is larned)
၂)ယဥ္ေက်း မႈသည္ ပါ၀င္ စုစည္း ထားေသာ စနစ္ ျဖစ္သည္။( Culture is a shared system)
၃)ယဥ္ ေက်း မႈသည္ အစဥ္ အၿမဲ ေျပာင္း လဲ ေလ့ရွိ သည္။ အသစ္ အဆန္း ေပၚ ထြက္ လာမႈ ေၾကာင့္ လည္း ေကာင္း၊ အျခား ယဥ္ေက်း မႈမွ အတုယူျခင္း အားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ေလ့ရွိ သည္။
၄)ယဥ္ေက်း မႈသည္ စုေပါင္း ၿပီး အဆင္ ေျပေစရန္ ၫွိႏႈိင္း ထားေသာ စနစ္ ျဖစ္သည္။

♦ ယဥ္ေက်း မႈထဲသို႔ သတင္း ေကာင္း ၏ဆက္ စပ္မႈ။
ဓမၼ အေတြး အေခၚရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ (Richard Niebuhr) က ယဥ္ေက်း မႈအေပၚ ခရစ္ယာန္ မ်ား၏ သေဘာ ထားကြဲ ျပားျခား နားေသာ သေဘာ ထားမ်ား ကို ေအာက္ ပါအ တိုင္း ေဖၚျပခဲ့ ပါသည္။
၁)The Gospel is opposed to culture.
၂)The Gospel and culture are the same.
၃)The Gospel recognizes culture – it Judges and transforms.
ပထမ အခ်က္ အေနျဖင့္- အခ်ဳိ႕ ေသာသူ မ်ားက လူသား မ်ား၏ ယဥ္ေက်း မႈအားလံုး ကိုသ တင္းေကာင္း က ဆန္႔က်င္ တိုက္ ခိုက္ သည္ဟု ခံယူ ယံုၾကည္ ၾကသည္။ ဤ ခံယူ ယံုၾကည္ ခ်က္ ထား ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ယဥ္ ေက်း မႈအား လံုး သည္ စာတန္ ၏ အုပ္ စိုးလႊမ္း မိုးမႈ ေအာက္ တြင္ ရွိသည္ ဟုခံယူ ယံုၾကည္ ၾက သျဖင့္ ဤယံု ၾကည္ခံ ယူခ်က္ သည္ အစြန္း ထြက္ (အစြန္း ေရာက္) ေသာ ခံယူ ယံုၾကည္ ခ်က္ သေဘာ ထားသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ ယာန္ မ်ား သည္ ႏုိင္ ငံေရး သို႔မ ဟုတ္ ေလာက အသိုင္း အ၀ိုင္း အၾကား မည္ သို႔ မွ်ပါ၀င္ လုပ္ လိုျခင္း မရွိ ၾကေပ။ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ ခ်က္ မွာ အားလံုး ေသာ ယဥ္ ေက်းမႈ မ်ား၏ လကၡဏာ ၀ိေသသ မ်ား သည္ (အဆိုး) မေကာင္း စာတန္ ႏွင့္ဆိုင္ ေသာလုပ္ ရပ္မ်ား ျဖစ္၍ သူတို႔ သည္ ေလာကႀကီး အရာခပ္ သိမ္း ထဲမွ ၀ိညာဥ္ အသက္တာ ကိုဖယ္ ထုတ္ရန္ Exclude ကိုပို ၍ ႏွစ္သက္ ၾကသည္။ ယင္း အျမင္ သည္ သမၼာ က်မ္းစာ ၏သေဘာ ထားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေသာ အျမင္ ျဖစ္ သည္။ လူႏွင့္ ယဥ္ေက်း မႈသည္ ဘုရား သခင္ ျပင္ ဆင္ ေပးေသာ အရာျဖစ္ ၿပီး ယဥ္ေက်း မႈအား လံုး ကိုစာတန္ ၏လုပ္ ေဆာင္ မႈ ဟုျမင္ ျခင္း သည္ အစြန္း ေရာက္ ေသာ အျမင္ တစ္ခု သာျဖစ္ သည္။

ဒုတိယ အခ်က္မွာ- ယဥ္ေက်း မႈႏွင့္ သတင္း ေကာင္းသည္ အတူတူ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ခံယူခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ခံယူ သူမ်ား သည္ သတင္း ေကာင္း သည္ ယဥ္ေက်း မႈတိုင္း၏ အစိတ္ အပိုင္း ျဖစ္သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ခရစ္ေတာ္ သည္ ယဥ္ေက်း မႈတိုင္း၊ ဘာသာ တရားတိုင္း ၌လည္းေကာင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း အားလံုး ႏွင့္ လူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ မႈအားလံုး တြင္ရွိ သည္ဟု ယံုၾကည္ လက္ခံ ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယဥ္ေက်း မႈႏွင့္ သတင္း ေကာင္း သည္ အတူတူ ျဖစ္သည္ ဟုခံယူ ၾကသည္။ ဤအျမင္ သည္ သခင္ခရစ္ ေတာ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်း မႈေပါင္းစပ္ သည့္ (Cyncretism) ျဖစ္သည္။ ဤ သို႔ ခံယူ သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ ၏ထူးျခား ေသာဂုဏ္ အဂၤါ လကၡ ဏာႏွင့္ သတင္း ေကာင္း၏ အႏွစ္ သာရ ကို ျမင့္ေတြ႔ ေဖၚ ထုတ္ ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤ အျမင္ ရွိသူမ်ား သည္ ဘာသာ တရား အားလံုး အတူတူ ျဖစ္ေၾကာင္း ယဥ္ေက်း မႈတိုင္း၏ ၀ိေသ သလကၡ ဏာ အားလံုး ကို ေကာင္း သည္ဟု လက္ခံ သင့္ေၾကာင္း ခံယူ ၾကသည္။ ဤအ ျမင္ သည္ လည္း တစ္ဖက္ စြန္းေရာက္ ေသာ ေနာက္ ထပ္ အျမင္မ်ဳိး ၿပီးသမၼာ က်မ္းစာ ၏သြန္ သင္ခ်က္ႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြမႈ မရွိေခ်။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္း ေသာလူ သည္ က်ဆင္း ေသာအျပစ္သား (a fallen sinner) ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားမ်ား ၏ယဥ္ ေက်းမႈ သည္ အေကာင္း ခ်ဥ္းေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။

တတိယ အခ်က္မွာ- သတင္း ေကာင္းသည္ ယဥ္ေက်း မႈကို အသိ အမွတ္ ျပဳ၍ စီရင္ ဆံုးျဖတ္ ျခင္း ႏွင့္ ျပဳ ျပင္ ေျပာင္း လဲ ေစႏုိင္ သည္။ ဤ အျမင္ ခံယူ ခ်က္ရွိ သူမ်ားက သတင္း ေကာင္း သည္ ယဥ္ေက်း မႈအား လံုးကို စီရင္ ဆံုးျဖတ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေစႏုိင္ သည္ဟု ယံုၾကည္ ၾကသည္။ ေျပာင္း လဲ ျခင္းျဖင့္ အျမစ္ တြယ္လာ ၿပီး အားလံုး ေသာ ၀ိေသသ လကၡဏာ မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းႏွင့္ အသစ္ ျပဳျပင္ျခင္း လကၡဏာ မ်ားအားျဖင့္ ယဥ္ေက်း မႈထဲသို႔ သက္၀င္ရွင္ သန္လာ အစျပဳ လာသည္။ ဤ အျမင္ သည္ ခ်ိန္ခြင္ လွ်ာညီ မွ်မွ်တ ေသာအျမင္၊ သမၼာက်မ္း စာႏွင့္ ကုိက္ညီ ေသာ အျမင္ လည္းျဖစ္ သည္။

ယဥ္ေက်း မႈတိုင္း တြင္အ ေကာင္းႏွင့္ အဆိုး လကၡ ဏာမ်ား ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔၏ ယဥ္ေက်း မႈတိုင္း ကိုလံုး လံုးလွ်ားလွ်ား ျငင္းပယ္ (သို႔) လက္ခံ ၍မရေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းေကာင္း ကိုသယ္ ေဆာင္ သူ၊ ေဟာ ေျပာသူ တိုင္းသည္ ေကာင္း ျမတ္ေသာ ယဥ္ေက်း မႈလကၡ ဏာမ်ား မွလြဲ ၍ မေကာင္း ေသာ ယဥ္ေက်း မႈလကၡ ဏာ မ်ားကို သတင္းေကာင္း အားျဖင့္ စီရင္ ဆံုးျဖတ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ရန္လို ပါသည္။ (၀တ္ျပဳ ၁၈း၃၀။ ေယရမိ ၁၀း ၂-၃)။

ေလာ္ဆမ္ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္၏ အဆိုအရ လူသည္ ဘုရား သခင္ ဖန္ဆင္း ေသာ သတၱ၀ါ ျဖစ္၍ သူ၏ ယဥ္ေက်း မႈအခ်ဳိ႕ တို႔သည္ ေကာင္းမြန္ လွပ ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ လူသား က်ဆင္း ျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္း မြန္လွ ပေသာ အရာတို႔ သည္ ဆိုးသြမ္း ပ်က္စီး လာသည္။ အခ်ဳိ႕ ေသာ ယဥ္ ေက်းမႈတို႔ သည္ မေကာင္း ဆိုး၀ါး (နတ္ဆိုး) ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာမ်ား လာသည္ ဟု ေဖၚ ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယဥ္ေက်း မႈတိုင္း တြင္ စာတန္ ၏ပုန္ကန္ မႈႏွင့္ ဘုရား သခင္ ၏ အႀကံ အစည္ ေတာ္၏ လကၡ ဏာမ်ား ရွိေန (ပိုင္ ဆိုင္) ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရား သခင္၏ သမၼာ တရား ဖြင့္ျပ ျခင္းသည္ ထိုဖုံး ကြယ္ ျခင္း (သို႔) ထို အစိတ္ အပိုင္း မ်ားကို စီရင္ ဆံုးျဖတ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲ ေပးျခင္း ျဖင့္ သက္၀င္ လႈပ္ရွား လာသည္ ဟု ဓမၼ အေတြး အေခၚ ပညာ ရွင္ တစ္ ဦးျဖစ္သူ ဟက္ ေဆးလ္ ဂေရးဖ္ (Hesselgrave) က အခိုင္ အမာ အတည္ ျပဳေျပာ ဆိုခဲ့ ပါသည္။

♦ ျခားနား ေသာ ယဥ္ေက်း မႈ၌ တပည့္ ေတာ္ျဖစ္ ေစျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး။
မသဲ၂၈ း၁၉-၂၀ တြင္ ေယ႐ႈခရစ္ ေတာ္က လူမ်ဳိး တကာ ကို ငါ့ တပည့္ ျဖစ္ေစ ေလာ့ဟု တပည့္ ေတာ္မ်ား အား မိန္႔မွာ ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ ၍ ကၽြႏ္ုပ္ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ေတာ္ ၏တပည့္ ေတာ္စစ္ ျဖစ္ရမည္ ထို႔ေနာက္ အျခား သူမ်ား ကိုလည္း ခရစ္ ေတာ္၏ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ေစ ရပါမည္။ မည္သည့္ ဘ၀ မည္သည့္ အေျခ အေန တြင္ျဖစ္ေစ ဤ တာ၀န္ ကိုသစၥာ ရွိစြာ ေဆာင္႐ြက္ ရပါမည္။ ယင္းကို holistic discipleship ဟုေခၚ ပါသည္။

ေဆာင္႐ြက္ ရန္အခြင့္ အလမ္း။
ခရစ္ ေတာ္ ေပးေသာ တာ၀န္ ကိုထမ္း ေဆာင္ရန္ သီးသန္႔ အေဆာက္ အဦး မလိုအပ္ ပါ။ ေအာင္လက္ မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ သူမ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ ဟုမကန္႔ သတ္ထား ပါ။ အဓိ ကလို အပ္ ခ်က္မွာ မိမိရွိ သည့္ေန ရာတြင္ တစ္ပါး သူကို တပည့္ ေတာ္ျဖစ္ ေစျခင္း ငွာစိတ္ ေစတနာ ထားျခင္း၊ အၿမဲ အဆင္ သင့္ရွိ ေနျခင္း ပင္ျဖစ္ သည္။

♦ ျခားနားေသာယဥ္ေက်းမႈ။
မိမိ၏ ယဥ္ေက်း မႈႏွင့္ ရည္ရြယ္ ထားေသာ လူစု၏ ယဥ္ေက်း မႈသည္ မတူ ႏိုင္ ပါ။ ျခားနား ေသာ ယဥ္ ေက်းမႈ ကို ေက်ာ္ လြန္ႏိုင္ ရန္ သန္႔ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္၏ လမ္းျပမႈ ျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ရ မည္။

♦ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္သူ။
လူမ်ဳိး တကာ ကိုခရစ္ ေတာ္၏ တပည့္ ေတာ္ျဖစ္ ေစရန္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ သူမ်ား အျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေစခံ ရပါမည္။ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ သူသည္ ရည္ရြယ္ ထားေသာ လူစု၏ ယဥ္ေက်း မႈႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြ ရွိရ မည္။ သူတို႔ ၏ယဥ္ ေက်းမႈ ကို သိရွိ ရန္ ႏွိမ့္ခ် စြာသင္ ယူရမည္။ ဤ နည္းျဖင့္ ထို၀န္း က်င္တြင္ ဧ၀ံေဂလိ တရားကို ေ၀မွ် ၿပီး တပည့္ ေတာ္ျဖစ္ ေစရန္ ျပဳစု ရမည္။ (ေယာဟန္ ၂၀း ၂၁)

သာဓက(၁) ဆရာ၀န္/ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္း တစ္ဦး ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ ကဲ့သို႔ မ်က္မျမင္ မ်ား၊ အနာႀကီး ေရာဂါ သည္မ်ား ကို အေစခံ ႏုိင္သည္။ သူတို႔ ကိုေကာင္း ေသာ ရွင္မာရိ ပံုျပင္ ကိုေျပာျပ ၿပီး ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္မိတ္ ဆက္ႏိုင္ၿပီး ဓမၼေဟာင္း ႏွင့္  ဓမၼသစ္ တြင္ပါ ၀င္ေသာ တန္ဖိုး ထားမႈမ်ား ကို သူတို႔ ယဥ္ေက်း မႈထဲတြင္ လက္ခံ လာေစ ရန္သြန္ သင္ႏုိင္ ပါသည္။

သာဓက(၂) လယ္ သမား မ်ားအား စိုက္ပ်ဳိး ေရးပညာ ေ၀မွ် ၍ အေစခံ ႏုိင္ ပါသည္။ သမၼာက်မ္း ၏ သဘာ၀ ၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ သြန္သင္ ခ်က္မ်ား ကို လယ္သ မားမ်ား ကိုေျပာ ျပႏုိင္ၿပီး သူတို႔ ႏွင့္ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္ ၿပီးဓမၼ သစ္က်မ္း ထဲမွ မ်ဳိးက်ဲေသာ မ်ဳိးေစ့ ဥပမာ မ်ားေ၀မွ် ႏိုင္ပါသည္။

သာဓက(၃) ေန႔စဥ္ အသက္ တာအေျခ အေန အမ်ဳိးမ်ဳိး တြင္သမၼာ တရားကို သြန္သင္ ျပသ ႏိုင္သည္။ နိေကာဒင္ ကိုသင္ ၾကား ျခင္း၊ ရွမာရိ အမ်ဳိးသမီး ကို သင္ၾကား ျခင္းတို႔ ကိုနမူ နာယူႏိုင္ ပါသည္။ ဖိလိပၸိ အဲသ ေယာပိ အမတ္ ကိုလမ္း ခရီး တြင္ သြန္သင္ ခဲ့သည္။

သာဓက(၄) စီးပြား ေရးလုပ္ ငန္းရွင္ မ်ားလည္း တပည့္ ေတာ္ျဖစ္ ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ပါသည္။ ေယရႈ ခရစ္ ၏ဥပ မာမ်ား တြင္ ကုန္သည္ မ်ား အေၾကာင္း လည္း ပါ၀င္ ပါသည္။

♦ ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္းမ်ား။
(၁)ရည္ရြယ္ ထားေသာ လူစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ ရန္သင္ ၌ ေကာင္းေသာ အေျခ ခံရွိ ပါသလား။
(၂)သူတို႔ တြင္ တပည့္ ေတာ္ျဖစ္ လာႏုိင္ ေစမည့္ သင့္ေလွ်ာ္ ေသာ သူရွိ ပါသလား။
(၃)သင့္ အသက္ တာ၏ မည္သည့္ က႑ မွသူ တို႔ကို ခ်ဥ္းကပ္ မည္နည္း။
(၄)ထိုသို႔ သူတို႔ တပည့္ ေတာ္ျဖစ္ လာေစ ရန္ ျပင္ဆင္ ထားေသာ အဆင့္ မ်ားရွိ ပါသလား။
(၅)သင္၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကို ဟန္႔တား ေသာ အတားအဆီး မ်ားရွိ ပါသလား။
(၆)ေနာက္ ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ မည့္အႏၵရယ္ ကို မည္သို႔ ကာကြယ္ မည္နည္း။
(၇)သခင္ ေယရႈႏွင့္ တမန္ ေတာ္မ်ား ထံမွ ျခားနား ေသာယဥ္ ေက်းမႈ၌ အမႈေတာ္ ေဆာင္ ပံု သင္ယူ ႏိုင္ပါ သလား။

LinkWithin

သို႔၊-
ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား....
သန္းေခါင္ထက္ညဥ့္မနက္ပါ..႐ႈပ္ယွက္ခတ္လြန္းတဲ့ေလာကထဲမွာ..ကမ္းကိုမျမင္၊လမ္းကိုမျမင္..ဘယ္ဟာကအျဖဴ၊၊ဘယ္ဟာက
အမဲ၊ဘာေတြကေတာ့အေကာင္းဘာေတြကေတာ့အဆိုးေ၀ခြဲမရႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆံုး..ထင္ရာကိုစိုင္းၿပီး၊သမိုင္းကိုအ႐ႈံးနဲ႔၊နိဂံုးမလွ တဲ့အျဖစ္မ်ဳိးေတြ၊သင္မႀကံဳရေလေအာင္၊ေမတၱာအလင္းေလးနဲ႔၊ကူညီလွခ်င္၊ေ႐ြးခ်ယ္ရမွာကကိုယ့္အပိုင္း၊လမ္းျပေပးဖို႔ကဒို႔အပိုင္း
၊မွ်တတဲ့တရာနည္းလမ္းနဲ႔........

၀ိညာဥ္မီးအိမ္(ခရစ္ယာန္စာေပစုစည္းမႈ)....

● စာမူမ်ားဆက္သြယ္ေပးပို႔လိုပါက »» “prophetlay4@gmail.com” သို႔ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

Comment Form is loading comments...
Icon Icon Icon Icon